Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II C 805/11 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Warszawie z 2013-10-29

Sygn. akt II C 805/11

POSTANOWIENIE

Dnia 29 października 2013 roku

Sąd Okręgowy w Warszawie Wydział II Cywilny w składzie:

Przewodniczący: SSO Mariusz Łodko

po rozpoznaniu w dniu 29 października 2013 roku w Warszawie

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa Z. S. i P. S.

przeciwko (...) Bank S.A. w W.

o zapłatę

na skutek skargi pełnomocnika powoda P. S. na postanowienie referendarza sądowego z dnia 9 września 2013 roku w przedmiocie wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych w części, to jest od kosztów postępowania apelacyjnego

postanawia

zmienić zaskarżone postanowienie w ten sposób, że zwolnić powoda P. S. od kosztów sądowych w części, to jest od opłaty od apelacji.

SSO Mariusz Łodko

UZASADNIENIE

Zaskarżonym postanowieniem referendarz sądowy zwolnił powoda od kosztów sądowych w części, to jest w zakresie opłaty od apelacji pond kwotę (...) złotych oddalając wniosek powoda o zwolnienie od kosztów sądowych w zakresie opłaty od apelacji w pozostałym zakresie. Powyższe postanowienie zostało zaskarżone przez pełnomocnika powoda w ustawowym terminie. W skardze pełnomocnika powoda wniósł o zmianę zaskarżonego postanowienia i zwolnienie P. S. od kosztów sądowych w niniejszej sprawie w całości.

Sąd zważył, co następuje:

Zgodnie z treścią art. 398 22 § 1 k.p.c. w związku z art. 394 § 1 pkt 2 k.p.c. na orzeczenie referendarza sądowego w przedmiocie odmowy zwolnienia od kosztów sądowych przysługuje skarga. Rozpoznaje ją Sąd, w którym wydano zaskarżone orzeczenie. Według art. 398 23 § 2 k.p.c. rozpoznając skargę na powyższe orzeczenie sąd wydaje postanowienie, w którym zaskarżone postanowienie referendarza sądowego utrzymuje w mocy albo je zmienia. W sprawach, o których mowa w przywołanym wyżej przepisie sąd orzeka jako sąd drugiej instancji, stosując odpowiednio przepisy o zażaleniu.

W świetle zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego, skarga pełnomocnika powoda zasługiwała na uwzględnienie.

W ocenie Sądu, argumentacja zawarta w uzasadnieniu skargi, w połączeniu z danymi zawartymi w aktach sprawy, podważyła skutecznie stanowisko wyrażone przez referendarza sądowego w uzasadnieniu zaskarżonego postanowienia.

Zdaniem Sądu Okręgowego referendarz sądowy błędnie uznał, iż powód nie spełnia warunków do uzyskania zwolnienia go od ponoszenia kosztów sądowych w części – w zakresie całej opłaty od apelacji. Zdaniem Sądu brak jest dowodów w sprawie świadczących o tym, że powód jest w stanie uiścić opłatę od apelacji w wysokości (...) złotych. Ponadto, z uzasadnienia zaskarżonego postanowienia nie sposób wywnioskować dlaczego referendarz sądowy uznał, że właśnie taką kwotę powód winien uiścić.

Należy bowiem zauważyć, że z oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania powoda wynika, że pozostaje on we wspólnym gospodarstwie domowym wraz z żoną oraz dwójką dzieci, które pozostają na jego utrzymaniu. Powód oraz jego żona nie uzyskują żadnych dochodów, mieszkają w domu należącym do rodziców powoda i uzyskują od nich pomoc finansową, jak i materialną. Jedynym majątkiem, jaki powód posiada jest nieruchomość rolna o powierzchni 0,41 ha na terenie zalewowym oraz jedna akcja spółki (...) S.A. o wartości (...) złotych. Powód nie posiada natomiast innego wartościowego majątku, a ciążą na nim zobowiązania wobec (...) Banku w wysokości (...) złotych.

Tym samym nie można zasadnie twierdzić, że jest on w stanie w dniu dzisiejszym pokryć koszty sądowe w ustalonej przez referendarza sądowego wysokości 25.000 złotych.

Ponadto, z dołączonych przez powoda wyciągów z rachunku bankowego oraz rachunku maklerskiego wynika, że nie posiada on żadnych środków pieniężnych stanowiących realną wartość pozwalającą mu pokryć koszty sądowe na tym etapie postępowania. Co więcej, jak wynika z oświadczenia podatkowego powoda za 2012 rok, z prowadzonego przez niego obrotu papierami wartościowymi powód poniósł stratę, a wykazany przez niego przychód oraz koszty uzyskania przychodów wynikały z nabywania papierów wartościowych w opcji odroczonej płatności z zerowym wkładem własnym. Tym samym należy zauważyć, że wskazane przez niego sumy stanowią tylko wartość księgową niewyrażającą się w realnie osiąganych dochodach, czy też posiadanych papierach wartościowych.

W konsekwencji istnienia powyższych okoliczności oraz w świetle zgromadzonych dowodów, nie można zasadnie twierdzić, że powód jest w stanie uiścić kwotę (...) złotych tytułem opłaty od apelacji bez uszczerbku koniecznego utrzymania siebie i jego rodziny.

Jedyną okolicznością obciążającą P. S., na co słusznie zwrócił uwagę referendarz sądowy, jest fakt pozostawania powoda oraz jego małżonki bez pracy mimo posiadania potencjalnych możliwości zarobkowych. Jednakże Sąd uznał, że okoliczność ta nie stanowi wystarczającej przesłanki do odmowy zwolnienia powoda od kosztów sądowych, albowiem w okolicznościach niniejszej sprawy mogłaby się sprowadzać do zamknięcia powodowi prawa dochodzenia swoich roszczeń w postępowaniu odwoławczym.

Z uwagi na powyższe, na podstawie art. 398 22 § 1 k.p.c. w zw. z art. 386 § 1 k.p.c. w zw. z art. 397 § 2 k.p.c. oraz w zw. z art. 102 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z 2005 r., Nr 167, poz. 1398 ze zmianami) Sąd orzekł jak na wstępie.

SSO Mariusz Łodko

Zarządzenie:

1.  Odpis postanowienia doręczyć pełnomocnikowi powoda.

SSO Mariusz Łodko

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Iwona Lubańska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Warszawie
Osoba, która wytworzyła informację:  Mariusz Łodko
Data wytworzenia informacji: