Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

XVIII K 318/19 - wyrok Sąd Okręgowy w Warszawie z 2020-11-19

XVIII K 318/19

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 19 listopada 2020 r.

Sąd Okręgowy w Warszawie XVIII Wydział Karny w składzie:

Przewodniczący: SSO Paweł Dobosz

Protokolant: Iwona Łaszkowska, Marcin Cybulski, Anastazja Kalarus

w obecności Sławomira Grabowskiego prokuratora Prokuratury Okręgowej w Z.

po rozpoznaniu w dniu 4.09., 16.10. i 19.11.2020 r.

sprawy

Z. E. syna J. i G. z domu S., ur.(...) w S.

oskarżonego o to, że

I.  w okresie od 27 maja 2015r. do września 2015r. w S. w ramach realizacji umów o sprzedaż i dostarczenie sprzętu teleinformatycznego dla jednostek organizacyjnych Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach umowy nr (...) z dnia 26 maja 2015r zawartej pomiędzy Konsorcjum Spółek (...) sp. z o .o., s.k. i (...) sp. z o.o., s.k., jako podwykonawca firma (...), zainstalował na dostarczonych przez w/w Konsorcjum (...) zestawach komputerowych N. (...) nieoryginalne oprogramowanie (...) P. (...) i umieścił na obudowach komputerów podrobione etykiety certyfikatów Autentyczności ( (...)) bezprawnie oznaczonych zarejestrowanymi znakami towarowymi (...) i (...), przy czym z popełnienia przestępstwa uczynił sobie stałe źródło dochodu, czym działał na szkodę (...)

tj. o czyn z art.116 ust.1 i 3 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2018.119. t.j.) w zw. z art. 305 ust.1 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2000r. prawo własności przemysłowej (t.j. Dz.U.2017.766.t.j.) w zw. z art.11§2k.k.

II.  w dniu 20 października 2015r. w W. w celu osiągnięcia korzyści majątkowej po uprzednim przedłożeniu drogą mailową P. sp z o.o. sk w W. podrobionej faktury nr (...) z dnia 2 września 2015 r. wystawionej przez firmę (...) z W. na zakup legalnych (...) licencji systemu operacyjnego W. (...) O. o wartości 487 867,20zł, wprowadził w błąd, co do autentyczności w/w faktury i legalności licencji systemu operacyjnego W., a następnie usiłował doprowadzić (...) sp. z o.o. s.k. w W. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem, lecz zamierzonego celu nie osiągnął wobec ujawnienia nieoryginalności w/w faktury

tj. o czyn z art.13§1k.k. w zw. z art.286§1k.k. w zw. z art.294§1k.k. i art.270§1k.k. w zw. z art.11§2k.k.

orzeka

1.  oskarżonego Z. E. w ramach czynu zarzucanego mu w pkt I aktu oskarżenia uznaje za winnego tego, że w okresie od 26 maja 2015r. do września 2015 r. w S. w celu osiągnięcia korzyści majątkowej w ramach realizacji umów o sprzedaż i dostarczenie sprzętu teleinformatycznego dla jednostek organizacyjnych Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach umowy nr (...) z dnia 26 maja 2015 r zawartej pomiędzy Konsorcjum Spółek (...) sp. z o .o., s.k. i (...) sp. z o.o., s.k., jako podwykonawca firma (...), rozpowszechnił bez uprawnień cudzy utwór w postaci programu komputerowego M. (...).1 P. (...) poprzez instalację tego oprogramowania na dostarczonych przez w/w Konsorcjum (...) zestawach komputerowych N. (...) o łącznej wartości programów komputerowych 1 601 600 zł oraz celem wprowadzenia tego oprogramowania do obrotu umieścił na obudowach komputerów podrobione etykiety certyfikatów autentyczności ( (...)) bezprawnie oznaczonych zarejestrowanymi znakami towarowymi (...) i (...) przy czym czynu dopuścił się w stosunku do towaru o znacznej wartości czym działał na szkodę (...) i za to w oparciu o art. 4§1 k.k. przy zastosowaniu ustawy Kodeks Karny z 6.06.1997 r. w brzmieniu obowiązującym w czasie czynu na podstawie art. 116 ust.1 i 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych w zw. z art. 305 ust.1 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. prawo własności przemysłowej w zw. z art.11§2k.k. skazuje oskarżonego, a na podstawie art. 305 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. prawo własności przemysłowej w zw. z art.11§3k.k. wymierza oskarżonemu Z. E. karę 2 (dwóch) lat pozbawienia wolności;

2.  oskarżonego Z. E. uznaje za winnego popełniania czynu zarzucanego mu w pkt II aktu oskarżenia i za to w oparciu o art. 4§1 k.k. przy zastosowaniu ustawy Kodeks Karny z 6.06.1997 r. w brzmieniu obowiązującym w czasie czynu na podstawie art. 13§1k.k. w zw. z art. 286§1 k.k. w zw. z art. 294§1 k.k. i art. 270§1 k.k. w zw. z art.11§2 k.k. skazuje oskarżonego, a na podstawie art. 294§1 k.k. w zw. z art. 11§3 k.k. w zw. z art. 14§1 k.k. i 33§1, 2 i 3 k.k. wymierza oskarżonemu Z. E. karę roku pozbawienia wolności oraz grzywnę 250 (dwieście pięćdziesiąt) stawek dziennych, ustalając wartość jednej stawki na 100 zł (sto złotych);

3.  na podstawie art. 85§1 k.k. 86§1 k.k. orzeczone kary pozbawienia wolności łączy i wymierza oskarżonemu Z. E. łączną karę 2 (dwóch) lat pozbawienia wolności;

4.  na podstawie art. 627 k.p.k. zasądza od oskarżonego Z. E. na rzecz Skarbu Państwa koszty sądowe w sprawie w kwocie 5370 zł (pięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt złotych).

UZASADNIENIE

Formularz UK 1

Sygnatura akt

XVIII K 318/19

Jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku dotyczy tylko niektórych czynów lub niektórych oskarżonych, sąd może ograniczyć uzasadnienie do części wyroku objętych wnioskiem. Jeżeli wyrok został wydany w trybie art. 343, art. 343a lub art. 387 k.p.k. albo jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku obejmuje jedynie rozstrzygnięcie o karze i o innych konsekwencjach prawnych czynu, sąd może ograniczyć uzasadnienie do informacji zawartych w częściach 3–8 formularza.

1.  USTALENIE FAKTÓW

1.1.  Fakty uznane za udowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

1.1.1.

Z. E.

Pkt 1 wyroku

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za udowodnione

Dowód

Numer karty

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej opublikowało w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenie (...)- (...) dotyczące zamówienia komputerów osobistych w ilości 2.479 szt., urządzeń wielofunkcyjnych w ilości 2.479 szt. oraz zasilaczy awaryjnych ( (...)) w ilości 2.479 szt.

ogłoszenie o zamówieniu

22-28/1

Przeprowadzony przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej na podstawie ogłoszenia o zamówieniu publicznym przetarg wygrało konsorcjum firm (...) sp. z.o.o. s.k. z siedzibą w W. oraz (...) sp. z.o.o., s.k. z siedzibą w W.. W dniu 26 maja 2015r. została zawarta umowa pomiędzy (...) w W., a w/w Konsorcjum reprezentowanym przez A. P. (1) prezesa zarządu C. na zakup 2479 sztuk komputerów N. wraz z zainstalowanym
i aktywowanym systemem operacyjnym (...) P. (...)-bit z prawem do instalacji systemu
M. (...) (...) pl 64-bit, 2479 urządzeń wielofunkcyjnych S. oraz 2479 sztuk zasilaczy awaryjnych. Konsorcjum realizując umowę uzyskało od firmy (...) zestawy komputerowe bez systemu operacyjnego.

umowa nr (...)

12-19/1

umowa Konsorcjum z dnia 9 marca 2015 r.

207-209v/2

umowa spółki (...) sp. z o.o. sp. k. i spółki (...) sp. z o.o.

170-176/1

Po zakupie sprzętu komputerowego przez Konsorcjum w firmie (...), sprzęt ten został przekazany Z. E., który w magazynach w S. przy ul. (...) dokonał instalacji i konfiguracji systemu M. (...).1 P. (...) (...) oraz zaopatrzył komputery w certyfikaty autentyczności (...) (zawierające znaki towarowe M. (...)). Następnie komputery ze S. były rozwożone na teren całego kraju i dostarczane do Ośrodków Pomocy (...).

Zeznania D. B. (1)

165-166/1

Zeznania P. B. (1)

196-197v, 379-380, 857v, 59662-59665/299, 59738-59740/300,

Zeznania P. P. (1)

863/5, 59734v-59735/300

Zeznania A. P. (1)

211-213/2

59736v-59737/300

Zeznania M. S. (1)

639-641/4

889-891/5

Na etapie dostarczania komputerów do jednostek organizacyjnych pomocy społecznej oraz urzędów miast i gmin pojawiły się wątpliwości dotyczące legalności oprogramowania zainstalowanego na komputerach przez Z. E.. Po weryfikacji części zainstalowanego oprogramowania okazało się, że około 500 numerów licencji jest powielonych. Ministerstwo odmówiło podpisania końcowego protokołu odbioru będącego podstawą do zapłaty za wykonanie kontraktu. W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami dotyczącymi zainstalowanego oprogramowania firmy (...) na podstawie umowy nr (...) z dnia 27 listopada 2015r. za kwotę 1 363 947zł została zakupiona przez (...) sp. z o.o., sp. k. legalizująca licencja na 2 500 programów operacyjnych M. (...) (...) dla Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Licencja uprawnia do korzystania z W. (...) oraz wcześniejszych edycji oprogramowania W., w tym (...)

Zeznania A. P. (1)

211-213/2

59736v-59737/300

Umowa z 27 listopada 2015 r.

394/2 - umowa

Z przekazanych przez Z. E. komputerów, w ramach zleconej mu przez (...) sp. z o.o., sp. k., usługi na (...) z nich, bez wymaganych uprawnień licencyjnych, zainstalowany został system operacyjny W. (...).1 P. (...), a ponadto w/w zestawy komputerowe opatrzone zostały podrobionymi etykietami certyfikatów autentyczności (...) bezprawnie oznaczonymi zarejestrowanymi znakami towarowymi M. i W..

Zeznania A. A.

576-577/3

58662-58663/294

59768-59774/300

Tabele z kluczami licencyjnymi

58665-58769/294

Analiza kluczy M.

58883-58980

Dodatkowe dowody do ww. faktu:

Protokoły z oględzin komputerów (poniżej wymienione karty akt sprawy):



Podczas przeszukania pomieszczeń magazynowych przy ul. (...) w S. w dniu 25 września 2015 r. użytkowanych przez Z. E. ujawniono certyfikaty autentyczności dla W. (...) (...), W. (...), W. (...) P., obie wersje O.. W części nosiły oznaczenie O. (...), które to oznaczenie nie występuje na oryginalnych certyfikatach autentyczności. W trakcie przeszukania zabezpieczono także kilkadziesiąt sztuk Certyfikatów Autentyczności zamieszczonych na kartach formatu A4 dla oprogramowania W. (...).1 (...). Ich wygląd z uwagi na kolory i napisy na pasku holograficznym oraz forma ich umieszczenia wzbudzał wątpliwości co do ich autentyczności. Ujawniono i zabezpieczono także kilkanaście kart formatu A4. Na każdej z nich znajdowała się kolumna znaków wyglądająca jak klucze aktywacyjne do oprogramowania M.. W trakcie przeszukania ujawniono także 100 sztuk Kart K. Produktu dla pakietu (...) 2010 (...) and (...). Karty były w połowie w wersji niemieckojęzycznej i polskojęzycznej. Wstępne oględziny wskazywały, że wszystkie karty były sfałszowane o czym świadczył brak zabezpieczeń w świetle UV. W pomieszczeniach biurowych ujawniono około 300 certyfikatów W. (...).1 (...).

Protokół przeszukania

135-149/1

Zeznania K. J.

896-900, 993-995,1062-1064, 1068-1072, 1898-1901, 1967-1969

Wartość jednego programu W. (...).1 P. (...) wynosi 650 zł. Wartość wszystkich programów W. (...).1 P. (...) zainstalowanych przez Z. E. na (...) komputerach dostarczonych w ramach zamówienia dla Ministerstwa Parcy i Polityki Społecznej wyniosła 1 601 600 zł.

Informacja pełnomocnika (...)

59629/299

Oskarżony był osobą wcześniej karaną.

Informacje z Krajowego Rejestru Karnego

59753-59753v

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

1.1.2.

Z. E.

Pkt 2 wyroku

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za udowodnione

Dowód

Numer karty

Na etapie dostarczania komputerów do jednostek organizacyjnych pomocy społecznej oraz urzędów miast i gmin w ramach realizacji zamówienia Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej pojawiły się wątpliwości dotyczące legalności oprogramowania zainstalowanego na komputerach przez Z. E. i Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej zażądało przedstawienia faktury na zakup licencji zainstalowanego oprogramowania M. (...). P. B. (1) zwrócił się do Z. E. o przedstawienie takiej faktury.

Zeznania P. B. (1)

196-198/1

377-382/2

59738-59739,

59739v-59741/300

Zeznania D. B. (1)

165-166/1

Zeznania A. P. (1)

211-213/2

59736v-59737/300

Po rozmowach P. B. (1) ze Z. E. firma (...) sp. z o.o. sp. k. otrzymała z adresu mailowego należącego do Z. E. fakturę na zakup licencji W. (...).1.

Zeznania P. B. (1)

196-198/1

377-382/2

59738-59739,

59739v-59741/300

Wedle treści faktury VAT nr (...) przekazanej przez Z. E. wystawiona ona została 2.09.2015 r. przez P. NIP (...) przy ul. (...) w W. na rzecz (...) sp. z o.o. na kwotę 487 867,20 zł.

kopia faktury

k. 181-182,

383-384/2

Faktura o numerze (...) na kwotę 487.867,20 zł nie została wystawiona przez firmę (...) Sp. z o.o., Której odpowiadał zamieszczony na niej NIP. Zawierała nieprawidłową nazwę tej firmy, nieprawidłowy jej adres, numeracja faktury była niezgodna z numeracją prowadzoną przez spółkę, a wyłącznie prawidłowy był nr konta bankowego. (...) Sp. z o.o. nigdy nie sprzedała oprogramowania W. (...) (...) w liczbie 2479 sztuk.

Zeznania W. S.

558-559/3

Uprzednia karalność Z. E.

Informacje z Krajowego Rejestru Karnego o osobie

59753-59753v

0.1. Fakty uznane za nieudowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

1.1.1.

1.1.2.

Z. E.

pkt. 1, 2 wyroku

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za nieudowodnione

Dowód

Numer karty

Zakup legalnego oprogramowania przez Z. E..

Wyjaśnienia Z. E.

59691-59694/299

1.OCena DOWOdów

1.1.  Dowody będące podstawą ustalenia faktów

Lp. faktu z pkt 1.1

Dowód

Zwięźle o powodach uznania dowodu

1.1.1

ogłoszenie o zamówieniu, umowa nr (...), umowa Konsorcjum z dnia 9 marca 2015 r., umowa spółki (...) sp. z o.o. sp. k. i spółki (...) sp. z o.o., umowa z 27 listopada 2015 r., informacja firmy (...) o cenie produktu, informacje z KRK

Dokumenty te uznano za dowód zawartych w nich informacji. Nie była kwestionowana ich autentyczność.

1.1.1.

1.1.2.

protokoły oględzin komputerów i protokół przeszukania

Dokumenty te zostały sporządzone przez uprawnieninie osoby i nie była kwestionowana ich treść.

1.1.1.

zeznania P. P., A. P., M. S., D. B.

Zeznania tych osób uznano za prawdziwe nie było powodów, by odmówić im wiary.

1.1.1.

1.1.2.

zeznania P. B.

Świadek był osobą, która zlecała oskarżonemu instalację oprogramowania w ramach wykonywanego na rzecz Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej zamówienia. Nie ma dowodów przeciwnych jego twierdzeniem, że w ramach tego zlecenia wymagał od oskarżonego, by zainstalowane na komputerach oprogramowanie miało legalny charakter. Instalacji oprogramowania miał, więc towarzyszyć zakup licencji na jej używanie. Dlatego też świadek domagał się przedstawienia przez oskarżonego faktury na zakup tego oprogramowania. Relacje świadka uznano zatem za wiarygodne, bo sąd nie dysponował dowodami przeciwnymi dla wypowiedzi świadka. Nie było dowodów, z których mogłoby wynikać, że świadek pozostawał w porozumieniu z oskarżonym i godził się na to, że na komputerach zostanie zainstalowane oprogramowanie bez zakupionej licencji na jego użytkowanie.

1.1.1.

zeznania A. A., tabele z kluczami licencyjnymi analiza kluczy

Za zgodne z prawdą uznano zeznania tego świadka oraz sporządzone tabele i analizy kluczy licencyjnych, które były podstawą dla jej wypowiedzi. Świadek jest pracownikiem pokrzywdzonego przez co ma wgląd w bazy danych firmy (...), co umożliwiało wykonanie tych zestawień i ocenę czy wykorzystane przez oskarżonego klucze oprogramowania pochodziły z legalnych źródeł. Nie można było mieć zastrzeżeń do bezstronności świadka, ponieważ przyznała ona w swoich relacjach, że część z wykorzystanych kluczy miała legalne pochodzenie. Nadto należało też stwierdzić, że potwierdzeniem wiarygodności zeznań świadka był fakt, że oskarżony nie dysponował dowodami zakupu zainstalowanych kluczy licencyjnych. Przedstawił bowiem na potwierdzenie tego sfałszowaną fakturę ich zakupu.

1.1.2.

zeznania K. J.,

Zeznania świadka uznano za zgodne z prawdą. Nie istniały żadne powody, by uznać je za niewiarygodne.

1.1.2.

Kopia faktury firmy (...)

Sąd nie dysponuje oryginałem tego dokumentu, a jedynie wydrukiem faktury przekazanej firmie (...) z adresu poczty elektronicznej oskarżonego. Nie ulega wątpliwości, że taki dokument elektroniczny przesłany został przez Z. E., ponieważ było to skutkiem jego rozmów z P. B. (1), który domagał się przekazania faktury potwierdzającej zakup oprogramowania. Jednocześnie stwierdzić należało, że faktura ta została sfałszowana, ponieważ firma o NIPie wskazanym w fakturze jej nie wystawiła i nie sprzedała takiego oprogramowania, o jakim w niej mowa.

1.1.2.

Zeznania W. S.

Za prawdzie sąd uznał zeznania świadka. Nie było powodów, by odmówić im wiary.

1.2.  Dowody nieuwzględnione przy ustaleniu faktów
(dowody, które sąd uznał za niewiarygodne oraz niemające znaczenia dla ustalenia faktów)

Lp. faktu z pkt 1.1 albo 1.2

Dowód

Zwięźle o powodach nieuwzględnienia dowodu

1.1.1.

1.1.2.

Wyjaśniania Z. E.

W niniejszej sprawie oskarżony odmówił składania wyjaśnień. Pomimo wyznaczonych rozpraw nie skorzystał ze swojego uprawnienia i nie brał w nich udziału. Oznacza to, że nie chciał wyjaśnień złożyć na potrzeby niniejszego postępowania. Deklaracja jego obrońcy z ostatniej rozprawy, że takie chce złożyć nie pokrywała się z postawą oskarżonego, który pomimo braku przeszkód na rozprawę się nie stawił. W toku rozprawy ujawnione zostały wyjaśniania oskarżonego z innej sprawy. Miały one przekonywać, że oskarżony przy instalacji oprogramowania na potrzeby innego publicznego zamówienia korzystał z legalnych źródeł. Można przyjąć, że i w niniejszej sprawie w podobny sposób pozyskiwał oprogramowanie do instalacji. Stwierdzić zatem należy, że oskarżony miał pełną świadomość, iż instalowane przez niego oprogramowanie nie zostało nabyte w sposób legalny. Nie dysponował bowiem, żadnym potwierdzeniem zakupu licencji na to oprogramowanie. Jak wynikało też z zeznań A. A. klucze oprogramowania na kartonikach zamieszczonych na komputerach w przeważającej części nie odpowiadały kluczom oprogramowania, poza nielicznymi wyjątkami, jakie zostało zainstalowane. Ponadto firma (...) dla potwierdzenia legalności oprogramowania, jakie zostało zainstalowane na komputerach nie wykorzystywało już etykiet, które zamieszczał oskarżony na komputerach, co wyraźnie wynika z zeznań A. A..

Nie może być natomiast potwierdzeniem legalności oprogramowania jego aktywacja, ponieważ M. dopuszcza możliwość wielokrotnej instalacji oprogramowania przez jednego użytkownika na jednym stanowisku, jeżeli oprogramowanie miało zostać wykorzystane do instalacji na jednym komputerze. Może bowiem wystąpić konieczność ponownej instalacji oprogramowania i użytkownik takiego produktu nie powinien być w tym zakresie ograniczany.

Oskarżony nie może również powoływać się na „prawo wyczerpania”, ponieważ gdyby zakupił od uprzedniego nabywcy oprogramowanie musiałby się wykazać potwierdzeniem deinstalacji takiego oprogramowania przez poprzedniego użytkownika. Oskarżony jest osobą, która ma długie doświadczenie na rynku obrotu oprogramowaniem komputerowym i ww. okoliczności są mu dobrze znane. Wykorzystuje on natomiast obrót oprogramowaniem z nielegalnego źródła, ponieważ jest ono istotnie tańsze od nabywanego legalnie przez co może uzyskać większy zysk ze swojej działalności. Wreszcie potwierdzeniem świadomości oskarżonego braku legalności instalowanego oprogramowania było użycie kopii elektronicznej faktury wystawionej przez firmę, która jej nie wystawiła.

1.PODSTAWA PRAWNA WYROKU

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Oskarżony

1.3.  Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania zgodna z zarzutem

2

Z. E.

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

Sprawca posłużył się podrobionym dokumentem, ponieważ faktura jaką w kopii elektronicznej przekazał firmie (...) nie została wystawiona przez firmę (...), która miała być jej wystawcą. Faktura ta miała potwierdzić, że w sposób legalny oskarżony zakupił oprogramowanie W. (...) (...) Oskarżony działał w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, ponieważ poprzez wykazanie zakupu licencji oprogramowania oczekiwał zapłaty za wykonaną przez siebie usługę. Konsorcjum, które realizowało zamówienie publiczne oczekiwało bowiem potwierdzenia, że została zakupiona licencja na zainstalowane oprogramowanie. Faktura ta miała potwierdzać, że oskarżony zainstalował pochodzące z legalnego źródła oprogramowanie. Nie przeczy temu rozumowaniu fakt, że na fakturze wskazano konto bankowe, które nie należało do oskarżonego, ponieważ nie było przeznaczaniem tej faktury, by wskazać na rachunek bankowy, na jaki ma być dokonany dla niego przelew, ale by wyłącznie potwierdzić, że oskarżony zakupił legalne oprogramowanie. W razie bowiem zaakceptowania tej faktury oskarżony mógłby otrzymać wynagrodzenie za wykonanie swojej usługi. Usiłowanie wprowadzenia w błąd polegało zatem na tym, że poprzez przekazanie za pośrednictwem poczty elektronicznej kopii elektronicznej faktury, oskarżony próbował wytworzyć w osobach do, których faktura była kierowana, a więc P. B. (1) i D. B. (1), przeświadczenie, że zainstalowane oprogramowanie zostało zakupione z licencją na jego użytkowanie. W związku z tym, że osoby te zweryfikowały fakturę okazało się, ze nie została ona wystawiona przez podmiot, jaki miał ją wystawić i dlatego przestępstwo zakończone zostało na etapie usiłowania. W konsekwencji oskarżony nie doprowadził do niekorzystnego rozporządzenia mieniem., choć było to jego zamiarem, bo chciał osiągnąć korzyść z tego, że zainstalował na komputerach oprogramowaniem mimo, że nie nabył do niego uprawnień. Kwota jaka została wskazana na fakturze stanowiła znaczną wartość. Kwota ta odpowiadała tym korzyściom, jakie chciał oskarżony osiągnąć z wykonanych czynności. Miała bowiem potwierdzać wydatki poniesione na zakup oprogramowania W. (...) (...)

Do czynu zastosowano przepisy obowiązujące w czasie czynu jako względniejsze dla sprawcy niż obowiązujące w czasie orzekania z uwagi na aktualną treść art. 86§1 k.k., który wymuszał wymierzenie kary łącznej powyżej z najwyższych kar.

1.4.  Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania niezgodna z zarzutem

1

Z. E.

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

Z kwalifikacji prawnej przypisanego czynu sąd wyeliminował art. 116 ust. 3 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ponieważ z popełnionego czynu nie uczynił sobie stałego źródła dochodu. Nie uzyskał bowiem z dokonanego czynu żadnych korzyści majątkowych. W tym zakresie drugi z przypisanych mu czynów zakończył się na etapie usiłowania.

Zdaniem sądu zachowanie oskarżonego wyczerpywało znamiona czynu z art. art. 116 ust.1 i 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych w zw. z art. 305 ust.1 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. prawo własności przemysłowej w zw. z art.11§2k.k. Rozpowszechnił on bowiem cudzy utwór bez uprawnień. Sprawca nie miał zakupionej licencji na instalację oprogramowania komputerowego, które stanowi utwór w rozumienia ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (art. 1 ust. 2 pkt 1). Oprogramowanie pochodziło od osób, które nie miały uprawnień do jego sprzedaży, więc również oskarżony w ten sposób nie nabył żadnych praw, które mógłby przenieść na inne osoby. Zdaniem sądu użyte w art. 116 ust. 1 ww. ustawy określenie rozpowszechnia należy interpretować w znaczeniu nadawanym mu na gruncie prawa karnego, ponieważ przepis ten pomimo, że zamieszczony jest w ustawie z innej gałęzi prawa, jest przepisem ustawy karnej i powinien podlegać jednolitej w tym zakresie wykładni. W tym kontekście można natomiast przywołać wyrok Sądu Najwyższego z 16.02.1987 r. w sprawie WR 28/87 (OSNKW 1987/9-10/85), wedle, którego „Przez rozpowszechnianie pisma, druku, fotografii lub innego przedmiotu, mające charakter pornograficzny w myśl art. 173 § 1 k.k., należy rozumieć takie zachowanie się sprawcy, które polega na czynieniu ich powszechnie dostępnymi przez kolportaż, użyczenie, powielanie, kopiowanie i innego rodzaju udostępnienie ich treści szerszemu i bliżej nie określonemu kręgowi osób.” Oskarżony natomiast zainstalował oprogramowanie firmy (...) na komputerach, które miały być użytkowane przez nieograniczony krąg użytkowników. Instalując to oprogramowanie udostępnił zatem ten program do użytku osobom, które miały z komputerów korzystać. W Konsekwencji uznać należy, że ten cudzy utwór rozpowszechnił. Czynu tego dopuścił się zaś w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, ponieważ rozpowszechnił on cudze oprogramowanie oczekując wynagrodzenia za wykonanie tych czynności, bo był podwykonawcą firmy (...).

Poza naruszeniem przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oskarżony swoim zachowaniem naruszył również przepisy art. . 305 ust.1 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. prawo własności przemysłowej. Oskarżony w celu wprowadzenia do obrotu, oznaczył towary w tym przypadku komputery, podrobionym znakiem towarowym, którego nie miał prawa używać, a czynu tego dopuścił się w stosunku do towaru o znacznej wartości. Zamieścił podrobione etykiety certyfikatów autentyczności ( (...)) bezprawnie oznaczonych zarejestrowanymi znakami towarowymi (...) i (...). Etykiety jak wynikało z zeznań świadka pracownika firmy (...) nie odpowiadały kluczom produktu, jaki został zainstalowany na komputerach, a zatem były podrobione. Oskarżony nie nabył oprogramowania wraz z tymi etykietami tylko uzyskał je z innych źródeł wprowadzając w błąd użytkowników komputerów, że zostało zainstalowane oprogramowanie, do jakiego nabyto również licencję na użytkowanie. Na podrobionych certyfikatach autentyczności oskarżony zamieścił zaś znaki towarowe (...) i (...). Są to znaki słowne, ale również na etykietach znajdowało się logo (...). Ten znak jest zastrzeżony między innymi we wszystkich krajach Unii Europejskiej i bez pisemnej zgody i upoważnienia M. nie może być rozpowszechniany. W tym przypadku takiej zgody oskarżony nie posiadał. Zgodnie z art. 120 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30.06.2000 roku Prawo własności przemysłowej znakiem towarowym może być każde oznaczenie, które można przedstawić w sposób graficzny, jeżeli oznaczenie takie nadaje się do odróżnienia towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa. Zgodnie z art. 120 ust. 3 wskazanej ustawy, podrobiony znak towarowy to użyte bezprawnie znaki identyczne lub takie, które nie mogą być odróżnione w zwykłych warunkach obrotu od znaków zarejestrowanych. W realiach niniejszej sprawy, znak graficzny (...) i (...) oraz dostarczenie nośników zawierających nieoryginalne kopie oprogramowania M. (...).1 P. (...) były znakami towarowymi przedsiębiorstwa (...). Znaki te były zarejestrowane jako znaki towarowe na terenie Unii Europejskiej, a oskarżony nie miał prawa takimi znakami się posłużyć.

Celem zamieszczenia etykiet z zastrzeżonymi znakami towarowymi było wprowadzenie tak oznaczonego towaru do obrotu. Zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego z 24.05.2005 r. w sprawie I KZP 13/05 „Wprowadzeniem do obrotu", o którym mowa w art. 305 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2003 r., Nr 119, poz. 1117 ze zm.), jest przekazanie przez producenta lub importera po raz pierwszy do obrotu towarów oznaczonych podrobionym znakiem towarowym.” (OSNKW 2005/6/50). Niewątpliwie oskarżony jako pierwszy oznaczył podrobionymi znakami towarowymi komputery z zainstalowanym oprogramowaniem firmy (...). Uczynił tak celem wykonania zamówienia publicznego dla Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej poprzez sprzedaż temu podmiotowi komputerów z zainstalowanym oprogramowaniem. Uznać zatem należało, że oznaczył podrobionymi znakami towarowymi towary, celem wprowadzenia ich do obrotu. Jako pierwszy udostępnił on do obrotu towar oznaczony podrobionym znakiem towarowym. Czynu tego zaś sprawca dopuścił się w stosunku do mienia o znacznej wartości, bo wartość zainstalowanego oprogramowania wielokrotnie przewyższała kwotę 200 000 zł.

Mając na uwadze powyższe rozważania zastosowano kumulatywną kwalifikację prawną czynu przypisanego oskarżonemu i zastosowano przepisy obowiązujące w czasie czynu z tych samych powodów jak w przypadku drugiego z przypisanych mu czynów.

1.5.  Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania niezgodna z zarzutem

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

1.6.  Warunkowe umorzenie postępowania

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach warunkowego umorzenia postępowania

1.7.  Umorzenie postępowania

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach umorzenia postępowania

1.8.  Uniewinnienie

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach uniewinnienia

1.KARY, Środki Karne, PRzepadek, Środki Kompensacyjne i środki związane z poddaniem sprawcy próbie

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się
do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

Z. E.

1

1

Okoliczności obciążające oskarżonego przy wymiarze kary pozbawienia wolności:

- zachowanie odnoszące się do wielkiej liczby nielegalnego oprogramowania i wykorzystanych podrobionych znaków towarowych,

- zachowanie, które narażało podmiot publiczny na brak możliwości wykonania jego zadań, a potencjalnych użytkowników na brak dostępu do udostępnionego im oprogramowania,

- narażenie pokrzywdzonego na szkodę wielkich rozmiarów,

- naruszenie dobrych obyczajów w działalności gospodarczej poprzez wykorzystywanie bez uprawnień cudzego mienia,

- zuchwały charakter działania z uwagi na jego skalę oraz podjęcie tych czynności wobec podmiotu publicznego,

- uprzednia karalność.

Okoliczności łagodzące:

- brak rzeczywistej szkody poniesionej przez pokrzywdzonego,

- ostateczna realizacja zamówienia na rzecz podmiotu publicznego.

Z. E.

2

2

Okoliczności obciążające oskarżonego przy wymiarze kary pozbawienia wolności:

- nadużycie zaufania w relacjach handlowych poprzez posłużenie się sfałszowanym dokumentem,

- ponad dwukrotnie wyższa od granicy znacznej wartości wielkość niekorzystnego rozporządzenia mieniem do jakiej chciał doprowadzić oskarżony,

- uprzednia karalność.

Okoliczności łagodzące:

- zakończenie czynu na etapie usiłowania.

Okoliczności obciążające przy wymiarze kary grzywny:

- wielkość oczekiwanej przez oskarżonego bezprawnej korzyści, jaką chciał uzyskać z popełnionego przestępstwa ponad dwukrotnie przekraczająca granice znacznej wartości.

Wartość jednej stawki ustalona została odpowiednio do zdolności majątkowych oskarżonego, który ma długie doświadczenie w działalności gospodarczej ułatwiające pozyskiwanie dochodów.

Przy wymiarze kary łącznej zastosowano zasadę pełnej absorpcji, ponieważ oba czyny były ze sobą powiązane. Drugi z nich miał doprowadzić do uzyskania bezprawnych korzyści z czynności jakie były przedmiotem pierwszego czynu.

1.1Inne ROZSTRZYGNIĘCIA ZAwarte w WYROKU

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

1.6. inne zagadnienia

W tym miejscu sąd może odnieść się do innych kwestii mających znaczenie dla rozstrzygnięcia,
a niewyjaśnionych w innych częściach uzasadnienia, w tym do wyjaśnienia, dlaczego nie zastosował określonej instytucji prawa karnego, zwłaszcza w przypadku wnioskowania orzeczenia takiej instytucji przez stronę

Sąd nie orzekał naprawienia szkody na rzecz pokrzywdzonego pomimo takiego wniosku, ponieważ firma (...) żadnej szkody nie poniosła. W związku z ujawnionymi nieprawidłowościami (...) sp. z o.o., sp. k. zakupiła legalizującą licencję na 2 500 programów operacyjnych M. (...) 1 L. L. G. G. O. od C. A. dla Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Licencja uprawnia do korzystania z W. (...) oraz wcześniejszych edycji oprogramowania W., w tym W. (...).1.

7.  KOszty procesu

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Przytoczyć okoliczności

4.

Na podstawie art. 627 k.p.k. zasądzono od oskarżonego Z. E. na rzecz Skarbu Państwa koszty sądowe w sprawie w kwocie 5370 zł w tym opłatę od wymierzonej grzywny 5000 zł, i kary pozbawienia wolności 300 zł.

1.1Podpis

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Wioleta Żochowska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Warszawie
Osoba, która wytworzyła informację:  Paweł Dobosz
Data wytworzenia informacji: