Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

XXIV C 107/15 - uzasadnienie Sąd Okręgowy w Warszawie z 2015-06-03

Sygn. akt XXIV C 107/15

UZASADNIENIE

Pozwem z dnia 5 lutego 2015 r. J. R. (1) wniosła przeciwko Bankowi (...) S.A. z siedzibą we W. pozew o pozbawienie wykonalności w stosunku do powódki tytułu wykonawczego w postaci bankowego tytułu egzekucyjnego z dnia 13 grudnia 2012 r. numer (...) opatrzonego klauzulą wykonalności postanowieniem referendarza sądowego Sądu Rejonowego dla Warszawy - Woli w Warszawie z dnia 31 lipca 2013 r. sygn. akt II Co 2286/13 – w całości oraz o zasądzenie od pozwanego na jej rzecz kosztów postępowania.

W uzasadnieniu powódka wskazała, że nastąpiło wygaśniecie przedmiotowej wierzytelności na skutek jej zbycia przez pozwanego na rzecz (...) Finanse I Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty. Zdarzenie to nastąpiło po powstaniu tytułu egzekucyjnego ( k. 2 - 4 pozew ).

W odpowiedzi na pozew Bank (...) S.A. z siedzibą we W. wniósł o oddalenie powództwa w całości ewentualnie o umorzenie postępowania z uwagi na fakt, że wydanie wyroku stało się zbędne, gdyż pozwany złożył do komornika wniosek o umorzenie postępowania egzekucyjnego oraz o zasądzenie kosztów postępowania.

W uzasadnieniu pozwany nie kwestionował zbycia przedmiotowej wierzytelności, jednakże zdaniem pozwanego pomimo zmiany po stronie wierzyciela zobowiązanie powódki wynikające z bankowego tytułu wykonawczego nie wygasło. Pozwany wskazał, że wniósł o umorzenie postepowania egzekucyjnego prowadzonego w stosunku do powódki, a tym samym postępowanie egzekucyjne prowadzone na podstawie przedmiotowego tytułu wykonawczego zostanie umorzone. Podał, że utracił on przymiot wierzyciela w znaczeniu materialnoprawnym na skutek sprzedaży wierzytelności, dlatego zdaniem pozwanego powódka nie ma interesu prawnego w domaganiu się pozbawienia przedmiotowego tytułu ( k. 79 - 81 odpowiedź na pozew ).

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

W dniu 28 października 2010 r. J. R. (2) zawarł z pozwanym bankiem (...) S.A. umowę kredytu na działalność gospodarczą nr (...). Jako zabezpieczenie zobowiązań wynikających z umowy J. R. (2) wystawił weksle, który poręczyła J. R. (1) ( bezsporne).

Na skutek niewywiązywania się z zaciągniętych zobowiązań przez dłużników J. R. (2) i J. R. (1) wystawił m.in. wobec powódki bankowy tytuł egzekucyjny nr (...) z dnia 13 grudnia 2012 r. Postanowieniem z dnia 31 lipca 2013 roku referendarz sądowy w Sądzie Rejonowy dla Warszawy – Woli w Warszawie przedmiotowemu bankowemu tytułowi egzekucyjnemu nadał klauzulę wykonalności (bezsporne, , bankowy tytuł egzekucyjny nr - k. 6, postanowienie – k. 7).

Bank (...) S.A. zbył wierzytelność wynikającą z tytułu umowy nr (...) waz z wszelkimi prawami związanymi z tą wierzytelnością oraz z przypisanymi jej zabezpieczeniami na rzecz (...) i Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty ( okoliczności bezsporne, zawiadomienia – k. 9,10-11).

Pozwany wszczął egzekucję wobec powódki na podstawie tytułu wykonawczego w postaci bankowego tytuł egzekucyjny nr (...). zaopatrzonego w klauzule wykonalności postanowieniem z dnia 31 lipca 2013 r. Postępowanie egzekucyjne prowadzi Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla (...) w W. K. Ł. w sprawie o sygn. akt KM 5104/14 ( zawiadomieni o wszczęciu egzekucji – k. 8).

Pozwany pismem z dnia 23 marca 2015 r. złożył do Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla (...) w W. K. Ł. wniosek o umorzenie postępowania egzekucyjnego prowadzonego w sprawie przeciwko dłużnikom J. R. (2) i J. R. (1) w sprawach o syng. akt KM 5104/14 i KM 5100/14 ( wniosek –k. 83).

Powyższy stan faktyczny, który pomiędzy stronami był bezsporny, Sąd ustalił w oparciu o przywołane dowody, zgromadzone w aktach sprawy, których prawdziwości, autentyczności i zgodności z oryginałem żadna ze stron procesu, nie kwestionowała.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje.

Zgodnie z art. 840 § 1 k.p.c. dłużnik może w drodze procesu żądać pozbawienia tytułu wykonawczego wykonalności w całości lub w części, albo jego ograniczenia, jeżeli m.in. przeczy zdarzeniom, na których oparto wydanie klauzuli wykonalności, po powstaniu tytułu egzekucyjnego nastąpiło zdarzenie, wskutek którego zobowiązanie wygasło albo nie może być egzekwowane.

Na wstępnie wskazać należy, że w przypadku wystąpienia z żądaniem pozbawienia wykonalności tytułu wykonawczego legitymacja czynna przysługuje osobie zobowiązanej według treści tytułu (dłużnikowi) zaś legitymacja bierna osobie uprawnionej tj. wierzycielowi. W okolicznościach rozpoznawanej sprawy bezspornie powódka jest dłużnikiem, zaś pozwany wierzycielem według treści tytułu wykonawczego (por. wyrok z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny w Szczecinie z 18 października 2012 roku I ACa 550/12). Niesporne jest również, że na podstawie wymienionego tytułu egzekucyjnego egzekucja prowadzona była na wniosek i na rzecz pozwanego banku. Pozwany ma zatem legitymację bierną w procesie. Istnieje bowiem tytuł wykonawczy wskazujący na pozwanego jako wierzyciela wykonalny przeciwko powódce. Za niezasadny zatem należy uznać zarzut pozwanego braku po jego stronie legitymacji biernej.

Niezasadne jest również stanowisko pozwanego wskazującego na konieczność umorzenia postępowania w niniejszej sprawie. Brak jest podstaw do umorzenia niniejszego postępowania. Jak wynika bowiem z ustalanego stanu faktycznego pomimo zbycia przedmiotowej wierzytelności przez pozwanego, wobec powódki prowadzone jest w dalszym ciągu postępowania egzekucyjne. Pozwany nie wykazał zaś by postępowanie zostało umorzone. Fakt złożenia wniosku w tym zakresie nie jest wystarczającą przesłanką do uznania tej okoliczności. Ponadto wskazać należy, że fakt zbycia wierzytelności wynikającej z przedmiotowego bankowego tytułu egzekucyjnego, któremu nadano klauzulę wykonalności, nie oznacza, że pozwany nie będzie mógł skutecznie kontynuować postępowania egzekucyjnego. Komornik sądowy bowiem nie bada czy wierzytelność stwierdzona tytułem wykonawczym w postaci bankowego tytułu egzekucyjnego zaopatrzonego w klauzulę wykonalności przysługuje wskazanemu w tytule wykonawczym wierzycielowi. Zgodnie bowiem z treścią art. 804 k.p.c. komornik nie jest uprawniony do badania zasadności i wymagalności obowiązku objętego tytułem wykonawczym. Oznacza to, że komornikowi nie wolno oceniać zarzutów o charakterze merytorycznym, dotyczących istnienia obowiązku, który jest treścią świadczenia przyznanego w tytule wykonawczym. Zakaz ten jest bezwzględny i nieodwołalny. Ciągle zatem istnieje możliwość wyegzekwowania przedmiotowej wierzytelności od strony powodowej przez pozwanego.

Ponadto zarzut o braku interesu prawnego po stronie powodowej jest nietrafny, gdyż art. 840 k.p.c. nie przewiduje spełniania przesłanki interesu prawnego, a stanowi samodzielną podstawę prawną. Należy wskazać iż na poparcie wszystkich podnoszonych zarzutów pozwany nie przedstawił jakichkolwiek dowodów, do akt sprawy wniesiony został jedynie odpis z KRS.

Bezspornym jest, że w sprawie doszło do cesji wierzytelności. Przepisy kodeksu cywilnego nie uzależniają ani ważności, ani skuteczności umowy przelewu wierzytelności od pozbawienia wykonalności tytułu wykonawczego nadanego zbywcy wierzytelności. Sytuacji, w której mogą w obrocie prawnym funkcjonować dwa tytuły wykonawcze dotyczące tej samej wierzytelności, (bank bowiem jako cedent nadal dysponuje tytułem egzekucyjnym zaopatrzonym w klauzulę wykonalności) zapobiega żądanie zgłoszone na podstawie art. 840 § 1 pkt 2 k.p.c. (por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 21 września 2005 r., V CK 152/05). Zbycie wierzytelności objętej tytułem wykonawczym powoduje bowiem wygaśnięcie zobowiązania w rozumieniu przepisu art. 840 § 1 pkt 2 k.p.c. Uprawnia to zatem dłużnika do wytoczenia powództwa opozycyjnego (por. J. Jankowski, komentarz do art. 840 k.p.c., w: Kodeks postępowania cywilnego. Tom II. Komentarz do artykułów 730-1088, Wyd. C.H. Beck, Wyd. 1, 2013 rok, D. Zawistowski komentarz do art. 840 k.p.c., w: Kodeks postępowania cywilnego. Postępowanie zabezpieczające i egzekucyjne. Komentarz, LEX 2012 rok). W rozpoznawanej sprawie nastąpiło zatem przekształcenie podmiotowe po stronie wierzyciela. Jedynie nabywca wierzytelności może być wobec tego obecnie uznawany za wierzyciela powódki, uprawnionego do prowadzenia ewentualnej egzekucji, po uzyskaniu na swoją rzecz tytułu egzekucyjnego zaopatrzonego w klauzulę wykonalności.

Wobec skutecznego zarzutu wygaśnięcia zobowiązania w rozumieniu przepisu art. 840 § 1 pkt 2 k.p.c. powództwo polegało uwzględnieniu w całości.

O kosztach postępowania Sąd orzekł w oparciu w treść art. 98 § 1 i 3 k.p.c. Skoro pozwany przegrał sprawę winien zwrócić stronie powodowej, poniesione przez nią koszty, których wysokość wyniosła łącznie 4.617 zł, w tym 3.600 zł tytułem kosztów zastępstwa prawnego, 17 zł opłaty skarbowej od pełnomocnictwa oraz 1.000 zł tytułem opłaty sądowej od pozwu. Należy przy tym wskazać iż pismo pozwanego z wnioskiem o umorzenie postępowania egzekucyjnego złożone zostało dopiero po wniesieniu przedmiotowego pozwu.

Pozostałą kwotę 5.780 zł Sąd nakazał uiścić na rzecz Skarbu Państwa – kasy Sądu Okręgowego we Warszawie stronie pozwanej - tytułem brakującej opłaty, od której strona powodowa była zwolniona, na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy z dnia 28.07.2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych ( Dz. U. Nr 167, poz. 1398).

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Aneta Krasuska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Warszawie
Data wytworzenia informacji: