Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

XVII AmE 110/16 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Warszawie z 2018-11-05

Sygn. akt XVII AmE 110/16

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 5 listopada 2018 r.

Sąd Okręgowy w Warszawie – XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

w składzie:

Przewodniczący: SSO Bogdan Gierzyński

Protokolant: sekretarz sądowy Wioleta Donoch

po rozpoznaniu w 5 listopada 2018 r. w Warszawie

na rozprawie

sprawy z odwołania W. B. i B. B.

przeciwko Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki

z udziałem zainteresowanych (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W., (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W.

o wstrzymanie dostaw paliwa gazowego

od decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 4 czerwca 2016 r., znak: (...)

I.  odrzuca odwołanie B. B.;

II.  oddala odwołanie W. B.;

III.  zasądza od powódki W. B. na rzecz pozwanego Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki kwotę 1.440 zł (jeden tysiąc czterysta czterdzieści złotych) tytułem kosztów zastępstwa procesowego.

SSO Bogdan Gierzyński

Sygn. akt XVII AmE 110/16

UZASADNIENIE

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki decyzją z dnia 4 czerwca 2016 r., znak: (...), na podstawie art. 8 ust. 1 w zw. z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz.U. z 2012 r., poz. 1059 ze zm.), oraz w zw. z art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 - j.t.), po rozpatrzeniu wniosku Pani W. B. w sprawie rozstrzygnięcia sporu dotyczącego wstrzymania dostarczania paliwa gazowego do obiektu położonego w S. przy ul. (...) przez (...) Sp. z o.o. z siedzibą w W. na żądanie (...) Sp. z o.o. w W., stwierdził, że wstrzymanie dostaw paliwa gazowego od dnia 2 grudnia 2015 r. do obiektu Pani W. B. położonego w S. przy ul. (...) przez (...) Sp. z o.o. siedzibą w W. na żądanie (...) Sp. z o.o. w W., było uzasadnione.

W uzasadnieniu decyzji Prezes URE stwierdził m.in., że w niniejszej sprawie zarówno w dacie wstrzymywania dostaw jak i w dacie występowania przez (...) Sp. z o.o. z wezwaniem do zapłaty z dnia 18 listopada 2014 r. Wnioskodawczyni, posiadała ponad miesięczną zaległość w opłatach za pobrane paliwo gazowe. Ponadto, poinformowano ją pisemnie o zamiarze wstrzymania dostaw i wyznaczono 14 dniowy termin na uregulowanie zaległych opłat. Wskazane przesłanki według Prezesa URE były wystarczające do uznania wstrzymania dostaw paliw gazowych za uzasadnione. Ponadto w dacie wstrzymywania dostaw Wnioskodawczyni nie była już odbiorcą, w rozumieniu przepisów ustawy - Prawo energetyczne, w związku z wypowiedzeniem Kompleksowej Umowy Dostaw Paliwa Gazowego. Oprócz wskazanych powyżej przesłanek do wstrzymania dostaw, które zaistniały jeszcze podczas obowiązywania umowy, stwierdzono również, że w dacie fizycznego wstrzymywania dostaw brak było po stronie (...) Sp. z o.o. obowiązku dostarczania paliwa gazowego.

Od powyższej decyzji odwołanie wniosły W. B. i B. B. zaskarżając ją w całości.

Zaskarżonemu postanowieniu zarzucono naruszenie przepisów w postaci ich nie zastosowania i nie uwzględnienia dotyczącego regulacji i możliwości ochrony odbiorcy wrażliwego zawartych w biuletynie nr 2/2008 autorstwa Iwony Figaszewskiej - Radcy Prezesa URE, Anny Bednarskiej - Głównego Specjalisty w DPK, Arkadiusza Faleckiego-Starszego Specjalisty w DPK Członków Zespołu do spraw Badania Odbiorców Wrażliwych Społecznie w URE.

Mając na względzie powyższy zarzut, wniosły o :

1.  Uchylenie zaskarżonego postanowienia w całości i natychmiastowe wznowienie dostaw paliwa gazowego do obiektu położonego przy ul. (...) w S.;

2.  rozłożenie na raty zaległych płatności wraz z częściowym umorzeniem należności uwzględniając zaistniała wyjątkowa sytuacje zdrowotno-materialna oraz status odbiorcy wrażliwego z odroczeniem na okres 6 miesięcy z zastosowaniem art. 320 k.p.c.;

3.  zasądzenie od pozwanej na rzecz skarżących kosztów niniejszego postępowania, w tym kosztów sądowych według norm przepisanych;

4.  przeprowadzenie rozprawy także pod nieobecność powoda;

5.  przeprowadzenie dowodu z dokumentacji w postaci dowodów postępowania prowadzonego przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w S., o znaku; (...);

6.  przeprowadzenie dowodu z załączonych do niniejszego odwołania dokumentów na okoliczności wskazane w treści uzasadnienia, tj.:

- Postanowienia Sądu Apelacyjnego z dnia 15 października 2014r. w innej sprawie sygn. akt I ACz825/14 zwalniające B. B. od kosztów postępowania apelacyjnego w całości;

- Oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania, załącznik do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 lutego 2014 r. (poz.366) z dnia 15.01.2016 r.;

- Postanowienia Sądu Rejonowego (...) w S. z dnia 30 września 2015 r., sygn.akt I Nc 478/15 zwalniające B. B. od kosztów w całości;

- Postanowienia Ministra Finansów o umorzeniu całości należności W. B. /prowadzącej wspólne gospodarstwo domowe z B. B. w innej sprawie -decyzja z dnia 27 lipca 2015 r. (...);

- Postanowienia Sądu Rejonowego (...) w S. z dnia 19 sierpnia 2015 r., sygn.akt I C 605/13 w innej sprawie zwalniające B. B. i W. B. od kosztów w całości z powodu sytuacji zdrowotno-materialnej;

- Postanowienia Sądu Rejonowego (...) w S. z dnia 13 października 2015 r., sygn.akt I C 2094/12 w innej sprawie zwalniające B. B. od kosztów w całości z powodu sytuacji zdrowotno-materialnej;

- przesłuchanie skarżących w charakterze strony.

7.  zwolnienie skarżących od uiszczenia opłaty sądowej od pozwu z powodu sytuacji finansowo-zdrowotnej/oświadczenie majątkowe W. i B. B. z dnia 04.07.2016 r.;

W odpowiedzi na odwołanie pozwany Prezes Urzędu Regulacji Energetyki wniósł o oddalenie odwołania oraz odrzucenie odwołania B. B..

W uzasadnieniu wniosku o odrzucenie odwołania B. B. Prezes URE podkreślił, że nie była ona stroną postępowania administracyjnego.

W odpowiedzi na odwołanie zainteresowany (...) Sp. z o.o. wniósł o odrzucenie odwołania w stosunku do B. B., gdyż wniesione zostało przez podmiot nieuprawniony, oddalenie odwołania W. B. oraz zasądzenie od powoda na rzecz zainteresowanego kosztów postępowania, w tym zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.

Sąd Okręgowy w Warszawie – Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów ustalił następujący stan faktyczny:

W. B. mieszka w jednorodzinnym domu przy ul. (...) w S. wraz z córką B. B., który jest ogrzewany przy użyciu dwubiegowego pieca gazowego. Wnioskodawczyni jest właścicielem ¾ udziałów w prawie własności do przedmiotowego domu. /k. 296-302, k. 305-310, k. 311-315 akt adm./

Dostawy paliwa gazowego do gospodarstwa domowego, położnego w S. przy ul. (...) były realizowane na podstawie Umowy Kompleksowej Dostarczania Paliwa Gazowego nr (...). (...) z dnia 16 marca 2010 r. zawartej pomiędzy (...) S.A. w W. a W. B.. /k. 240-242, k. 243-244k. 318-319 akt adm./

W dniu 30 kwietnia 2014 r. (...) S.A. w W. wystawiło Wnioskodawczyni, za dostarczone paliwo gazowe oraz świadczone usługi fakturę nr (...), z terminem zapłaty na dzień 14 maja 2014 r., na kwotę 1.703,25 zł. /k. 100, k. 98, k. 99 akt adm./

W dniu 30 czerwca 2014 r. (...) S.A. w W. wystawiło Wnioskodawczyni, za dostarczone paliwo gazowe oraz świadczone usługi, fakturę nr (...), z terminem zapłaty na dzień 14 lipca 2014 r., na kwotę 815,26 zł. /k. 101 akt adm./

Od dnia 1 sierpnia 2014 r., w związku z nowelizacją przepisów Prawa energetycznego dotychczasowy sprzedawca paliwa gazowego - (...) S.A. w W. został zastąpiony przez (...) Sp. z o.o. Nowy sprzedawca wystawił Wnioskodawczyni w dniu 1 września 2014 r., za dostarczone paliwo gazowe oraz świadczone usługi, fakturę nr (...), z terminem zapłaty na dzień 15 września 2014 r. na kwotę 347,92 zł. /k. 102 akt adm./

W dniach 1 i 14 września 2014 r. Wnioskodawczyni zapłaciła na rzecz (...) Sp. z o.o. dwukrotnie kwotę 350 zł, bez wskazania faktury, określając tytuł wpłaty jako częściową spłatę zadłużenia. /k. 94, k.95 akt adm./

Pismem z dnia 16 września 2014 r. Wnioskodawczyni zwróciła się do (...) Sp. z o.o. z prośbą o ugodę ratalną w związku z zadłużeniem wysokości 2.170,00 zł oraz z prośbą o wstrzymanie się z demontażem gazomierza. /k. 113-115 akt adm./

W dniu 19 września 2014 r. została zawarta pomiędzy (...) Sp. z o.o. a Wnioskodawczynią ugoda co do spłaty należności w wysokości 2.147,33 zł, z tytułu faktur nr (...). Należność została rozłożona na następujące raty: 1.000,00 zł (płatne do 25 września 2014 r.), 666,43 zł (płatne do 24 października 2014 r.), 500 zł + odsetki ustawowe w wysokości około 146 zł (płatne do 25 listopada 2014 r.).

W § 6 ust. 1 ugody zawarty jest zapis, iż w przypadku jakiegokolwiek opóźnienia
w zapłacie bieżących faktur, spłacie zadłużenia, w tym odsetek lub którejkolwiek
z poszczególnych rat określonych w § 2 niniejsza ugoda wygasa, a cała pozostała do
zapłaty kwota staje się natychmiast wymagalna.

Z kolei w § 6 ust. 2 ugody strony zgodnie postanowiły, iż uchybienie przez Dłużnika terminowi płatności którejkolwiek z rat uprawnia wierzyciela do wstrzymania dostarczania paliwa gazowego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz postanowieniami zawartej umowy kompleksowej dostarczania paliwa gazowego i podjęcia środków prawnych jakie uzna za niezbędne do wyegzekwowania wierzytelności określonej w § 1. /k. 116-118 akt adm./

W dniu 29 października 2014 r. (...) Sp. z o.o. wystawiła Wnioskodawczym fakturę nr (...), z terminem zapłaty na dzień 12 listopada 2014 r. na kwotę 905,71 zł. /k. 103 akt adm./

W dniu 28 październik 2014 r. Wnioskodawczyni zapłaciła kwotę 800 zł w tytule przelewu wskazując ugoda nr (...). /k. 96 akt adm./

Wezwaniem do zapłaty z dnia 18 listopada 2014 r. nr (...) wezwano Wnioskodawczynię do zapłaty łącznej kwoty 1.366,43 zł, z tytułu należności z faktur o numerach (...). W przedmiotowym wezwaniu do zapłaty wskazano, iż:

z tytułu faktury nr (...), z terminem płatności na 15 września 2014 r. na kwotę 347,92 zł, pozostało do zapłaty 347,92 zł,

z tytułu faktury nr (...), z terminem płatności 14 lipca 2014 r., na kwotę 815,26 zł, pozostało do zapłaty 815,26 zł,

z tytułu faktury nr (...), z terminem płatności 14 maja 2014 r., na kwotę 1703,25 zł, pozostało do zapłaty 203,25 zł (zapłacono 1.500,00 zł).

We wskazanym wezwaniu wyznaczono dodatkowy 14 dniowy termin do zapłaty zaległych należności liczony od dnia doręczenia wezwania. Zastrzeżono, iż wyznaczony dodatkowy termin nie dotyczy zaległych należności z zestawienia w wezwaniu, które zostały ujęte we wcześniej doręczonych wezwaniach do zapłaty. /k. 98, k. 99 akt adm./

Uprzedzono również, iż w przypadku braku zapłaty zaległych należności w wyznaczonym dodatkowym terminie Sprzedawca będzie uprawniony do wstrzymania dostarczania paliw paliwa gazowego oraz do wypowiedzenia umowy, na podstawie której dostarczano paliwo gazowe. W aktach sprawy znajdują się dwa egzemplarze przedmiotowego wezwania, zgodne co do treści, różniące się szatą graficzną. Poszczególne egzemplarze wskazanego wezwania były Wnioskodawczyni doręczone w dniach 19 oraz 24 listopada 2014 r. /k. 99, k. 240-242, k. 247, k. 527 akt adm./

W dniu 30 grudnia 2014 r. (...) Sp. z o.o. wystawiła
Wnioskodawczyni fakturę nr (...), z terminem zapłaty na dzień 13 stycznia 2015 r. na kwotę 1.129,73 zł. /k. 104 akt adm./

Dnia 5 stycznia 2015 r. (...) Sp. z o.o. Region (...) Dział Windykacji, Sekcja Windykacji wystawił zlecenia demontażu licznika (polecenie odjęcia) za zaległości płatnicze Wnioskodawczyni z tytułu faktur o numerach (...). Przedmiotowe zlecenie wpłynęło do (...) Sp. z o.o. w dniu 7 stycznia 2015 r. /k. 452, k. 240-242, k. 452 akt adm./

W dniu 8 stycznia 2015 miała miejsce nieskuteczna próba demontażu licznika gazowego, podjęta przez (...) Sp. z o.o., z uwagi na brak do niego dostępu. Na poleceniu odjęcia została umieszczona odręczna adnotacja o wskazanym fakcie. /k. 452, k. 240-242, k. 452 akt adm./

W związku z otrzymaniem zawiadomienia o próbie demontażu gazomierza, mailem z dnia 12 stycznia 2015 r., Wnioskodawczyni zwróciła się do (...) Sp. z o.o. z prośbą o rozłożenie zadłużenia w wysokości 3.410,00 zł na raty po 200 zł. Swoją prośbę motywowała swoim stanem zdrowia oraz stanem zdrowia córki oraz wskazywała, że stara się o pożyczkę, która przyspieszy spłatę zadłużenia. /k. 121 akt adm./

W dniu 12 stycznia 2015 r. Wnioskodawczyni zapłaciła kwotę 200 zł w tytule przelewu wskazując „ugoda ratalna". /k. 97 akt adm./

Dnia 15 stycznia 2015 r. (...) Sp. z o.o. zwróciła się do Wnioskodawczyni z wezwaniem do umożliwienia demontażu gazomierza i wstrzymania paliwa gazowego z terminem 5 lutego 2015 r. /k. 331, k. 453, k. 445-446v akt adm./

Pismem z dnia 28 stycznia 2015 r. Wnioskodawczyni zwróciła się do (...)
(...) Sp. z o.o. z prośbą o zawarcie ugody w sprawie zadłużenia, przedstawiając
jako uzasadnienie okoliczności dotyczące choroby i niezdolności do pracy domownika -
córki B. B. oraz przewidywanych wpływów środków finansowych w związku
z przyszłą zapłatą z tytułu dodatkowej działalności córki w „międzynarodowej
finansowej branży windykacyjnej na rzecz amerykańskiego podmiotu gospodarczego”.
/k. 110-112 akt adm./

Pismem z dnia 29 stycznia 2015 r. (...) Sp. z o.o. dokonała wypowiedzenia Umowy Kompleksowej Dostarczania Paliwa Gazowego zawartej z Wnioskodawczynią z powodu zadłużenia. Umowa została wypowiedziana z 14 dniowym okresem wypowiedzenia, licząc od dnia następnego po dniu, w którym doręczono wypowiedzenie. Przedmiotowe wypowiedzenie zostało przez Wnioskodawczynię odebrane w dniu 2 lutego 2015 r. /k. 245, k. 243-244, k. 318-319, k. 246, k. 240-242, k. 330, k. 527 akt adm./

W dniu 5 lutego 2015 r. (...) Sp. z o.o. podjęła kolejną nieskuteczną, z uwagi na brak zastania Odbiorcy, próbę demontażu licznika gazowego. Na poleceniu odjęcia została umieszczona adnotacja o wskazanym fakcie. /k. 453, k. 452 akt adm./

Pismem z dnia 6 lutego 2015 r. (...) Sp. z o.o. poinformowała Wnioskodawczynię o wysokości zadłużenia, braku dotrzymania warunków ugody oraz warunkach wstrzymania wypowiedzenia Kompleksowej Umowy Dostawy Paliwa Gazowego nr (...). /k. 108 akt adm./

W związku ze wskazanym pismem Wnioskodawczyni mailowo zwróciła się do (...) Sp. z o.o. z prośbą o wstrzymanie wypowiadania umowy, deklarując zapłatę w lutym 2015 r. kwoty 330 zł. /wydruk z maila bez oznaczenia daty/

Z dniem 17 lutego 2015 r. przestała obowiązywać Umowa Kompleksowa Dostarczania Paliwa Gazowego z dnia 16 marca 2010 r., w związku z jej wypowiedzeniem doręczonym w dniu 2 lutego 2015 r. /k. 243-244, k. 245-246, k. 240-243, k. 296-302 akta adm./

W dniu 18 lutego 2015 r. miała miejsce kolejna nieskuteczna próba, podjęta przez (...) Sp. z o.o., demontażu gazomierza, z uwagi na brak zastania odbiorcy. Na poleceniu odjęcia została umieszczona adnotacja o wskazanym fakcie. /k. 453, k. 445-446v akt adm./

Pismem z dnia 18 lutego 2015 r. (...) Sp. z o.o. poinformował Wnioskodawczynię o wysokości zadłużenia, które na ten dzień wynosiło 3.106,47 zł z tytułu należności za gaz oraz o wysokości odsetek od nieterminowo uregulowanych faktur. Poinformowano również o niedotrzymaniu przez Wnioskodawczynię spłaty zadłużenia z września 2014 r. oraz o fakcie rozwiązania Kompleksowej Umowy Dostarczania Paliwa Gazowego. Przekazano informację, iż od dnia 17 lutego 2015 r., nie będą wystawiane żadne rachunki a pobrany gaz traktowany będzie jako pobór bezumowny. /k. 107 akt adm./

Pismem z dnia 23 lutego 2015 r., zatytułowanym „Wezwanie przedsądowe do wydania gazomierza" (...). z o.o. wezwała Wnioskodawczynię do wydania gazomierza, w związku z rozwiązaniem umowy kompleksowej z dnia 16 marca 2010 r. Poinformowała również, iż w związku z brakiem dostępu do gazomierza w dniu 18 lutego 2015 r. stan gazomierza został oszacowany na dzień 17 lutego 2015 r., to jest dzień rozwiązania umowy kompleksowej i wynosił 23013 m ( 3). Poinformowano również, iż dalsze pobieranie paliwa gazowego ma charakter nielegalnego poboru paliwa gazowego, za który będą naliczane opłaty w wysokości trzykrotności iloczynu ceny referencyjnej gazu oraz ilości pobranego paliwa. Pismo zostało doręczone Wnioskodawczym w dniu 27 lutego 2015 r. /k. 456-458, k. 445-446v akt adm./

Dnia 24 lutego 2015 r. została wystawiona przez (...) Sp. z o.o. faktura nr (...) na kwotę 1.962,65 zł, z terminem płatności do 10 marca 2015 r. /k. 105 akt adm./

Pismem z dnia 6 marca 2015 w odpowiedzi na pismo Wnioskodawczyni z dnia 23 lutego 2015 r., dotyczącego wniosku w sprawie zadłużenia i zawarcia ugody - (...) Sp. z o.o. zwrócił się do Wnioskodawczyni z zaproszeniem do podpisania ugody. /k. 106 akt adm./

W dniu 16 marca 2015 r. miała miejsce kolejna nieskuteczna próba demontażu, przez (...) Sp. z o.o., licznika gazowego, z uwagi na brak zastania odbiorcy. Na poleceniu odjęcia została umieszczona adnotacja o wskazanym fakcie. /k. 251 akt adm./

Pismem z dnia 20 maja 2015 r. (...) Sp. z o.o. poinformowało Wnioskodawczynię, iż w związku z odmową wydania gazomierza skierowane zostało w dniu 20 maja 2015 r. do Komendy Miejskiej Policji w S. zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia wykroczenia/przestępstwa w postaci przewłaszczenia w/w gazomierza stanowiącego cudzą rzecz ruchomą lub podejrzeniu popełnienia wykroczenia /przestępstwa -przewłaszczenie gazomierza lub samowolnego używania tego urządzenia bez podstawy prawnej w celu nielegalnego odbioru paliwa gazowego. Pismo to zostało przez Wnioskodawczynię odebrane w dniu 29 maja 2015 r. /k. 459-461, k. 445-446v akt adm./

W dniu 27 listopada 2015 r. została podjęta przez (...) Sp. z o.o. kolejna nieskuteczna próba uzyskania dostępu do gazomierza, w celu jego demontażu. /k. 445-446v akt adm./

1 grudnia 2015 r. Wnioskodawczym przesłała mail do (...) Sp. z o.o. z prośbą o wstrzymanie się ze wstrzymaniem dostaw paliwa gazowego zawierający również deklarację spłaty całości zadłużenia najpóźniej do dnia 31 grudnia 2015 r. Wskazała, iż za dwa tygodnie przyjeżdża do jej córki inwestor z Wielkiej Brytanii, który pokryje wszystkie jej zobowiązania. /k. 281-285, k. 375-378, k. 462, k. 520-522 akt adm./

W dniu 1 grudnia 2015 r. Wnioskodawczym złożyła oświadczenie skierowane do Rejonu Dystrybucji Gazu w S., w którym zobowiązała się do „spłaty całości zadłużenia w wysokości 5.164,52 zł/wraz z odsetkami i bieżącym zużyciem/pozostałego w wyniku poboru paliwa gazowego na rzecz (...) Spółki (...) niezwłocznie najpóźniej do 31 grudnia 2015 r.". /k. 280 akt adm./

W odpowiedzi, mailem z dnia 2 grudnia 2015 r. (...) Sp. z o.o. powiadomiła Wnioskodawczynię, iż nie wyraża zgody na spłatę zadłużenia w terminie wskazanym przez Wnioskodawczynię. Poinformowano ponadto, iż z dniem 17 lutego 2015 r. została rozwiązana Umowa Kompleksowa Dostarczania Paliwa Gazowego, w związku z czym Wnioskodawczyni nie jest już klientem (...) Sp. z o.o. a ewentualny pobór paliwa gazowego jest traktowany jako nielegalny. /k. 506 akt adm./

W dniu 2 grudnia 2015 r. został dokonany przez (...) Sp. z o.o. demontaż gazomierza w obiekcie Wnioskodawczyni przy ul. (...) w S.. /k. 24, k. 465, k. 240-242, k. 445-446v akt adm./

Po demontażu licznika (...) Sp. z o.o. wystawiła Rozliczenie Końcowe Odbiorcy, w którym w rubryce „stan gazomierza rzeczywisty" wskazano 25.783 m 3 a w rubryce „stan gazomierza szacowany" na dzień rozwiązania umowy wskazano 23.013 m 3. /k. 467 akt adm./

W dniu 3 grudnia 2015 r. (...) Sp. z o.o. Wnioskodawczyni przedsądowe wezwanie do zapłaty na kwotę 5.164,52 zł. Na wskazane zadłużenie składały się następujące należności:

1.  198 faktura z 24.02.2015 r., płatna do 10.03.2015 r., na kwotę zapłacono 0 zł, pozostało do zapłaty 1.945,91 zł,

2.  8 nota z 24.02.2015 r., płatna do 10.03.2015 r., na pozostało do zapłaty 16,74 zł,

3.  197 faktura z 30.12.2014 r., płatna do 13.01.2014 r., na kwotę 1.082,14 zł, zapłacono 0 zł, pozostało do zapłaty 1.082,14 zł,

4.  7 nota z 30.12.2014 r., płatna do 13.01.2014 r., na kwotę 47,59 zł, zapłacono 0 zł, pozostało do zapłaty 47,59 zł,

5.  196 faktura z 29.10.2014 r., płatna do 12.11.2014 r., na kwotę 877,00 zł, zapłacono 0 zł, pozostało do zapłaty 877,00 zł,

6.  6 nota z 29.10.2014 r., płatna do 12.11.2014 r., na kwotę 28,71 zł, zapłacono 0 zł, pozostało do zapłaty 28,71 zł,

7.  195 faktura z 01.09.2014 r., płatna do 15.09.2014 r., na kwotę 347,92 zł, zapłacono 0 zł, pozostało do zapłaty 347,92 zł,

8.  194 faktura z 30.06.2014 r., płatna do 14.07.2014 r., na kwotę 796,16 zł, zapłacono 0 zł, pozostało do zapłaty 796,16 zł,

9.  5 nota z 30.06.2014 r., płatna do 14.07.2014 r., na kwotę 19,10 zł, zapłacono 0 zł, pozostało do zapłaty 19,10 zł,

10.  193 faktura z 30.04.2014 r., płatna do 15.05.2014 r., na kwotę 1.695,71 zł, zapłacono 1.692,46, pozostało do zapłaty 3,25 zł,

11.  11.4 nota z 30.04.2014 r., płatna do 15.05.2014 r., na kwotę 7,54 zł, zapłacono 7,54 zł.

Zgodnie z odręczną adnotacją na przedmiotowym wezwaniu zostało ono doręczone w dniu 21 grudnia 2015 r. /k. 249-250, k. 240-242 akt adm./

Pismem z dnia 4 stycznia 2016 r. Wnioskodawczyni zwróciła się do (...) Sp. z o.o. z pismem dotyczącym przedsądowego wezwania do zapłaty z dnia 3 grudnia 2015 r. Wnioskodawczyni podniosła, iż w jej ocenie powinna zostać zawarta z nią ugoda w sprawie spłaty jej zadłużenia w dogodnych dla niej ratach w wysokości około 200 zł miesięcznie. Wskazała na swoją trudną sytuację finansową w związku z chorobą domownika - córki, która z powodu wskazanej choroby nie osiąga dochodów. Wyjaśniła, iż córka była w trakcie negocjacji z inwestorem z Wielkiej Brytanii i od lutego 2016 r. miała otworzyć sieć lokali gastronomicznych w całej Polsce, które to jednak zamierzenie nie doszło do skutku ze względu na stan zdrowia córki. Przedstawiła również stanowisko w sprawie ochrony jaką powinni posiadać odbiorcy wrażliwi. We wskazanym piśmie Wnioskodawczyni potwierdziła, że wezwania do zapłaty z dnia 4 stycznia 2016 r. otrzymała w dniu 21 grudnia 2015 r. /k. 18-23 akt adm./

14 stycznia 2016 r. (...) Sp. z o.o. przesłała Wnioskodawczyni notę obciążeniową za nielegalne pobieranie paliwa gazowego na kwotę 7.837,32 zł (zgodnie z odręczną adnotacją na egzemplarzu została ona doręczona w dniu 18 stycznia 2016 r.). We wskazanym dniu Wnioskodawczyni otrzymała również pismo z dnia 14 stycznia 2016 r., w którym (...) Sp. z o.o. poinformowała o stwierdzeniu nielegalnego poboru gazu w lokalu Wnioskodawczyni, nocie obciążeniowej z tego tytułu na kwotę 7.837,32 zł oraz o możliwości złożenia odwołania co do wysokości naliczonej opłaty. /k. 367, k. 363, k. 445-446v, k. 16 akt adm./

Pismem z 28 stycznia 2016 r., nadanym na poczcie w dniu 29 stycznia 2016 r. Wnioskodawczyni wniosła odwołanie do (...) Sp. z o.o. od powiadomienia o stwierdzeniu nielegalnego poboru przesłanego jej przez (...) Sp. z o.o. pismem z dnia 14 stycznia 2016 r. Podniosła w nim, że w jej ocenie nie było żadnego nielegalnego poboru, gdyż w momencie demontażu licznik nie pracował a instalacja gazowa była wyłączona. Wskazała również na zły stan zdrowia swój oraz córki, ponownie podniosła kwestię braku zawarcia ugody dostosowanej do jej możliwości finansowych. Odniosła się również do kwestii zaniżenia szacunkowej faktury nr (...), która w jej ocenie jest zaniżona o 100%. Wskazała, iż powodu choroby posiadanego przez Wnioskodawczynię psa rasy mastiff angielski w domu była utrzymywana wysoka temperatura: 25 °C - 27 °C. Z powodu dużej wagi psa - 120 kg wszystkie czynności związane z pielęgnacją niechodzącego psa (sprzątanie, pranie i suszenie podłóg i dywanów) były przeprowadzane w domu, co wiązało się ze znacznym zużyciem gazu. /k. 357-362 akt adm./

W. B. podnosiła, iż z uwagi na swój stan zdrowia oraz stan zdrowia swojej córki oraz swoją złą sytuacje finansową powinny korzystać z ochrony przewidzianej dla odbiorców wrażliwych. /k. 6 akt adm./

W. B. przedstawiła obszerną dokumentację medyczną dotyczącą swego stanu zdrowia oraz stanu zdrowia swojej córki. Dokumentacja ta wskazuje, iż zarówno Wnioskodawczyni jak i jej córka leczą się z powodu szeregu chorób.

Jednocześnie Wnioskodawczyni podnosiła, iż jest w złej sytuacji finansowej z powodu choroby córki. Wskazywała, iż obecnie obydwie utrzymują się z jej emerytury w wysokości 1.230,00 zł miesięcznie. Wnioskodawczyni przedłożyła oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania według wzorów stosowanych w postępowaniu cywilnym. Wnioskodawczyni oświadczyła, że obecnie jej córka jest na jej utrzymaniu w związku z niezdolnością do pracy z powodu choroby, wskazała również na istnienie szeregu zobowiązań, w znacznej wysokości wobec różnych podmiotów. Wartość nieruchomości, której Wnioskodawczyni wraz z córką są współwłaścicielami, została określona przez Wnioskodawczynię na 1.400.000, zł. Na dowód swej trudnej sytuacji finansowej Wnioskodawczyni przedłożyła również decyzję Ministra Finansów z dnia 27 lipca 2015 r. w sprawie uchylenia decyzji Wojewody (...) w sprawie grzywny w wysokości 100 zł nałożonej w drodze mandatu kredytowanego na Wnioskodawczynię. /k. 296-302, k. 304, k. 305-310, k. 311-315, k. 46-53 akt adm./

Na dzień 12 lutego 2016 r. Wnioskodawczyni posiadała wobec (...) Sp. z o.o. następujące zaległości w płatności z tytułu poboru paliwa gazowego i odsetek naliczanych po terminie w łącznej kwocie 5.164,52 zł wynikające z następujących dokumentów:

faktura nr (...), z terminem płatności 14.05.2014 - 3,25 zł,

faktura nr (...), z terminem płatności 14.07.2014 - 815,26 zł,

faktura nr (...), z terminem płatności 15.09.2014 - 347,92 zł,

faktura nr (...), z terminem płatności 12.11.2014 - 905,71 zł,

faktura nr (...), z terminem płatności 13.01.2015 - 1.129,73 zł,

faktura nr (...), z terminem płatności 10.03.2015 - 1.962,65 zł. /k. 240-242 akt adm./

Powyższy stan faktyczny został ustalony w oparciu o dowody z dokumentów zgromadzonych w postępowaniu administracyjnym, które nie były przez żadną ze stron niniejszego postępowania kwestionowane. Powyższy stan faktyczny nie był również podstawą zaskarżenia, dlatego uznano go za bezsporny.

Sąd Okręgowy w Warszawie – Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów zważył co następuje.

W pierwszym rzędzie należy stwierdzić, że w postępowaniu administracyjnym przed Prezesem URE brała udział w charakterze strony jedynie W. B. i tylko jej przysługiwało prawo do wniesienia odwołania od decyzji kończącej to postępowanie. B. B. nie brała udziału w tym postępowaniu i w związku z tym jej odwołanie podlegało odrzuceniu jako niedopuszczalne (art.476 58 § 2 k.p.c.)

Odwołanie W. B. nie zasługuje na uwzględnienie.

Przesłanki uznania podmiotu za podmiot wrażliwy zawarte zostały w art. 3 pkt 13d) ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne, gdzie odbiorcą wrażliwym paliw gazowych jest osoba, której przyznano ryczałt na zakup opału w rozumieniu art. 6 ust. 7 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych, która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży paliw gazowych zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania paliw gazowych.

Zgodnie zaś z treścią art. 6 ust. 7 ww. ustawy, jeżeli lokal mieszkalny nie jest wyposażony w instalację doprowadzającą energię cieplną do celów ogrzewania, w instalację ciepłej wody lub gazu przewodowego z zewnętrznego źródła znajdującego się poza lokalem mieszkalnym, osobie uprawnionej do dodatku mieszkaniowego przyznaje się ryczałt na zakup opału stanowiący część dodatku mieszkaniowego.

Przy czym podkreślenia wymaga w tym miejscu, że konieczne jest spełnienie łącznie następujących przesłanek z art. 3 pkt 13d):

1.  danej osobie przyznany został ryczałt na zakup opału w rozumieniu art. 6 ust. 7 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych,

2.  dana osoba jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży paliw gazowych zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym,

3.  dana osoba zamieszkuje w miejscu dostarczania paliw gazowych.

Brak spełnienia przez stronę choćby jednej z enumeratywnie wymienionych w art. 3 pkt 13c p.e. przesłanek sprawia, że osoba ta nie może być uznana za odbiorcę wrażliwego, co wyklucza taką osobę z grona osób uprawnionych do dodatku energetycznego (wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 14 listopada 2017 r., III SA/Łd 845/17, Lex Nr 2406137).

Sąd opierając się na zgromadzonym w sprawie materiale dowodowym stwierdził, że powódka nie wykazała spełnienia łącznie wskazanych wyżej przesłanek, albowiem wskazana przez powódkę sytuacja materialna nie ma wpływu na przyznanie statusu odbiorcy wrażliwego w rozumieniu powołanych wyżej przepisów.

W świetle bowiem art. 3 pkt 13c ustawy z 1997 r. - Prawo energetyczne przyznanie dodatku mieszkaniowego jest podstawowym kryterium warunkującym uzyskanie statusu odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej. Wymóg ten ma charakter bezwzględny i ustawa nie przewiduje w tym zakresie żadnych wyjątków. Ustawodawca nie pozostawił organowi administracji orzekającemu w tych sprawach możliwości działania w ramach uznania administracyjnego. Wyklucza to możliwość uwzględnienia tak przez organy, jak i przez sąd, trudnej sytuacji życiowej i finansowej skarżącej, bowiem przesłanka taka nie wynika z żadnego przepisu ustawy (wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 15 grudnia 2017 r., I OSK 1409/17, Lex Nr 2465859). Przy czym wskazać należy, iż nie istnieje automatyzm w przyznawaniu dodatku mieszkaniowego i dodatku energetycznego. Przyznanie dodatku mieszkaniowego na rzecz odbiorcy energii elektrycznej uprawnia go do wystąpienia z wnioskiem o przyznanie dodatku energetycznego, natomiast brak przyznanego dodatku mieszkaniowego uniemożliwia przyznanie dodatku energetycznego. Sąd administracyjny jasno wyraził w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 30 stycznia 2018 r., II SA/Bk 811/17, Lex Nr 2448927, iż w sprawie dodatku mieszkaniowego nie mogą być uwzględnione jako wydatki zaległości w opłatach eksploatacyjnych poprzedzające złożenie wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego.

Należy również zwrócić uwagę, że uznanie podmiotu za podmiot wrażliwy nie ma znaczenia dla jego obowiązków względem dostawcy paliwa gazowego wynikających z zawartej umowy. Status podmiotu wrażliwego umożliwia jedynie uzyskanie pomocy ze środków publicznych na regulowanie należności z tego tytułu.

W dniu 19 września 2014 roku pomiędzy (...) Sp. z o.o. z siedzibą w W. a powódkę została zawarta ugoda, dotycząca spłaty należności w wysokości 2.147,33 zł, z tytułu nieuregulowanych faktur VAT, przy czym powódka nie dotrzymała jej postanowień, co w konsekwencji spowodowało konieczność rozwiązania umowy kompleksowej na dostarczanie paliwa gazowego do obiektu położonego w S. przy ul. (...) i wstrzymania dostarczania paliwa gazowego do zamieszkiwanego przez nią obiektu. Również przedłużanie jej terminów przez zainteresowanego nie doprowadziło do uregulowania zaległości w opłatach za gaz. W związku z powyższym należy też uznać, że wstrzymanie dostarczania gazu do obiektu przez nią zamieszkiwanego, tj. w S. przy ul. (...), w okolicznościach sprawy, było uzasadnione. Już chociażby w tej przyczyny odwołanie z dnia 4 lipca 2016 roku powinno zostać przez tutejszy Sąd oddalone.

Wskazania również wymaga, iż z momentem rozwiązania umowy kompleksowej na dostarczanie paliwa gazowego do obiektu położonego w S. przy ul. (...), powódka została skutecznie poinformowana o tym, że dalsze dokonywanie przez nią poboru gazu traktowane będzie jako pobór nielegalny, gdyż stosownie do treści art. 3 pkt 18 p.e. za nielegalne pobieranie paliwa gazowego ustawodawca uznał, iż jest to m.in. pobieranie paliw lub energii bez zawarcia odpowiedniej umowy. Pomimo tego W. B. nie udostępniła dobrowolnie upoważnionym pracownikom zainteresowanego w/w obiektu, celem umożliwienia im demontażu gazomierza. Zatem z dniem 17 lutego 2015 r. powódka pobierała gaz nielegalnie.

W swoim zarzucie powódka wskazała na opublikowany w Biuletynie URE nr 2/2008 artykuł „ W jaki sposób przedsiębiorstwa energetyczne pomagają odbiorcom wrażliwym społecznie uniknąć wstrzymania dostaw energii elektrycznej czy gazu" autorstwa pracowników URE Iwony Figaszewskiej, Anny Bednarskiej i Arkadiusza Faleckiego - członków Zespołu do Spraw Badania Odbiorców Wrażliwych Społecznie w URE (k. 438-442). Zdaniem Sądu artykuł miał na celu upowszechnienie dobrych praktyk przedsiębiorstw energetycznych, przy braku wówczas powszechnie obowiązujących przepisów, zapewniających ochronę odbiorcom wrażliwym społecznie. Jak wskazano wyżej, definicję odbiorcy wrażliwego zawiera ustawa – Prawo energetyczne, gdzie stosowną regulację wprowadzono w 2013 r. Zatem, aby zostać uznanym za odbiorcę wrażliwego należy spełniać trzy wskazane w cytowanym przepisie warunki (mieć przyznany ryczałt na zakup opału, być stroną umowy kompleksowej lub sprzedaży paliw gazowych oraz zamieszkiwać w miejscu dostarczania tych paliw). Powódka nie spełnia natomiast wszystkie tych warunków pomimo wzywania jej do tego przez Prezesa URE (k. 232).

W przedmiotowej sprawie przyczyną wstrzymania dostaw paliwa gazowego do nieruchomości powódki były ponad miesięczne zaległości w opłatach za dostarczone paliwa gazowe wobec(...), co wykazano w uzasadnieniu zaskarżonej decyzji.

W związku z powyższym, zgodnie z art. 6b ust. 2 i 3 ustawy-Prawo energetyczne przedsiębiorstwo energetyczne wykonujące działalność gospodarczą w zakresie przesyłania lub dystrybucji paliw gazowych, na żądanie sprzedawcy paliw gazowych wstrzymuje, z zastrzeżeniem art. 6c, dostarczanie paliw gazowych, jeżeli odbiorca zwleka z zapłatą za świadczone usługi lub za pobrane paliwo gazowe, co najmniej przez okres 30 dni po upływie terminu płatności (ust. 2). Przedsiębiorstwo energetyczne, któremu odbiorca zwleka z zapłatą za świadczone usługi lub za pobrane paliwo gazowe, powiadamia na piśmie odbiorcę paliw gazowych w gospodarstwie domowym o zamiarze wstrzymania dostarczania paliw gazowych, jeżeli odbiorca ten nie ureguluje zaległych i bieżących należności w okresie 14 dni od dnia otrzymania tego powiadomienia. Bezsporne jest również, że pismem z dnia 29 stycznia 2015 r. (...) wypowiedziało powódce umowę kompleksową dostarczania paliwa gazowego i przestała ona obowiązywać z dniem 16 lutego 2015 r. Zatem powódka nie była odbiorcą w rozumieniu przepisów art. 3 pkt 13 ustawy - Prawo energetyczne, w myśl którego odbiorcą jest każdy kto otrzymuje lub pobiera paliwa lub energię na podstawie umowy z przedsiębiorstwem energetycznym - w dacie wstrzymania dostaw paliwa gazowego tj. w dniu 2 grudnia 2015 r.

Mając na uwadze powyższe, Sąd Okręgowy w Warszawie, na podstawie art. 479 53 § 1 k.p.c. oddalił odwołanie, uznając je za bezzasadne.

O kosztach Sąd orzekł na podstawie art. 98 k.p.c. stosownie do wyniku sporu w niniejszej sprawie. Na koszty postępowania złożyło się: wynagrodzenie pełnomocnika procesowego w wysokości 1440 zł ustalone na podstawie § 14 ust. 2 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności radców prawnych z dnia 22 października 2015 r. (Dz.U. z 2015 r., poz. 1804) w zw. z § 21 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 stycznia 2018 r. (Dz.U. z 2018 r., poz. 265).

SSO Bogdan Gierzyński

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Beata Gonera
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Warszawie
Osoba, która wytworzyła informację:  Bogdan Gierzyński
Data wytworzenia informacji: