Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

III RC 597/14 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Pruszkowie z 2015-02-10

Sygn. akt III RC 597/14

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 10 lutego 2015 r.

Sąd Rejonowy w Pruszkowie, Wydział III Rodzinny i Nieletnich

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSR Marta Węglewska

Protokolant: Beata Grobelna

po rozpoznaniu w dniu 10 lutego 2015 r. w Pruszkowie

na rozprawie

sprawy z powództwa małoletniego P. K.

reprezentowanego przez przedstawicielkę ustawową M. K. (1)

przeciwko D. K.

o podwyższenie alimentów

I.  Podwyższa alimenty od pozwanego D. K. na rzecz jego małoletniego syna P. K., urodzonego (...) z kwoty po 300 (trzysta) złotych miesięcznie ustalonej ugodą zawartą przed Sądem Rejonowym w Pruszkowie w dniu 6 marca 2002 roku w sprawie III RC 960/01 do kwoty po 600 (sześćset) złotych miesięcznie poczynając od dnia 1 stycznia 2015 roku płatne do dnia 10 każdego miesiąca do rąk matki dziecka M. K. (1);

II.  W pozostałym zakresie oddala powództwo;

III.  Nadaje wyrokowi w punkcie I rygor natychmiastowej wykonalności;

IV.  Odstępuje od obciążania pozwanego obowiązkiem ponoszenia kosztów sądowych;

V.  Koszty procesu pomiędzy stronami wzajemnie znosi.

UZASADNIENIE

W dniu 26 listopada 2014 r. przedstawicielka ustawowa małoletniego powoda M. K. (1) wniosła do Sądu Rejonowego w Pruszkowie powództwo o podwyższenie alimentów od pozwanego D. K. na rzecz małoletniego P. K. ustalonych ugodą zawartą w dniu 6 marca 2002 r. przed Sądem Rejonowy w Pruszkowie w sprawie III RC 960/01 z kwoty 300 złotych do kwoty 1.000 złotych płatnych do 10 dnia każdego miesiąca do rąk matki powoda M. K. (1) oraz o zasądzenie od pozwanego na rzecz małoletniego powoda kosztów procesu według norm przepisanych (k. 3 - 4 pozew).

W uzasadnieniu pozwu wskazano, iż w ciągu 12 lat od wydania wyroku sytuacja w zakresie potrzeb małoletniego powoda uległa znaczącej zmianie. Od czasu ustalenia alimentów ugodą zawarta w 2002 r. zmieniło się również w istotny sposób położenie majątkowe matki małoletniego powoda.

Również sytuacja w zakresie usprawiedliwionych potrzeb małoletniego zmieniła się. Ma on obecnie 16 lat i jest uczniem szkoły średniej. Oznacza to wzrost kosztów koniecznych do utrzymania i wychowania małoletniego powoda. Niezbędne jest przeznaczenie środków pieniężnych m.in. na podręczniki i dojazdy do szkoły. Zwiększyło się również zapotrzebowanie małoletniego powoda w zakresie odzieży i żywności. Ponadto u małoletniego stwierdzono duża wadę wzroku, co powoduje konieczność zmiany okularów 2 razy w roku. Podała, że obecnie matka małoletniego nie jest w stanie zapewnić odpowiednich środków, gdyż od (...) r. przebywa na urlopie wychowawczym. Małoletni P. wraz z matką jest na utrzymaniu konkubenta matki, który zapewnia małoletniemu nie tylko żywność i odzież ale również wszelkiego rodzaju wyjazdy i wycieczki (opłaca wakacje). Wskazała, że pozwany został poinformowany o tym fakcie, lecz nie wykazał większego zainteresowania sytuacja finansową syna. Pozwany, będący ojcem dziecka – przez wszystkie lata – rzadko kontaktował się z synem. Przedstawicielka ustawowa podała, iż nie jest jej znana obecna sytuacja materialna ani finansowa pozwanego.

Do pozwu załączono: zestawienie rocznych minimalnych wydatków na małoletniego P. K. na które składają się: ubrania (kurtki, bluzy) – 500 zł, spodnie – 420 zł, inna odzież (koszule, bluzki) – 300 zł, buty – 450 zł; szkoła (podręczniki i przybory szkolne – 670 zł), wycieczki szkolne (zielona szkoła) – 800 zł, korepetycje – 2.000 zł; wyjazdy wakacyjne 1.500 zł. Przedstawicielka ustawowa powoda nie była w stanie podać w w/w zestawieniu, kosztów wyżywienia, gdyż małoletni obecnie jest w wieku dojrzewania i potrzebuje dużo energii.

W odpowiedzi na pozew wniesionej w dniu 15 grudnia 2014 r. pozwany D. K. wniósł o oddalenie powództwa w całości oraz zasądzenie od pozwanego kosztów sadowych, w szczególności zwrot kosztów podróży z (...) do Polski oraz z Polski do (...) (na podstawie przedłożonego na rozprawie rachunku z zakupu biletów lotniczych).

W uzasadnieniu pozwany wskazał, iż nie zgadza się na podwyższenie alimentów, z uwagi na swoją trudną sytuację majątkową. Od kilku lat mieszka w (...). Do wyjazdu zmusiła go sytuacja majątkowa, brak perspektyw zawodowych w Polsce. Pozwany podał, iż w maju 2013 r. otworzył firmę (...) zajmującą się (...) oraz szeroko pojętym (...), biorąc pożyczkę w banku na kwotę 20.000 funtów (ok. 100.000 PLN). Z uwagi na rosnące zadłużenie w tytułu prowadzonej działalności - firma działała do lipca 2014 r. W chwili obecnej zadłużenie pozwanego wynosi 45.000 funtów. Jak podał pozwany, pomimo zamknięcia firmy nie zaprzestał płacić alimentów na rzecz syna. Pozwany podał, iż w chwili obecnej jest bezrobotny, pozostaje na utrzymaniu obecnej żony i zajmuje się ich 3 – letnią córką, gdyż nie stać go i jego żony na przedszkole dla córki, którego miesięczny koszt wynosi ok. 1200 funtów. W ocenie pozwanego koszty utrzymania syna wskazane przez matkę dziecka zostały sztucznie zawyżone, gdyż jego była żona nie potwierdziła tych kosztów żadnymi rachunkami, zaświadczeniami. Ponadto zdarza się, że przesyła na dziecko dodatkowe kwoty a miesięczny koszt jego utrzymania i utrzymania jego rodziny w(...) wynosi 1720 Funtów.

Na rozprawie w dniu 29 grudnia 2014 r. oraz w toku postępowania aż do zamknięcia rozprawy przedstawicielka ustawowa małoletniego powoda popierała powództwo, sprecyzowała, że domaga się alimentów od dnia 1 stycznia 2015r. (k 22, k.75).

Na rozprawie w dniu 29 grudnia 2014 r. pozwany wnosił o oddalenie powództwa zajmując stanowisko jak w odpowiedzi na pozew (k. 22)

Na rozprawie w dniu 10 lutego 2015 r. pozwany uznał powództwo do kwoty 30 złotych podwyższenia miesięcznie (k. 75).

Sąd Rejonowy ustalił następujący stan faktyczny:

Małoletni P. K. urodzony (...) w P. pochodzi ze związku małżeńskiego M. K. (1) i D. K. rozwiązanego przez rozwód. Poza małoletnim powodem M. K. (1) posiada jeszcze dwoje małoletnich dzieci z obecnego związku, które znajdują się na utrzymaniu swojego ojca.

W wyroku rozwodowym z dnia (...) r. w sprawie IV C 3409/00 Sąd Okręgowy w Warszawie powierzył wykonywanie władzy rodzicielskiej nad małoletnim synem stron P. K. obojgu rodzicom, ustalając miejsce pobytu dziecka w każdorazowym miejscu zamieszkania matki. Kosztami utrzymania dziecka obciążył oboje rodziców, przy czym udział ojca ustalił na kwotę 250 zł miesięcznie, tak jak w ugodzie zawartej przez strony przed Sądem Rejonowym w Pruszkowie w sprawie III RC 10/01.

W dniu 6 marca 2002 r. przez Sądem Rejonowym w Pruszkowie strony zawarły ugodę na mocy której, D. K. zobowiązał się łożyć na utrzymanie małoletniego syna kwotę 270 zł. miesięcznie począwszy od 1 marca 2002 r. i kwotę 300 zł. miesięcznie począwszy od 1 kwietnia 2002 r.

Małoletni P. K. w dacie orzekania w poprzedniej sprawie ustalającej wysokość alimentów miał nie całe 3 lata i zamieszkiwał z matką.

Aktualnie małoletni ma 16 lat. Uczęszcza do Gimnazjum w M.. W przyszłym roku zamierza uczyć się w szkole średniej i dojeżdżać do W., gdyż w M. nie ma szkoły średniej. Przeprowadził się z matką do jej konkubenta i obecnie wspólnie z dwójką jej dzieci zamieszkuje w domu stanowiącym własność jej konkubenta. P. K. ma głęboką wadę wzroku (- 3,7 prawe oko; – 4,0 lewe oko) i chodzi w okularach. Nie ma majątku. Jest jedynym dzieckiem w klasie, które nie ma systematycznych lekcji z jęz. angielskiego, ponieważ matki dziecka na to nie stać.

M. K. (1) w dacie orzekania w poprzedniej sprawie ustalającej wysokość alimentów miała 23 lata. Była zatrudniona na ¼ etatu w (...) w M., na czas nieokreślony, na stanowisku (...)za wynagrodzeniem brutto 400 zł. Jej stan zdrowia pogorszył się i przez 3 miesiące przebywała w szpitalu, co przyczyniło się do pogorszenia jej sytuacji finansowej. Od dnia (...) r. została zarejestrowana w Urzędzie Pracy jako bezrobotna bez prawa do zasiłku.

M. K. (1) aktualnie ma 36 lat. Nie pracuje i obecnie nie posiada dochodów (jest na utrzymaniu partnera). Ma oprócz syna P. jeszcze dwoje małoletnich dzieci z drugiego związku i obecnie (tj. od (...) r. do (...) r.) przebywa na urlopie wychowawczym otrzymując świadczenie rodzinne w wysokości 740 zł. Zamierza wrócić do pracy na jesieni, jak dziecko ukończy 3 lata i pójdzie do przedszkola. Nie posiada majątku, nie ma samochodu, nie jest właścicielem nieruchomości, nic nie odziedziczyła. Posiada wykształcenie (...). Pomaga jej matka m.in. kupując synowi P. książki do szkoły. Koszt utrzymania syna w zależności od miesiąca oceniła na kwotę od 500 zł do 2.000 zł. Ma troje dzieci, syna P. oraz dwoje z drugiego związku. Zamieszkuje z dziećmi i konkubentem w jego domu. Zamierza wrócić do pracy gdy młodsze dziecko pójdzie do przedszkola, na jesieni 2015r.

D. K. w dacie orzekania w poprzedniej sprawie ustalającej wysokość alimentów miał 24 lata. Był zatrudniony w (...) w K., na okres próbny, począwszy od 1 grudnia 2001 r. do dnia 1 marca 2003 r., na stanowisku (...), w wymiarze pełnego etatu pracy za wynagrodzeniem 800 zł brutto, pracował następnie w (...) jako (...).

D. K. aktualnie ma 36 lat. Jest z zawodu kucharzem. Mieszka od 2003 r. w (...) ze swoją żoną i ich 3 letnią córką M. K. urodzoną (...) w wynajmowanym dwupokojowym mieszkaniu, płacąc czynsz w wysokości 900 funtów (ok. 4.500 zł). Ma dom w G. kupiony w 2007 r. na kredyt we frankach szwajcarskich, którego rata wynosi 2.200 zł. miesięcznie. Dom wynajmował za czynsz 2.100 zł, ale w związku z zaleganiem w opłacie czynszu przez lokatorów uzyskał w banku zawieszenie spłaty kredytu. W (...)ma dwa samochody, jeden kupiony na firmę (na kredyt) drugi stary za 50 funtów. Wyjeżdżał na atrakcyjne wyjazdy zagraniczne w latach 2005-2007. Obecnie nie pracuje od lipca 2014 r. i zajmuje się córką będąc na utrzymaniu żony, która pracuje jako (...). Nie otrzymuje zasiłku dla bezrobotnych. Dotychczas nie stać ich było na przedszkole które kosztuje 1.200 funtów, jednak planuje od stycznia 2015 r. wysłać córkę do przedszkola, gdyż będzie 15 darmowych godzin. Prowadził firmę od maja 2013 r., ale od lipca 2014 r. przestała działać, gdyż nie udało mu się jej poprowadzić. Ma zadłużenie na około 50.000 funtów. Stara się przyjeżdżać do Polski co roku i spotkać się z synem P.. Sfinansował synowi w ubiegłym roku koszt zakupu okularów w wysokości 300 zł. Sporadycznie uczestniczy w życiu dziecka, sporadycznie coś dziecku kupi. Nie zabiera dziecka na wakacje chociaż syn tego pragnął.

Sąd ustalił powyższy stan faktyczny w oparciu o następujące dowody: zaświadczenie od pracodawcy (k.5), odpis postanowienia z dnia 6 marca 2012 r. z wyciągiem ugody sądowej (k.6), zaświadczenia (k. 28-62), kopia odpisu skróconego aktu małżeństwa L. B. (K.) i D. K. i kopia odpisu skróconego aktu urodzenia M. K. (2) (k. 58) tłumaczenia dokumentów (k. 28-57), zeznań M. K. (1) (k.23 i k. 73), zeznań D. K. (k. 23 i k. 74-75).

Z akt o sygn. III RC 10/01: odpis skrócony aktu małżeństwa M. M. (K.) i D. K. (k. 3); odpis skrócony aktu urodzenia małoletniego P. K. (k. 4), zaświadczenie z UP (k. 10), ugoda sądowa z dnia 31 stycznia 2001 r. (k. 11).

Z akt o sygn. III RC 960/01: zaświadczenie o zarobkach przedstawicielki ustawowej (k. 3), zaświadczenie lekarskie o pobycie w szpitalu (k. 4), karta informacyjna (k.5), kopia wyroku rozwodowego z dnia(...) r. (k. 7), umowa o pracę uczestnika (k. 13 -14), aneks nr (...) do w/w umowy o pracę (k. 15), ugoda sądowa z dnia 6 marca 2002r. (k.16v).

Ustalając stan faktyczny Sąd oparł się na wskazanych wyżej dowodach uznając je za spójny i nie budzący wątpliwości materiał dowodowy.

Przesłuchania zarówno przedstawicielki ustawowej małoletniego powoda, jak i pozwanego były w przeważającej części wiarygodne. Sąd nie dał wiary zeznaniom pozwanego w części określającej niemożność podjęcia przez niego zatrudnienia, albowiem są niespójne i sprzeczne z zasadami doświadczenia życiowego.

Nie posłużyły do dokonania ustaleń stanu faktycznego wydruki zdjęć z wakacji w latach 2005 i 2006 pozwanego z jego obecną żoną (k.66-72) bowiem nie dotyczą okoliczności stanowiących podstawę rozstrzygnięcia niniejszej sprawy.

Określając koszty utrzymania dziecka Sąd miał na względzie zasady doświadczenia życiowego, które pozwalają na określenie kosztów codziennego życia i zaspokajania takich potrzeb jak wyżywienie, ubranie, środki czystości i kosmetyki, koszty wypoczynku oraz rozrywki.

Sąd Rejonowy zważył, co następuje:

Zgodnie z treścią art. 133 kro na obydwojgu rodzicach ciąży obowiązek łożenia na utrzymanie dzieci, które nie są jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie. Zakres tego obowiązku, stosownie do przepisu 135 kro, wyznaczają z jednej strony usprawiedliwione potrzeby osoby uprawnionej, z drugiej zaś zarobkowe i majątkowe możliwości zobowiązanego. Przez usprawiedliwione potrzeby należy rozumieć nie tylko elementarne potrzeby polegające na zapewnieniu minimum egzystencji, ale także takie, które stworzą uprawnionemu normalne warunki bytowania odpowiadające jego wiekowi, stanowi zdrowia i wykształceniu.

Wskazać należy, iż obowiązek alimentacyjny jest jednym z podstawowych obowiązków ciążących na rodzicach względem ich małoletnich dzieci niezależnie od tego czy pozostają w związku małżeńskim. Towarzyszą temu nieodłącznie zmiany okoliczności, które kształtują zakres świadczeń alimentacyjnych. Z tego też powodu ustawodawca przewidział w art. 138 kro możliwość korygowania wysokości tychże świadczeń alimentacyjnych w przypadku zmiany stosunków. Zmiana stosunków może zatem prowadzić do podwyższenia alimentów wówczas, gdy po uprawomocnieniu się orzeczenia ustalającego wysokość alimentów zwiększeniu ulegną potrzeby uprawnionego albo zwiększą się możliwości zarobkowe lub majątkowe zobowiązanego.

Przechodząc do oceny zgłoszonego w rozpoznawanej sprawie żądania w pierwszej kolejności należy wskazać, iż wysokość alimentów od D. K. na rzecz małoletniego P. K. – w dotychczasowej wysokości – została ustalona na mocy ugody stron zawartej przed Sądem Rejonowym w Pruszkowie w dniu 6 marca 2002 r. w sprawie III RC 960/01 na kwotę 300 zł miesięcznie.

W sprawie należało zatem ustalić czy od daty pomiędzy uprawomocnieniem się ostatniego orzeczenia ustalającego obowiązek alimentacyjny, a złożeniem powództwa w niniejszej sprawie nastąpiła taka zmiana stosunków, która uzasadniałaby podwyższenie alimentów na rzecz małoletniego syna.

Wobec powyższego zaznaczyć należy, iż pomiędzy uprawomocnieniem się orzeczenia ustalającego obowiązek alimentacyjny, a złożeniem powództwa w niniejszej sprawie upłynęło 12 lat. Nie budzi żadnych wątpliwości Sądu teza, że potrzeby dziecka, których zaspokojenie jest obowiązkiem rodziców wraz z wiekiem zwiększają się, gdyż obejmują one już nie tylko potrzeby bytowe związane z wyżywieniem, zakupem odzieży i zapewnieniem odpowiednich warunków mieszkaniowych, ale także potrzeby kulturalne i wychowawcze, mające zapewnić prawidłowy rozwój fizyczny i duchowy dziecka. W ocenie Sądu od marca 2002 r. nie tylko nastąpił ogólny wzrost kosztów utrzymania P. K., ale także zwiększyły się koszty utrzymania wynikające z tego, że im dziecko jest starsze tym większe jego potrzeby, których zaspokojenie staje się powinnością rodziców. Zwiększyły się wydatki mieszkaniowe oraz wydatki szkolne. Chłopiec obecnie uczęszcza już do ostatniej klasy Gimnazjum i od września 2015 r. będzie kontynuował naukę w szkole średniej, uczestniczy w wycieczkach szkolnych oraz innych wyjazdach, które służą jego prawidłowemu rozwojowi. W ocenie Sądu koszty wyjazdów zwiększyły istotnie koszty utrzymania małoletniego P. K..

Wskazać należy, iż od ostatniej sprawy alimentacyjnej – minęło 12 lat. W tym czasie w kwestii utrzymania dziecka zdążyło się wiele zmienić. Koszty utrzymania małoletniego zwiększyły się o ok. 600 zł miesięcznie, bowiem od przeszło 12 lat alimenty w dotychczasowej kwocie 300 zł. należało uznać przy i tak wcześniej wysokich dochodach pozwanego za niewygórowane. Obecnie powód jest w wieku wymagającym nieco większych nakładów finansowych.

M. K. (1) dochodziła podwyższenia alimentów do kwoty 1.000 zł miesięcznie, a utrzymanie syna oceniła na kwotę od 500 zł – 2.000 zł w skali miesiąca ale zdaniem Sądu kwota ta w górnej granicy nie została przez przedstawicielkę powoda udowodniona. Przedstawicielka ustawowa nie wykazała szczegółowo co miałoby składać się na koszt 2000 zł. Wprawdzie kwoty wskazane w zestawieniu rocznych kosztów małoletniego w części dotyczące ubrań (kurtki, bluzy 500 zł, spodnie 420 zł, inna odzież: koszule, bluzki 300 zł, buty 450 zł odpowiadają rzeczywistym kosztom utrzymania, o tyle pozostałe koszty w ocenie Sądu nie zostały dostatecznie uzasadnione i poparte dowodami. Oczywiście na dziecko można wydać każdą kwotę, jeżeli rodzice mają dostateczne środki finansowe, jednak Sąd musi kierować się również usprawiedliwionymi potrzebami małoletniego. Nie zmienia to faktu, że potrzeby dziecka są znaczne i w istocie może dojść do sytuacji, że w danym miesiącu z powodu nieprzewidzianych okoliczności albo konieczności wykupienia wyjazdu wakacyjnego pojawią się znacznie większe wydatki.

Reasumując ten wątek, w sprawie niniejszej Sąd przyjął w oparciu o zasady doświadczenia życiowego, iż rzeczywiste wydatki na 16 letniego powoda kształtują się na poziomie ok. 1.200 zł miesięcznie. W kwocie tej znajdują pokrycie powyższe wydatki, jak również leki 70 zł, angielski 120 zł, rozrywka – kino 100 zł, wakacje, opłaty mieszkaniowe 370 zł, szkoła 230 zł, ubrania 200 zł, prezenty okolicznościowe 60 zł. Wydatek na wycieczki szkolne (zielona szkoła) w kwocie 800 zł nie został dostatecznie udowodniony.

Trzeba także pamiętać, iż wysokość świadczeń alimentacyjnych od osoby zobowiązanej do alimentacji zależy nie tylko od usprawiedliwionych potrzeb osoby uprawnionej, ale także od możliwości zarobkowych i majątkowych zobowiązanego. Przez ustawowe określenie „możliwości zarobkowe i majątkowe” rozumie się nie tylko zarobki i dochody rzeczywiście uzyskiwane ze swojego majątku, lecz te zarobki i dochody, które osoba zobowiązana do alimentacji może i powinna uzyskiwać przy dołożeniu należytej staranności i przestrzeganiu zasad prawidłowej gospodarki oraz stosownie do swoich sił umysłowych i fizycznych.

Przechodząc do oceny możliwości zarobkowych i majątkowych pozwanego należy stwierdzić, że w okresie będącym przedmiotem zainteresowania zaszły istotne zmiany po stronie D. K.. W sprawie ustalono, iż jest bezrobotny od maja 2014 r., a więc stosunkowo niedawno zamknął prowadzoną przez siebie działalność gospodarczą. Jednak nie uszło uwadze Sądu, iż pozwany we wcześniejszych latach osiągał znaczące dochody, co świadczy o tym, iż posiadał zdolność kredytową na zakup domu o wartości 500.000 zł (we frankach szwajcarskich). Co prawda pozwany posiada obciążenia kredytowe. Jednak koszty utrzymania w (...)jego nowej rodziny ponosi obecna żona. Sąd miał na uwadze okoliczność, iż pozwany poza alimentami, które dotychczas płacił regularnie w wysokości 300 zł miesięcznie, kupował synowi prezenty w czasie przyjazdów do Polski, do których dochodziło raz do roku.

Na rozstrzygnięcie niniejszej sprawy nie miało większego znaczenia powoływanie się przez pozwanego na fakt pozostawania obecnie bez pracy. W ocenie Sądu pozwany posiada takie umiejętności i doświadczenia, które pozwalają mu na wywiązywanie się z obowiązku alimentacyjnego w podwyższonej wysokości o ile dołoży należytej staranności i w pełni wykorzysta posiadane możliwości. D. K. jest młodym i zdolnym do pracy mężczyzną, posiada doświadczenie zawodowe i umiejętności, które w ocenie Sadu pozwolą mu o ile wykaże się należytą starannością wymaganą od osoby zobowiązanej do alimentacji na łożenie alimentów w powyższej kwocie. Wprawdzie dochodzona przez stronę powodową kwota zdaniem Sądu wykraczała poza możliwości zarobkowe i majątkowe pozwanego, ale niezasadnym było też wydanie orzeczenia zgodnego z zadaniem pozwanego, który uznał powództwo tylko w zakresie podwyższenia alimentów o 30 złotych.

W tym miejscu należy przypomnieć, iż wykonywanie obowiązku alimentacyjnego względem małoletniego dziecka może polegać w całości lub części na osobistych staraniach o wychowanie lub utrzymanie dziecka, w takim wypadku świadczenia alimentacyjne drugiego z rodziców, który nie sprawuje bezpośredniej pieczy nad dzieckiem, winno w większej części obciążać tego rodzica (art. 135 § 2 kro).

Biorąc wobec powyższego pod uwagę aktualną sytuację matki powoda oraz fakt, iż do tej pory na co dzień to ona głównie czyniła osobiste starania o wychowanie i utrzymanie syna, Sąd przyjął, iż pozwany powinien w części a mianowicie 300 zł miesięcznie ponieść w większym stopniu koszt utrzymania dziecka. Argumentację w tym zakresie Sąd oparł także na tym, iż pozwany poza spłatą kredytu za dom w G., który wynajmuje spłaca także pozostałą część kredytu zaciągniętego na prowadzenie działalności gospodarczej w (...). Przyjmując, iż ponosi on koszty w tym zakresie, tym bardziej powinien on ponosić koszty zwiększających się potrzeb własnego dziecka.

Reasumując mając na uwadze sytuację majątkową i zarobkową D. K. zasądzona kwota 600 zł przy uwzględnieniu obowiązku alimentacyjnego matki wystarczy na zaspokojenie usprawiedliwionych potrzeb małoletniego powoda.

Dziecko ma prawo do alimentacji m. in. adekwatnie do możliwości majątkowych i zarobkowych jego rodziców.

Biorąc pod uwagę powyższe Sąd na podstawie art. 138 kro i 135 § 2 kro uznał powództwo częściowo za zasadne, co do podwyższenia alimentów do kwoty 600 zł od 1 stycznia 2015 r., oddalając je w pozostałym zakresie.

Rygor natychmiastowej wykonalności nadano z urzędu na podstawie art. 333 § 1 pkt 1 k.p.c.

Sąd odstąpił od obciążania pozwanego obowiązkiem ponoszenia kosztów sądowych na podstawie art. 102 k.p.c.

O kosztach procesu orzeczono z mocy art. 100 k.p.c.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Urszula Kuc
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Pruszkowie
Osoba, która wytworzyła informację:  Marta Węglewska
Data wytworzenia informacji: