Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

XVI GC 222/12 - postanowienie Sąd Okręgowy w Warszawie z 2012-10-25

Sygn. akt XVI GC 222/12

POSTANOWIENIE

Dnia 25 października 2012 r.

Sąd Okręgowy w Warszawie XVI Wydział Gospodarczy

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSO Maria Zgiet – Zawadzka

po rozpoznaniu w dniu 25 października 2012 r. w Warszawie

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa Przedsiębiorstwa Państwowego (...) z siedzibą w W.

przeciwko (...) Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W.

o wydanie lokalu użytkowego

za skutek zażalenia pozwanego na postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 25 kwietnia 2012 r.

postanawia:

odrzucić zażalenie.

SSO Maria Zgiet – Zawadzka

Uzasadnienie.

Postanowieniem z dnia 25 kwietnia 2012 r. Sąd Okręgowy w Warszawie w pkt 1 –umorzył postępowanie w sprawie, zaś w pkt 2 – nakazał wypłacić ze Skarbu Państwa – Sąd Okręgowy w Warszawie na rzecz powoda Przedsiębiorstwa Państwowego (...) w W. kwotę 1.200,00 zł tytułem zwrotu opłaty od pozwu. (postanowienie k. 103).

Na w/w postanowienie w dniu 22 maja 2012 r. (data stempla pocztowego k. 127) pozwany wniósł zażalenie (zażalenie k. 116).

Zarządzaniem z dnia 13 czerwca 2012 r. (pkt 2) Przewodniczący ustalił należną opłatę od zażalenia w kwocie 240,00 zł, zaś zarządzeniem z dnia 03 sierpnia 2012 r. (k. 148) wezwał skarżącego (na adres reprezentującego go pełnomocnika) do usunięcia braków formalnych w/w zażalenia przez uiszczenie brakującej opłaty od zażalenia w kwocie 240,00 zł i złożenia dowodu opłaty w terminie tygodniowym pod rygorem odrzucenia zażalenia.

Odpis w/w zarządzenia został doręczony pełnomocnikowi pozwanego w dniu 22 sierpnia 2012 r. (zwrotne potwierdzenie odbioru k. 150), a zatem termin na uzupełnienie braków fiskalnych zażalenia upłynął w dniu 29 sierpnia 2012 r. Wedle informacji z Oddziału Finansowego tut. Sądu (k. 152) pozwany nie uzupełnił w/w braku fiskalnego.

Sąd zważył, co następuje:

Stosownie do treści przepisu art. 370 k.p.c., Sąd pierwszej instancji odrzuci na posiedzeniu niejawnym apelację wniesioną po upływie przepisanego terminu, nieopłaconą lub z innych przyczyn niedopuszczalną, jak również apelację, której braków strona nie uzupełniła w wyznaczonym terminie. Jednocześnie, stosownie do treści przepisu art. 397 § 2 k.p.c., do postępowania toczącego się na skutek zażalenia stosuje się odpowiednio przepisy o postępowaniu apelacyjnym.

Zarządzeniem Przewodniczącego z dnia 03 sierpnia 2012 r. pozwany został wezwany do uzupełnienia braków fiskalnych wniesionego zażalenia na postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 25 kwietnia 2012 r. Odpis tego zarządzenia został doręczony dłużnikowi w dniu 22 sierpnia 2012 r., a zatem termin na uzupełnienie braków fiskalnych zażalenia upłynął w dniu 29 sierpnia 2012 r.

Mając na uwadze powyższe, wobec nieuzupełnienia przez pozwanego braków fiskalnych zażalenia na postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 25 kwietnia 2012 r., Sąd na podstawie art. 370 k.p.c. w związku z art. 397 § 2 k.p.c. postanowił jak w sentencji.

SSO Maria Zgiet – Zawadzka

Zarządzenie: odpis postanowienia doręczyć pełnomocnikom stron.

SSO Maria Zgiet – Zawadzka

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Paula Wiaterska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Warszawie
Osoba, która wytworzyła informację:  Maria Zgiet – Zawadzka
Data wytworzenia informacji: