Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

III RC 223/16 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Pruszkowie z 2016-09-30

Sygn. akt III RC 223/16

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 30 września 2016 r.

Sąd Rejonowy w Pruszkowie, Wydział III Rodzinny i Nieletnich

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSR Mirosław Barszcz

Protokolant: sekr.sądowy Katarzyna Nowicka

po rozpoznaniu w dniu 30 września 2016 r. w Pruszkowie

na rozprawie

sprawy z powództwa małoletniej W. D. reprezentowanej przez przedstawiciela ustawowego J. D. (1)

przeciwko J. D. (2)

o alimenty

I.  zasądza od pozwanej J. D. (2) na rzecz małoletniej córki W. D. urodzonej (...) w W. alimenty w kwocie 500 (pięćset) złotych miesięcznie płatne do rąk ojca małoletniej – J. D. (1) płatną do dnia 10-tego każdego miesiąca z góry z ustawowymi odsetkami w przypadku uchybienia terminowi płatności którejkolwiek z rat, od dnia 20 maja 2016 roku;

II.  w pozostałym zakresie powództwo oddala;

III.  odstępuje od obciążania pozwanej J. D. (2) kosztami sądowymi;

IV.  znosi koszty procesu między stronami;

V.  wyrokowi w pkt I nadaje rygor natychmiastowej wykonalności.

UZASADNIENIE

Przedstawiciel ustawowy małoletniej W. J. D. w dniu 20 maja 2016 r. wniósł do Sądu Rejonowego w Pruszkowie powództwo o zasądzenie alimentów od J. D. (2) na rzecz małoletniej córki w kwocie 1000 zł miesięcznie począwszy od 20 listopada 2016 r. W uzasadnieniu pozwu podał m.in., iż małoletnia jest dzieckiem pochodzącym z małżeństwa J. D. (1) i J. D. (2). Małżeństwo zostało rozwiązane wyrokiem Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia (...) r. Miejscem pobytu małoletniej było miejsce pobytu matki. Pozwana po wielu konfliktach z powódką w dniu (...) r. przekazała dziecko pod opiekę ojca. W dniu (...) r. opieka nad małoletnią została powierzona ojcu. Dziecko jest na wyłącznym utrzymaniu ojca. Matka nie przekazała do tej pory dobrowolnie żadnej kwoty pieniężnej na utrzymanie córki Ojciec nie posiada informacji co robi i ile zarabia pozwana. Matka oświadczyła, iż nie zamierza zabierać dziecka do siebie w ogóle (k. 3-5).

J. D. (1) w toku całego procesu do chwili zamknięcia rozprawy popierał powództwo i wnosił o zasądzenie alimentów na rzecz córki w kwocie 1000 zł miesięcznie począwszy od dnia 20 listopada 2015 r. (k. 59, protokół – płyta CD k. 60).

Pozwana J. D. (2) w toku procesu do chwili zamknięcia rozprawy uznawała powództwo do kwoty 350 zł miesięcznie i wnosiła o jego oddalenie w pozostałym zakresie (k. 59, protokół – płyta CD k. 60).

Sąd Rejonowy ustalił następujący stan faktyczny:

Małoletnia W. D. urodzona dnia (...) w W. pochodzi ze związku małżeńskiego J. D. (2) i J. D. (1) rozwiązanego przez rozwód. W wyroku tym m.in. zostało ustalone miejsce zamieszkania małoletniej W. D. w każdorazowym miejscu zamieszkania jej matki J. D. (2).

Alimenty od J. D. (1) na rzecz W. D. po raz ostatni zostały ustalone w wyroku Sądu Rejonowego w Pruszkowie z dnia 9 maja 2013 r. w sprawie III RC 208/13 na kwotę po 750 zł miesięcznie. Orzeczenie uprawomocniło się dnia (...)

Prawomocnym postanowieniem z dnia (...) r. w sprawie I. N. 548/15 Sąd Rejonowy w Pruszkowie ustalił, iż miejscem pobytu małoletniej W. D. będzie każdoczesne miejsce zamieszkania jej ojca J. D. (1).

Prawomocnym wyrokiem z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie III RC 616/15 Sąd Rejonowy w Pruszkowie uchylił z dniem 20 listopada 2015 roku obowiązek alimentacyjny J. D. (1) względem małoletniej córki W. D. urodzonej (...) w W. orzeczony uprzednio wyrokiem Sądu Rejonowego w Pruszkowie z dnia 9 maja 2013 roku sygnatura akt III RC 208/13.

Prawomocnym postanowieniem z dnia (...) r. w sprawie I. N. 376/15 Sąd Rejonowy w Pruszkowie umieścił W. D. w Szpitalu (...) oraz zobowiązał nieletnią do podjęcia leczenia w tym szpitalu.

W. D. ma blisko 15 lat, początkowo po rozwiązaniu związku małżeńskiego jej rodziców zamieszkiwała z matką i pozostawała pod jej osobistą pieczą, z ojcem miała kontakt osobisty w weekendy, święta, ferie i inne dni wole od nauki. Małoletnia od dnia (...) do (...) mieszkała z ojcem i jego żoną w P.. W okresie od (...)do dnia (...) zamieszkiwała u babki macierzystej, od tego ostatniego dnia przebywa w Szpitalu (...) w G.. Uczęszcza do gimnazjum, obecnie do szkoły przyszpitalnej. Na chwilę obecną czas pobytu dziewczynki w szpitalu nie został określony, małoletnia znajduje się na wstępnym etapie leczenia, tj. poszukiwaniu odpowiednich leków i ich dawek. Wydatki na wyżywienie małoletniej w szpitalu wynoszą około 50 zł miesięcznie, zajęcia na basenie i inne 50 zł, 150 zł kieszonkowe. Potrzeby małoletniej są standardowe w zakresie potrzeb ubraniowych, szkolnych.

J. D. (2) ma 34 lata, mieszka w L. z partnerem K. M. i dzieckiem z obecnego związku, które urodziła w (...) r. Na potrzeby nowonarodzonego dziecka jest potrzebna kwota ok. 450 zł. Dziecko jest karmione piersią. W miarę możliwości dokłada się do kosztów mieszkaniowych. Nie posiada wyuczonego zawodu. Jest zatrudniona w firmie (...) w M. na podstawie umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony na stanowisku (...) za miesięcznym wynagrodzeniem brutto 1428,11 zł, netto 1126,43 zł. Obecnie przebywa na urlopie macierzyńskim, pobiera świadczenie z ZUS w kwocie około 1044 zł netto miesięcznie. Poza małoletnią W. D. ma na utrzymaniu drugie dziecko, płaci również alimenty na rzecz swojego ojca. Sprzedała mieszkanie w P., ze środków uzyskanych z tej sprzedaży spłaciła ciążące na niej zobowiązania, w tym także dokonała spłaty należnej jej rodzeństwu z tytułu zachowku po matce, pozostało jej jeszcze ok. 15 000 zł oszczędności. Uczęszcza do szkoły celem podwyższenia kwalifikacji. Do czasu wydania orzeczenia w przedmiocie zabezpieczenia nie przekazywała alimentów na rzecz córki, albowiem nie mogła porozumieć się w tej kwestii z J. D. (1), chciała przekazywać alimenty babce ojczystej córki, pod której opieką małoletnia przebywała, lecz ojciec nie wyrażał zgody na to rozwiązanie. Wyrzuciła córkę ze swojego miejsca zamieszkania w następstwie problemów wychowawczych, z którymi sobie nie poradziła. Obecnie nie ma kontaktu osobistego z córką, nie chce odwiedzić córki w szpitalu, utrzymuje z nią jedynie kontakt telefoniczny.

J. D. (1) z zawodu jest (...), ma 39 lat, pozostaje w związku małżeńskim z A. D.. Mieszka z córką, żoną i jej córką w P. w mieszkaniu należącym do jego żony. Koszty utrzymania mieszkania wynoszą około 1100 zł miesięcznie, w tym czynsz 750 zł, energia 180 zł, woda, telewizja i Internet 78 zł. Jest zatrudniony w(...)w N. na podstawie umowy o pracę zawartej na okres próbny w wymiarze pełnego etatu na stanowisku (...) z miesięcznym wynagrodzeniem brutto 2050 zł. Nie posiada majątku. Jest ogólnie zdrowy. Poza córką W. D. nie ma innych osób na utrzymaniu. J. D. (1), w okresie kiedy córka przebywała pod opieką matki, płacił na nią alimenty w kwocie ostatnio 750 zł miesięcznie. Alimenty płacił nieregularnie, toczy się przeciwko niemu postępowanie egzekucyjne. Jest zobowiązany do spłaty dwóch kredytów. Jego żona na zakup mieszkania zaciągnęła kredyt, który spłacają w miesięcznych ratach po około 1000 zł. J. D. (1) regularnie odwiedza córkę w szpitalu oraz uczestniczy w terapii dla rodziców organizowanej przez szpital i ponosi z tego tytułu koszty w kwocie około 350 zł miesięcznie.

Powyższy stan faktyczny Sąd ustalił w oparciu o następujące dowody: odpis skrócony aktu urodzenia k. 6, kopie faktur k. 34-35, k. 58, kopie rachunku k. 38, faktura VAT k. 39-40, kopię zaświadczenia k. 44, potwierdzenia przelewów k. 45-50, kopie informacji k. 52, k. 54, kopię zaświadczenia k. 55, kopię zaświadczenia o zarobkach k. 57, przesłuchania J. D. (1) k. 59, protokół – płyta CD k. 60, przesłuchania J. D. (2) k. 59, protokół – płyta CD k. 60.

Ustalenia Sądu znajdują uzasadnienie w przeprowadzonych dowodach, które zostały powołane przy ustalaniu podstawy faktycznej w niniejszej sprawie. Należy także wskazać, iż niektóre z pism zostały złożone w kserokopiach, to jednak nic nie wskazuje na to, by ich treść nie odzwierciedlała wiernie treści dokumentów oryginalnych. Podnieść też należy, że strony wiarygodności i mocy dowodowej tych dowodów nie kwestionowały.

Sąd dał wiarę przesłuchaniom przedstawiciela ustawowego i pozwanej, gdyż były one logiczne, nie wykluczały się wzajemnie. Ocenę ich Sąd oparł również o zasady doświadczenia życiowego.

Sąd Rejonowy zważył co następuje:

Stosownie do treści przepisu art. 133 kro na obydwojgu rodzicach ciąży obowiązek łożenia na utrzymanie dzieci, które nie są jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie. Zakres tego obowiązku, zgodnie z art. 135 kro, wyznaczają z jednej strony usprawiedliwione potrzeby osoby uprawnionej, z drugiej zaś zarobkowe i majątkowe możliwości osoby zobowiązanej, przy czym wykonywanie obowiązku alimentacyjnego może polegać także, w całości lub w części, na osobistych staraniach o utrzymanie lub wychowanie dziecka.

Przez usprawiedliwione potrzeby należy rozumieć nie tylko elementarne potrzeby polegające na zapewnieniu minimum egzystencji, ale także takie, które stworzą uprawnionemu normalne warunki bytowania odpowiadające jego wiekowi, stanowi zdrowia i statusowi rodziców.

W rozpoznawanej sprawie J. D. (1) dochodził zasądzenia alimentów od pozwanej J. D. (2) na rzecz córki w kwocie 1000 zł miesięcznie począwszy od dnia 20 listopada 2015 r. Koszty utrzymania córki oszacował na chwilę obecną na kwotę około 1600 zł miesięcznie. Biorąc pod uwagę okoliczność, iż małoletnia powódka przebywa w szpitalu, w którym pokrywane są koszty jej leczenia i w większości koszty jej wyżywienia kwota ta jest zdecydowanie przeszacowana. Za uzasadnione na chwilę obecną należy uznać następujące wydatki: koszty mieszkaniowe na jedną osobę w czteroosobowej rodzinie małoletniej 280 zł, wyżywienie 50 zł, odzież i obuwie 200 zł, środki czystości i kosmetyki 100 zł, zajęcia na basenie i inne 50 zł, 150 zł kieszonkowe.

Nie ulega wątpliwości, iż koszty utrzymania powódki w okresie po opuszczeniu szpitala będą znacznie wyższe. Biorąc pod uwagę wiek powódki, stan zdrowia i status jej rodziców należy przypuszczać, iż nie będą niższe niż 1500 zł miesięcznie, w tym koszty mieszkaniowe na jedną osobę w czteroosobowej rodzinie małoletniej 280 zł, wyżywienie 400-500 zł, odzież i obuwie 200 zł, środki czystości i kosmetyki 100 zł, leki i leczenie 100-200 zł, wydatki szkolne 50 zł, wydatki kulturalne i inne 100 zł, wypoczynek 150 zł.

J. D. (1) w pisemnym zestawieniu kosztów utrzymania córki wskazał koszt wynajmu mieszkania po opuszczeniu przez nią szpitala. Zdaniem Sądu wliczenie tego rodzaju wydatku jest nieuzasadnione. Z materiału zgromadzonego w sprawie wynika bowiem, iż ojciec dziewczynki mieszka z żoną i córką żony, małoletnia okresowo zamieszkiwała u babki ojczystej i dlatego też nie sposób przyjąć gdzie małoletnia będzie mieszkała po opuszczeniu szpitala, czy faktycznie wynajęcie mieszkania będzie konieczne, a jeśli tak to jakie będą koszty wynajmu. Także na chwilę obecną nie sposób precyzyjnie określić jakie będą koszty leczenia małoletniej po opuszczeniu przez nią szpitala.

Zdaniem Sądu Rejonowego nieuprawnione jest wliczenie przez ojca powódki w koszty jej utrzymania kosztów miesięcznej raty kredytu hipotecznego. Należy pamiętać, iż mieszkanie stanowi własność żony ojca małoletniej i dlatego też matka powódki nie może zostać obciążona spłatą tego zobowiązania w ramach ciążącego na niej obowiązku alimentacyjnego.

Biorąc pod uwagę okoliczność, iż małoletnia W. D. będzie przebywała w szpitalu (...)przez dłuższy okres czasu, trudny w chwili obecnej do ustalenia, Sąd rozpoznający przedmiotową sprawę uznał, iż nieuzasadnione jest ustalanie wysokości alimentów w przyszłości. Tym bardziej, iż także za około pół roku zmianie ulegnie także sytuacja pozwanej w związku z upływem okresu urlopu macierzyńskiego przysługującego jej z tytułu urodzenia drugiego dziecka.

Trzeba zawsze pamiętać, iż wysokość obowiązku alimentacyjnego zależy nie tylko od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego, ale także od możliwości zarobkowych i majątkowych zobowiązanego do alimentacji.

Decydująca zatem dla ustalenia wysokości obowiązku alimentacyjnego J. D. (2) w niniejszej sprawie stała się ocena jej możliwości zarobkowych i majątkowych, gdyż górną granicą świadczeń alimentacyjnych są zarobkowe i majątkowe możliwości zobowiązanego. Przy czym o wysokości alimentów nie decydują faktycznie osiągane, czy tylko deklarowane, dochody, a możliwości zarobkowe oceniane w sposób hipotetyczny, a więc takie dochody, które osoba zobowiązana do alimentacji może i powinna uzyskiwać przy dołożeniu należytej staranności i przestrzeganiu zasad prawidłowej gospodarki oraz stosownie do swoich sił umysłowych i fizycznych.

W sprawie zostało ustalone, iż pozwana aktualnie przebywa na urlopie macierzyńskim i pobiera świadczenie w kwocie około 1044 zł miesięcznie, poza którym innych dochodów nie osiąga, nie posiada żadnego majątku, dysponuje jedynie oszczędnościami w kwocie 15000 zł. J. D. (2) poza powódką ma na utrzymaniu kolejne dziecko, które urodziła w (...)r. i z własnych środków również musi przeznaczać środki ja jej utrzymanie. Ta okoliczność ma, zdaniem Sądu, istotny wpływ na wysokość zasądzonych alimentów.

Wszystko to w ocenie Sądu Rejonowego świadczy, iż pozwana nie posiada takich możliwości zarobkowych i majątkowych, które pozwalałyby jej na łożenie na rzecz córki kwoty żądanej przez stronę powodową. Zdaniem Sądu na chwilę obecną kwota 500 zł miesięcznie stanowi górną granicę możliwości pozwanej. Bezsporne jest, iż sytuacja J. D. (2) w maju przyszłego roku ulegnie zmianie, albowiem wówczas utraci prawo do zasiłku i będzie miała możliwość podjęcia pracy zarobkowej. Pozwana wskazał, iż ma nadzieją wrócić po tym okresie do pracy. Na datę zamknięcia rozprawy nie sposób jednak określić jak te możliwości będą się kształtowały. W tym celu ustawodawca przewidział możliwość korygowania wysokości alimentów w zależności od zmiany stosunków pomiędzy stronami (art. 138 kro). Zmiana stosunków może prowadzić do podwyższenia alimentów wówczas, gdy po uprawomocnieniu się orzeczenia zasądzającego alimenty zwiększeniu ulegną potrzeby uprawnionego albo zwiększą się możliwości zarobkowe lub majątkowe zobowiązanego.

Należy też pamiętać i o tym, iż obowiązek przyczyniania się do zaspokojenia potrzeb małoletniej powódki spoczywa na obojgu rodzicach. W sprawie zostało ustalone, iż ojciec dziewczynki także osiąga własne dochody, jest ogólnie zdrowy i nie ma innych, poza powódką, osób na utrzymaniu, a jego aktualne dochody są większe niż świadczenie uzyskiwane przez pozwaną. To skutkowało oceną, iż J. D. (1) będzie w stanie wygospodarować kwotę brakującą do pokrycia potrzeb córki. Na wysokość alimentów w rozpatrywanej sprawie w żadnej mierze nie wpływa okoliczność, iż J. D. (1) miał zasądzone na rzecz W. D. alimenty w kwocie 750 zł miesięcznie. Zdaniem Sądu w sytuacji gdy powódka przebywa w szpitalu istotnego wpływu na rozstrzygnięcie sprawy nie może mieć okoliczność, iż pozwana nie ma kontaktu osobistego z córką.

Kierując się wszystkimi wyżej wymienionymi względami Sąd doszedł do przekonania, iż J. D. (2) winna łożyć tytułem alimentów większą kwotę niż uznawana przez nią kwota 350 zł miesięcznie. Jako taką Sąd przyjął kwotę 500 zł miesięcznie począwszy od daty wytoczenia powództwa. Kwota ta bowiem obecnie stanowi górną granicę możliwości zarobkowych i majątkowych pozwanej, pozwala też, uwzględniając dodatkowo obowiązek alimentacyjny J. D. (1) na zaspokojenie aktualnych usprawiedliwionych potrzeb małoletniej.

J. D. (1) wnosił także o zasądzenie alimentów na rzecz córki za okres od 20 listopada 2015 r., a zatem za okres poprzedzający datę wytoczenia powództwa.

Zgodnie ze stanowiskiem Sądu Najwyższego wyrażonym w orzeczeniu z dnia 14 czerwca 1974 r. (sygn. akt III CRN 122/74), które Sąd Rejonowy podziela i przyjmuje za własne, dochodzenie alimentów za czas przeszły jest jedynie dopuszczalne wtedy, gdy pozostały jeszcze niezaspokojone potrzeby osoby uprawnionej lub nieuregulowane zobowiązania zaciągnięte u osoby trzeciej na pokrycie tych potrzeb. Przedstawiciel ustawowy powodów nie wykazał, iż pozostają jakiekolwiek niezaspokojone potrzeby małoletniej W. D. czy jakiekolwiek nieuregulowane zobowiązania zaciągnięte na pokrycie tych potrzeb. Należy wskazać, iż zgodnie z treścią art. 232 k.p.c. strony są obowiązane wykazywać dowody dla stwierdzenia faktów, z których wywodzą skutki prawne. Strona powodowa, na której spoczywał ciężar dowodu odnośnie istnienia powyższych okoliczności, nie udowodniła tych okoliczności i dlatego też Sąd Rejonowy uznał, iż powództwo w zakresie zasądzenia alimentów za okres poprzedzający dzień wytoczenia powództwa nie zasługuje na uwzględnienie.

Z wszystkich wyżej wymienionych względów, na podstawie art. 133 § 1 kro w zw. z art. 135 kro, orzeczono jak w sentencji, oddalając powództwo w pozostałym zakresie.

Rygor natychmiastowej wykonalności został wyrokowi nadany na podstawie art. 333 § 1 pkt 1 kpc.

Na podstawie art. 102 kpc Sąd Rejonowy odstąpił od obciążania pozwanej kosztami sądowymi.

Sąd Rejonowy na podstawie art. 100 kpc zniósł wzajemnie koszty procesu pomiędzy stronami, ponieważ każda ze stron częściowo przegrała sprawę.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Urszula Kuc
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Pruszkowie
Osoba, która wytworzyła informację:  Mirosław Barszcz
Data wytworzenia informacji: