Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

III RC 363/18 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Pruszkowie z 2019-01-21

Sygn. akt III RC 363/18

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 21 stycznia 2019 r.

Sąd Rejonowy w Pruszkowie, III Wydział Rodzinny i Nieletnich

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSR Mirosław Barszcz

Protokolant: st.sekr.sądowy Katarzyna Nowicka

po rozpoznaniu w dniu 21 stycznia 2019 r. w Pruszkowie

na rozprawie

sprawy z powództwa małoletniego A. G. (1) reprezentowanego przez przedstawiciela ustawowego K. K. (1)

przeciwko G. G. (1)

o podwyższenie alimentów

I.  podwyższa alimenty ustalone uprzednio wyrokiem Sądem Okręgowego w Warszawie z dnia (...) roku sygnatura akt IV C 680/10 od pozwanego G. G. (1) na rzecz małoletniego syna A. G. (1) urodzonego (...) z kwoty 900 (dziewięćset) złotych miesięcznie do kwoty 1200 (tysiąc dwieście) złotych miesięcznie, płatnej do rąk matki małoletniego - K. K. (1) do dnia 10 – tego każdego miesiąca, z odsetkami w wysokości ustawowej za opóźnienie w płatności którejkolwiek z rat, począwszy od dnia 1 lutego 2019 roku;

II.  w pozostałym zakresie powództwo oddala;

III.  wyrokowi z pkt. I nadaje rygor natychmiastowej wykonalności;

IV.  ściągnąć od pozwanego G. G. (1) kwotę 180 (sto osiemdziesiąt) złotych na rzecz Skarbu Państwa tytułem nieuiszczonych kosztów sądowych;

V.  znosi koszty procesu między stronami.

UZASADNIENIE

W dniu 20 sierpnia 2018r. do Sądu Rejonowego w Pruszkowie wpłynęło powództwo złożone przez K. K. (1) o podwyższenie alimentów od G. G. (1) na rzecz jego syna A. G. (1) z kwoty 900 zł miesięcznie do kwoty 1600 zł miesięcznie płatne do dnia 10-go każdego miesiąca wraz z ustawowymi odsetkami w razie opóźnienia którejkolwiek z rat (k.3-7). W uzasadnieniu przedstawicielka ustawowa małoletniego wskazała m.in., że od czasu wydania wyroku rozwodowego, w którym ustalone zostały alimenty wzrosły uzasadnione potrzeby małoletniego, na które składają się koszty wyżywienia, koszty ubrań, środków czystości, koszty lekarza, opłaty szkolne i przybory szkolne i inne wydatki związane z wydatkami szkolnymi. K. K. (1) wskazała, że małoletni od 1 września 2018 roku będzie uczniem ósmej klasy szkoły podstawowej i po ukończeniu szkoły podstawowej zamierza podjąć naukę w technikum (...), w związku z czym konieczne jest już teraz opłacenie potrzebnych małoletniemu korepetycji w celu zdania egzaminów do technikum. Dodatkowo matka małoletniego uzasadniała pozew tym, że małoletni chciałby korzystać z zajęć dodatkowych takich jak: basen czy zajęcia komputerowe, jednak z uwagi na koszty utrzymania jakie obecnie ponosi, nie stać ją na pokrywanie dodatkowych wydatków na małoletniego. Wskazała, że spłaca w dalszym ciągu nieuregulowane zobowiązania pozwanego, które powstały jeszcze przed rozwodem. Ponadto poinformowała, że dodatkowym nie uwzględnionym wcześniej wydatkiem na potrzeby małoletniego był zakup aparatu ortodontycznego w roku 2017 i konieczność opłacania regularnych wizyt ortodontycznych. Przedstawicielka ustawowa wyjaśniła też, że pozwany nie wypełnia swoich obowiązków rodzicielskich wobec małoletniego, nie utrzymuje z nim kontaktów, a jedynie wykonuje swoje obowiązki względem dziecka poprzez płacenie alimentów i to ona całkowicie ponosi ciężar opieki i wychowania małoletniego. (k.3-7)

W odpowiedzi na pozew z dnia 9 listopada 2018 roku G. G. (1) wniósł o oddalenie powództwa (k.24-30). W uzasadnieniu wskazał, że obecnie pokrywa alimenty w łącznej wysokości 1800 zł miesięcznie na dwoje dzieci ze związku z matką małoletniego, w tym dorosłej już wspólnej córki. Pozwany wskazał, że wyraził zgodę na częściowe podwyższenie alimentów na rzecz małoletniego, jednak uzależnia to od momentu, w którym dorosła córka zakończy edukację i zacznie się utrzymywać samodzielnie. Pozwany przyznał, że pozostaje z matką małoletniego w konflikcie, a do kontaktów z dziećmi nie dochodziło, ponieważ dorosła córka ich odmawiała, a kontakty z małoletnim były uniemożliwiane przez jego matkę. Pozwany zaprzeczył, jakoby matka małoletniego regulowała zobowiązania, za które on ponosi odpowiedzialność i wskazał, że od (...)roku między nimi obowiązuje ustrój rozdzielności majątkowej, a w roku (...)dokonali podziału majątku. Pozwany poinformował, że posiada na utrzymaniu małoletniego syna z aktualnego związku, który wymaga większych nakładów finansowych z powodu stwierdzonych (...) Z tego to powodu, jego obecna partnerka nie może też być zatrudniona w pełnym wymiarze godzin, z uwagi na konieczność opieki nad dzieckiem.

Pozwany przyznał, iż jest wspólnikiem dwóch spółek. W jednej z nich z racji pełnienia funkcji (...) nie pobiera żadnego wynagrodzenia, a w drugiej jest tylko zatrudniony na 1/5 etatu na stanowisku (...)i pobiera wynagrodzenie w wysokości 525 zł. Ponadto pozwany nie osiąga zysku z dywidend, ponieważ obie spółki ponoszą straty. Pozwany posiada majątek, z którego uzyskuje dochody z najmu, ale też posiada dwa kredyty hipoteczne, gdzie łączna wysokość miesięcznych zobowiązań wobec banków wynosi 8500 zł. Swoją trudną sytuację finansową uzasadnia dodatkowo dwoma zdarzeniami, gdzie w roku 2015 budynek, w którym wynajmował mieszkanie, uległ spaleniu oraz spadkiem przychodów, w wyniku czego zmuszony został sprzedać używaną (...), a sprzedaż ta dokonana była w ratach i uzyskał tylko część należnego wynagrodzenia z tytułu sprzedaży. Pozwany posiada też nieuregulowane zobowiązanie z tytułu podatku od nieruchomości w wysokości 30 000 zł, które reguluje w ratach.

Na rozprawie w dniu 21 stycznia 2019 r. przedstawicielka ustawowa powoda popierała powództwo i wnosiła o podwyższenia alimentów do kwoty 1.600 (jeden tysiąc sześćset) złotych począwszy od 1 lutego 2019 roku. Pozwany nie uznał powództwa i wnosił o jego oddalenie (k. 133-134, protokół płyta CD k. 135).

Sąd Rejonowy ustalił następujący stan faktyczny:

Małoletni A. G. (1) urodzony (...) pochodzi ze związku małżeńskiego K. G. (obecnie K.) i G. G. (1) rozwiązanego przez rozwód wyrokiem Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia (...) r. w sprawie IV C 680/10. W wyroku tym Sąd m.in. obciążył kosztami utrzymania małoletniego oboje rodziców, ustalając udział G. G. (1) w tych kosztach na kwotę po 900 złotych miesięcznie płatnych do rąk matki dziecka K. G. do dnia 10-go każdego miesiąca z góry z ustawowymi odsetkami w przypadku uchybienia terminowi płatności którejkolwiek z tych rat.

A. G. (1) w dacie orzekania w poprzedniej sprawie miał prawie (...) lat i uczęszczał do państwowej szkoły podstawowej. Mieszkał wraz z matką i swoją starszą siostrą w P.. Ogólnie był zdrowy.

Obecnie na moment zamknięcia rozprawy A. G. (1) miał prawie(...)lat. W dalszym ciągu małoletni zamieszkuje z matką i pełnoletnią już siostrą w tym samym miejscu. Matka małoletniego jest w nowym związku i mąż matki małoletniego również mieszka razem z nimi. Małoletni od września 2018 roku uczęszcza do (...)klasy Szkoły (...) w P..

Od czasu poprzedniego orzekania o wysokości alimentów na rzecz małoletniego A. G. (1) upłynęło 5 lat i w chwili obecnej pojawiły się dodatkowe koszty jego utrzymania, na które składają się: koszty wyjazdów w ramach zielonej szkoły ok. 630 zł na rok, koszt aparatu ortodontycznego łącznie 3400 zł, co zostało już pokryte, koszt wizyt ortodontycznych 250 zł raz na miesiąc lub półtora miesiąca, koszt korepetycji z matematyki, chemii i fizyki - 200 zł miesięcznie.

Małoletni po ukończeniu ósmej klasy chciałby podjąć naukę w technikum (...), w związku z czym przygotowuje się do egzaminów. Pobiera korepetycje z takich przedmiotów jak chemia, fizyka i matematyka. W pierwszym semestrze ósmej klasy uzyskał słabe oceny z chemii: 1 i 2, z fizyki: 6 i 3 i matematyki:1,5,1 i 2.

Małoletni od listopada 2015 roku jest pacjentem poradni ortodontycznej (...) - (...) i zastosowany ma górny i dolny aparat stały. W grudniu 2018 roku wskazano, że przybliżony czas leczenia małoletniego będzie jeszcze wynosił 1,5 roku do 2 lat.

Małoletni z racji wieku, ma większe potrzeby niż poprzednio związane z zakupem odzieży czy kosmetyków. Chciałby też posiadać kieszonkowe, które mógłby przeznaczyć na wspólne wyjścia z kolegami i wyżywienie do szkoły.

Usprawiedliwione koszty utrzymania małoletniego wynoszą obecnie miesięcznie: wyżywienie 500 zł, ubrania 300 zł, środki czystości 200 zł, lekarz 150 zł, opłaty szkolne 100 zł, przybory szkolne 80 zł, udział w kosztach utrzymania domu 220 zł, koszty wizyt stomatologicznych 200 zł, koszty wyjazdów szkolnych 50 zł, koszt korepetycji 200 zł. Łączna wysokość miesięcznego kosztu utrzymania małoletniego kształtuje się na poziomie 2000 zł miesięcznie. Wobec powyższego usprawiedliwione koszty utrzymania małoletniego są obecnie wyższe o ok. 400 zł miesięcznie w porównaniu z okresem poprzedniego ustalania alimentów.

K. K. (1) (poprzednio G.) w dacie orzekania w poprzedniej sprawie prowadziła działalność gospodarczą w zakresie (...) i uzyskiwała z tego tytułu dochody na poziomie ok.1600 zł miesięcznie. Mieszkała we własnym mieszkaniu i spłacała powstałe zadłużenie wobec spółdzielni mieszkaniowej w kwocie ok. 5500 zł. Nad małoletnimi wówczas dziećmi opiekę sprawowała sama.

Obecnie K. K. (1) ma (...) lat. Zawarła drugi związek małżeński i jej obecny mąż mieszka razem z nią i dwójką dziećmi. K. K. (1) mieszka w tym samym miejscu co poprzednio. Mieszkanie jest własnością jej dorosłej córki. Nie posiada innego majątku. Pracuje na stanowisku (...) w firmie (...) w P. i uzyskuje dochody miesięczne w wysokości ok. 2100 zł netto. Posiada zobowiązania finansowe na rzecz swoich rodziców, którzy pomogli jej spłacić kredyt. Obecnie ponosi ona koszty spłaty wobec tego zobowiązania wobec rodziców w wysokości 300 zł miesięcznie.

Koszty utrzymania mieszkania, w którym zamieszkuje małoletni A. G. (1) wynoszą ok. 900 zł miesięcznie (700 zł - czynsz, 98 zł - energia, 38 zł - gaz, 50 zł – internet).

Córka K. K. (1) i G. P. A. G. (2) urodziła się (...) i obecnie jest już pełnoletnia. Podjęła pracę i uzyskuje wynagrodzenie na poziomie najniższego wynagrodzenia krajowego. Uczy się zaocznie w szkole (...). Szkoła jest nieodpłatna. Dokłada się miesięcznie do kosztów wyżywienia w kwocie 200 zł. W dalszym ciągu uzyskuje alimenty od ojca – G. G. (1) w kwocie 900 zł miesięcznie.

G. G. (1) w dacie orzekania w poprzedniej sprawie zatrudniony był w (...) i uzyskiwał wynagrodzenie miesięczne w kwocie 2.380 (dwa tysiące trzysta osiemdziesiąt) złotych. Prowadził też własną działalność gospodarczą M., z której nie uzyskiwał dochodów, ponieważ działalność przynosiła straty. A ponadto był współwłaścicielem firmy (...), w której posiadał 50% udziałów. Mieszkał w wynajmowanym mieszkaniu. Nie realizował kontaktów osobistych z dziećmi, pokrywał zasądzone koszty alimentów.

Obecnie G. G. (1) ma (...) lat. Po rozwodzie zawarł kolejny związek małżeński, z którego posiada syna S. G., który urodził się16 lutego 2014 r. Mieszka z obecną żoną i jej dorosłym synem z poprzedniego związku i wspólnym synem w domu w P.. Małoletni S. G. ma stwierdzoną (...). Dorosły syn żony G. G. (1) jest studentem, który pracuje i uzyskuje alimenty w wysokości 500 zł.

G. G. (1) posiada 99 udziałów w(...) i piastuje stanowisko (...). Z tytułu pełnienia funkcji członka zarządu nie pobiera wynagrodzenia. Prezesem spółki jest jego obecna żona. Posiada też 100% udziałów w Zakładzie (...) Sp. z o.o., w której jest członkiem jednoosobowego zarządu, a w której to jest zatrudniony na 1/5 etatu z wynagrodzeniem 525 zł.

Nadto pozwany jest właścicielem nieruchomości położonej w P. przy ulicy (...), w której siedzibę mają obie spółki. Część budynku na tej nieruchomości przeznaczona jest na wynajem. Obecnie w wynajmowanej części znajduje się (...). Z najmu pozwany uzyskiwał dotychczas dochód w wysokości ok. 8800 zł miesięcznie. Następnie od 2018 r. 10800 zł miesięcznie z uwagi na przeznaczenie pod najem większej części nieruchomości. Spółki nie pokrywają kosztów najmu nieruchomości, w których mają siedzibę, a które to należą do pozwanego. Pozwany nie uzyskuje również zysku z dywidend ze spółek, ponieważ obie spółki ponoszą straty. Pozwany nie posiada innych nieruchomości. Samochód, siedemnastoletni m.jest własnością spółki.

Pozwany posiada zobowiązania kredytowe: kredyt inwestycyjny w wysokości 500.000 (pięćset tysięcy) zł zaciągnięty w (...) w (...) roku na nieruchomość na której prowadzi działalność gospodarczą oraz kredyt hipoteczny również na kwotę 500.000 (pięćset tysięcy) zł zaciągnięty w (...) w (...) roku zaciągnięty na zakup nieruchomości, w której aktualnie zamieszkuje. Łączny miesięczny koszt spłaty obu zobowiązań wynosi 8.646 (osiem sześćset czterdzieści sześć) zł. Nadto posiada kartę kredytową z limitem 15.000 (piętnaście tysięcy) zł.

W (...) r. doszło do pożaru, w wyniku którego spaliło się miejsce zamieszkania G. G. (1) wraz z wszystkimi znajdującymi się w nim rzeczami.

W (...) roku G. G. (1) zawarł umowę sprzedaży (...), za którą zapłata ustalona została w ratach. Z tego tytułu uzyskał tylko dwie pierwsze raty w wysokości 200.000 (dwieście tysięcy) zł, a co do zapłaty pozostałej kwoty toczy się obecnie postępowanie przed Sądem Okręgowym w Warszawie w sprawie o sygn. akt XXVI GC 964/17.

G. G. (1) zalega z zapłatą podatku od nieruchomości za okres 2015- 2017. Roczna wysokość podatku od nieruchomości wynosi ok. 12 000 zł. Zobowiązanie rozłożone jest na raty do (...) roku, a wysokość miesięcznej raty to kwota ok.700 (siedemset) zł.

W zakresie kosztów utrzymania domu, w którym zamieszkuje G. G. (1), ponoszone są wydatki na energię elektryczną 400 zł na dwa miesiące, na gaz 300 zł, na woda 50 zł, na szambo 200 zł, na śmieci 450 zł raz na pół roku. Koszt własnego utrzymania G. G. (1) oszacował na 100-150 zł miesięcznie.

G. G. (1) nie posiada z synem A. G. (1) żadnego kontaktu. Nie podejmuje działań zmierzających do zmiany tej sytuacji.

Sąd ustalił powyższy stan faktyczny w oparciu o następujące dowody: odpis skrócony aktu urodzenia (k.15), kopia wiadomości sms (k.14,131), wyrok rozwodowy – akta sprawy dołączonej IVC 680/10, kopia postanowienia Sądu Rejonowego w Pruszkowie wraz z ugodą w sprawie III RC 491/13 (k.34), kopia postanowienia Sądu Rejonowego w Pruszkowie w sprawie III RC 439/16. (k.35), kopie potwierdzeń wpłat (k.36), kopia wypisu umowy o ustanowienie rozdzielności majątkowej (k.38-39), kopia umowy o podział majątku (k.40-42), odpis skrócony aktu urodzenia S. G. (k.43), dokumentacja lekarska (k.44-46), odpis z KRS (k.47-53), kopia deklaracji PIT-28 wraz z potwierdzeniem złożenia (k.54-60), kopia deklaracji PIT-37 wraz z potwierdzeniem złożenia (k.61-70), kopia ewidencji przychodów (k.71), kopie deklaracji CIT-8 wraz z potwierdzeniami złożenia (k.72-79), kopia umowy kredytowej z (...) (k.80-81), wydruk ze strony internetowej banku (k.82-83), kopia harmonogramu spłat z (...) (k.84-87), wydruk treści księgi wieczystej (...) (k.88-94), potwierdzenie z interwencji straży pożarnej (k.95), umowa sprzedaży (...) (k.96-100), postanowienie Sądu Okręgowego z dnia (...) r. (k.101), potwierdzenia wpłaty podatku (k.102), potwierdzenia przelewów (k.107,110,116), zaświadczenie o zatrudnieniu (k.108), zaświadczenie (k.109), zestawienie ocen (k.111), zaświadczenie o dochodach (k.112), decyzja o rozłożeniu na raty (k.113), wydruki z systemu urzędu skarbowego (k.114.117), faktura za energię (k.118-119), faktura za zużycie wody (k.120-121), faktura za gaz (k.122-126), przesłuchanie K. K. (1) i przesłuchanie G. G. (1) (protokół k.133-134 i nagranie płyta CD k.135).

Ustalenia Sądu znajdują uzasadnienie we wszystkich przeprowadzonych dowodach, które zostały wyżej powołane. Jakkolwiek niektóre z dokumentów zostały złożone w kserokopiach, to jednak nic nie wskazuje na to, by ich treść nie odzwierciedlała wiernie treści dokumentów oryginalnych. Podnieść też należy, że strony wiarygodności i mocy dowodowej tych dowodów nie kwestionowały.

Sąd posiłkował się także aktami w sprawie o rozwód o sygn. akt IV C 680/10 w zakresie ustaleń stanu poprzedniego.

Przesłuchanie przedstawicielki ustawowej małoletniego powoda oraz przesłuchanie pozwanego Sąd uznał za wiarygodne.

Sąd Rejonowy zważył co następuje:

Zgodnie z treścią art. 133 kro na obydwojgu rodzicach ciąży obowiązek łożenia na utrzymanie dzieci, które nie są jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie. Zakres tego obowiązku, stosownie do przepisu 135 kro, wyznaczają z jednej strony usprawiedliwione potrzeby osoby uprawnionej, z drugiej zaś zarobkowe i majątkowe możliwości zobowiązanego. Przez usprawiedliwione potrzeby należy rozumieć nie tylko elementarne potrzeby polegające na zapewnieniu minimum egzystencji, ale także takie, które stworzą uprawnionemu normalne warunki bytowe odpowiadające jego wiekowi, stanowi zdrowia i wykształceniu. Stosownie do treści przepisu art. 138 kro w zakresie zmiany stosunków można żądać zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego. Zmiana stosunków może zatem prowadzić do obniżenia bądź podwyższenia alimentów wówczas, gdy zmianie ulegną potrzeby uprawnionego albo zmienią się możliwości zarobkowe lub majątkowe strony do alimentacji zobowiązanej.

W rozpoznawanej sprawie wysokość alimentów na rzecz małoletniego A. G. (1) od G. G. (1) została ustalona poprzednio wyrokiem Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia (...) r. w sprawie o rozwód na kwotę 900 (dziewięćset) złotych. Orzeczenie uprawomocniło się dnia (...) roku.

Dla uwzględnienia powództwa rozpoznawanego w sprawie decydujące stało się ustalenie, czy od tej ostatniej daty nastąpiła taka zmiana stosunków, która uzasadniałaby podwyższenie alimentów należnych małoletniemu od ojca G. G. (1). Pomiędzy datą uprawomocnienia się wyroku a wniesieniem pozwu o zmianę wysokości obowiązku alimentacyjnego w niniejszej sprawie minęło prawie pięć lat.

Odnośnie usprawiedliwionych potrzeb małoletniego powoda należy wskazać, iż w okresie będącym przedmiotem zainteresowania, w ocenie Sądu, uległy one zwiększeniu. Zmiana ma charakter istotny. Podstawowe potrzeby powoda w zakresie żywności, ubioru, higieny, leczenia, edukacji, wypoczynku pozostają na podobnym poziomie, jak poprzednio. Pojawiły się jednak nowe potrzeby, które należy uznać za usprawiedliwione. Małoletni wyjeżdża na tzw. zieloną szkołę. Ponadto korzysta z korepetycji z trzech przedmiotów i z tego tytułu ponoszone są wydatki w kwocie 200 zł miesięcznie.

Pojawiły się także nowe wydatki związane z leczeniem ortodontycznym małoletniego. Jak zostało wykazane w ramach tego postępowania, małoletni pozostaje pod stałą opieką stomatologiczną i ortodontyczną. Od 2015 roku jest w trakcie leczenia ortodontycznego i ma założony stały aparat górny i dolny. Jego leczenie będzie jeszcze kontynuowane przez najbliższe 1,5 roku do 2 lat. To wiąże się w kosztami regularnych wizyt u ortodonty. Nie sposób odmówić zasadności tym wydatkom, albowiem nie ulega wątpliwości, że leczenie ortodontyczne rozpoczęte od najmłodszych lat może przynieść efekty w postaci poprawienia zdrowia małoletniego oraz jakości życia dziecka.

W zakresie kosztów udziału małoletniego w kosztach utrzymania mieszkania, Sąd zważył, że co prawda pojawiła się nowa osoba (obecny mąż matki małoletniego), jednakże to wpłynęło również na zwiększenie tych kosztów. Ro de facto po przeliczeniu podwyższonych kosztów utrzymania mieszkania na 4 osoby, a nie jak poprzednio na 3, nie zmieniło znacząco wysokości udziału w kosztach przypadającego na małoletniego.

W ocenie Sądu wskazane wyżej wydatki na usprawiedliwione potrzeby małoletniego powoda zostały dostatecznie wykazane w świetle zasad doświadczenia życiowego.

Podczas przesłuchania oraz w przedstawionych przez pozwanego dowodach pozwany skupił się na przedstawieniu swojej sytuacji finansowej. Nie ulega wątpliwości, że pozwany dysponuje zarówno wiedzą, ale też zasobami w postaci posiadanej nieruchomości i doświadczeniem w prowadzonej działalności gospodarczej, które w ocenie Sądu dają możliwość zaspokojenia wydatków pozwanego związanych z jego utrzymaniem, utrzymaniem jego aktualnej rodziny oraz pokrywaniem alimentów na rzecz powoda w szerszym niż dotychczas zakresie.

Obie działalności pozwanego prowadzone są w jednej nieruchomości, w której już część powierzchni jest przeznaczona pod wynajem. Zasadne jest zatem przypuszczenie, że nawet gdyby obie spółki zaprzestały prowadzenia działalności, z uwagi na wykazywane straty, pozwany ma możliwość osiągania zwiększonych dochodów z najmu w ten sposób zwolnionych powierzchni.

Sąd wziął też pod uwagę, że pozwany w dalszym ciągu łoży również kwotę 900 zł na swoją dorosłą już córkę, która ma ukończone (...) lata. Pozwany składał wnioski o zniesienie obowiązku alimentacyjnego, lecz w wyniku ugody zawartej z córką, dobrowolnie wyraził zgodę, na chęć dalszego jej utrzymywania. Sąd upatruje w tym niejako formę przyzwolenia pozwanego na taki stan rzeczy. Córka pozwanego jest już pełnoletnia, pracuje i uzyskuje z tego tytułu wynagrodzenie na poziomie najniższego wynagrodzenia krajowego, co winno pozwolić przy standardowych potrzebach na samodzielne utrzymanie. Córka pozwanego zamieszkuje razem z matką, przez co nie musi ponosić zwiększonych wydatków związanych np. z wynajmem mieszkania. Sąd uznał, że dalsze ponoszenie kosztów utrzymania pełnoletniej córki, w sytuacji kiedy jest ona w stanie utrzymać się samodzielnie, i tolerowanie przez pozwanego takiego stanu rzeczy, daje podstawy do uznania, że pozwany może łożyć na utrzymanie małoletniego powoda większe kwoty niż dotychczas. Jeśli pozwany uważa przeciwnie to winien podjąć działania zmierzające do uchylenia bądź obniżenia jego obowiązku alimentacyjnego względem córki.

Mając na utrzymaniu małoletnie dzieci, pozwany musi czynić starania, aby uzyskiwać dochód na poziomie nie niższym niż latach ubiegłych. Bezspornie w chwili obecnej pozwany musi tak dysponować własnymi dochodami, aby prawidłowo wywiązywać się z ciążącego na nim obowiązku alimentacyjnego wobec małoletniego powoda. W ocenie Sądu w sprawie nie ma wątpliwości co do tego, iż pozwany nie znajduje się w takiej sytuacji, która nakazywałaby przyjęcie, iż jego możliwości zarobkowe zostały znacznie ograniczone. Sąd uwzględnił w tych rozważaniach, iż pozwany posiada obecnie jeszcze syna z nowego związku.

Sytuacja matki małoletniego powoda zmieniła się. Wyszła ona za mąż, uzyskuje wyższe wynagrodzenie. Jest ona również w stanie pokrywać w części zwiększone potrzeby małoletniego syna.

Pozwany nie ma żadnych kontaktów z małoletnim synem A.. Nie podjął żadnych czynności celem zmiany tej sytuacji. Matka małoletniego w całości troszczy się o jego wychowanie, sprawuje nad nim codzienną pieczę.

Wobec czego jest usprawiedliwione, aby w takim przypadku pozwany w większości pokrywał wydatki z tym związane.

Pozwany powinien w większym stopniu niż dotychczas partycypować w kosztach utrzymania małoletniego syna. Tym bardziej, że matka małoletniego swój obowiązek alimentacyjny spełnia także poprzez osobiste starania o utrzymanie i wychowanie dziecka.

Wobec ustalenia, iż potrzeby małoletniego zwiększyły się o kwotę ok. 400 zł miesięcznie w porównaniu z poprzednim okresem, w sytuacji ustalenia braku kontaktu pozwanego z małoletnim powodem, Sąd przyjął, iż pozwany winien być obciążony wzrostem tych potrzeb w ¾ części i równocześnie matka powoda w ¼ części. To w przeliczeniu na kwoty alimentów wskazuje, iż pozwany winien być obciążony alimentami w kwocie wyższej o 300 zł.

Kierując się wszystkimi wyżej podniesionymi motywami Sąd uznał, iż w rozpoznawanej sprawie zostały spełnione przesłanki do podwyższenia wysokości obowiązku alimentacyjnego ciążącego na pozwanym wobec małoletniego syna. Sąd przyjął, iż kwota 1200 zł alimentów miesięcznie jest adekwatna do usprawiedliwionych potrzeb małoletniego powoda oraz mieści się w możliwościach majątkowych i zarobkowych pozwanego.

Z wszystkich wyżej podniesionych względów, Sąd doszedł do przekonania, iż powództwo o podwyższenie alimentów zasługuje na uwzględnienie w części i dlatego też na podstawie art. 138 kro orzekł jak w punkcie I sentencji, oddalając powództwo o podwyższenie alimentów w pozostałym zakresie.

Rygor natychmiastowej wykonalności został nadany wyrokowi na podstawie art. 333 § 1 pkt 1 kpc.

Sąd na podstawie art. 98 § 1 kpc obciążył pozwanego kosztami sądowymi, na które składa się opłata od pozwu, obliczona od kwoty uwzględnionego powództwa, od uiszczenia której strona powodowa była zwolniona oraz na podstawie art. 100 kpc zniósł koszty procesu między stronami.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Urszula Kuc
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Pruszkowie
Osoba, która wytworzyła informację:  Mirosław Barszcz
Data wytworzenia informacji: