Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

III K 1113/21 - uzasadnienie Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie z 2022-10-12

UZASADNIENIE

Formularz UK 1

Sygnatura akt

III K 1113/21

Jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku dotyczy tylko niektórych czynów lub niektórych oskarżonych, sąd może ograniczyć uzasadnienie do części wyroku objętych wnioskiem. Jeżeli wyrok został wydany w trybie art. 343, art. 343a lub art. 387 k.p.k. albo jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku obejmuje jedynie rozstrzygnięcie o karze i o innych konsekwencjach prawnych czynu, sąd może ograniczyć uzasadnienie do informacji zawartych w częściach 3–8 formularza.

1.  USTALENIE FAKTÓW

0.1. Fakty uznane za udowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

1.

2.

P. N.

R. K.

W dniu 18 lipca 2021 roku przy ul. (...) lok. U1 w W. w sklepie (...), działając wspólnie i w porozumieniu z R. K., w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, posługując się uprzednio przywłaszczoną kartą płatniczą nr (...) wydaną przez (...) S.A. na dane pokrzywdzonego, przełamał zabezpieczenia elektroniczne, włamując się do systemu bankowości elektronicznej pokrzywdzonego, a następnie dokonał kradzieży pieniędzy poprzez płatności zbliżeniowe w kwotach odpowiednio 43,65 zł, 44,40 zł, 48,99 zł, 48,19 zł i 35,97 zł, tj. na łączną kwotę 221,20 zł, stanowiących płatność za zakupiony towar, stanowiący wypadek mniejszej wagi, o jakim mowa w art. 283 k.k. czym działał na szkodę D. K..

W krótkich odstępach czasu, z wykorzystaniem takiej samej sposobności tj. działając w warunkach ciągu przestępstw:

w dniu 18 lipca 2021 roku przy ulicy (...) lok. U1 w W. w sklepie (...), działając wspólnie i w porozumieniu z P. N., w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, posługując się uprzednio przywłaszczoną kartą płatniczą nr (...) wydaną przez (...) S.A. na dane pokrzywdzonego, przełamał zabezpieczenia elektroniczne, włamując się do systemu bankowości elektronicznej pokrzywdzonego, a następnie dokonał kradzieży pieniędzy poprzez płatności zbliżeniowe w kwotach odpowiednio 43,65 zł, 44,40 zł, 48,99 zł, 48,19 zł i 35,97 zł, tj. na łączną kwotę 221,20 zł, stanowiących płatność za zakupiony towar, stanowiący wypadek mniejszej wagi, o jakim mowa w art. 283 k.k. czym działał na szkodę D. K.

w dniu 18 lipca 2021 roku w W., działając w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, posługując się uprzednio przywłaszczoną kartą płatniczą nr (...) wydaną przez (...) S.A. na dane pokrzywdzonego, przełamał zabezpieczenia elektroniczne, włamując się do systemu bankowości elektronicznej pokrzywdzonego, a następnie dokonał kradzieży pieniędzy poprzez płatności zbliżeniowe w kwotach odpowiednio 37,88 zł, 26 zł, 18 zł, 47,98 zł, 35,98 zł i 29,89 zł, tj. na łączną kwotę 195,73 zł, stanowiących płatność za zakupiony towar, stanowiący wypadek mniejszej wagi, o jakim mowa w art. 283 k.k., czym działał na szkodę D. K. przy czym przestępstw tych dopuścił się w ciągu pięciu lat po odbyciu co najmniej sześciu miesięcy kary pozbawienia wolności za umyślne przestępstwo podobne orzeczonej wyrokiem łącznym Sądu Rejonowego w Wołominie, II Wydział Karny z dnia 15 lipca 2016 roku, sygn. II K 988/15, następnie zmienionym wyrokiem Sądu Okręgowego Warszawa – Praga w Warszawie, VI Wydział Karny Odwoławczy z dnia 21 lutego 2017 roku, sygn. akt VI Ka 1552/16, którą to karę odbywał w okresie od 31 maja 2016 roku do 2 lutego 2021 roku.

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za udowodnione

Dowód

Numer karty

P. N. i R. K.

1.  W dniu 18 lipca 2021 roku D. K. zgubił portfel z zawartością dowodu osobistego, prawa jazdy oraz dowodu rejestracyjnego do pojazdu marki S. (...) o nr rej. (...).

2.  Portfel został znaleziony przy ul. (...) przez R. K..

3.  Tego samego dnia R. K. zaproponował P. N. wspólne zakupy przy użyciu znalezionej karty, na co P. N. się zgodził. P. N. wspólnie i w porozumieniu z R. K. przy ul. (...) lok. U1 w W. w sklepie (...), posługując się uprzednio przywłaszczoną kartą płatniczą nr (...) wydaną przez (...) S.A. na dane D. K., dokonał kradzieży pieniędzy poprzez płatności zbliżeniowe w kwotach odpowiednio 43,65 zł, 44,40 zł, 48,99 zł, 48,19 zł i 35,97 zł, tj. na łączną kwotę 221,20 zł, stanowiących płatność za zakupiony towar.

R. K.

4.  Po znalezieniu karty R. K. poszedł do sklepu alkoholowego przy ul. (...), gdzie kupił alkohol za łączną kwotę 65,87 zł, za który zapłacił znalezioną kartą. Następnie R. K. udał się na stację paliw (...) przy ul. (...), gdzie kupił paliwo za kwotę 47,98 zł, płacąc znalezioną kartą. Znalezioną kartą R. K. zapłacił również w barze mlecznym – łączna kwota 44 zł oraz w C. (...) przy ul. (...) kwota 37,88 zł.

5.  R. K. dopuścił się w/w czynów w ciągu pięciu lat po odbyciu co najmniej sześciu miesięcy kary pozbawienia wolności za umyślne przestępstwo podobne orzeczonej wyrokiem łącznym Sądu Rejonowego w Wołominie, II Wydział Karny z dnia 15 lipca 2016 roku, sygn. akt II K 988/15, następnie zmienionego wyrokiem Sądu Okręgowego Warszawa – Praga w Warszawie, VI Wydział Karny Odwoławczy z dnia 21 lutego 2017 roku, sygn. akt VI Ka 1552/16, którą to karę odbywał w okresie od 31 maja 2016 roku do 2 lutego 2021 roku

zeznania D. K.;

wyjaśnienia R. K.;

wyjaśnienia R. K., wyjaśnienia P. N.,

płyta z nagraniem z monitoringu,

zestawienie dokonanych transakcji.

wyjaśnienia R. K.;

płyta z nagraniem z monitoringu,

zestawienie dokonanych

transakcji,

kopia podglądu paragonów;

Karta karna

WYROK ŁĄCZNY

k.2,106-107;

k.51v;

k.51v, 38v;

k.25;

k.5;

k.51v;

k.54;

k.5;

k.53;

k.63-64;

k.65

0.1. Fakty uznane za nieudowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

----------------------------------------------------------------------------------------------

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za nieudowodnione

Dowód

Numer karty

2.  OCena DOWOdów

0.1. Dowody będące podstawą ustalenia faktów

Lp. faktu z pkt 1.1

Dowód

Zwięźle o powodach uznania dowodu

2,3,4;

3;

1;

3, 4;

3,4,5

Wyjaśnienia oskarżonego R. K.;

Wyjaśnienia P. N.;

Zeznania D. K.;

płyta z nagraniami z monitoringu;

pozostały ujawniony materiał dowodowy w tym: zestawienie dokonanych transakcji, podgląd paragonów, wyroki łączne, karta karna

Złożone przez oskarżonego R. K. w postępowaniu przygotowawczym wyjaśnienia należy uznać za jasne, spójne, logiczne oraz korespondujące z zebranym w sprawie materiałem dowodowym. Wyjaśnienia te zostały następnie potwierdzone przez oskarżonego w postępowaniu sądowym. Oskarżony przyznał się do winy oraz dokładnie wyjaśnił okoliczności popełniania zarzucanych mu czynów.

Złożone przez oskarżonego P. N., przyznającego się do winy wyjaśnienia należy uznać za wiarygodne jako jasne, logiczne oraz znajdujące potwierdzenie w pozostałym zebranym w sprawie materiałem dowodowym. Oskarżony w swoich wyjaśnieniach opisał okoliczności popełniania zarzucanego mu czynu oraz swój udział w jego popełnieniu.

Zeznania pokrzywdzonego świadek D. K. są logiczne, spójne i znajdują potwierdzenie w zabranym w sprawie materiale dowodowym. Pokrzywdzony po zgubieniu portfela i sprawdzeniu, że jego karta była używana przez osobę nieuprawnioną złożył zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa, wskazując okoliczności w jakich doszło do zgubienia portfela oraz miejsca, w których użyto jego karty, co pozwoliło na ustalenie sprawców przestępstwa.

Autentyczność nagrania z monitoringu nie budzi wątpliwości sądu i nie była kwestionowana przez oskarżonych.

Dokumenty w postaci kopii zestawienia dokonanych transakcji oraz w postaci podglądu paragonów ze sklepu (...) sąd uznał za wiarygodne. Również oskarżeni potwierdzili, że dokonali zakupów towarów za ceny wskazane w ww. dokumentach.

Karta karna stanowiąca dokument urzędowy, została wydana przez uprawniony organ w przypisanej formie i stanowi dowód tego, że R. K. popełnił przypisane mu czyny w warunkach recydywy z art. 64 § 1 k.k.

Wyrok łączny - zgodnie z art. 8 k.k. sąd karny rozstrzyga samodzielnie zagadnienia faktyczne i prawne oraz nie jest związany rozstrzygnięciem innego sądu lub organu, z zastrzeżeniem, że wiążą go prawomocne orzeczenia sądów kształtujących prawa lub obowiązki. Sąd jest związany prawomocnymi rozstrzygnięcia sądu - związanie sądu karnego zarówno orzeczeniem skazującym, jak i uniewinniającym w stosunku do tego samego oskarżonego przyjmowane jest w piśmiennictwie w postaci zakazu dowodowego o charakterze zupełnym, zabraniającego dokonywania ustaleń w zakresie zasadności lub bezzasadności uprzedniego skazania (G., T., Postępowanie, 2009, s. 439). Wyrok łączny stanowił dowód tego, że R. K. popełnił przypisane mu czyny w warunkach recydywy z art. 64 § 1 k.k.

0.1.Dowody nieuwzględnione przy ustaleniu faktów
(dowody, które sąd uznał za niewiarygodne oraz niemające znaczenia dla ustalenia faktów)

Lp. faktu z pkt 1.1 albo 1.2

Dowód

Zwięźle o powodach nieuwzględnienia dowodu

3.  PODSTAWA PRAWNA WYROKU

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Oskarżony

3.1.  Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania zgodna z zarzutem

I

III

P. N.

R. K.

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

Oskarżeni P. N. i R. K. swoim czynem polegającym na tym, iż wspólnie i w porozumieniu w krótkich odstępach czasu posługując się uprzednio przywłaszczoną kartą płatniczą nr (...), przełamali zabezpieczenie elektroniczne, włamując się do systemu bankowości elektronicznej pokrzywdzonego, a następnie dokonując kradzieży pieniędzy poprzez płatności zbliżeniowe w kwotach 43,65 zł, 44,40 zł, 48,99 zł, 48,19 zł i 35,97 zł, tj. na łączną kwotę 221,20 stanowiących płatności za zakupiony towar.

Do przestępstwa określonego w art. 279 nie znajduje zastosowania regulacja zawarta w art. 119 § 1k.w., prowadząca do zjawiska kontrawencjonalizacji kryminalizacji zamachów na mienie. Oznaczona w art. 119 § 1 k.w. wartość progowa przedmiotu kradzieży, która w przypadku typu określonego w art. 278 § 1 przekraczać musi kwotę 500 zł, aby zachowanie mogło być kwalifikowane jako występek, nie odnosi się do przestępstwa przewidzianego w art. 279. Przesądza o tym treść art. 130 § 2 k.w., który wyłącza zastosowanie przepisu art. 119 § 1 k.w., ograniczającego wykroczenie kradzieży do wypadków, gdy sprawca dopuszcza się takiej kradzieży z włamaniem.

Zgodnie z postanowieniem Sądu Najwyższego z 18 maja 2021 r. (III KK 102/21)
Przybliżenie karty płatniczej do terminalu skutkuje uzyskaniem dostępu do rachunku bankowego właściciela karty, dochodzi zatem do przełamania bariery elektronicznej w systemie bankowej płatności bezgotówkowej.

Za utrwalony można już uznać pogląd, iż nieuprawnione transakcje kartą płatniczą wymagającą podania kodu (...) stanowią kradzież z włamaniem, nie tylko w przypadku wypłaty pieniędzy z bankomatu („jako surogatu zabezpieczonego miejsca”), ale także zbliżeniowej płatności w sklepie (wyrok SN z 22 marca 2017 r., III KK 349/16). Jednakże kod (...) ten może być traktowany wyłącznie jako dodatkowe zabezpieczenie dostępu do środków zgromadzonych na rachunku bankowym — kluczowa jest natomiast konstrukcja karty płatniczej, która zawiera mikroprocesor, w którego pamięci zapisano niepowtarzalny klucz bezpieczeństwa umożliwiający dostęp do konkretnego rachunku bankowego i umożliwiający dokonywanie transakcji, w tym także niewymagających podania numeru (...).

Sąd uznał, że czyn oskarżonych stanowił wypadek mniejszej wagi, o jakim mowa w art. 283 k.k. O przyjęciu wypadku mniejszej wagi decydują przedmiotowe i podmiotowe znamiona czynu, ze szczególnym uwzględnieniem tych elementów, które są charakterystyczne dla danego rodzaju przestępstw (por. wyrok SN z 9.10.1996 r., V KKN 79/96). Wśród znamion strony przedmiotowej istotne znaczenie mają w szczególności: rodzaj dobra, w które godzi przestępstwo; zachowanie się i sposób działania sprawcy; użyte środki; charakter i rozmiar szkody wyrządzonej lub grożącej dobru chronionemu prawem; czas, miejsce i inne okoliczności popełnienia czynu oraz odczucie szkody przez pokrzywdzonego. W przedmiotowej sprawie wyrządzona szkoda była niewielka, a sposób działania sprawców sprowadzał się do kilkukrotnego użycia znalezionej i przywłaszczonej przez R. K. karty płatniczej.

Sąd uznał, że oskarżeni P. N. i R. K. działali w krótkich odstępach czasu w wykonaniu z góry powziętego zamiaru jakim było użycie przywłaszczonej karty na zakup towarów w sklepie (...) zatem w warunkach czynu ciągłego z art.12 § 1 k.k.

Sąd przypisał oskarżonemu R. K. również czyn polegający na tym, że w dniu 18 lipca 2021 roku w W., działając w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, posługując się uprzednio przywłaszczoną kartą płatniczą nr (...) wydaną przez (...) S.A. na dane pokrzywdzonego, przełamał zabezpieczenia elektroniczne, włamując się do systemu bankowości elektronicznej pokrzywdzonego, a następnie dokonał kradzieży pieniędzy poprzez płatności zbliżeniowe w kwotach odpowiednio 37,88 zł, 26 zł, 18 zł, 47,98 zł, 35,98 zł i 29,89 zł, tj. na łączną kwotę 195,73 zł. stanowiących płatność za zakupiony towar, stanowiący z uwagi na wartość szkody również wypadek mniejszej wagi, o jakim mowa w art. 283 k.k.,

Sąd uznał, że oskarżony R. K. popełnił przypisane mu czyny w warunkach ciągu przestępstw, o jakim mowa w art. 91 § 1 k.k. W tym zakresie należy wskazać, że zachodzi możliwość przyjęcia ciągu przestępstw, gdy jedno przestępstwo zostało popełnione jednym zachowaniem, a inne – w warunkach czynu ciągłego z art. 12 k.k. (Kardas [w:] Wróbel, Zoll I/2, s. 706). Sąd nie miał wątpliwości, że czyny zarzucone w pkt I i II aktu oskarżenia popełnione zostały, w krótkich odstępach czasu – tego samego dnia oraz z wykorzystaniem takiej samej sposobności jaką było użycie przywłaszczonej karty.

R. K. dopuścił się w/w czynów w ciągu pięciu lat po odbyciu co najmniej sześciu miesięcy kary pozbawienia wolności za umyślne przestępstwo podobne orzeczonej wyrokiem łącznym Sądu Rejonowego w Wołominie, II Wydział Karny z dnia 15 lipca 2016 roku, sygn. akt II K 988/15, następnie zmienionego wyrokiem Sądu Okręgowego Warszawa – Praga w Warszawie, VI Wydział Karny Odwoławczy z dnia 21 lutego 2017 roku, sygn. akt VI Ka 1552/16, którą to karę odbywał w okresie od 31 maja 2016 roku do 2 lutego 2021 roku zatem w przyjętej kwalifikacji prawnej czynu należało wskazać również art. 64 § 1 k.k.

3.2.  Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania niezgodna z zarzutem

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

3.3.  Warunkowe umorzenie postępowania

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach warunkowego umorzenia postępowania

3.4.  Umorzenie postępowania

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach umorzenia postępowania

3.5.  Uniewinnienie

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach uniewinnienia

4.  KARY, Środki Karne, PRzepadek, Środki Kompensacyjne i środki związane z poddaniem sprawcy próbie

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się
do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

P. N.

R. K.

P. N.

I R. K.

I

III

V

Sąd zastosował konstrukcję z art. 37a § 1 k.k. Dla zastosowania konstrukcji z art. 37a k.k. konieczne jest przeprowadzenie przez sąd hipotetycznego procesu myślowego polegającego na wymierzeniu sprawcy kary pozbawienia wolności. Jeżeli wynikiem tego będzie kara do roku pozbawienia wolności, droga do zamiany tej kary na karę nieizolacyjną pozostaje otwarta. W przedmiotowej sprawie wobec P. N. za zarzucany czyn orzeczona byłaby kara do roku pozbawienia wolności. Typ uprzywilejowany przestępstwa kradzieży z włamaniem z art. 283 k.k. zagrożony jest karą od 3 miesięcy pozbawienia wolności do lat 5. Stopień winy oskarżonego był wysoki. W ocenie sądu również stopień społecznej szkodliwości czynu był wysoki, o czym świadczy fakt, iż oskarżony dokonał umyślnego przestępstwa przeciwko mieniu. Jednak zauważyć należy, że szkoda pokrzywdzonego wyrządzona czynem P. N. w wysokości 221,20 zł była stosunkowo niewysoka. Sąd uwzględnił fakt, że z inicjatywą popełnienia przestępstwa wyszedł drugi z oskarżonych, który znalazł i przywłaszczył kartę na, co jednak P. N. przystał. Sąd miał na uwadze, że oskarżony P. N. przyznał się do winy oraz szczegółowo wyjaśnił przebieg zdarzenia, także dzięki jego wyjaśnieniom możliwe było zidentyfikowanie drugiego z oskarżonych. Powyższe okoliczności wskazują, że wobec oskarżonego P. N. sąd zastosowałby karę nie surowszą od roku pozbawienia wolności, możliwe zatem było zastosowanie art. 37a § 1 k.k. Zdaniem Sądu kara ograniczenia wolności w wymiarze 8 (ośmiu) miesięcy polegająca na nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 30 godzin miesięcy osiągnie cele zapobiegawcze i wychowawcze wobec oskarżonego, a także potrzeby w zakresie kształtowania świadomości prawnej społeczeństwa.

Zarówno stopień winy i społecznej szkodliwości czynów R. K. był wysoki. Dokonał on umyślnych przestępstw przeciwko mieniu, przywłaszczając. Powstała szkoda o łącznej wartości 416,93 zł była stosunkowo niewysoka. Oskarżony popełnił przypisane mu czyny w ramach ciągu przestępstw, wykorzystując znalezioną kartę płatniczą na zakup alkoholu, papierosów oraz obiadu.

Natomiast pierwszy z czynów przypisanych oskarżonemu popełniony został w warunkach czynu ciągłego, zatem zgodnie z art. 57b k.k. sąd musiał wymierzyć karę za przypisane oskarżonemu czyny w ramach ciągu przestępstw powyższej dolnej granicy zagrożenia.

Oskarżony popełnił również zarzucane mu czyny w warunkach recydywy, o której mowa w art. 64 § 1 k.k., co również miało wpływ na wymiar kary. Zwrócić jednak należało uwagę na postawę oskarżonego, który przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów oraz złożył wyjaśniania, w których opisał sposób ich popełnienia. Oskarżony wyraził gotowość naprawienia szkody. Mając powyższe na uwadze a także biorąc pod uwagę cele zapobiegawcze i wychowawcze kary oraz funkcję prewencji generalnej kary Sąd wymierzył oskarżonemu R. K. karę 4 (czterech) miesięcy pozbawienia wolności.

Na podstawie art. 46 § 1 k.k. Sąd zobowiązał oskarżonych P. N. i R. K. do zapłaty solidarnie na rzecz pokrzywdzonego D. K. kwoty 96,20 zł oraz oskarżonego R. K. do zapłaty na rzecz pokrzywdzonego D. K. kwoty 70,73 zł tytułem częściowego naprawienia szkody.

Łączna wysokość szkody poniesionej przez pokrzywdzonego wynosiła 416,93 zł. Jak zeznał D. K. bank zwrócił mu kwotę około 250 zł, zatem pozostała do naprawienia szkoda w wysokości 166,93 zł. Sąd uznał, że oskarżeni R. K. i P. N. zwrócą solidarnie kwotę za jaką dokonali wspólnie zakupów w sklepie (...), pomniejszoną o 125 zł (połowę otrzymanej przez pokrzywdzonego kwoty zwrotu z banku), a pozostałą kwotę 70,73 zł zwróci R. K., gdyż szkoda w tej części powstała wyłącznie w skutek jego czynu.

5.  1Inne ROZSTRZYGNIĘCIA ZAwarte w WYROKU

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

P. N.

R. K.

II

IV

Sąd na podstawie art. 63 § 1 k.k. zaliczył na poczet orzeczonej kary ograniczenia wolności oskarżonemu P. N. okres zatrzymania w dniu 10 sierpnia 2021 r. od godz. 6.25 do godz. 16.33.

Sąd na podstawie art. 63 § 1 k.k. zaliczył na poczet orzeczonej kary pozbawienia wolności oskarżonemu R. K. okres zatrzymania w dniu 11 sierpnia 2021 r. od godz. 6.30 do godz. 9.25.

1.6. inne zagadnienia

W tym miejscu sąd może odnieść się do innych kwestii mających znaczenie dla rozstrzygnięcia,
a niewyjaśnionych w innych częściach uzasadnienia, w tym do wyjaśnienia, dlaczego nie zastosował określonej instytucji prawa karnego, zwłaszcza w przypadku wnioskowania orzeczenia takiej instytucji przez stronę

7.  KOszty procesu

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Przytoczyć okoliczności

VI

Sąd na podstawie art.624 § 1 k.p.k. zwolnił oskarżonych od zapłaty na rzecz Skarbu Państwa kosztów sądowych w całości, gdyż biorąc pod uwagę sytuację majątkową oskarżonych istnieje podstawa do uznania, że ich uiszczenie byłoby dla nich zbyt uciążliwe.

6.  1Podpis

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Iga Dubaj
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie
Data wytworzenia informacji: