Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

V RC 715/15 - uzasadnienie Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie z 2016-06-13

Sygn. akt V RC 715/15

UZASADNIENIE

Pozwem z dnia 20 października 2015 roku (data wpływu) małoletnia powódka J. D., reprezentowana przez przedstawicielkę ustawową M. D., wniosła o zmianę obowiązku alimentacyjnego pozwanego D. D. zasądzonego wyrokiem Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia
23 marca 2015 r. w sprawie o sygn. akt VI C 1157/12, na rzecz małoletniej J. D. z kwoty 1300 zł miesięcznie do kwoty 2000 zł miesięcznie wraz z ustawowymi odsetkami w razie opóźnienia w płatności którejkolwiek z rat, poczynając od dnia wytoczenia powództwa, tj. od dnia 20 października 2015r. (k. 3).

W odpowiedzi na pozew z dnia 10 lutego 2016 roku (data wpływu), pozwany D. D., działając przez pełnomocnika, wniósł o oddalenie powództwa w całości (k. 17).

Strony podtrzymały swoje stanowiska do końca postępowania (k. 123).

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

Małoletnia powódka J. D. ur. (...) pochodzi ze związku małżeńskiego D. D. i M. D.. ( odpis skrócony aktu urodzenia k. 11 akt VI 1157/12).

Związek małżeński rodziców małoletniej został rozwiązany przez rozwód wyrokiem Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie o sygn. akt VI C 1157/12, bez orzekania o winie. W punkcie III wyroku rozwodowego Sąd powierzył wykonywanie władzy rodzicielskiej nad małoletnią J. D. matce, ograniczając ją ojcu do współdecydowania w sprawach związanych z edukacją, leczeniem i wyjazdami za granicę na stałe. W punkcie IV wyroku rozwodowego Sąd uregulował kontakty małoletniej J. D. z jej ojcem D. D.. W punkcie VI wyroku rozwodowego Sąd kosztami utrzymania małoletniej córki obciążył oboje rodziców, ustalając udział ojca D. D. na kwotę po 1300 zł miesięcznie, płatną do rąk matki małoletniej do 10. dnia każdego miesiąca z góry, z ustawowymi odsetkami w przypadku uchybienia terminowi płatności którejkolwiek z rat. (k. 668, akt VI 1157/12). W punkcie VI wyroku rozwodowego Sąd ustalił także obowiązek alimentacyjny M. D. na rzecz syna stron K. D. na kwotę 100 zł miesięcznie płatnych do rąk ojca D. D. do 10-tego dnia każdego miesiąca z góry, z ustawowymi odsetkami w przypadku uchybienia terminowi płatności którejkolwiek z rat (k. 668v akt VI 1157/12).

W dacie orzekania o alimentach w sprawie rozwodowej sytuacja stron wyglądała następująco:

Małoletnia powódka J. D. miała 13 lat. Mieszkała wraz z matką, ojcem i bratem przy ul. (...) w W.. Małoletnia mieszkała w jednym pokoju z matką.

Koszty utrzymania powódki jej matka oceniała na kwotę ok. 2040 zł miesięcznie bez kosztów utrzymania mieszkania. Na powyższą kwotę składały się koszty m. in.: wyżywienia – 750 zł, odzieży i obuwia – 200 – 300 zł, leków 50 – 100 zł, dodatkowych zajęć (gitara i j. angielski), kultury – 100 zł, środków higieny – 100 – 150 zł (k. 661 akt VI C 1157/12).

Przedstawicielka ustawowa M. D. miała 46 lat. Zarabiała w oparciu o umowę zlecenie w spółce (...)+ kwotę 1200 -1400 zł miesięcznie (k. 661 akt VI C 1157/12). Mieszkała wraz z pozwanym oraz dziećmi przy ul. (...). Pozwany pokrywał wówczas koszt utrzymania mieszkania (k. 661 akt VI C 1157/12).

Pozwany D. D. miał 48 lat. Wykonywał zawód radcy prawnego. Miesięczny dochód pozwanego wynosił 8000 – 9000 zł (k. 504 akt VI C 1157/12). Mieszkał wraz z małoletnią powódką, jej matką oraz synem K. w mieszkaniu przy ul. (...). Mieszkał z synem K. w jednym pokoju. Wskazał, że koszty utrzymania mieszkania przy ul. (...) wynoszą 1000 zł (k. 662 akt VI C 1157/12). Koszty utrzymania córki i syna określił na kwotę po 2000 zł na każde dziecko. Wyraził zgodę, aby łożyć na rzecz małoletniej J. D. alimenty w kwocie 1300 zł miesięcznie (k. 663 akt VI C 1157/12).

Obecnie sytuacja stron wygląda następująco:

Małoletnia powódka J. D. ma 14 lat. Uczęszcza do drugiej klasy gimnazjum. Obecnie mieszka z matką w mieszkaniu komunalnym o powierzchni 31 m 2 w W. przy ul. (...). Małoletnia ma własny pokój, matka zajmuje pokój z aneksem kuchennym (k. 120). Małoletnia jest zdrowym dzieckiem, nie choruje często. Powódka uczęszcza na kursy z języka angielskiego i japońskiego, których koszt pokrywa pozwany. Małoletnia powódka nie uczęszcza już na lekcje gry na gitarze. Od marca 2016 roku pozwany nie pokrywa kosztów telefonu małoletniej oraz karty miejskiej.

Koszty utrzymania powódki jej matka M. D. ocenia na kwotę ok. 2200 zł miesięcznie, a w tym: wyżywienie – 750 zł, odzież, obuwie – 300 zł, środki higieny i czystości – 100 zł, leki – 50 zł, wydatki na szkołę ( zakup książek, stroje na w-f, rada rodziców, przybory szkolne – 600-700 zł, paliwo do samochodu – 100 zł, koszty wakacji – 250 zł (3000 zł rocznie), bilet miesięczny – 40 zł, lekcje gitary – 300 zł, telefon – 40 zł. (k. 6, 120-121)

Przedstawicielka ustawowa M. D. ma 47 lat. Pracuje w jako konsultant w NC+ oraz jako pomoc księgowej (k. 47, 121). Łącznie zarobki matki małoletniej powódki wynoszą 1600 zł miesięcznie. M. D. otrzymała jednorazową pomoc z (...), którą przeznaczyła na pokrycie kosztów związanych z wyposażeniem mieszkania przy ul. (...). (k. 57, 121). Mieszka z małoletnią powódką w w/w mieszkaniu komunalnym przy ul. (...) od listopada 2015 roku. Koszt utrzymania mieszkania komunalnego wynosi 520 zł. Posiadane oszczędności M. D. przeznaczyła na wyposażenie mieszkania komunalnego, pozostało jej 8.000-9.000 zł. Koszt swojego utrzymania określiła na kwotę 1.000 zł miesięcznie (k. 121). Wskazała, iż małoletnia nie informowała jej o propozycjach pozwanego co do wyjazdu powódki na obóz językowy (k. 122).

Zgodnie z deklaracjami podatkowymi, dochód przedstawicielki ustawowej małoletniej w roku 2015 wyniósł 21 283,31 zł (PIT 37 k. 109 – 112).

Pozwany D. D. ma 49 lat. Wykonuje zawód radcy prawnego w ramach działalności gospodarczej i w ramach stosunku pracy z dwoma pracodawcami, tj. Okręgowym Inspektoratem Służby Więziennej w W. oraz AŚ W. S. (k. 46-47, 121). Z działalności gospodarczej osiąga miesięczne dochody w wysokości 7000 zł, a z obu stosunków pracy łącznie ok. 3000 zł. Pozwany nie posiada innych źródeł dochodu. Wraz z synem K. mieszka przy ul. (...). (k. 121 – 122) Koszt utrzymania mieszkania przy ul. (...) wynosi 660 zł miesięcznie. Pozwany poza córką i synem nie posiada innych osób na utrzymaniu. Pozwany deklaruje brak oszczędności. Pozwany podsiada samochód S. (...), który stanowi współwłasność jego i byłej żony (k. 122). Nie potrafi podać kosztu utrzymania syna K., ani swojego. Syn K. D. nie uczęszcza na dodatkowe zajęcia, powtarza I klasę liceum. Pozwany nie zabiera córki na wakacje, ponieważ jego zdaniem opór stawia matka małoletniej. Chciał wysłać córkę na kurs językowy za granicę oraz proponował małoletniej wyjazd w zimę 2015 roku, od córki dowiedział się, że matka małoletniej nie zgodziła się na to. Zdarza mu się kupować małoletniej prezenty przez internet, za kilkaset złotych (k. 122).

Pozwany D. D. spotyka się z małoletnią powódką kilka razy w miesiącu, regularnie łoży na córkę zasądzone alimenty, pokrywa także koszty kursów językowych córki, tj. angielskiego i japońskiego. Roczny koszt kursu języka japońskiego wynosi 3000 zł, natomiast języka angielskiego 5900 zł. (k. 122).

Zgodnie z deklaracjami podatkowymi, dochód pozwanego ze stosunku pracy w roku 2014 wyniósł 56 035,06 zł, a w roku 2015 wyniósł 56 118,70 zł (PIT 37, k. 24 – 44, 123 – 126). Natomiast dochód z działalności gospodarczej w 2014r. wyniósł 92 342,44 /k. 40/, natomiast w 2015r. 85 119,08 /k. 117/.

Powyższy stan faktyczny Sąd ustalił na podstawie materiału dowodowego zgromadzonego w aktach sprawy, w tym w szczególności wyjaśnień stron: przedstawicielki ustawowej M. D. (k. 120 – 120), pozwanego D. D. (k. 121 – 122), deklaracji podatkowych stron (k. 24 – 44, 123 – 126, 109 – 112) oraz akt sprawy o sygn. VI C 1157/12.

Sąd zważył, co następuje:

Powództwo zasługuje na częściowe uwzględnienie.

Zgodnie z treścią art. 133 § 1 kro, rodzice mają obowiązek świadczeń względem dziecka, które nie jest w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania.

Jak stanowi natomiast treść art. 135 § 1 i 2 kro, zakres świadczeń alimentacyjnych zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego. Wykonanie obowiązku alimentacyjnego względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie albo wobec osoby niepełnosprawnej może polegać w całości lub w części na osobistych staraniach o utrzymanie lub o wychowanie uprawnionego; w takim wypadku świadczenie alimentacyjne pozostałych zobowiązanych polega na pokrywaniu w całości lub w części kosztów utrzymania lub wychowania uprawnionego.

Zmiana obowiązku alimentacyjnego, zgodnie z art. 138 kro, możliwa jest w razie zmiany stosunków tzn. wtedy, gdy zmianie ulegają uzasadnione potrzeby uprawnionego albo możliwości zarobkowe zobowiązanego. Zmiana taka musi jednak być istotna.

Dotychczasowa kwota alimentów w wysokości 1300 zł miesięcznie na rzecz małoletniej J. D. została ustalona wyrokiem Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 23 marca 2015 roku w sprawie sygn. akt. VI C 1157/12.

Porównując sytuację małoletniej powódki z chwili wydania poprzedniego orzeczenia, w którym zostały ustalone alimenty z jej aktualną sytuacją, należy stwierdzić, że zwiększeniu uległy koszty jej miesięcznego utrzymania i jest to zmiana istotna.

W dacie poprzedniego orzekania o alimentach w sprawie o sygn. akt VI C 1157/12 koszty miesięcznego utrzymania małoletniej, były niższe od obecnych kosztów utrzymania, ponieważ małoletnia mieszkała wraz z ojcem, który pokrywał koszty utrzymania mieszkania. Zatem nowe wydatki jakie się pojawiły to przede wszystkim udział w kosztach utrzymania mieszkania komunalnego przy ul. (...). Ponadto, zgodnie z twierdzeniami matki małoletniej pozwany nie opłaca już karty miejskiej małoletniej powódki oraz kosztów użytkowania przez małoletnią telefonu. Powyższe nie zostało zakwestionowane przez pozwanego w trakcie postępowania. Sąd po zweryfikowaniu uzasadnionych potrzeb małoletniej powódki i możliwości zarobkowych rodziców ocenił, że na utrzymanie małoletniej J. potrzeba kwoty ok. 1800 zł miesięcznie, na którą składa się: udział w kosztach utrzymania mieszkania – 260 zł, wyżywienie – 550 zł, odzież, obuwie – 250 zł, środki higieny i czystości – 100 zł, wydatki szkolne – 100 zł, koszt wakacji letnich i zimowych - 250 zł, leki – 50 zł, bilet miesięczny – 40 zł, telefon – 40 zł, paliwo do samochodu – 100 zł. Sąd uznał, iż do kosztów utrzymania małoletniej nie należy wliczać kosztów lekcji gry na gitarze gdyż, jak zeznała M. D., małoletnia nie uczęszcza na nie.

Sytuacja zarobkowa pozwanego uległa zmianie. W dacie poprzedniego orzekania w przedmiocie alimentów pozwany deklarował zarobki na poziomie 9000 zł, a obecnie kształtują według pozwanego na poziomie 10.000 zł miesięcznie. Zarobki przedstawicielki ustawowej małoletniej kształtują się na podobnym poziomie jak w dacie orzekania alimentów w sprawie sygn. akt VI C 1157/12, a więc ok. 1600 zł. Jednak przedstawicielka ustawowa pokrywać musi obecnie koszty związane z utrzymaniem mieszkania przy ul. (...), a w dacie wyroku rozwodowego strony mieszkały razem i koszty utrzymania mieszkania ponosił pozwany. Pozwany nie zakwestionował również twierdzeń matki małoletniej powódki, iż nie uiszcza kosztów związanych z telefonem małoletniej oraz kartą miejską.

W tym miejscu wskazać również należy, że rodzic spełnia swój obowiązek alimentacyjny zarówno przez łożenie na utrzymanie dziecka jak i poprzez osobiste starania w opiece i w wychowaniu dziecka. Podkreślenia wymaga, że to matka jest obecnie pierwszoplanowym rodzicem dla małoletniej i to na niej przede wszystkim spoczywa konieczność sprawowania osobistej pieczy nad dzieckiem. Pozwany, jak sam przyznaje widuje się z córką sporadycznie pomimo, iż ma ustalone wyrokiem rozwodowym kontakty z córką. Nic nie stało i nie stoi na przeszkodzie, aby pozwany realizował, m.in. kontakty wakacyjne, gdyż matka jest zobowiązana wydawać małoletnią ojcu na kontakty. A więc nie można uznać, że osobiste starania rodziców są równe.

W ocenie Sądu, zgromadzony materiał dowodowy potwierdził zasadność podwyższenia alimentów. Ustalając, iż obecny średni miesięczny koszt utrzymania powódki wynosi 1800 zł Sąd uznał, że ojciec małoletniej winien łożyć na jej utrzymanie kwotę po 1.500 zł miesięcznie, natomiast koszty utrzymania dziecka ponad zasądzoną kwotę powinna pokrywać matka małoletniej. Sąd zatem oddalił powództwo w pozostałym zakresie z uwagi na bezzasadność. Należy przy tym podkreślić, iż matka mał. powódki tylko symbolicznie partycypuje w kosztach utrzymania syna K. płacąc alimenty w kwocie 100 zł miesięcznie, cały ciężar pokrywania kosztów utrzymania i potrzeb syna K. ciąży na pozwanym. K. D. uczęszcza do I klasy liceum, a więc jego koszt utrzymania jest porównywalny do kosztów utrzymania mał. powódki J. D.. Ponadto pozwany pokrywa koszty nauki języków obcych przez powódkę. Sąd ustalił podwyższoną kwotę alimentów od dnia 01.11.2015r. z uwagi na to, iż w listopadzie 2015r. matka mał. powódki uzyskała lokal przy ul. (...) w W. i również w listopadzie 2015r. zamieszkała wraz z córką w w/w lokalu, i zaczęła ponosić koszty utrzymania tego lokalu. M. D. poniosła koszty wyposażenia lokalu, przede wszystkim urządzenia pokoju dla córki, ale wydatki te jako długoterminowe powinny być pokryte z alimentów, a ponadto mając na uwadze zdjęcia lokalu pozwanego dołączone do akt sprawy, to również pozwany musi ponieść koszty remontu swojego lokalu, w tym pokoju syna K.. Udział matki K.M. D. w pokrywaniu jego kosztów utrzymania wynosi tylko 100 zł miesięcznie, wobec tego koszty remontu i urządzania pokoju K. D. poniesie wyłącznie pozwany.

Mając powyższe na uwadze, na podstawie art. 138 krio, 133 § 1 krio w zw. z art. 135 § 1 i 2 krio orzeczono jak w sentencji.

O kosztach Sąd orzekł na mocy art. 100 k.p.c. Sąd podwyższył alimenty o łączną kwotę 200 zł i wobec tego opłata wynosi 120 zł (200x12=2400x5%=120). Opłatą Sąd obciążył pozwanego gdyż w tej części przegrał proces. Matka małoletniej powódki, jako osoba dochodząca roszczeń alimentacyjnych, zgodnie z art. 96 ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 28 lipca 2005r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z 2014r. poz. 1025 ze zm.) nie ma obowiązku uiszczania kosztów sądowych.

O rygorze natychmiastowej wykonalności Sąd orzekł na podstawie art. 333 § 1 pkt 1 kpc.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Aneta Wiśniewska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie
Data wytworzenia informacji: