Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

XXIII Gz 1506/17 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Warszawie z 2017-12-14

Sygn. akt XXIII Gz 1506/17

POSTANOWIENIE

Dnia 14 grudnia 2017 r.

Sąd Okręgowy w Warszawie, XXIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy w składzie:

Przewodniczący:

SSO Alicja Dziekańska

Sędziowie:

SO Anna Gałas (spr.)

SO Monika Skalska

po rozpoznaniu 14 grudnia 2017 r. w Warszawie na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa W. D.

przeciwko (...) spółce akcyjnej w W.

o zapłatę

na skutek zażalenia powoda W. D.

na postanowienie Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie

zawarte w pkt. II wyroku Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie

z dnia 17 sierpnia 2017 r., sygn. akt VIII GC 3310/16

postanawia:

1. zmienić zaskarżone postanowienie w ten sposób, że zasądzić od pozwanego (...) spółki akcyjnej w W. na rzecz powoda W. D. kwotę 1.423,00 zł (słownie: tysiąc czterysta dwadzieścia trzy złotych) tytułem zwrotu kosztów procesu;

2. zasądzić od pozwanego (...) spółki akcyjnej w W. na rzecz powoda W. D. kwotę 150,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania zażaleniowego.

SSO Anna Gałas SSO Alicja Dziekańska SSO Monika Skalska

Sygn. akt X XIII Gz 1506/17

UZASADNIENIE

Postanowieniem w przedmiocie zwrotu kosztów procesu zawartym w pkt. II wyroku Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie z dnia 17 sierpnia 2017 r. Sąd Rejonowy zasądził od pozwanego (...) spółki akcyjnej w W. na rzecz powoda W. D. kwotę 1.123,00 zł tytułem zwrotu kosztów procesu. W swym uzasadnieniu Sąd Rejonowy wskazał, że podstawę rozstrzygnięcia o kosztach procesu stanowił art. 98 k.p.c., gdyż roszczenie powoda zostało w całości uwzględnione, w związku z czym to pozwanego należało obciążyć kosztami procesu, jakie powód poniósł. Sąd Rejonowy wskazał, że na poniesione przez powoda koszty złożyła się opłata od pozwu w wysokości 206 zł, wynagrodzenie pełnomocnika w kwocie 900 zł oraz kwota 17 zł tytułem opłaty skarbowej od pełnomocnictwa.

Na powyższe postanowienie zawarte w pkt. II wyroku zażalenie wniósł pozwany, zaskarżając je w całości.

Przedmiotowemu orzeczeniu zarzucił naruszenie:

1)  §2 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 październik 2015 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie (w brzmieniu obowiązującym na dzień złożenia pozwu, tj. 15.06.2016 r.) polegającą na jego błędnym zastosowaniu i przyjęciu, że w skład kosztów procesu poniesionych przez powoda wchodzi wynagrodzenie pełnomocnika w wysokości 900 zł, w sytuacji, gdy wynagrodzenie to stanowi kwota 1200 zł albowiem wartość przedmiotu sporu wynosiła 4112 zł;

2)  art. 98 k.p.c. polegającą na jego błędnym zastosowaniu i zasądzeniu od pozwanego na rzecz pozwanego kosztów procesu w zaniżonej wysokości , w sytuacji, gdy Sad włożył na pozwanego obowiązek zwrotu wszystkich kosztów, albowiem roszczenie powoda zostało w całości uwzględnione.

W oparciu o powyższe zarzuty skarżący wniósł o zmianę zaskarżonego postanowienia i zasadzenie od pozwanego na jego rzecz zwrotu kosztów procesu w wysokości 1423 zł . Ponadto skarżący wniósł o zasądzenie od pozwanego zwrotu kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu zażaleniowym.

Pozwany nie wniósł odpowiedzi na zażalenie.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Zażalenie jest zasadne i zasługiwało na uwzględnienie.

Na wstępie należało wskazać, iż Sąd Okręgowy podziela wskazaną przez Sąd Rejonowy podstawę prawną rozstrzygnięcia o kosztach, tj. art. 98 k.p.c. oraz przyjętą wysokość kosztów procesu w zakresie opłaty od pozwu w wysokości 206 zł oraz kwoty 17 zł tytułem opłaty skarbowej o pełnomocnictwa.

Niemniej jednak w ocenie Sądu Okręgowego, Sąd Rejonowy w sposób błędny zastosował w niniejszej sprawie na chwilę orzekania wysokość stawki wynagrodzenia pełnomocnika procesowego przed sądem I instancji, tj. §2 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie w brzmieniu obowiązującym od dnia 27 października 2016 r. Podczas gdy prawidłowym winno być zastosowanie § 2 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie w brzmieniu obowiązującym sprzed zmiany przepisów, dokonanej rozporządzeniem zmieniającym z dnia 3 października 2016 r.

Zgodnie z § 2 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 października 2016 r. zmieniającego Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności adwokackie z dnia 22 października 2015 r. do spraw wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe do czasu zakończenia postępowania w danej instancji.

Należało mieć na uwadze fakt, iż w przedmiotowej sprawie datą decydującą o zastosowaniu stawek wynagrodzenia profesjonalnego pełnomocnika z właściwego rozporządzenia była data wniesienia pozwu tj. 15 czerwca 2016 r. Nie ulega wątpliwości, że postępowanie w niniejszej sprawie zostało wszczęte po wejściu w życie Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie. Natomiast wyrok Sądu Rejonowego został wydany w dniu 17 sierpnia 2017 r., a więc po wejściu w życie rozporządzenia zmieniającego, to i tak zdaniem Sądu Okręgowego wiążącą jest data wszczęcia postępowania, która określa, które rozporządzenie jest właściwe.

Powód określił wartość przedmiotu sporu na kwotę 4.112,00 zł, zatem Sąd Rejonowy winien był zastosować stawkę z § 2 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności adwokackie z dnia 22 października 2015 r. w brzmieniu obowiązującym przed zmianą i ustalić, że wysokość kosztów zastępstwa procesowego poniesionych przez powoda wyniosła 1.200,00 zł, a nie 900,00 zł.

Z tych wszystkich względów należało zmienić zaskarżone postanowienie na podstawie art. 386 § 1 k.p.c. w zw. z art. 397 §2 k.p.c. w zw. z art. 98 k.p.c. w zw. z § 2 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności adwokackie z dnia 22 października 2015 r. w brzmieniu obowiązującym do dnia 26 października 2016 r. i zasądzić od pozwanego na rzecz powoda 1.423,00 zł tytułem zwrotu poniesionych kosztów procesu (wynagrodzenie pełnomocnika 1.200,00 zł, opłata skarbowa od dokumentu pełnomocnictwa 17,00 zł, opłata od pozwu 206,00 zł).

Wobec uwzględnienia zażalenia, o kosztach postępowania przed sądem II instancji orzeczono na zasadzie art. 98 §1 i 3 k.p.c. oraz § 2 pkt.2 w zw. z § 10 ust. 2 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r., w sprawie opłat za czynności adwokackie w brzmieniu obowiązującym od dnia 27 października 2016 r., albowiem zażalenie zostało wniesione w dniu 9 października 2017 r.

SSO Anna Gałas SSO Alicja Dziekańska SSO Monika Skalska

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Wioleta Żochowska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Warszawie
Osoba, która wytworzyła informację:  Alicja Dziekańska,  Monika Skalska
Data wytworzenia informacji: