Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

VI ACa 1544/12 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny w Warszawie z 2013-06-28

Sygn. akt VI ACa 1544/12

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 28 czerwca 2013 r.

Sąd Apelacyjny w Warszawie VI Wydział Cywilny w składzie:

Przewodniczący – Sędzia SA– Jerzy Paszkowski

Sędzia SA– Teresa Mróz (spr.)

Sędzia SO (del.) – Andrzej Turliński

Protokolant– sekr. sąd. Ewelina Murawska

po rozpoznaniu w dniu 28 czerwca 2013 r. w Warszawie

na rozprawie

sprawy z powództwa L. S.

przeciwko Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki

przy udziale zainteresowanych: (...) S.A. w G. i (...) S.A. w G.

o wstrzymanie dostaw energii elektrycznej

na skutek apelacji powoda

od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie – Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

z dnia 11 kwietnia 2012 r.

sygn. akt XVII AmE 178/09

I oddala apelację,

II zasądza od L. S. na rzecz Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki oraz (...) S.A. w G. kwoty po 270 (dwieście siedemdziesiąt) zł tytułem zwrotu kosztów postępowania apelacyjnego.

Sygn. akt VI A Ca 1544/12

UZASADNIENIE

Decyzją z dnia 11 sierpnia 2009 roku Nr (...) pozwany - Prezes Urzędu Regulacji Energetyki, po rozpatrzeniu wniosku L. S. w sprawie rozstrzygnięcia sporu dotyczącego nieuzasadnionego wstrzymania dostaw energii elektrycznej do obiektu należącego do L. S., położonego przy ul. (...) w N. przez (...) S.A. z siedzibą w (...) S.A. z siedzibą w G. stwierdził, że wstrzymanie dostaw energii elektrycznej do obiektu należącego do L. S., położonego przy ul. (...) w N. przez (...) S.A. z siedzibą w G. i (...) S.A. z siedzibą w G. było uzasadnione.

Prezes URE powołał się na treść art. 6 art. 1, 2 i 3 ustawy Prawo energetyczne. Podniósł, iż z dokumentów zgromadzonych w niniejszej sprawie wynika, iż przyczyną wstrzymania dostaw energii elektrycznej do obiektu wnioskodawcy było stwierdzenie przez przedsiębiorstwo, że stan instalacji elektrycznej znajdującej się w obiekcie wnioskodawcy stwarza bezpośrednie zagrożenie dla życia, zdrowia albo środowiska.

Pozwany zaznaczył, że fakt złego stanu technicznego instalacji odbiorczej energii elektrycznej w obiekcie wnioskodawcy przy ul. (...) w N. jest bezsporny. Stwierdził, iż wynika on nie tylko z dokumentów przedstawionych przez przedsiębiorstwa, ale również z oświadczeń składanych przez wnioskodawcę.

Według Prezesa URE stan zagrożenia dla życia, zdrowia lub środowiska został udowodniony w szczególności poprzez sporządzoną przez przedsiębiorstwo dokumentację filmową i fotograficzną. Podniósł, iż w dokumentacji tej zawarto w szczególności, że: „Przerwanie dostaw energii do przedmiotowego obiektu nastąpiło wskutek usunięcia dwukrotnego odgałęzienia z wewnętrznej przelicznikowej linii zasilającej (instalacja odbiorcy zasilana była z pominięciem układu pomiarowego). Instalacja odbiorcza z uszkodzoną izolacją przewodów, z uwagi na zagrożenie porażeniowe i pożarowe („gołe” przewody bez izolacji połączone na „skrętkę” przy materiałach łatwopalnych - boazeria) w ocenie zespołu kontrolującego nie nadawała się do pozostawienia pod napięciem”.

Prezes URE wskazał, że kontroli dokonał podmiot profesjonalny, którego pracownicy posiadają fachową wiedzę i odpowiednie uprawnienia do przeprowadzenia kontroli. Dlatego też ich stwierdzenia co do stanu technicznego instalacji odbiorczej, jak podał, należy uznać za wiarygodne. Podkreślił, iż subiektywne odczucia wnioskodawcy co do sprawności instalacji są bez znaczenia, bowiem nie posiada on odpowiednich uprawnień do dokonywania oceny stanu technicznego instalacji.

Tym samym w ocenie pozwanego należy uznać, że w takiej sytuacji wstrzymanie dostaw energii elektrycznej w istocie niwelowało zagrożenie porażeniowe i pożarowe w obiekcie wnioskodawcy i tym samym było uzasadnione.

Prezes URE stwierdził, że ustanie przyczyn wstrzymania następuje z momentem usunięcia przede wszystkim przeszkód technicznych. Jednakże wnioskodawca po kontroli w dniu 09 marca 2009 r., jak i w trakcie prowadzonego postępowania administracyjnego nie dokonał naprawy wewnętrznej linii zasilającej (wlz), tj. odcinka linii zasilającej od istniejącego stojaka dachowego (miejsca dostarczania energii elektrycznej) do układu pomiarowo-rozliczeniowego, którego wykonanie spowodowałoby wznowienie dostaw energii elektrycznej do obiektu wnioskodawcy.

Od powyższej decyzji powód – L. S. złożył odwołanie, wnosząc o jej uchylenie w całości, nakazanie kontynuowania dostaw energii do czasu rozstrzygnięcia sporu.

W treści odwołania powód zarzucił naruszenie art. 6 ust. 3 pkt 1 i 2 oraz art. 8 ust. 1 i 2 ustawy Prawo energetyczne, a także art. 6 kc oraz art. 231, 271, 235, 238, 239 k.k., przy tym ostatnie z wymienionych przepisów wymienił „dla dokładnego przedstawienia sporu”.

Powód stwierdził, że nie miał miejsca nielegalny pobór prądu z pominięciem licznika poprzez zrobienie wstawki. Nadto, jak podał, nie wykazano nawet ile kilowatogodzin, ewentualnie nielegalnie miał pobrać i na jaką kwotę. Podniósł także, że nigdy nie usuwał ani pojedynczego ani dwukrotnego odgałęzienia z instalacji w należącym do niego obiekcie.

Powód wskazał, że elektrycy rozłączali mu 3 fazy, z czego jedna została podłączona przez pracowników posterunku energetycznego w N.. Wobec braku 2 faz, został zmuszony do likwidacji licznika siłowego. Od tego momentu na tą instalację zamontowano 2 nowe liczniki bez żadnych zastrzeżeń. Inkasent posterunku energetycznego w N. sprawdzał po tym odpowiednim urządzeniem, czy nie ma nielegalnego poboru i tak zostało do chwili awarii do lutego 2008 r., którą, jak podał powód zgłaszał kilkukrotnie. Powód zauważył, iż informował o awarii i o jej prowizorycznym usunięciu, czterokrotnie przyjeżdżali elektrycy, natomiast za czwartym razem odłączyli prąd.

Powód podniósł, że Prezes URE zarzucił zagrożenie porażeniowe i przeciwpożarowe, które w rzeczywistości nie istniało, gdyż instalacja wbrew twierdzeniom Prezesa URE nie posiadała gołych przewodów ani nie była usytuowana w bezpośredniej bliskości boazerii, ponieważ zdjęto jej część ze ściany, a przewody odsunięto na bezpieczną odległość. Ponadto powód wskazał, że miejsce prowizorycznego podłączenia znajduje się na wysokości 2,5 metra, a obiekt od 01 stycznia 2008r. nie jest użytkowany.

Powód zauważył, że stan faktyczny na tle powołanych okoliczności nie wskazuje, aby to skarżący musiał dokonywać wymiany wewnętrznej linii zasilającej (wlz), tj. odcinka linii zasilającej od istniejącego stojaka do układu pomiarowo- rozliczeniowego, gdyż ten odcinek przewodu (około 10 m), biegnący przez środkowe pomieszczenie oraz instalacja w tym pomieszczeniu jest w idealnym stanie, co jak podał zostało udowodnione przez dostarczenie protokołu skuteczności zerowania oraz protokołu pomiaru oporności izolacji instalacji elektrycznej przy piśmie z dnia 27 kwietnia 2009 r.

Pozwany złożył odpowiedź na odwołanie, w której wniósł o oddalenie odwołania. Zainteresowana (...) S.A. z siedzibą w G. wniosła o oddalenie odwołania.

Wyrokiem z dnia 11 kwietnia 2012 r. Sąd Okręgowy w Warszawie – Sąd Ochrony Konkurenci i Konsumentów oddalił odwołanie i orzekł o kosztach postępowania obciążając nimi powoda.

Orzeczenie powyższe zapadło na podstawie następujących ustaleń faktycznych i rozważań prawnych sądu pierwszej instancji:

Dostawa energii elektrycznej do obiektu L. S. położonego przy ul. (...) w N. odbywała się na podstawie umowy - zgłoszenia nr (...) z dnia 05 września 1997 r. o dostarczenie energii elektrycznej.

W dniu 16 maja 2001 r. Zakład (...) S.A. w O. zwrócił się do L. S. o zawarcie umowy dostosowanej do obowiązujących przepisów prawa. Wnioskodawca nie wyraził jednak woli podpisania tej umowy.

Przedmiotowy obiekt był wynajmowany przez L. S. do dnia 31 grudnia 2007 r.

L. S. był wzywany przez (...) S.A. do naprawy wewnętrznej instalacji przedlicznikowej w okresie około 1 roku przed wstrzymaniem dostaw energii elektrycznej. Z uwagi na niewykonanie przez L. S. ww. naprawy, zlecono przeprowadzenie kontroli w obiekcie wnioskodawcy w dniu 09 marca 2009 r.

W dniu 09 marca 2009 r. przeprowadzono kontrolę w ww. obiekcie należącym do L. S., w tym kontrolę układu pomiarowo-rozliczeniowego.

W trakcie kontroli stwierdzono nielegalny pobór energii elektrycznej oraz zły stan techniczny instalacji elektrycznej.

Sporządzona w trakcie kontroli i dołączona do protokołu kontroli dokumentacja fotograficzna poświadcza, że instalacja elektryczna znajdująca się w obiekcie powoda była w złym stanie technicznym, natomiast dokumentacja fotograficzna na płycie CD pokazuje widoczne odymienie ściany obiektu.

Z uwagi na zły stan techniczny instalacji elektrycznej w obiekcie przy ul. (...) w N. i nieusunięcie stanu zagrożenia pożarowego i porażeniowego przez L. S. - w dniu kontroli, tj. w dniu 09 marca 2009 r. postanowiono wstrzymać dostawę energii elektrycznej.

Pismami z dnia 17 i 26 marca 2009 r. (...) S.A. powiadomiła L. S., że warunkiem wznowienia dostaw energii elektrycznej jest usunięcie nieprawidłowości w instalacji wykazanych w protokole nr (...).

W dniu 27 marca 2009 r. (...) spółka z o.o. w G., działająca w imieniu (...) S.A. w G. wypowiedziała L. S. umowę z dnia 05 września 1997 r. wskazując jednocześnie, że umowa ulega rozwiązaniu z dniem 30 kwietnia 2009 r.

Pismem z dnia 09 kwietnia 2009 r. L. S. wystąpił do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki o wszczęcie postępowania w sprawie nieuzasadnionego wstrzymania dostaw energii elektrycznej w obiekcie przy ul. (...) w N. oraz o wydanie postanowienia dotyczącego wznowienia dostaw energii elektrycznej w trybie art. 8 ust. 2 ustawy Prawo energetyczne.

W piśmie z dnia 24 kwietnia 2009 r. skierowanym do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (...) S.A. doprecyzowała, że „Przerwanie dostaw energii do przedmiotowego obiektu nastąpiło wskutek usunięcia dwukrotnego odgałęzienia z wewnętrznej przedlicznikowej linii zasilającej (instalacja odbiorcy zasilana była z pominięciem układu pomiarowego). Instalacja odbiorcza z uszkodzoną izolacją przewodów, z uwagi na zagrożenie porażeniowe i pożarowe („gołe” przewody bez izolacji połączone na „skrętkę” przy materiałach łatwopalnych - boazeria) w ocenie zespołu kontrolującego nie nadawała się do pozostawienia pod napięciem (...) W celu wznowienia dostaw energii do przedmiotowego obiektu należy: uzgodnić schemat nowej instalacji w (...), zaleca się przygotować miejsce do zainstalowania układu pomiarowo-rozliczeniowego z uwagi na historyczne trudności z dostępem do układu pomiarowego - na zewnątrz obiektu, wykonać nowy (...) odbiorczy od miejsca dostarczania energii tj. od istniejącego stojaka dachowego do układu pomiarowo-rozliczeniowego oraz połączeń instalacji odbiorczej z układem pomiarowym, dokonać odbioru technicznego wykonania instalacji przelicznikowej, zawrzeć nową umowę kompleksową lub umowę o świadczenie usług dystrybucyjnych z dostarczaniem wymaganych w tym celu dokumentów.”.

L. S. nie dokonał naprawy instalacji w przedmiotowym obiekcie wskazując m.in., że „...zbędne jest wykonywanie (...) odbiorcy od istniejącego stojaka, bo wystarczy wymienić przewód długości 70 cm biegnący od puszki z jednej strony ściany, do licznika leżącego po drugiej stronie ściany, natomiast pozostała instalacja jest w należytym stanie”.

W piśmie z dnia 30 kwietnia 2009 r. skierowanym do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (...) S.A. wskazała, że mimo odłączenia nielegalnie podłączonych przewodów stan wewnętrznej linii zasilającej, z uwagi na zagrożenie pożarowe i porażeniowe, nie pozwalał na pozostawienie zasilania obiektu. Do przedmiotowego pisma przedsiębiorstwo załączyło m.in. dokumentację fotograficzną wykonaną podczas kontroli w dniu 09 marca 2009r. oraz płytę CD ze zdjęciami fotograficznymi i filmami z tej kontroli.

Pismami z dnia 06 maja 2009 r. Prezes URE zawiadomił o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie nieuzasadnionego wstrzymania dostaw energii elektrycznej przez (...) S.A. z siedzibą w G. do obiektu położonego przy ul. (...) w N.. Jednocześnie Prezes URE wezwał strony do złożenia wyjaśnień.

W piśmie z dnia 19 maja 2009r. (...) S.A. złożyła stosowne wyjaśnienia. Z kolei L. S. odpowiedzi udzielił w piśmie z dnia 20 maja 2009r.

Postanowieniem z dnia 28 maja 2009 r. Prezes URE odmówił uwzględnienia wniosku o wydanie postanowienia nakazującego podjęcie i kontynuowanie dostaw energii elektrycznej do obiektu przy ul. (...) w N. do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia sporu.

Kolejne wyjaśnienia (...) S.A. zawarła w pismach z dnia 09 czerwca 2009r., 08 lipca 2009r., natomiast L. S. w pismach z dnia 09 czerwca 2009r., 05 lipca 2009r. Stanowisko w przedmiotowej sprawie zajęła również (...) S.A.

Pismem z dnia 27 lipca 2009 r. Prezes URE zawiadomił strony o zakończeniu postępowania dowodowego w przedmiotowej sprawie i o możliwości zapoznania się ze zgromadzonym materiałem dowodowym.

W tym stanie faktycznym Sąd Okręgowy w Warszawie – Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów uznał, że odwołanie nie zasługuje na uwzględnienie.

W ocenie Sądu zaskarżona decyzja jest prawidłowa i zasadna, a podnoszone przez powoda w odwołaniu zarzuty nie mogą skutkować jej uchyleniem. W szczególności zaskarżona decyzja znajduje oparcie w przepisach prawa, tj. art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006r. Nr 89, poz. 625 ze zm.), zgodnie z którym w sprawach spornych dotyczących nieuzasadnionego wstrzymania dostarczania energii rozstrzyga Prezes Urzędu Regulacji Energetyki. Prezes URE prawidłowo wszczął postępowanie administracyjne i rozstrzygnął istniejący spór w zakresie wstrzymania dostaw energii na podstawie właściwego przepisu, który przyznaje mu kompetencje w tym zakresie.

Treść zaskarżonej decyzji nie wskazuje także, aby doszło do obrazy przepisów prawa materialnego, w tym art. 6 ust. 3 ustawy Prawo energetyczne. Zgodnie z tym przepisem przedsiębiorstwo energetyczne, o którym mowa w ust. 1 (przy czym chodzi tu o przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się przesyłaniem lub dystrybucją paliw gazowych lub energii), może wstrzymać dostarczanie paliw gazowych, energii elektrycznej lub ciepła, jeśli w wyniku przeprowadzonej kontroli, o której mowa w ust. 2, stwierdzono, że: instalacja znajdująca się u odbiorcy stwarza bezpośrednie zagrożenie dla życia, zdrowia albo środowiska, nastąpił nielegalny pobór paliw gazowych, energii elektrycznej lub ciepła.

Wstrzymanie dostaw na tej podstawie ma zatem charakter fakultatywny i jeżeli przedsiębiorstwo energetyczne zdecyduje się go dokonać, to przyczynami uzasadniającymi wstrzymanie mogą być określone powołanym przepisem przypadki.

Mając na uwadze zgromadzony w sprawie materiał dowodowy Sąd stwierdził, iż wyniki kontroli instalacji elektrycznej znajdującej się w obiekcie należącym do powoda, mieszczącym się przy ul. (...) w N. uzasadniały odcięcie dostaw energii do obiektu.

W protokole kontroli z dnia 09 marca 2009 r. przeprowadzonej przez uprawnionych w tym zakresie przedstawicieli (...) S.A. kontrolerzy zawarli dokonane ustalenia, opis danej instalacji elektrycznej. Podali między innymi, że miał miejsce nielegalny pobór energii, wewnętrzna linia zasilająca ( wlz ) był uszkodzona i była tam wstawka z przewodu, zabezpieczenie główne oraz puszka były nieoplombowane. Jako zalecenia techniczne wskazali – przebudować wewnętrzna linię zasilającą ( wlz ) wraz z zabezpieczeniami, przygotować miejsce na licznik na zewnątrz budynku.

Przedsiębiorstwo energetyczne wystąpiło po tym do powoda, podając wysokość opłaty, którą go obciążają z tytułu nielegalnego poboru energii elektrycznej. Jednocześnie Przedsiębiorstwo konsekwentnie utrzymywało swoje stanowisko odnośnie przyczyny wstrzymania dostaw energii elektrycznej do obiektu powoda, którą określono jako zły stan techniczny instalacji elektrycznej. Stąd warunkiem wznowienia dostaw było usunięcie nieprawidłowości w instalacji wykazanych w protokole kontroli.

W wyjaśnieniach składanych Prezesowi URE przedsiębiorstwo wskazywało, że mimo odłączenia nielegalnie podłączonych przewodów stan wewnętrznej linii zasilającej z uwagi na zagrożenie pożarowe i porażeniowe nie pozwalał na pozostawienie zasilania obiektu. Rozizolowane i niezabezpieczone przed bezpośrednim dotykiem żyły przewodów na przedlicznikowym odcinku wewnętrznej instalacji zasilającej stanowiły tym większe zagrożenie, że prowizoryczne ich połączenie było w bezpośredniej bliskości materiału łatwopalnego tj. boazerii.

Istotne znaczenie ma również dokumentacja fotograficzna, która potwierdza stanowisko przedsiębiorstwa energetycznego, że instalacja elektryczna znajdująca się w obiekcie powoda była w złym stanie technicznym. Nadto dokumentacja fotograficzna na płycie CD pokazuje widoczne odymienie ściany obiektu.

Sąd przyjął więc stanowisko prezentowane przez zainteresowaną - (...) S.A., że stan instalacji stwarzał zagrożenie porażeniowe i pożarowe, albowiem podmiot jako prowadzący profesjonalnie swoją działalność przedstawił racjonalną analizę stanu faktycznego, że nie została zachowana ochrona podstawowa przed dotykiem bezpośrednim, która zgodnie z normą wymaga, aby części czynne były niedostępne, natomiast „w przedmiotowym obiekcie porażenie mogło nastąpić w kilku miejscach: odkryta puszka z zaciskami (z której podłączony był alarm), niedostosowane do plombowania zabezpieczenie przedlicznikowe, poskręcane prowizorycznie przewody przed licznikiem oraz zaciski instalacji zalicznikowej częściowo schowane za tablicą licznikową przewodzące będące pod napięciem znajdują się w ogólnie dostępnym pomieszczeniu; istniejąca przedlicznikowa linia zasilająca posiada prowizoryczne łączenia, które są przyczyną awarii (…); prowizoryczne połączenia przewodu wlz ( wewnętrznej linii zasilającej ) są potencjalnym miejscem zagrożenia pożarowego, ponieważ znajdują się w pobliżu materiałów łatwopalnych – boazerii”.

Sąd miał również na względzie, że instalacja była „naprawiana” przez powoda, który nie ma fachowej wiedzy w tym zakresie. Jak wynika bowiem z pisma powoda z dnia 9 marca 2009 r., powód sam dokonywał napraw instalacji elektrycznej w lokalu przy ul. (...) w N., pomimo, że jak sam przyznał ,,nie za bardzo znał się na elektryce”, dalej stwierdzając ,,syn miał przyjechać z O. wszystko poprawić i naprawić, co rozgrzebałem’’.

Z tego też względu, w ocenie Sądu nie zasługują na akceptację twierdzenia powoda zmierzające do kwestionowania zaleceń technicznych wydanych co do instalacji elektrycznej w obiekcie powoda. Brak spełnienia tych zaleceń powodował niemożność prowadzenia dostaw energii elektrycznej do obiektu.

Sąd wskazał, że zarzuty podniesione przez powoda odnośnie sfałszowania protokołu nr (...) z dnia 9 marca 2009 r. są gołosłowne, powód nie przedstawił żadnych dowodów pozwalających na przyjęcie, że ustalenia zawarte w wymienionym protokole odbiegają od rzeczywistego stanu, w jakim znajdowała się instalacja elektryczna w obiekcie położonym przy ul. (...) w N..

O kosztach postępowania orzeczono stosownie do wyniku sporu, w oparciu o treść art. 98 i 99k.p.c.

Apelację od powyższego wyroku wywiódł powód zaskarżając wyrok w całości zarzucił Sądowi Okręgowemu istotne uchybienia procesowe, mające wpływ na wynik sprawy, tj. naruszenie przepisu art. 217 & 1 k.p.c. poprzez uniemożliwienie zgłoszenia wniosków dowodowych, których treść istotna jest dla oceny sfałszowania protokołu energetyków z dnia 9 marca 2009 r. i filmu na nośniku CD, co stanowiłoby słuszne roszczenia powoda zawarte w odwołaniu.

W konkluzji apelacji powód wniósł o zmianę zaskarżonego wyroku i uznanie powództwa w całości.

Powód wniósł również o dopuszczenie dowodu z dokumentu tj. opinii technicznej K. M. z dnia 21.12.2010r. znajdującej się w aktach sprawy Sądu Rejonowego w Nidzicy, sygn. akt I C 21/09, na okoliczność niezgodności protokołu kontroli z dnia 9 marca 2009r. z rzeczywistym podłączeniem fazy - brak wstawki i pobierania prądu z pominięciem licznika, dopuszczenie dowodu z dokumentu tj. postanowienia Prokuratury Rejonowej w N. o odmowie wszczęcia śledztwa z dnia 17.12.2010r., sygn. akt Ds- 777/10, na okoliczność zniszczenia karty pamięci, która stanowiła dowód, dopuszczenie dowodu z dwóch zdjęć wykonanych z nośnika informacji, jakim jest płyta CD wykonana przez (...), załączona do akt sprawy Ds.-227/09 Prokuratury Rejonowej w N., jak i przez Prezesa załączona do tych akt, na okoliczność działania licznika i przepływu przez niego fazy - ostatnia liczba przeskoczyła z 2 na 3. Ponadto wniósł o zobowiązanie (...) do dostarczenia licznika komputerowego, który wskazał 634,50 KWh, jest zarejestrowany każdy ruch pobranej energii, bowiem jest to licznik komputerowy i w porównaniu z innymi danymi wykaże fałszerstwo.

Sąd Apelacyjny zważył, co następuje:

Apelacja pozbawiona jest uzasadnionych podstaw prawnych i jako taka podlega oddaleniu.

Sąd Apelacyjny aprobuje dokonane przez Sąd Okręgowy ustalenia faktyczne oraz ocenę prawną i przyjmuje je za własne.

W zasadzie jedyny postawiony przez powoda w apelacji zarzut dotyczy uniemożliwienia mu przez Sąd powołania dowodów, których treść istotna była dla oceny sfałszowania protokołu energetyków z dnia 9 marca 2009 r., co z kolei miałoby istotny wpływ na rozstrzygnięcie, a w konsekwencji uznanie, że odwołanie powoda jest zasadne.

W tej sytuacji należy w pierwszej kolejności dokonać oceny prawidłowości przeprowadzonego przez Sąd Okręgowy postępowania dowodowego w kontekście okoliczności stanowiących podstawę zaskarżonej decyzji tj. uznania, że wstrzymanie dostaw energii elektrycznej do nieruchomości będącej własnością powoda było zasadne. Jak wynika z dokumentacji zebranej w postępowaniu administracyjnym oraz z zaskarżonej decyzji powodem wstrzymania dostaw energii elektrycznej było stwierdzenie przez przedsiębiorstwo energetyczne, że stan instalacji elektrycznej znajdującej się w obiekcie powoda stwarza bezpośrednie zagrożenie dla życia, zdrowia lub środowiska. Okoliczność złego stanu instalacji elektrycznej nie była przez powoda kwestionowana, który stwierdził, że sam dokonał „naprawy” instalacji, która nie łączyła, o czym miał informować posterunek energetyczny w N.. Powód stwierdził również, że był upominany przez pracowników posterunku by poprawił instalację, zwlekał jednak z tym z uwagi na złą aurę i brak czasu (k. 61 akt administracyjnych). Jak wynika z pisma przedsiębiorstwa (...) kierowanego do Urzędu Regulacji Energetyki przerwanie dostaw energii do przedmiotowego obiektu nastąpiło wskutek usunięcia dwukrotnego odgałęzienia z wewnętrznej przedlicznikowej linii zasilającej (instalacja odbiorcy zasilania była z pominięciem układu pomiarowego). Instalacja odbiorcza z uszkodzoną izolacją przewodów, z uwagi na zagrożenie porażeniowe i pożarowe (gołe przewody bez izolacji połączone na skrętkę przy materiałach łatwopalnych – boazeria). Zespół kontrolujący stwierdził, że taka instalacja nie nadawała się do pozostawienia jej pod napięciem.

Jak wynika z art. 3 ust. 3 Prawa energetycznego w brzmieniu obowiązującym w dacie dokonywania kontroli w obiekcie powoda oraz w dacie wydania zaskarżonej decyzji przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się przesyłaniem lub dystrybucją paliw gazowych lub energii, może wstrzymać dostarczanie paliw gazowych, energii elektrycznej lub ciepła, jeśli w wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, że: 1) instalacja znajdująca się u odbiorcy stwarza bezpośrednie zagrożenie dla życia, zdrowia albo środowiska, 2) nastąpił nielegalny pobór paliw gazowych, energii elektrycznej lub ciepła.

Zaznaczyć należy, że z pisma skierowanego przez przedsiębiorstwo energetyczne do powoda w dniu 17 marca 2009 r. wynika, że przyczyną wstrzymania dostaw energii elektrycznej w dniu 9 marca 2009 r. był zły stan techniczny należącej do powoda instalacji elektrycznej w obiekcie, natomiast warunkiem wznowienia dostaw jest usunięcie nieprawidłowości wskazanych w protokole nr (...).

Wobec powyższego należy ocenić po pierwsze, czy zgłoszone przez powoda dowody wskazane zostały we właściwym czasie, a gdyby okazało się, że nie uległy sprekludowaniu, czy miały one istotny wpływ na rozstrzygnięcie.

Zgodnie z art. 479 ind. 1 § 2 k.p.c. w brzmieniu obowiązującym w dacie wydania zaskarżonej decyzji oraz wyrokowania przez sąd pierwszej instancji sprawami gospodarczymi były między innymi sprawy należące do właściwości sądów na podstawie przepisów prawa energetycznego. Miało to o tyle znaczenie, że do postępowania tego miały zastosowanie przepisy regulujące postępowanie gospodarcze w tym również przepisy dotyczące tzw. prekluzji. Artykuł 479 ind. 12, uchylony przez art. 1 pkt 46 ustawy z dnia 16 września 2011 r. (Dz.U.2011.233.1381) zmieniającej ustawę kodeks postępowania cywilnego z dniem 3 maja 2012 r. stanowił, że w pozwie powód jest obowiązany podać wszystkie twierdzenia oraz dowody na ich poparcie pod rygorem utraty prawa powoływania ich w toku postępowania, chyba że wykaże, że ich powołanie w pozwie nie było możliwe albo że potrzeba powołania wynikła później. W tym przypadku dalsze twierdzenia i dowody na ich poparcie powinny być powołane w terminie dwutygodniowym od dnia, w którym powołanie ich stało się możliwe lub wynikła potrzeba ich powołania.

W niniejszej sprawie powód w apelacji zawnioskował o przeprowadzenie czterech dowodów. Wcześniej na rozprawie z dniu 11kwietnia 2012 r. powód złożył plik dokumentów na okoliczności, że nie było podstaw do wstrzymania dostaw energii elektrycznej. Dowody zarówno te złożone na rozprawie, jak i zawnioskowane w apelacji są sprekludowane. Powód już w odwołaniu od decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki winien wskazać wszystkie dowody na poparcie swoich twierdzeń. Nie można uznać, że w chwili składania odwołania wskazanie tych dowodów nie było możliwe, dowody te bowiem istniały w tym czasie, a powód wiedział o ich istnieniu. Potrzeba ich powołania również nie wyniknęła później. Uzasadnienie Sądu Okręgowego nie zawiera twierdzeń, które dawałyby powodowi podstawy do przyjęcia, że konieczne jest dopiero na tym etapie postępowania powołanie nowych dowodów. W orzecznictwie Sądu Najwyższego prezentowany jest pogląd, że system prekluzji dowodowej obowiązujący w postępowaniu w sprawach gospodarczych polega na nałożeniu na strony obowiązku przedstawienia sądowi wszystkich znanych im faktów, dowodów i zarzutów w określonym ustawowo terminie, pod rygorem utraty możliwości późniejszego ich przytaczania lub powoływania (patrz wyrok z dnia 14 marca 2012 r., sygn. akt II CSK 183/11). W sprawach gospodarczych przynależnych do postępowania odrębnego nie znajdował zatem zastosowania art. 217 k.p.c., który stwarza generalną regułę, że strona może w zasadzie aż do zamknięcia rozprawy przytaczać okoliczności faktyczne i dowody na uzasadnienie swych wniosków lub dla odparcia wniosków i twierdzeń strony przeciwnej. Dlatego też zarzut apelacji naruszenia tego przepisu należy uznać za bezpodstawny.

Mając na uwadze wyżej wskazane okoliczności, jedynie ubocznie należy podnieść, że dowody zawnioskowane przez powoda w apelacji nie były przydatne dla rozstrzygnięcia. Wobec braku zakwestionowania przez powoda złego stanu technicznego instalacji elektrycznej znajdującej się w jego budynku, nie były istotne w rozumieniu art. 227 k.p.c. dowody, o przeprowadzenie których wnosił powód, a dotyczące ewentualnego nielegalnego poboru przez powoda energii elektrycznej, dla oceny zasadności wstrzymania dostaw energii elektrycznej do obiektu powoda. Wszak przedmiotem dowodu są jedynie fakty mające dla sprawy istotne znaczenie.

Z powyższych względów apelacja jako niezasadna podlegała oddaleniu na podstawie art. 385 k.p.c. O kosztach postępowania apelacyjnego orzeczono na podstawie art. 108 § 1 k.p.c. w zw. z art. 98 k.p.c. stosownie do jego wyniku.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Agnieszka Hydzik
Podmiot udostępniający informację: Sąd Apelacyjny w Warszawie
Osoba, która wytworzyła informację:  Sędzia SA– Jerzy Paszkowski,  Andrzej Turliński
Data wytworzenia informacji: