Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

XXVII Ca 3952/16 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Warszawie z 2017-05-31

Sygn. akt XXVII Ca 3952/16

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 31 maja 2017 r.

Sąd Okręgowy w Warszawie XXVII Wydział Cywilny-Odwoławczy w składzie:

Przewodniczący: SSO Joanna Staszewska

Protokolant: st. sekr. sąd. Katarzyna Kondratowicz

po rozpoznaniu w dniu 31 maja 2017 r. w Warszawie

na rozprawie

sprawy z powództwa G. S., K. S., P. S., A. J., R. J., J. J., D. B., J. G., B. G.

przeciwko (...) Sp. z o.o. z siedzibą w W.

o zapłatę

na skutek apelacji powodów

od wyroku Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie

z dnia 22 kwietnia 2016 r., sygn. akt II C 2683/15

1.  Zmienia zaskarżony wyrok w ten sposób, że nadaje mu treść:

„I. zasądza od (...) Sp. z o.o. z siedzibą w W. na rzecz G. S. kwotę 250 (dwieście pięćdziesiąt) euro wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 24 lipca 2015 r. do dnia zapłaty;

II. zasądza od (...) Sp. z o.o. z siedzibą w W. na rzecz K. S. kwotę 250 (dwieście pięćdziesiąt) euro wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 24 lipca 2015 r. do dnia zapłaty;

III. zasądza od (...) Sp. z o.o. z siedzibą w W. na rzecz P. S. kwotę 250 (dwieście pięćdziesiąt) euro wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 24 lipca 2015 r. do dnia zapłaty;

IV. zasądza od (...) Sp. z o.o. z siedzibą w W. na rzecz A. J. kwotę 250 (dwieście pięćdziesiąt) euro wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 24 lipca 2015 r. do dnia zapłaty;

V. zasądza od (...) Sp. z o.o. z siedzibą w W. na rzecz R. J. kwotę 250 (dwieście pięćdziesiąt) euro wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 24 lipca 2015 r. do dnia zapłaty;

VI. zasądza od (...) Sp. z o.o. z siedzibą w W. na rzecz J. J. kwotę 250 (dwieście pięćdziesiąt) euro wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 24 lipca 2015 r. do dnia zapłaty;

VII. zasądza od (...) Sp. z o.o. z siedzibą w W. na rzecz D. B. kwotę 250 (dwieście pięćdziesiąt) euro wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 24 lipca 2015 r. do dnia zapłaty;

VIII. zasądza od (...) Sp. z o.o. z siedzibą w W. na rzecz J. G. kwotę 250 (dwieście pięćdziesiąt) euro wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 24 lipca 2015 r. do dnia zapłaty;

IX. zasądza od (...) Sp. z o.o. z siedzibą w W. na rzecz B. G. kwotę 250 (dwieście pięćdziesiąt) euro wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 24 lipca 2015 r. do dnia zapłaty;

X. zasądza od (...) Sp. z o.o. z siedzibą w W. na rzecz: G. S., K. S., P. S., A. J., R. J., J. J., D. B., J. G., B. G. kwoty po 227 (dwieście dwadzieścia siedem) złotych tytułem zwrotu kosztów procesu.”;

2.  zasądza od (...) Sp. z o.o. z siedzibą w W. na rzecz: G. S., K. S., P. S., A. J., R. J., J. J., D. B., J. G., B. G. kwoty po 210 (dwieście dziesięć) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania odwoławczego.

SSO Joanna Staszewska

Sygn. akt XXVII Ca 3952/16

UZASADNIENIE

Wyrokiem z dnia 22 kwietnia 2016 r. Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie oddalił powództwo oraz zasądził od powodów na rzecz pozwanej kwoty po 180 zł tytułem zwrotu kosztów procesu.

Apelację od powyższego wyroku wniosła strona powodowa, zaskarżając wyrok w całości. Skarżący zarzucili Sądowi Rejonowemu naruszenie prawa procesowego, tj. art. 233 k.p.c. Wobec powyższego skarżący wnieśli o zmianę zaskarżonego wyroku oraz zasądzenie kosztów postępowania za obie instancje.

W odpowiedzi na apelację pozwana wniosła o oddalenie apelacji oraz zasądzenie kosztów postępowania odwoławczego.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje.

Apelacja strony powodowej zasługiwała na uwzględnienie.

Kwestią sporną w niniejszej sprawie było to, czy opóźnienie lotu było spowodowane zaistnieniem nadzwyczajnych okoliczności, czy też nie.

W orzecznictwie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości oraz sądów krajowych jednolicie przyjmuje się, że w przypadku transportu lotniczego cechę „nadzwyczajności” ma tylko takie zdarzenie, które nie tkwi w istocie normalnego wykonywania działalności danego przewoźnika lotniczego i nie poddaje się jego skutecznej kontroli ze względu na swój charakter lub źródło.

Do sądu krajowego należy sprawdzenie, czy okoliczności, na które powołuje się przewoźnik lotniczy, są następstwem zdarzeń, które nie wpisują się w ramy normalnego wykonywania działalności danego przewoźnika lotniczego i nie pozwalają mu na skuteczne nad nimi panowanie.

W ocenie Sądu Okręgowego, za nadzwyczajną okoliczność nie można w tej sprawie uznać zarówno wystąpienia błędnej sygnalizacji systemów samolotu o usterce samolotu, co nastąpiło na lotnisku we W., jak i obowiązywanie na lotnisku na Z. restrykcji co do godzin jego otwarcia.

Należy bowiem wskazać, że usterka samolotu nie stanowiła bezpośredniej przyczyny opóźnienia lotu powodów, ale lotu wykonywanego przez ten sam statek powietrzny wcześniej w ramach rotacji połączeń. Nadto, jak wskazuje sam pozwany, opóźnienie z powodu wystąpienia ww. usterki trwało zaledwie 30 minut, po tym czasie statek powietrzny był już gotowy do lotu. Nie sposób w takiej sytuacji uznać tej okoliczności za bezpośrednią przyczynę opóźnienia lotu (...).

Niewątpliwie także okoliczność restrykcji obowiązujących na lotnisku na Z. związanych z okresem lęgowym żółwi, jest faktem powszechnie znanym, nie stanowi okoliczności której to przewoźnik nie mógł przewidzieć. Zamknięcie lotniska na (...) wyspie nie było zaskoczeniem dla przewoźnika, wiedział on bowiem o tej okoliczności.

Należy podkreślić, że tworząc przepisy rozporządzenia będącego podstawą dochodzenia odszkodowania za opóźniony lot ustawodawca europejski nie przyznał tego prawa w przypadku każdego nawet najmniejszego opóźnienia lotu lecz niejako wychodząc naprzeciw przewoźnikom lotniczym uwzględnił specyfikę dokonywanych przewozów i możliwe komplikacje z tym związane powodowane m. in. usterkami, przyznając prawo dochodzenia odszkodowania w przypadku opóźnienia startu wynoszącego ponad 3 godziny. Dał już tym samym ustawodawca dopuszczalną rezerwę czasową na dokonanie operacji lotniczej. Jeśli przewoźnik pomimo tego dopuszcza się opóźnienia upatrywać należy jego przyczyn właśnie w sposobie organizacji przedsiębiorstwa lotniczego.

Reasumując, wszystkie wskazane powyższej okoliczności, w ocenie Sądu Okręgowego, nie wyłączają odpowiedzialności pozwanego za opóźnienie lotu powodów (...), ze względu na brak przesłanki bezpośredniości. Opóźnienie lotu strony powodowej upatrywać należy w przyczynach związanych z organizacją i funkcjonowaniem przewoźnika lotniczego jako przedsiębiorstwa, nie zaś z nadzwyczajną okolicznością, która niewątpliwie nie stanowiła bezpośredniej przyczyny opóźnienia przedmiotowego lotu. Wskazać także należy, że zamknięcie lotniska na (...) wyspie nie stanowiło nadzwyczajnej okoliczności, bowiem nie ma charakteru siły wyższej.

O odsetkach ustawowych Sąd Okręgowy orzekł na podstawie art. 481 § 1 k.c.

W tych okolicznościach Sąd Okręgowy zmienił zaskarżony wyrok na podstawie art. 386 § 1 k.p.c.

O kosztach postępowania przed Sądem I oraz II instancji orzeczono na podstawie art. 98 k.p.c.

Na koszty postępowania strony powodowej przed Sądem odwoławczym złożyły się: opłata od apelacji – 30 zł oraz koszty zastępstwa procesowego pełnomocnika każdego z powodów – 180 zł (§ 2 pkt 2 w zw. z § 10 ust. 1 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie).

SSO Joanna Staszewska

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Iwona Lubańska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Warszawie
Osoba, która wytworzyła informację:  Joanna Staszewska
Data wytworzenia informacji: