Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

XXVI GC 647/15 - zarządzenie, postanowienie, uzasadnienie Sąd Okręgowy w Warszawie z 2016-07-19

Sygn. akt XXVI GC 647/15

POSTANOWIENIE

Dnia 19 lipca 2016 r.

Sąd Okręgowy w Warszawie XXVI Wydział Gospodarczy w składzie:

Przewodniczący – SSO Agnieszka Owczarewicz

po rozpoznaniu 19 lipca 2016 r. w Warszawie na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa P. Ś. i A. Ś.

przeciwko (...) spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w N.

o zapłatę z tytułu ochrony środowiska

w przedmiocie skargi strony powodowej na orzeczenie referendarza sądowego z 7 kwietnia 2016 r.

postanawia

umorzyć postępowanie wywołane wniesieniem skargi przez stronę powodową na orzeczenie referendarza sądowego z 7 kwietnia 2016 r.

SSO Agnieszka Owczarewicz

UZASADNIENIE

W dniu 7 kwietnia 2016 r. referendarz sądowy wydał postanowienie, w którym oddalił wniosek powodów o zwolnienie od kosztów sądowych w zakresie kosztów opinii biegłego(k. 265).

Strona powodowa 10 maja 2016 r. wniosła skargę na powyższe postanowienie.

Pismem procesowym z 8 lipca 2016 r. strona powodowa cofnęła przedmiotową skargę na orzeczenie referendarza sądowego.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje.

Z treści przepisu art. 398 23 § 2 k.p.c. wynika, ze w sprawach, o których mowa w § 1 (dotyczących skarg na orzeczenie referendarza w przedmiocie kosztów sądowych lub kosztów procesu), wniesienie skargi na postanowienie referendarza wstrzymuje jego wykonalność, a sąd orzeka, jako sąd drugiej instancji, stosując odpowiednio przepisu o zażaleniu. Przepis art. 397 § 2 k.p.c. stanowi, że do postępowania toczącego się na skutek zażalenia stosuje się odpowiednio przepisy o postepowaniu apelacyjnym. Z przepisu art. 391 § 1 zd. 1 k.p.c. wynika natomiast, że jeżeli nie ma szczególnych przepisów o postępowaniu przed sądem drugiej instancji, do postępowania tego stosuje się odpowiednio przepisu o postępowaniu przed sądem pierwszej instancji.

W świetle przepisu art. 355 § 1 k.p.c. sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania, jeżeli powód cofnął pozew ze skutkiem prawnym lub jeżeli wydanie wyroku stało się z innych przyczyn zbędne lub niedopuszczalne. Z przepisu art. 361 k.p.c. wynika, że do postanowień stosuje się odpowiednio przepisy o wyrokach, jeżeli kodeks nie stanowi inaczej.

W niniejszej sprawie strona powodowa cofnęła skargę na orzeczenie referendarza sądowego, więc wydanie postanowienia w postępowaniu wywołanym skargą na orzeczenie referendarza sądowego stało się bezprzedmiotowe.

Stosownie do wyżej wskazanych norm prawnych, sąd orzekł jak w sentencji.

SSO Agnieszka Owczarewicz

ZARZĄDZENIE

1.  (...)

2.  (...)

SSO Agnieszka Owczarewicz

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Paula Wiaterska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Warszawie
Osoba, która wytworzyła informację:  Agnieszka Owczarewicz
Data wytworzenia informacji: