Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

III RC 310/15 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Pruszkowie z 2015-12-30

Sygn. akt III RC 310/15

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 30 grudnia 2015 r.

Sąd Rejonowy w Pruszkowie, Wydział III Rodzinny i Nieletnich

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSR Mirosław Barszcz

Protokolant: sekr.sądowy Katarzyna Nowicka

po rozpoznaniu w dniu 18 grudnia 2015 r. w Pruszkowie

na rozprawie

sprawy z powództwa małoletniego K. T. reprezentowanego przez przedstawicielkę ustawową E. T.

przeciwko M. W. (1)

o zmianę orzeczenia w zakresie alimentów

I.  podwyższa z dniem 12 czerwca 2015 roku alimenty ustalone wyrokiem Sądu Rejonowego w Pruszkowie z dnia 30 maja 2008 roku od pozwanego M. W. (1) na rzecz małoletniego syna K. T. urodzonego (...) z kwoty 600 (sześćset) złotych miesięcznie do kwoty 1000 (tysiąc) złotych miesięcznie płatne do rąk matki małoletniego E. T. do dnia 10 - go każdego miesiąca, z góry, z ustawowymi odsetkami w przypadku uchybienia terminowi płatności którejkolwiek z rat;

II.  w pozostałym zakresie powództwo oddala;

III.  nakazuje ściągnąć od pozwanego M. W. (1) na rzecz Skarbu Państwa kwotę 283 (dwieście osiemdziesiąt trzy) złotych tytułem nieuiszczonych kosztów sądowych;

IV.  znosi koszty procesu między stronami;

V.  wyrokowi w pkt. I nadaje rygor natychmiastowej wykonalności.

UZASADNIENIE

Do Sądu Rejonowego w Pruszkowie w dniu 12 czerwca 2015 r. wpłynęło powództwo E. T. działającej w imieniu małoletniego syna K. T. o podwyższenie alimentów od M. W. (1) z kwoty po 600 zł miesięcznie do kwoty po 2500 zł miesięcznie. W uzasadnieniu pozwu podano m.in., iż alimenty na rzecz małoletniego powoda od pozwanego zasądzono w dniu 30 maja 2008 r. w kwocie po 600 zł miesięcznie. Od tamtego czasu koszty utrzymania małoletniego znacznie wzrosły, zmieniła się też sytuacja jego rodziców. Małoletni powód mieszka z matką, ojczymem i bratem w mieszkaniu wynajmowanym za kwotę 1.300 zł miesięcznie. Koszt utrzymania małoletniego w skali miesiąca wynosi ok. 2800 zł, przy czym przedstawicielka ustawowa osiąga wynagrodzenie w wysokości 800 zł netto miesięcznie, a jej mąż 2.700 zł netto miesięcznie. Pozwany natomiast żyje na bardzo wysokim poziomie, jest właścicielem (...), które bardzo dobrze prosperują, ma przynajmniej dwa samochody, rasowego psa oraz mieszka w luksusowym domu. Swoją rolę w życiu powoda sprowadza jedynie do płacenia zasądzonych alimentów, które są symboliczne wobec możliwości pozwanego – podczas gdy matka małoletniego nie ma nawet pieniędzy na zapisanie go do klubu piłkarskiego (k. 3-9).

Przedstawicielka ustawowa powoda w toku całego procesu i do chwili zamknięcia rozprawy popierała powództwo i wnosiła o podwyższenie alimentów do kwoty po 2500 zł miesięcznie (k. 77, protokół k. 80, k. 150, protokół k. 151).

Pozwany M. W. (1) uznał powództwo do kwoty 700 zł miesięcznie i w toku całego procesu do chwili zamknięcia rozprawy wnosił o oddalenie powództwa w pozostałym zakresie (k. 77, protokół k. 80, k. 116, protokół k. 118, k. 150, protokół k. 151).

Sąd Rejonowy ustalił następujący stan faktyczny:

Małoletni K. T. (dawnej: K.) urodzony dnia (...) w P. jest synem M. W. (1) i E. T..

Wyrokiem z dnia 30 maja 2008 r. w sprawie III RC 378/07 Sąd Rejonowy w Pruszkowie ustalił, iż M. W. (1) jest ojcem małoletniego K. K. (1) (obecnie T.), nie nadał małoletniemu nazwiska ojca, (...) i zasądził od M. W. (1) na rzecz małoletniego K. K. (1) (obecnie T.) alimenty w kwocie 600 zł miesięcznie. Orzeczenie uprawomocniło się dnia (...) r.

K. K. (1) (obecnie: T.) w dacie orzekania w poprzedniej sprawie alimentacyjnej miał niespełna dwa lata. Mieszkał z matką, jej siostrą i partnerem siostry w W. w wynajmowanym mieszkaniu, koszty wynajmu wynosiły 1300 zł miesięcznie, pozostawał pod bezpośrednią opieką matki.

Obecnie K. T. ma 9 lat, decyzją z dnia (...) r. Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w M. orzekł zmianę jego nazwiska na (...). Małoletni mieszka z młodszym bratem przyrodnim, matką i jej mężem w W. w wynajmowanym mieszkaniu. Koszty mieszkania wynoszą średnio w skali roku około 1600 zł miesięcznie, w tym 1300 zł miesięcznie czynsz. Koszty mieszkaniowe przypadające na jednego domownika to kwota ok. 400 zł miesięcznie. Uczęszcza do trzeciej klasy szkoły podstawowej. Małoletni korzysta z obiadów szkolnych, których koszt wynosi około 120-150 zł miesięcznie, wydatki na radę rodziców wynoszą 30 zł miesięcznie, a na świetlicę około 20 zł miesięcznie, pozostałe wydatki szkolne wynoszą około 90 - 100 zł miesięcznie. Uczęszcza na dodatkowe zajęcia z języka angielskiego, które kosztują 180 zł w miesiącu, w którym się odbywają. Chodzi na basen, który w okresie od września 2013 r. do końca czerwca 2014 r. kosztował 281,14 zł (28,11 zł miesięcznie), w okresie od września 2014 r. do kwietnia 2015 r. kosztował 252 zł (36 zł miesięcznie). Cierpi na (...). Pasjonuje się piłką nożną, zbiera karty piłkarzy, uczęszcza na zajęcia piłki nożnej, których koszt wynosi 70 zł miesięcznie. Pozostaje pod opieką poradni ortodontycznej, zostały wyznaczone wizyty celem założenia aparatu ortodontycznego. Małoletni nie ma kontaktu z ojcem, nie zna go.

M. W. (1) w dacie orzekania w poprzedniej sprawie alimentacyjnej miał 54 lata. Prowadził własną działalność gospodarczą – firmę (...), w której zatrudniona była E. T. (dawnej: K.).

Obecnie M. W. (1) ma 62 lata. Mieszka w P. w domu jednorodzinnym, stanowiącym jego własność. Koszty utrzymania domu wynoszą około 1000 zł miesięcznie, w tym energia 250 zł, gaz 550 zł i wywóz nieczystości 200 zł. Od 2013 r. prowadzi własną działalność gospodarczą pod firmą (...) w zakresie (...), jest właścicielem (...), w przeszłości miał (...), następnie do dnia (...) r. miał (...), a obecnie prowadzi (...) w P.. W lipcu 2015 r. wykazał przychód w kwocie 1 271 027,33 zł, koszty uzyskania przychodu przedstawił na kwotę 1 233 705,64, co dało dochód w kwocie 37 321,69 zł. W 2014 r. wykazał przychód w kwocie 2 542 658, 29 zł, koszty uzyskania przychodu przedstawił na kwotę 2 451 146,45 zł, co dało dochód w kwocie 91 511,84 zł. Kwota składek na ubezpieczenie społeczne wyniosła 8058,56 zł, na ubezpieczenie zdrowotne - 2786,73 zł, zaś kwota zaliczki na podatek dochodowy - 12626 zł. W skład kosztów działalności gospodarczej wlicza, między innymi koszty paliwa i chemii gospodarczej. Znaczne środki finansowe wydaje na wyżywienie oraz kwotę 400 zł na papierosy.

Posiada zaległości w opłatach za lokal użytkowy w W., w którym prowadził sklep na kwotę ponad 16 000 zł. Zalega z płatnościami na rzecz spółki (...) w R. na kwotę 44 362,95 zł, ponadto jest zobowiązany do uregulowania na rzecz tej spółki kwoty 438,25 zł tytułem odsetek za zwłokę w zapłacie należności. Zalega z płatnościami na rzecz spółki (...) w W. na kwotę 71 985,20 zł oraz na rzecz spółki (...) na kwotę 9 264,58 zł. Opłaca tytułem polisy ubezpieczeniowej kwotę 440 zł miesięcznie. W 2010 r. był na wyjeździe w Egipcie, koszt wyjazdu wyniósł 2500 zł. Nieruchomość, w której zamieszkuje wybudował ze środków, które otrzymał z tytułu podziału majątku wspólnego w kwocie 450 000 zł i ze środków z kredytu w kwocie 100 000 zł. Spłaca kredyt mieszkaniowy zaciągnięty w listopadzie 2006 r. na okres 10 lat w miesięcznych ratach po 1050 - 1100 zł. Posiadał samochód marki M., który sprzedał za 20.000 zł, ma samochód o wartości około 13.000 zł. Posiada rasowego psa. Choruje na (...). Toczy się przeciwko niemu postępowanie egzekucyjne – egzekucja alimentów na rzecz syna K.. Nie utrzymuje osobistych kontaktów z małoletnim synem K., poza płaceniem alimentów nie uczestniczy w inny sposób w jego wychowaniu i utrzymaniu. Poza małoletnim nie ma innych osób na utrzymaniu.

E. K. (1) (obecnie: T.) w dacie orzekania w poprzedniej sprawie alimentacyjnej miała 24 lata. Była zatrudniona w spółce (...) na podstawie umowy o pracę na czas określony za miesięcznym wynagrodzeniem 1320 zł brutto. Była panną. Zamieszkiwała z dzieckiem i siostrą i jej partnerem w W. w wynajmowanym mieszkaniu.

Obecnie E. T. ma 32 lata, z zawodu jest (...). Mieszka z mężem i dwoma synami w W. w wynajmowanym mieszkaniu. Koszty wynajmu wynoszą 1300 zł miesięcznie, za energię elektryczną i wodę łącznie około 200-250 zł miesięcznie (przelewane razem z czynszem) zaś opłaty za gaz 60 zł miesięcznie. Od dnia (...) r. pozostaje w związku małżeńskim z J. T.. Jest zatrudniona w spółce (...) Sp. z o.o. na podstawie umowy o pracę na czas określony w wymiarze ½ etatu na stanowisku (...) za miesięcznym wynagrodzeniem około 800 zł netto. W 2014 r. wykazała ze stosunku pracy przychód w kwocie 2800,80 zł. Jej mąż pracuje zawodowo na zmiany nocne tak, by zajmować się synem w czasie nieobecności w dzień matki i zarabia 2500 zł - 2700 zł netto miesięcznie. E. T. poza małoletnim K. ma na utrzymaniu trzyletniego syna pochodzącego ze związku małżeńskiego, który uczęszcza do przedszkola publicznego, którego koszt wynosi około 180 zł miesięcznie. Korzysta z pomocy finansowej i rzeczowej rodziców i teściów. Rodzice przekazują jej artykuły spożywcze, mięso, ziemniaki. Zdarza się, iż za zakupy płaci kartą kredytową.

Powyższy stan faktyczny Sąd Rejonowy ustalił w oparciu o następujące dowody: odpis zupełny aktu urodzenia k. 12, odpisy skrócone aktu urodzenia k. 13-14, kopię umowy najmu k. 15-17, dowody wpłat k. 18-20, zaświadczenie lekarskie k. 21, raport k. 22-23, potwierdzenia przelewów k. 24-27, zaświadczenie k. 28, kopię Pit-u – 11 k. 29, wydruk z CEIDG k. 30, kopię informacji (...) k. 89, kopie potwierdzenia płatności k. 90-91, kopie dowodu wpłaty k. 92, kopię blankietów opłat k. 93, kopię zestawienia transakcji k. 94 i k. 97, kopię haromonogramu spłaty kredytu k. 95-96, kopię wezwania k. 98-99, kopię noty odsetkowej k. 100, kopię ostatecznego wezwania do zapłaty k. 101-103, kopię przedsądowego wezwania do zapłaty k. 104, kopię rozliczenia miesięcznej zaliczki na podatek k. 106, kopię Pit-u B informacji o wysokości dochodu k. 107-109, kopie Pit-u 36 L zeznania o wysokości dochodu k. 110, kopię potwierdzenia porozumienia k. 113, kopię oświadczenia k. 115, zeznania świadka E. K. (2) k. 117, protokół k. 118, zeznania świadka A. W. k. 127-128, protokół k. 131, zeznania w charakterze strony E. T. k. 128-129, protokół k. 131 i k. 77-78, protokół k. 80, zeznania w charakterze strony M. W. (1) k. 129-130, protokół k. 131 i k. 78, protokół k. 80, odpis zupełny aktu urodzenia k. 4 akt III RC 378/07, zaświadczenie k. 5 akt III RC 378/07, wyrok k. 45 akt III RC 378/07, kopię odpisu skróconego aktu małżeństwa k. 54 akt III RC 378/07.

Ustalenia Sądu znajdują uzasadnienie w przeprowadzonych dowodach, które zostały powołane przy ustalaniu podstawy faktycznej w niniejszej sprawie. Należy także wskazać, iż niektóre z pism zostały złożone w kserokopiach, to jednak nic nie wskazuje na to, by ich treść nie odzwierciedlała wiernie treści dokumentów oryginalnych. Podnieść też należy, że strony wiarygodności i mocy dowodowej tych dowodów nie kwestionowały.

Sąd pominął wnioski dowodowe o dopuszczenie dowodu z przesłuchania w charakterze świadków B. K., H. T. i J. T., albowiem okoliczności sporne zostały dostatecznie wyjaśnione i w tej sytuacji dopuszczenie wnioskowanych dowodów prowadziłoby wyłącznie do nieuzasadnionego przedłużania procesu. Sąd w równym zakresie uwzględnił wnioski stron w zakresie dowodów z zeznań świadków.

Sąd Rejonowy określając koszty utrzymania dziecka opiera się na zasadach doświadczenia życiowego, które pozwala na określenie kosztów codziennego życia i zaspokajania takich potrzeb jak m.in. wyżywienie, ubranie, środki czystości i kosmetyki. Sąd zgodnie z tymi zasadami krytycznie ocenił przedstawione pisemne zestawienie rozliczenia kosztów utrzymania powoda opiewające na 2800 zł miesięcznie (k. 5-6) i nie dał jemu wiary co do wysokości wskazanych w nim kwot. Strona powodowa nie poparła innymi dowodami powyższego zestawienia, wręcz przeciwnie z przesłuchania przedstawicielki ustawowej nie wynikało, by wskazane w formie pisemnej kwoty były faktycznie wydatkowane i zasadne we wskazanych wysokościach.

Przesłuchania przedstawicielki ustawowej powoda, pozwanego były w przeważającej większości wiarygodne. Sąd nie dał wiary słowom przedstawicielki ustawowej, wskazującym, iż wydatki na syna są w takich wysokościach, jak w zestawieniu pisemnym z wyżej już wskazanych względów, zaś pozwanemu w części określającej, iż jego dochody w ostatnim okresie uległy znacznemu obniżeniu i jego firma znajduje się w bardzo złej kondycji finansowej, albowiem są sprzeczne ze złożonymi przez niego dokumentami w postaci zeznań podatkowych. Również pozwany zaprzeczył sobie mówiąc raz o tragicznej sytuacji finansowej, a następnie o uzyskiwaniu obecnie środków na poziomie 4500-5000 zł miesięcznie. Przy czym zeznanie podatkowe pozwanego wskazuje na dysponowanie przez pozwanego miesięcznie kwotą 5670 zł netto. Sąd nie przyjął za prawdziwe, jakoby pozwany potrzebował na wyżywienie 1500-2000 zł miesięcznie, zważywszy, iż jest właścicielem sklepu mięsnego. W ramach wiedzy ogólnej Sąd nie przyjął tego za prawdziwe. Choć może się zdarzyć, iż pozwany wydaje aż tak duże kwoty, jednak równie dobrze może zapewnić swoje potrzeby mniejszymi kwotami, co wskazuje, iż takich kwot na żywność nie potrzebuje. Również Sąd nie dał wiary słowom pozwanego, iż E. T. pracuje jeszcze w innym miejscu na cały etat „na czarno”. Nie znalazło to potwierdzenia w innych dowodach przeprowadzonych w sprawie. Przedstawicielka ustawowa temu zaprzeczyła. Pozwany nie przedstawił żadnych szczegółów to uprawdopodabniających.

Sąd dał wiarę zeznaniom świadka E. K. (3). Pokrywały się one z przesłuchaniem E. T.. Przestawione okoliczności dotyczące potrzeb małoletniego i wspierania córki różnymi comiesięcznymi kwotami oraz artykułami spożywczymi są wiarygodne i nie budziły wątpliwości Sądu. Zeznania świadka A. W. były wiarygodne i w istotny sposób przedstawiły sytuację majątkową i zarobkową pozwanego. Przedstawiana przez świadka kwoty miały jednak charakter szacunkowy. Nic nie wskazuje by świadek miał dokładną wiedzę w tym zakresie, by miał wgląd w księgowość pozwanego. Nie zmienia to postaci rzeczy, iż w ocenie Sądu ogólne informacje dotyczące zakresu działalności gospodarczej są wiarygodne i korespondują z przesłuchaniem pozwanego.

Zdjęcia i wydruki z internetu były zdaniem Sądu wiarygodne i nie zostały przez pozwanego zakwestionowane.

Sąd Rejonowy zważył, co następuje:

Zgodnie z treścią art. 133 k.r.o. na obydwojgu rodzicach ciąży obowiązek łożenia na utrzymanie dzieci, które nie są jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie. Zakres tego obowiązku, stosownie do przepisu art. 135 k.r.o., wyznaczają z jednej strony usprawiedliwione potrzeby osoby uprawnionej, z drugiej zaś zarobkowe i majątkowe możliwości zobowiązanego, przy czym wykonywanie obowiązku alimentacyjnego może polegać także, w całości lub w części, na osobistych staraniach o utrzymanie lub wychowanie dziecka.

Stosownie do treści art. 138 k.r.o. w razie zmiany stosunków można żądać zmiany orzeczenia dotyczącego obowiązku alimentacyjnego. Zmiana stosunków może zatem prowadzić do podwyższenia alimentów wówczas, gdy po uprawomocnieniu się orzeczenia zasądzającego alimenty zwiększeniu ulegną potrzeby uprawnionego albo zwiększą się możliwości zarobkowe lub majątkowe zobowiązanego.

Wysokość alimentów od pozwanego M. W. (1) na rzecz małoletniego K. T. po raz ostatni została ustalona wyrokiem Sądu Rejonowego w Pruszkowie z dnia 30 maja 2008 r. w sprawie III RC 378/07 na kwotę po 600 zł miesięcznie. Orzeczenie uprawomocniło się dnia (...) r.

Dla oceny zasadności powództwa należało zatem ustalić czy od tej ostatniej daty nastąpiła taka zmiana stosunków, która uzasadniania podwyższenie alimentów na rzecz małoletniego powoda.

W ocenie Sądu rozpoznającego niniejszą sprawę w okresie będącym przedmiotem zainteresowania nastąpiła taka zmiana stosunków, która uzasadnia podwyższenie alimentów na rzecz małoletniego K. T.. Niewątpliwie bowiem przez okres siedmiu lat potrzeby dziecka wzrosły w istotny sposób. W dacie orzekania w poprzedniej sprawie alimentacyjnej powód miał dwa lata i pozostawał pod bezpośrednią opieką matki. Obecnie uczęszcza do szkoły podstawowej oraz na zajęcia dodatkowe. Ponadto jest (...). W rozpoznawanej sprawie zostało sporządzone zestawienie wydatków mających obrazować ponoszone przez matkę małoletniego koszty jego utrzymania (k. 5-6). Zdaniem Sądu rozpoznającego niniejszą sprawę niektóre kwoty zostały przeszacowane i odbiegają od rzeczywistych kosztów utrzymania powoda. Wniosek taki jest uzasadniony także tym, iż z zeznań E. T. wynikają rozbieżne kwoty. Zawyżone w ocenie Sądu zostały koszty odzieży i obuwia, wyżywienia oraz zajęć dodatkowych. Zdaniem Sądu Rejonowego na te ostatnie winna być wystarczająca kwota 220 zł miesięcznie. Ze złożonych do akt sprawy dokumentów jednoznacznie wynika, iż kwoty wydatkowe na zajęcia na basenie są znacznie niższe niż wskazuje matka powoda, także ze złożonych dowodów nie wynika, aby E. T. regularnie co miesiąc wydatkowała na zajęcia z języka angielskiego kwotę 180 zł. Nie zmienia jednak to oceny, iż chłopiec winien mieć zapewnione środki na rozwój jego zainteresowań. Matka powoda nie wykazała także jakie będzie musiała ponieść koszty związane z aparatem ortodontycznym. Małoletni został zakwalifikowany do leczenia i pozostaje pod opieką lekarską w ramach publicznej służby zdrowia. I dlatego też na chwilę obecną koszty związane z założeniem aparatu nie mogły zostać wliczone w koszty utrzymania powoda.

Reasumując ten wątek, w ocenie Sądu koszty utrzymania K. T. kształtują się obecnie na poziomie kwoty około 1500 - 1600 zł miesięcznie. W kwocie tej znajdują pokrycie następujące wydatki: koszty mieszkania ok. 400 zł (jedną osobę w czteroosobowej rodzinie małoletniego), wyżywienie ok. 450 zł (w tym koszt obiadów szkolnych), odzież i obuwie ok. 150 zł, wydatki na leczenie, środki czystości i kosmetyki ok. 150-200 zł, zajęcia dodatkowe ok. 220 zł, wydatki szkolne ok. 150 zł (w tym świetlica), wydatki kulturalne ok. 50 zł. Koszty te są znacznie wyższe niż w okresie poprzedniego ustalania obowiązku alimentacyjnego.

To uzasadniało podwyższenie, oczywiście tylko w pewnym zakresie, wysokości obowiązku alimentacyjnego pozwanego względem syna.

Trzeba także zawsze pamiętać, iż wysokość świadczeń alimentacyjnych od osoby zobowiązanej do alimentacji zależy nie tylko od usprawiedliwionych potrzeb osoby uprawnionej, ale także od możliwości zarobkowych i majątkowych zobowiązanego.

Decydująca zatem dla ustalenia wysokości obowiązku alimentacyjnego M. W. (1) w niniejszej sprawie stała się ocena jego możliwości zarobkowych i majątkowych, gdyż górną granicą świadczeń alimentacyjnych są zarobkowe i majątkowe możliwości zobowiązanego.

W sprawie zostało ustalone, iż pozwany prowadzi działalność gospodarczą, z której osiąga dochody w kwocie około 67.000 zł rocznie, tj. około 5500 zł miesięcznie (po odliczeniu od kwoty przychodu kosztów uzyskania przychodu, składek na ubezpieczenie, zaliczki na podatek dochodowy). Spłaca kredyt bankowy zaciągnięty na budowę domu w miesięcznych ratach w wysokości około 1050 -1100 zł. Poza powodem nie ma innych osób na utrzymaniu, jest zwolniony z obowiązku codziennej pieczy nad synem. Po przeanalizowaniu zatem aktualnej sytuacji M. W. (1) Sąd doszedł do przekonania, iż winien łożyć na rzecz powoda kwotę wyższą niż dotychczas. Pozwany zresztą na podwyższenie alimentów się godzi, choć nie w takim zakresie w jakim domaga się tego strona powodowa. W ocenie Sądu pozwany posiada jednak takie umiejętności i doświadczenia, które pozwalają mu na wywiązywanie się z obowiązku alimentacyjnego w wyższej kwocie niż akceptowana prze niego kwota 700 zł miesięcznie. O wysokości alimentów nie decydują bowiem faktycznie osiągane dochody, czy jak bywa to najczęściej, tylko deklarowane, dochody, a możliwości zarobkowe oceniane w sposób hipotetyczny, a więc te zarobki i dochody, które osoba zobowiązana do alimentacji może i powinna uzyskiwać przy dołożeniu należytej staranności i przestrzeganiu zasad prawidłowej gospodarki oraz stosownie do swoich sił umysłowych i fizycznych. Powyższe skutkowało oceną, iż pozwany może łożyć na rzecz syna kwotę 1000 zł miesięcznie i jednocześnie bez żadnego uszczerbku pokrywać jego własne usprawiedliwione potrzeby i zobowiązania w stosunku do osób trzecich. Zdaniem Sądu Rejonowego kwota ta jest też adekwatna do tego, aby zapewnić porównywalną stopę życiową pozwanego i powoda. Nie ulega bowiem wątpliwości, iż dzieci mają prawo do równej stopy życiowej z rodzicami, niezależnie od tego czy mieszkają wspólnie czy oddzielnie.

Należy wskazać, iż dokumenty złożone przez pozwanego dotyczące jego zaległości w płatnościach nie świadczą w o złej sytuacji finansowej pozwanego. Oczywistym jest, iż M. W. (1) prowadząc własną działalność gospodarczą musi ponosić jej koszty (w tym koszty (...) oraz koszty zadłużenia za nieterminową spłatę należności), zaś złożone przez niego dokumenty świadczą, iż prowadzona działalność przynosi mu dochody na odpowiednim poziomie. W niedługim czasie zadłużenie kredytowe winno przez niego zostać uiszczone. Będzie on więc mógł w szerszym zakresie przystąpić do spłaty pozostałego zadłużenia.

Na rozstrzygnięcie sprawy wpływ miała okoliczność, iż pozwany poza alimentami w żaden inny sposób nie przyczynia się do utrzymania i wychowania powoda. W tej sytuacji za uzasadnione należy uznać przekonanie Sądu, iż M. W. (1) nie przejawia należytej staranności w zdobywaniu środków koniecznych do zabezpieczenia usprawiedliwionych wzrastających potrzeb małoletniego syna i stąd też konieczność sądowego podwyższenia ciążącego na nim obowiązku alimentacyjnego.

Odnośnie zadłużenia bankowego pozwanego należy wskazać, iż co do zasady nie powinno ono wpływać na wysokość alimentów. Osoba, na której ciąży obowiązek alimentacyjny winna bowiem wszelkie decyzje, w tym w szczególności decyzje kredytowe, podejmować z uwzględnieniem tegoż obowiązku. W sprawie niniejszej zostało ustalone, iż kredyt hipoteczny zaciągnięty przez pozwanego został przeznaczony na zaspokojenie potrzeby mieszkania i dlatego też obciążania z tym związane Sąd wziął jednak pod uwagę przy ustalaniu jego możliwości zarobkowych. Termin spłaty kredytu upłynie w niedługim czasie.

Należy też pamiętać, iż do alimentowania K. T. zobowiązany jest nie tylko pozwany, ale również matka powoda. W rzeczonym okresie w jej sytuacji nie zaszły takie istotne zmiany, które uprawniałyby do obciążenia pozwanego kosztami utrzymania powoda w całości. E. T. nadal bowiem pozostaje w stosunku pracy i osiąga dochody. W chwili obecnej pracuje jedynie na ½ etatu, ale w ocenie Sądu posiada możliwości pozwalające jej na poszukiwanie zatrudnienia w większym wymiarze czasu pracy. Bezspornie poza powodem ma jeszcze na utrzymaniu trzyletniego syna, nie uniemożliwia to jej podjęcia pracy w pełnym wymiarze czasu pracy, albowiem chłopiec uczęszcza do przedszkola, jej mąż pracuje na zmiany nocne i także zajmuje się dzieckiem, małoletni powód zaś zostaje na świetlicy szkolnej. To skutkowało oceną, iż E. T. będzie w stanie pokryć kwotę brakującą do zaspokojenia pozostałych usprawiedliwionych potrzeb syna.

Obowiązek alimentacyjny może być wykonywany w rozmaity sposób. W rozpoznawanej sprawie rodzice powoda żyją w rozłączeniu. Całość opieki nad dzieckiem spoczęła na jego matce. E. T. swój obowiązek alimentacyjny w części wykonuje poprzez osobiste starania o utrzymanie i wychowanie powoda, ponadto jej możliwości zarobkowe i majątkowe są znacznie niższe niż pozwanego. To zaś oznacza, iż pozwany jest zobowiązany do większego finansowego udziału w kosztach utrzymania syna. I to także przesądzało o ustaleniu alimentów w kwocie wyższej niż kwota uznana.

Kierując się wszystkimi wyżej podniesionymi motywami Sąd uznał, iż w rozpoznawanej sprawie zostały spełnione przesłanki do podwyższenia wysokości obowiązku alimentacyjnego ciążącego na M. W. (1) wobec K. T.. Sąd uznał, iż pozwany winien łożyć tytułem alimentów kwotę wyższą niż dotychczas, a jednocześnie kwotę niższą niż kwota żądana przez stronę powodową. Jako taką Sąd przyjął kwotę 1000 zł miesięcznie począwszy od dnia wniesienia pozwu. Kwota ta bowiem w ocenie Sądu stanowi górną granicę możliwości zarobkowych i majątkowych pozwanego, jest również adekwatna do wzrostu usprawiedliwionych potrzeb małoletniego K. T., a która uwzględniając także obowiązek alimentacyjny E. T. pozwala na pokrycie kosztów utrzymania powoda. Należy w tym miejscu wskazać, iż kwota żądanych alimentów znacznie przekracza usprawiedliwione potrzeby małoletniego powoda. Sąd po ustaleniu usprawiedliwionych potrzeb winien rozdzielić obowiązek alimentacyjny na dwójkę rodziców. Tak więc w przedmiotowej sytuacji M. W. (1) winien pokrywać kwotę 1000 zł miesięcznie, pozostałą kwotę ok. 600 zł może wydatkować E. T.. Podkreślić należy, iż M. W. (1) nie utrzymuje żadnego kontaktu z małoletnim K. T..

Z wszystkich wyżej wymienionych względów, na podstawie art. 138 kro, orzeczono jak w sentencji, oddalając powództwo w pozostałym zakresie.

Rygor natychmiastowej wykonalności został nadany wyrokowi na podstawie art. 333 § 1 pkt 1 k.p.c.

Sąd na podstawie art. 98 § 1 k.p.c. obciążył pozwanego kosztami sądowymi, na które składa się opłata od pozwu, obliczona od kwoty uwzględnionego powództwa, od uiszczenia której strona powodowa była zwolniona oraz kwota przyznana świadkowi tytułem zwrotu kosztów podróży, przy uwzględnieniu stanowiska procesowego pozwanego w sprawie.

O kosztach zastępstwa procesowego orzeczono na podstawie art. 100 k.p.c.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Urszula Kuc
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Pruszkowie
Osoba, która wytworzyła informację:  Mirosław Barszcz
Data wytworzenia informacji: