Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

XXV C 1381/17 - zarządzenie, postanowienie, uzasadnienie Sąd Okręgowy w Warszawie z 2019-10-10

Sygn. akt XXV C 1381/17

POSTANOWIENIE

Dnia 10 października 2019 r.

Referendarz sądowy w Sądzie Okręgowym w Warszawie

XXV Wydział Cywilny - Paweł Szostakiewicz

po rozpoznaniu w dniu 10 października 2019 r. w Warszawie

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa A. P. i M. P.

przeciwko (...) Bank SA z siedzibą w W.

o zapłatę

w przedmiocie wynagrodzenia biegłego

postanawia:

przyznać biegłemu R. P. kwotę 1 964,37 (tysiąc dziewięćset sześćdziesiąt cztery 37/100) złote za sporządzenie opinii, którą to sumę wypłacić z zaliczki uiszczonej przez stronę powodową w dniu 19 marca 2018 r. i zaksięgowanej pod poz.(...)(k. 716v).

UZASADNIENIE

Biegły sądowy z zakresu ekonomii, finansów, bankowości i rachunkowości dr R. P. wraz z opracowaną opinią przedłożył fakturę na kwotę 1 964,37 zł brutto. Do rachunku dołączył kartę pracę, gdzie wskazał, że podjął następujące czynności: czytanie akt sprawy –
8 godzin, analiza umowy kredytowej – 1 godzina, analiza rat kredytowych – 4 godziny, analiza średnich kursów CHF wobec NBP – 6 godzin, dokonanie obliczeń – 8 godzin, pisemne sporządzenie opinii – 7 godzin, weryfikacja i korekta – 1 godzina. Biegły przyjął za podstawę wynagrodzenia za godzinę pracy stawkę w wysokości 45,63 zł.

Zgodnie z art. 288 kpc i art. 89 ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 785 – dalej uksc) biegłemu powołanemu przez sąd przysługuje wynagrodzenie za wykonaną pracę oraz zwrot poniesionych przez niego wydatków niezbędnych dla wydania opinii. Wysokość wynagrodzenia biegłego za wykonaną pracę ustala się, uwzględniając wymagane kwalifikacje, potrzebny do wydania opinii czas i nakład pracy (art. 89 ust. 2 uksc). Wynagrodzenie biegłych oblicza się według stawki wynagrodzenia za godzinę pracy albo według taryfy zryczałtowanej. Podstawę obliczenia stawki wynagrodzenia za godzinę pracy stanowi ułamek kwoty bazowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, której wysokość określa ustawa budżetowa. Aktualnie kwota bazowa wynosi 1 789,42 zł.
Z kolei rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia stawek wynagrodzenia biegłych, taryf zryczałtowanych oraz sposobu dokumentowania wydatków niezbędnych dla wydania opinii w postępowaniu cywilnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 518 ze zm. – dalej rozporządzenie) precyzuje w § 2 wysokość stawek za każdą rozpoczętą godzinę pracy – od 1,28% do 1,81% kwoty bazowej. W przypadku biegłych posiadających stopień naukowy doktora, stawka za godzinę pracy wynosi 2,55% kwoty bazowej (§ 3 ust. 3 rozporządzenia), tj. 45,63 zł.

Przyjęta stawka jest prawidłowa i mieści się w granicach wyznaczonych przez wyżej zacytowane przepisy.

Referendarz sądowy nie znalazł podstaw do kwestionowania prawdziwości twierdzeń biegłego co do przeznaczonego czasu na czynności merytoryczne. Uwzględniając zakres zagadnienia postawionego biegłemu przez Sąd w postanowieniu z dnia 9 marca 2018 r., ww. czynności uznano za uzasadnione w realiach niniejszej sprawy. Tym samym należało przyznać biegłemu żądaną sumę, zgodnie z rachunkiem.

Przyznana kwota została powiększona o należną stawkę podatku Vat, którego biegły jest płatnikiem (art. 89 ust. 4 uksc).

Mając powyższe na uwadze, postanowiono jak w sentencji.

ZARZĄDZENIE

(...)

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Iwona Lubańska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Warszawie
Data wytworzenia informacji: