Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

XXVII Cz 1899/17 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Warszawie z 2017-11-15

Sygn. akt XXVII Cz 1899/17

POSTANOWIENIE

Dnia 15 listopada 2017 roku

Sąd Okręgowy w Warszawie XXVII Wydział Cywilny Odwoławczy w składzie:

Przewodniczący : Sędzia SO Grzegorz Tyliński

Sędziowie: SO Adam Malinowski

SR (del.) Anita Lewandowska

po rozpoznaniu w dniu 15 listopada 2017 r. w Warszawie

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa R. K.

przeciwko (...) S.A. z siedzibą w W.

o zapłatę

na skutek zażalenia powoda na postanowienie Sądu Rejonowego dla Warszawy - Śródmieścia w Warszawie zawarte w punkcie 3 wyroku z dnia 13 czerwca 2017 r., sygn. akt I C 498/17

postanawia

1. zmienić zaskarżone postanowienie Sądu Rejonowego dla Warszawy - Śródmieścia w Warszawie zawarte w punkcie 3 wyroku z dnia 13 czerwca 2017 roku w ten sposób, że zasądza od pozwanego na rzecz powoda kwotę 4.373,00 zł (cztery tysiące trzysta siedemdziesiąt trzy złote) tytułem zwrotu kosztów procesu, w tym kwotę 3.600,00 zł (trzy tysiące sześćset złotych) tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego;

2. zasądzić od pozwanego na rzecz powoda kwotę 150 zł (sto pięćdziesiąt złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania zażaleniowego.

SSR (del.) Anita Lewandowska SSO Grzegorz Tyliński SSO Adam Malinowski

UZASADNIENIE

Zaskarżonym postanowieniem zawartym w punkcie 3 wyroku Sądu Rejonowego dla Warszawy Śródmieścia w Warszawie z dnia 13 czerwca 2017 r., Sąd zasądził od pozwanego na rzecz powoda kwotę 3.173,00 zł tytułem zwrotu kosztów procesu. Na wskazaną kwotę składały się kwota 2.400,00 złotych tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego, opłata od pozwu w wysokości 756,00 złotych oraz poniesiona opłata skarbowa od pełnomocnictwa w wysokości 17 złotych.

Orzeczenie o kosztach procesu zostało wydane na podstawie art. 98 § 1 k.p.c. wobec uznania, że pozwany co do zasady przegrał proces w całości. W uzasadnieniu rozstrzygnięcia, Sąd Rejonowy wskazał, że wynagrodzenie profesjonalnego pełnomocnika zostało obliczone na podstawie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 lutego 2013 r. roku w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu.

Powód, w zażaleniu na powyższe postanowienie, podniósł, iż Sąd Rejonowy ustalił wynagrodzenie pełnomocnika opierając się o przepisy nieobowiązującego rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 roku w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu, które to przepisy przewidywały inne stawki minimalne opłat za czynności radców prawnych, niż przepisy obowiązujące w dacie wniesienia pozwu i w dacie ogłaszania orzeczenia.

Powód wskazał, że zarówno w dacie wniesienia pozwu jak i w dacie orzekania obowiązywało rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych (Dz.U. poz. 1804), które weszło w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. zmienione następnie przez rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 października 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za czynności radców prawnych (Dz.U. poz. 1667). Stosownie do znowelizowanych przepisów, stawka minimalna w sprawach cywilnych przy wartości przedmiotu sprawy wynoszącym powyżej 10.000 zł do 50.000 zł wynosi 3.600,00zł i to taka kwota powinna być zasądzona od pozwanego na rzecz powoda tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego. W konsekwencji łączna kwota należna od pozwanego na rzecz powoda tytułem zwrotu kosztów procesu to 4.373,00 zł.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Zażalenie powoda zasługiwało na uwzględnienie w całości.

Trafne okazały się podniesione w zażaleniu zarzuty odnośnie błędnego orzeczenia przez Sąd Rejonowy w przedmiocie należnych powodowi od pozwanego zwrotu kosztów procesu.

Przede wszystkim należy wskazać, że Sąd Rejonowy jako podstawę prawną zasądzenia wynagrodzenia pełnomocnika omyłkowo wskazał rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 lutego 2013 roku. Ze wskazanej daty pochodzi bowiem wyłącznie Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu.

Sąd Rejonowy zasądził na rzecz profesjonalnego pełnomocnika powoda kwotę 2.400 złotych tytułem kosztów zastępstwa procesowego. Należy zatem przyjąć, że Sąd zastosował tym samym rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 roku w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu.

Rozstrzygnięcie to jest błędne. Należy mieć na uwadze, że zarówno w dacie wniesienia pozwu tj. w dniu 27 lutego 2017 roku (data nadania pozwu w placówce pocztowej) jak i w dniu ogłoszenia orzeczenia tj. 13 czerwca 2017 roku obowiązującą podstawą zasądzenia wynagrodzenia pełnomocnika będącego radcą prawnym było rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych (Dz.U. poz. 1804), które zostało następnie zmienione przez rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 października 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za czynności radców prawnych (Dz.U. poz. 1667). Stosownie do znowelizowanych przepisów rozporządzenia tj. § 2 pkt 5, stawka minimalna wynagrodzenia należnego pełnomocnikowi będącemu radcą prawnym w sprawach cywilnych przy wartości przedmiotu sprawy powyżej 10.000 zł do 50.000zł wynosi 3.600 zł. W sprawie objętej zażaleniem wartość przedmiotu sporu wynosiła 15.106,03 zł co uzasadniało zastosowanie wskazanego przepisu.

W konsekwencji łączna kwota należna powodowi od pozwanego wynosi 4.373,00 zł. Na wskazaną kwotę składa się wynagrodzenie profesjonalnego pełnomocnika w wysokości 3.600 złotych, opłata od pozwu w wysokości 756 złotych oraz opłata skarbowa od pełnomocnictwa w kwocie 17 złotych.

O kosztach postępowania zażaleniowego w punkcie 2 postanowienia, Sąd orzekł w oparciu o art. 98 k.p.c. Powód poniósł koszty postępowania zażaleniowego w łącznej wysokości 150 zł. Na wskazaną kwotę składa się: opłata sądowa od zażalenia w wysokości 30 zł oraz koszty zastępstwa procesowego w wysokości 120 zł, ustalone na podstawie § 2 pkt 2 w zw. z § 10 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 roku w sprawie opłat za czynności radców prawnych.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Iwona Lubańska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Warszawie
Osoba, która wytworzyła informację:  Grzegorz Tyliński,  Adam Malinowski ,  Anita Lewandowska
Data wytworzenia informacji: