Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 207/18 - zarządzenie, uzasadnienie Sąd Rejonowy w Lubaczowie z 2018-09-21

Sygn. akt I C 207/18

UZASADNIENIE

wyroku z dnia 28 sierpnia 2018 roku

Powódka A. B. wniosła o pozbawienie w całości wykonalności bankowego tytułu egzekucyjnego numer (...) wystawionego przez (...) Bank S.A. w W. (obecnie Bank (...) S.A. we W.) w dniu 10 listopada 2010 r. opatrzonego klauzulą wykonalności postanowieniem z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie o sygnaturze I Co 680/10.

W uzasadnieniu naprowadziła, że w dniu 23 października 2008 r. powódka zawarła z pozwanym umowę kredytu gotówkowego nr (...) na kwotę 15.615,24 zł na okres od 23.11.2009 r. do 23.10.2014 r. Kredyt przeznaczony był na potrzeby konsumpcyjne. W związku z udzieleniem kredytu powódka była zobowiązana ponieść koszty w łącznej wysokości 5.615,24 zł, na którą składa się kwota 530,76 zł z tytułu prowizji bankowej od udzielonego kredytu oraz kwotę 4.834,48 zł z tytułu kosztów ubezpieczenia, kwotę 250 zł opłaty przygotowawczej. Zgodnie z § 2 ust. 1 umowy pozwany Bank pozostawił do dyspozycji kredytobiorcy 10.000 zł. Z powodu braku zapłaty przez powódkę rat kredytu w terminie, pozwany wystawił w dniu 10 listopada 2010 r. bankowy tytuł egzekucyjny. Na podstawie wyżej wymienionego tytułu wykonawczego wierzyciel wszczął przeciwko dłużniczce postępowanie egzekucyjne prowadzone przez Komornika sądowego przy Sądzie Rejonowym w Lubaczowie M. S. pod sygn. akt Km 478/11. Z treści zawiadomienia Komornika z dnia 6 czerwca 2018 r. o sporządzeniu planu podziału wynika, że roszczenie wobec pozwanej wynosi 25.081,37 zł. W dniu 31 maja 2011 r. pozwany dokonał cesji przedmiotowej wierzytelności na rzecz nowego podmiotu B. (...) Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w G.. W ocenie powódki wymagana wierzytelność nie istnieje, powód nigdy nie kierował do powódki wezwań do zapłaty oraz nie wypowiedział jej umowy kredytu. Ponadto powódka nigdy nie otrzymała kwoty od pozwanego banku. Dalej wskazała, że nabywca wierzytelności może być uznawany za wierzyciela powódki i uprawniony jest do prowadzenia ewentualnej egzekucji, po uzyskaniu na swoją rzecz tytułu wykonawczego.

W przedmiotowej sprawie doszło do zbycia wierzytelności objętej tytułem wykonawczym, co jest równoznaczne z wygaśnięciem zobowiązania w art. 840§1 pkt 2 kpc. Pozwany mimo iż sprzedał wierzytelność stwierdzoną bankowym tytułem egzekucyjnym do dnia dzisiejszego zwlekał ze złożeniem wniosku o umorzenie postępowania egzekucyjnego.

Pozwany Bank (...) S.A. w odpowiedzi na pozew uznał powództwo wnosząc o obciążenie pozwanej kosztami.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

W dniu 23 października 2008 r. powódka zawarła z (...) Bankiem S.A. w W. ( Bank (...) S.A. we W.) umowę kredytu.

W dniu 14 marca 2011 r. wierzyciel dawniej (...) Bank S.A. w W. wszczął przeciwko powódce A. B. postępowanie egzekucyjne prowadzone przez Komornika sądowego M. S. pod sygnaturą Km 478/11. Podstawą egzekucji był tytuł wykonawczy bankowy tytuł egzekucyjny z dnia 10 listopada 2010 r. nr 110 (...) któremu Sąd Rejonowy w Lubaczowie postanowieniem z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie I Co 680/10 nadał klauzulę wykonalności. Komornik skierował egzekucję do świadczenia z zabezpieczenia społecznego dłużniczki A. B..

W dniu 31 maja 2011 r. pozwany Bank dokonał cesji wierzytelności przysługującej mu wobec powódki A. B. na rzecz B. (...) Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w G..

W planie podziału z dnia 4 lipca 2018 r. Komornik wskazał kwotę 25.090,35 zł jako należność pozostałą do uiszczenia na rzecz wierzyciela (...) Bank S.A. w W..

W dniu 17 lipca 2018 r. pozwany złożył do komornika formalny wniosek o umorzenie postępowania egzekucyjnego w stosunku do powódki A. B. z powodu sprzedaży zadłużenia przysługującego mu w stosunku do powódki.

(dowody: dokumenty znajdujące się w aktach Komornika sądowego przy Sądzie Rejonowym w Lubaczowie Km 478/11; umowa k.12; pismo k.27; 18).

Stan faktyczny w niniejszej sprawie pozostawał bezsporny, a przez to wszystkie zgromadzone w sprawie dowody wiarygodne

Sąd zważył co następuje:

Zgodnie z art. 840 § 1 pkt 2 kpc dłużnik może w drodze powództwa żądać pozbawienia tytułu wykonawczego wykonalności w całości lub części albo ograniczenia, jeżeli po powstaniu tytułu egzekucyjnego nastąpiło zdarzenie, wskutek którego zobowiązanie wygasło albo nie może być egzekwowane; gdy tytułem jest orzeczenie sądowe, dłużnik może oprzeć powództwo także na zdarzeniach, które nastąpiły po zamknięciu rozprawy, a także na zarzucie spełnienia świadczenia, jeżeli zgłoszenie tego zarzutu w sprawie było z mocy ustawy niedopuszczalne. Z art. 840 § 1 pkt 2 kpc wynika, że chodzi tu o zdarzenie w znaczeniu materialnoprawnym. Chodzi przy tym o takie zdarzenie, które nastąpiło po powstaniu tytułu egzekucyjnego i spowodowało, że przymusowe egzekwowanie obowiązku dłużnika utraciło rację bytu. Takim zdarzeniem jest z pewnością cesja wierzytelności na rzecz innego podmiotu. (tak SN w wyroku z dnia 15 stycznia 2015 r. IV CSK 133/14 LEX nr 1591753)

W związku z powyższym powództwo podlegało uwzględnieniu, zwłaszcza w aspekcie uznania roszczenia przez pozwanego, co uzasadniało nadanie wyrokowi rygoru natychmiastowej wykonalności stosownie do brzmienia art.333§1 pkt 3 kpc .

Ponieważ powód przegrał proces stąd o kosztach orzeczono na zasadzie art. 98 kpc. Wprawdzie pozwany uznał przy pierwszej czynności powództwo, jednakże wniosek o umorzenia postępowania egzekucyjnego złożył dopiero po wniesieniu pozwu przez powódkę, natomiast egzekwował roszczenie względem niej również po cesji wierzytelności na rzecz nowego wierzyciela to jest po dacie 31 maja 2011 r. tj. przez 7 lat.

ZARZĄDZENIE

(...)

(...)

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Renata Złonkiewicz
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Lubaczowie
Data wytworzenia informacji: