Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

XVII AmE 137/15 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Warszawie z 2018-03-12

Sygn. akt XVII AmE 137/15

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 12 marca 2018 r.

Sąd Okręgowy w Warszawie – XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

w składzie:

Przewodniczący: SSO Bogdan Gierzyński

Protokolant: stażysta Wioleta Donoch

po rozpoznaniu w dniu 12 marca 2018 r. w Warszawie

na rozprawie

sprawy z powództwa (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w K.

przeciwko Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki

z udziałem zainteresowanych (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w G., (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w G.

o wstrzymanie dostarczania energii elektrycznej

na skutek odwołania od decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

z dnia 21 sierpnia 2015 r., znak (...)

I.  oddala odwołanie;

II.  zasądza od powoda (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w K. na rzecz pozwanego Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki kwotę 360 zł (trzysta sześćdziesiąt złotych) tytułem kosztów zastępstwa procesowego;

III.  zasądza od powoda (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w K. na rzecz zainteresowanego (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w G. kwotę 360 zł (trzysta sześćdziesiąt złotych) tytułem kosztów zastępstwa procesowego;

IV.  zasądza od powoda (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w K. na rzecz zainteresowanego (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w G. kwotę 360 zł (trzysta sześćdziesiąt złotych) tytułem kosztów zastępstwa procesowego.

SSO Bogdan Gierzyński

Sygn. akt XVII AmE 137/15

UZASADNIENIE

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki decyzją z dnia 21 sierpnia 2015 r., znak (...), na podstawie przepisu art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.) oraz art. 8 ust 1 w zw. z art. 30 ust 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. -Prawo energetyczne (Dz.U. z 2012 r., poz. 1059 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku przedsiębiorcy: (...) Sp. z o.o. z/s w K. z dnia 9 kwietnia 2015 r. w sprawie rozstrzygnięcia sporu dotyczącego nieuzasadnionego wstrzymania dostaw energii elektrycznej przez (...) S.A. z/s w G. do obiektu (suszarni) położonego w miejscowości K. gmina Ś., województwo (...) (umowa o świadczenie usług przesyłowych i sprzedaży energii elektrycznej z dnia 16 maja 2002 r. nr (...)) stwierdził, że wstrzymanie dostaw energii elektrycznej przez Dystrybutora w dniu 23 marca 2015 r. do obiektu (suszarni) w miejscowości K. gmina Ś. województwo (...) (umowa o świadczenie usług przesyłowych i sprzedaży energii elektrycznej z dnia 16 maja 2002 r. nr (...)), należącego do Wnioskodawcy było uzasadnione.

Prezesa URW podniósł w uzasadnieniu, że pismo Wnioskodawcy z dnia 9 kwietnia 2015 r. (data wpływu: 17 kwietnia 2015 r.), Prezes URE uznał jako wniosek o wszczęcie postępowania administracyjnego dotyczącego rozstrzygnięcia sporu w zakresie nieuzasadnionego wstrzymania w dniu 23 marca 2015 r. dostaw energii elektrycznej. Prezes URE przyjął, iż wstrzymanie dostaw energii elektrycznej miało miejsce w dniu 23 marca 2015 r. co wynika, w szczególności z dokumentów przesłanych przez Dystrybutora oraz zgodnych oświadczeń stron. W protokole kontroli z dnia 23 marca 2015 r. Nr (...) stwierdzono, iż „instalacja 15 kW jest w stanie krytycznym. Bezpieczniki mocy drutowane, rozłącznik liniowy nie działa prawidłowo". Dodatkowo w piśmie z dnia 22 maja 2015 r. Dystrybutor „wyjaśnił, iż występuje również uszkodzenie odłącznika SN". Na powyższą okoliczność Dystrybutor przesłał dokumentację fotograficzną. Wskazano, że instalacja znajdująca się w obiekcie Wnioskodawcy stwarza bezpośrednie zagrożenie życia i zdrowia. Wnioskodawca zaś w zakresie złożonego wniosku o rozstrzygnięcie sporu pozostawał i pozostaje całkowicie bierny. Żądanie Wnioskodawcy dotyczące „Przeprowadzenia kontroli dotrzymywania przez (...) S.A. postanowień zawartych w umowie, również wobec pozostałych odbiorców" jest, zdaniem organu regulacyjnego, całkowicie niezasadne, gdyż kwestia to pozostaje poza kompetencją Prezesa URE i nie ma znaczenia dla rozstrzygnięcia przedmiotowej sprawy. W odniesieniu do wymierzenia kary pieniężnej Prezes URE wskazał, że to do Prezesa URE należy każdorazowo rozważenie zasadności wszczęcia postępowania w sprawie wymierzenia kary pieniężnej. Ewentualne wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie wymierzenia kary pieniężnej nie ma znaczenia do rozstrzygnięcia przedmiotowego sporu. Marginalnie wskazał, iż nie znalazł podstaw jakoby Dystrybutor w sposób nieuzasadniony wstrzymał dostawy energii elektrycznej do obiektu (suszarni) Wnioskodawcy.

Od powyższej decyzji odwołanie złożył (...) Sp. z o.o. z/s w K., wnosząc o uchylenie decyzji i orzeczenie z uwzględnieniem jej wniosku z dnia 12.08.2015 r.

Powyższej decyzji odwołujący zarzucił:

1. Błąd w ustaleniach faktycznych przyjętych za podstawę zaskarżonej decyzji poprzez

błędne przyjęcie, iż nie zachodzą przesłanki do nieuzasadnionego według

Pokrzywdzonej wstrzymania dostaw energii elektrycznej przez Dystrybutora w miejscowości K. w dniu 23.03.2015 r.

2. Nieuwzględnienie całego materiału dowodowego poprzez pominięcie zlecenia

wyłączenia z dnia 18.03.2015 r.

W uzasadnieniu odwołania powód wskazał m.in., że Prezes Urzędu Regulacji w swej decyzji pominął wniosek spółki (nadany w dniu 14 sierpnia 2015 r.), w którym to wnosiła o przesłuchanie pracowników Zakładu (...) w związku z zachodzącymi podejrzeniami antydatowania zleceń jak również protokołu kontroli, a także przesłuchania pracowników firm świadczących usługi ochrony i konserwacji dla Spółki (...) Sp. z o.o. We wniosku tym spółka również wnosiła o zobowiązanie do przedstawienia przez (...) ewidencji wystawionych upoważnień potwierdzających zgodność dat do kontroli oraz zleceń (...) zgodnie z obowiązującymi przepisami, mających według Spółki istotny wpływ na dalszy przebieg sprawy. Wielce zastanawiającym faktem jest, iż w dniu 18.03.2015 r. zostało wystawione zlecenie demontażu licznika. Pierwszy raz w sprawie demontażu licznika pracownicy (...) przyszli do siedziby spółki w dniu 20.03.2015 r. Ostatecznie demontaż został wykonany w dniu 23.03.2015 r. Istotnym faktem, zdaniem odwołującego jest, iż pracownicy (...) przychodząc w dniu 23.03.2015 r. na kontrole instalacji i układu pomiarowego, i tak by go wyłączyli gdyż mieli zlecenie na demontaż układu pomiarowego wystawione już w dniu 18.03.2015r. Sytuacja ta, jednoznacznie pokazuje, nieprawidłowości po stronie Operatora.

W odpowiedzi na odwołanie zainteresowany (...) S.A. z siedzibą w G. wniósł o oddalenie przedmiotowego odwołania w całości oraz zasądzenie na rzecz (...) S.A. kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych.

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki w odpowiedzi na odwołanie wniósł o oddalenie odwołania oraz zasądzenie od powoda na rzecz pozwanego kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa procesowego, według norm przepisanych.

Pozwany wskazał m.in., że Powód nie kwestionował w odwołaniu faktu przeprowadzenia kontroli i ustaleń poczynionych w jej toku, w tym dotyczących stanu technicznego należącej do niego infrastruktury energetycznej w obiekcie, do którego wstrzymano dostawy energii elektrycznej. Tym sam stwierdzony stan faktyczny, dotyczący instalacji odbiorczej w ww. obiekcie należy uznać za bezsporny. poczynione przez zainteresowanego ustalenie, iż instalacja stwarza bezpośrednie zagrożenie życia i zdrowia, było podstawą wstrzymania dostaw energii elektrycznej. Powód pomija natomiast w odwołaniu ten podstawowy fakt, chociaż stanowi on istotę dokonanego rozstrzygnięcia.

Powód, na co wskazał pozwany, nie złożył odwołania w przedmiocie wydania przez pozwanego postanowienia na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy - Prawo energetyczne, odmawiającego uwzględnienia wniosku powoda o podjęcie/wznowienie dostaw i co istotne, także opartego na ustaleniu złego stanu technicznego instalacji powoda.

Odnośnie nieuwzględnienia złożonego przez powoda wniosku, pozwany wskazał, że przesłany został on na niewłaściwy adres, który nie był wskazywany przez organ jako właściwy w pouczeniu wydanej decyzji. Poza tym powód nie współpracował z pozwanym w toku postępowania administracyjnego, w celu ustalenia stanu faktycznego, co przejawiało się brakiem odpowiedzi na wezwania merytoryczne oraz nieskładaniem nawet ogólnych wyjaśnień lub oświadczeń w toku zapoznania powoda z materiałem dowodowym w siedzibie pozwanego. Powód w ogóle nie zanegował poczynionych w toku kontroli ustaleń, zawartych w protokole kontroli. Pozwany stwierdził zatem, iż w dalszym ciągu instalacja odbiorcza stwarza realne i bezpośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia albo środowiska. Tym bardziej, iż powyższy fakt wynika z innych, niezanegowanych przez powoda dowodów, w szczególności dokumentacji fotograficznej.

W odpowiedzi na odwołanie zainteresowany (...) S.A. z siedzibą w G. wniósł o oddalenie odwołania w całości oraz zasądzenie od powoda (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na rzecz zainteresowanego (...) S.A. kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych.

Na rozprawie w dniu 12 marca 2018 r. …

Sąd Okręgowy w Warszawie – Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów ustalił następujący stan faktyczny:

(...) Sp. z o.o. z/s w K. łączy z Dystrybutorem umowa z dnia 16 maja 2002 r. o świadczenie usług przesyłowych i sprzedaży energii elektrycznej nr (...). /k. 4-7 akt adm./

Zgodnie § 5 ust 2 i 3 umowy z dnia 16 maja 2002 r. o świadczenie usług przesyłowych o sprzedaży energii elektrycznej nr (...), w której strony wyraźnie określiły, iż „układ pomiarowy został zainstalowany na koszt dostawcy i stanowi jego własność. Wszelkie prace przy urządzeniach układu pomiarowego mogą być wykonywane wyłączenie przez pracowników (...) SA lub inne uprawnione osoby po uzyskaniu zgody (...) SA". /k. 4 akt adm./

W ocenie Wnioskodawcy cały układ pomiarowo - rozliczeniowy jest własnością Dystrybutora. Natomiast zdaniem Dystrybutora, „układ pomiarowo - rozliczeniowy (w tym licznik i przekładniki) są własnością Wnioskodawcy" - pismo Dystrybutora z dnia 28 kwietnia 2015 r. /k. 23 akt adm./

W dniu 12 listopada 2013 r. Dystrybutor dokonał sprawdzenia właściwości metrologicznych układu pomiarowego, w toku którego ustalono, iż zachodzi „Brak napięcia pomiarowego na fazie LI. Nastąpiło uszkodzenia przekładnika napięciowego. Brak jest również „bezpiecznika (...) w układzie pomiarowym po strome SN". /k. 27-27v, k. 58-59 akt adm./

Następnie w dniu 13 stycznia 2014 r. Dystrybutor ponownie dokonał sprawdzenia właściwości metrologicznych układu pomiarowego. Jak wynika z treści sporządzonego protokołu „Brak napięcia pomiarowego LI. Uszkodzony przekładnik napięcia - układ (...). Odbiorca po raz kolejny został poinformowany o konieczności jego wymiany. Nie wyraził zgody na termin 14 dni na wymianę, po czym poinformował telefonicznie pracownika o zakazie wpuszczania pracowników (...)". /k. 8-9 akt adm./

W dniu 9 maja 2014 r. po dokonaniu czynności sprawdzających, stwierdzono analogiczne uszkodzenie układu pomiarowo - rozliczeniowego, przy czym wystąpił brak napięcia „na fazie LI - L2". /k. 60-63 akt adm./

Pismem z dnia 12 grudnia 2014 r. Dystrybutor przypomniał Wnioskodawcy o konieczności wymiany przekładnika oraz wskazał na konsekwencje płynące z nierzetelnych rozliczeń. Poza tym Dystrybutor wyjaśnił, iż w przypadku dalszego trwania zaistniałego stanu faktycznego, potraktuje sytuację jako nielegalny pobór energii elektrycznej. /k. 11 akt adm./

W odpowiedzi z dnia 28 stycznia 2015 r. na powyższe pismo Wnioskodawca poinformował, iż nie jest właścicielem układu pomiarowo -rozliczeniowego i zażądał dokonania naprawy przez Dystrybutora. Ponadto odesłał przesłane mu faktury nie uiszczając wynikających z nich należności. /k. 12 akt adm./

Dystrybutor w kolejnym piśmie z dnia 9 lutego 2015 r. podtrzymał swoje stanowisko w przedmiotowej sprawie. Jednocześnie wskazał, iż jego „intencją jest polubowne rozwiązanie zaistniałej sytuacji". Dlatego też kilkakrotnie informował Wnioskodawcę „o konieczności usunięcia usterki", a także wyznaczał „długi czas (...) na dokonanie naprawy". /k. 15 akt adm./

W odpowiedzi, pismem z dnia 20 marca 2015 r. Wnioskodawca podtrzymał dotychczasowe stanowisko. /k. 13-14 akt adm./

W dniu 23 marca 2015 r. Dystrybutor przeprowadził w obiekcie Wnioskodawcy kontrolę, w trakcie której ustalono, iż „układ pomiarowy pośredni z licznikiem (…) znajduje się w stacji wieżowej L- (...). Stan instalacji 15 Kv w stanie krytycznym. Bezpieczniki mocy drutowane rozłącznik liniowy nie działa prawidłowo. Brak napięcia na LI na liczniku- uszkodzony przekładnik napięciowy (układ pracuje w Aronie)". Ponadto w ww. dokumencie Dystrybutor zaznaczył, iż „Odbiorca był informowany o konieczności wymiany na początku 2014 r. - bez rezultatu. Stwierdzono (...) gdyż energia pobrana mierzona była częściowo tylko na dwóch fazach. Wyłączono rozłącznik liniowy w stacji (…). Zdementowano licznik. Ponowne zainstalowanie licznika możliwe jest po dostawaniu układu pomiarowego do wymogów (...). Po wcześniejszym uzgodnieniu schematu (…). Nieprawidłowe działalnie układu trwało od 01. 08. 2013 r.". /k. 25-26 akt adm./

Dodatkowo, w piśmie z dnia 22 maja 2015 r. Dystrybutor wyjaśnił, iż występuje również uszkodzenie odłącznika SN". /k. 53-55 akt adm./

Ponadto „stacja transformatorowa Odbiorcy stoi otwarta i nie jest zabezpieczona przed dostępem osób niepowołanych" Na powyższą okoliczność Dystrybutor sporządził dokumentację fotograficzną. /k. 28-29 akt adm./

W wyniku powyższego, w dniu 23 marca 2015 r. wstrzymano dostawy energii elektrycznej do obiektu Wnioskodawcy. Wstrzymanie nastąpiło z inicjatywy Dystrybutora. /k. 25-26 akt adm./

Dodatkowo w pismach z dnia 28 kwietnia 2015 r. oraz z dnia 22 maja 2015 r. Dystrybutor oświadczył, iż podstawą prawną wstrzymania dostaw energii elektrycznej jest art. 6b ust 4 ustawy - Prawo energetyczne, z uwagi na fakt, iż instalacja w obiekcie Wnioskodawcy znajdująca się u Wnioskodawcy stwarza bezpośrednie zagrożenie życia, zdrowia lub środowiska. Jak wyjaśniał przy tym Dystrybutor, ww. stan instalacji (bez względu na sprawność układu pomiarowo -rozliczeniowego) nie pozwalał na zespołowi kontrolującemu do pozostawienia pod napięciem" obiektu Wnioskodawcy. /k. 23 i k. 24, k. 4-41, k. 53-55 akt adm./

Sąd ustalił powyższy stan faktyczny na podstawie dokumentacji znajdującej się w aktach sprawy oraz w aktach administracyjnych. Strony nie kwestionowały ważności złożonych w sprawie dokumentów.

Sąd Okręgowy w Warszawie – Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów zważył co następuje.

Odwołanie nie zasługuje na uwzględnienie.

Stosownie do treści art.6 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne przedsiębiorstwo energetyczne wykonujące działalność gospodarczą w zakresie przesyłania lub dystrybucji paliw gazowych lub energii może wstrzymać, z zastrzeżeniem art. 6c, dostarczanie paliw gazowych lub energii, jeżeli:

1) w wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, że nastąpiło nielegalne pobieranie paliw lub energii;

2) odbiorca zwleka z zapłatą za świadczone usługi, co najmniej przez okres 30 dni po upływie terminu płatności.

Ponadto, przedsiębiorstwo energetyczne, o którym mowa w ust. 1, wstrzymuje dostarczanie paliw gazowych, energii elektrycznej lub ciepła, jeżeli w wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, że instalacja znajdująca się u odbiorcy stwarza bezpośrednie zagrożenie życia, zdrowia lub środowiska.

Powód nie kwestionuje ustaleń zawartych w Protokole (...) Nr (...) z d nia 23.03.2015 r. , a w szczególności, że układ pomiarowy pośredni instalacji 15 kV był w stanie krytycznym. Bezpieczniki mocy były drutowane, rozłącznik liniowy nie działał prawidłowo. Ponadto stwierdzono nielegalne pobieranie energii elektrycznej, gdyż energia pobrana była mierzona tylko częściowo na dwóch fazach. W tej sytuacji podnoszone zastrzeżenia formalne (pomijając ich gołosłowność) pozostają bez znaczenia dla istoty sprawy. Zauważyć przy tym należy, że powód sam przyznaje, że czynności opisane w protokole zostały podjęte w dniu 23.03.2015 r., co odpowiada dacie protokołu. Powód nie twierdzi również, że po tej dacie wymienione uchybienia usunął.

Sokoro zatem nastąpiło nielegalne pobieranie energii elektrycznej, gdyż energia pobrana była mierzona tylko częściowo na dwóch fazach, a także drutowane instalacja znajdująca się u odbiorcy stwarza bezpośrednie zagrożenie życia, zdrowia (bezpieczniki mocy były, rozłącznik liniowy nie działał prawidłowo) spełnione były przesłanki wskazane w art.6 ust. 1 i 4 ustawy Prawo energetyczne do wstrzymania dostaw energii. Rozstrzygnięcie zawarte w zaskarżonej decyzji było zatem prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, odwołanie należało oddalić jako bezzasadne (art.479 53 1 k.p.c.)

O kosztach postępowania orzeczono stosowanie do wyniku sporu zasądzając na rzecz pozwanego koszty zastępstwa procesowego według norm przepisanych (art.98 § 1 k.p.c.)

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Iwona Lubańska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Warszawie
Osoba, która wytworzyła informację:  Bogdan Gierzyński
Data wytworzenia informacji: