Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 1012/13 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Przemyślu z 2014-03-13

Sygn. akt: I C 1012/13

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 13 marca 2014 r.

Sąd Okręgowy w Przemyślu I Wydział Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący:

SSO Jacek Saramaga

Protokolant:

st. sekretarz sądowy Joanna Żygała

po rozpoznaniu w dniu 13 marca 2014 r. w Przemyślu

sprawy z powództwa (...) S.A. z siedzibą w Ł.

przeciwko Wojewódzkiemu Szpitalowi im. (...). (...) w P.

o zapłatę

I.  o d d a l a powództwo,

II.  z a s ą d z a od powoda (...) S.A. z siedzibą w Ł. na rzecz pozwanego Wojewódzkiego Szpitala im. (...).(...) w P. kwotę 7.217 zł (siedem tysięcy dwieście siedemnaście złotych) tytułem zwrotu kosztów procesu.

UZASADNIENIE

wyroku z dnia 13 marca 2014 r.

Powód (...) S.A. w Ł. w pozwie skierowanym przeciwko Wojewódzkiemu Szpitalowi (...). (...) w P. domagał się zasądzenia kwoty 245 661,83 zł z ustawowymi odsetkami od dnia wytoczenia powództwa do dnia zapłaty oraz zasądzenia kosztów postępowania według norm przepisanych, w tym kosztów zastępstwa procesowego.

W uzasadnieniu powód wskazał, iż dochodzi roszczeń wynikających z umów: z dnia 8.11.2012 r. o współpracy w zakresie obsługi wierzytelności i udzielania poręczeń zawartej z firmą (...) Sp. z o.o. z siedzibą w W. i z dnia 29.06.2012 r. o współpracy w zakresie zarządzania płynnością zawartej ze spółką (...) S.A. z siedzibą w S. oraz umowy z dnia 9.03.2012 r. o współpracy w zakresie obsługi wierzytelności i udzielania poręczeń zawartej z firmą (...) S.A. z siedzibą w K..

Kolejno powód wskazał, iż w dniu 8 listopada 2012 r. zawarł z firmą (...) Sp. z o.o. umowę o współpracy w zakresie obsługi wierzytelności i udzielania poręczeń. Na mocy przedmiotowej umowy powód poręczył istniejące i niewymagalne, jak również przyszłe zobowiązania szpitali wymienionych w załączniku nr (...)do umowy, w tym również pozwanego do górnej granicy określonej w tej umowie wynoszącej 19 290 000 zł, przy czym poręczenie obejmowało zobowiązania pozwanego wyłącznie z tytułu należności głównej (...)ust. (...) umowy). Dostawca zobowiązał się do przekazywania (...) S.A. zestawienia wszystkich faktur VAT, wystawionych w danym miesiącu kalendarzowym na koniec miesiąca, w którym je wystawiono, nie później jednak niż do 10 — go dnia następnego miesiąca (...)ust. (...) umowy).

Powód podniósł dalej, że pozwany nie uregulował swoich zobowiązań względem dostawcy, wynikających z faktur VAT nr (...), w związku z czym powód, w wykonaniu swego zobowiązania wynikającego z umowy poręczenia, w dniu 14 lutego 2013 r. spłacił za pozwanego kwotę należności głównej wynikającej z w/w faktur pomniejszoną o należną powódce prowizję, w konsekwencji czego na rachunek dostawcy wpłynęła kwota 22 085,24 zł. W dniu tym powód wstąpił w prawa zaspokojonego wierzyciela do wysokości dokonanej zapłaty i jednocześnie zawiadomił pozwanego o dokonanej zapłacie, wzywając go do uiszczenia zaległości. O spłacie zobowiązań przez powoda pozwany został poinformowany również przez dostawcę.

Wobec nieuregulowania przez pozwanego zobowiązań wynikających z faktur VAT nr (...), powód analogicznie jak poprzednio, w dniu 15.01.2013 r. w wykonaniu zawartej umowy poręczenia spłacił należności główną pozwanego wynikającą z w/w faktur pomniejszoną o należną prowizję, informując o tym pozwanego i wstępując w prawa zaspokojonego wierzyciela.

Z uwagi na fakt, iż pozwany nie uregulował swoich zobowiązań względem dostawcy, wynikających z faktury VAT nr (...), powódka w wykonaniu swego zobowiązania wynikającego z umowy poręczenia, w dniu 23 stycznia 2013 r. spłaciła za pozwanego kwotę należności głównej wynikającej z w/w faktur pomniejszoną o należną powódce prowizję, w konsekwencji czego na rachunek dostawcy wpłynęła kwota 4.645,08 zł. Powód zawiadomił pozwanego o dokonanej zapłacie, wzywając go do uiszczenia zaległości. O spłacie zobowiązań przez powoda pozwany został poinformowany również przez dostawcę.

Z uwagi na fakt, iż pozwany nie uregulował swoich zobowiązań względem dostawcy, wynikających z faktur VAT nr (...), powód, w wykonaniu swego zobowiązania wynikającego z umowy poręczenia, w dniu 12 marca 2013 r. spłacił za pozwanego kwotę należności głównej wynikającej z w/w faktur pomniejszoną o należną prowizję, w konsekwencji czego na rachunek dostawcy wpłynęła kwota 25 674,62 zł i tym samym powód wstąpił w prawa zaspokojonego wierzyciela do wysokości dokonanej zapłaty. Powód jednocześnie zawiadomił pozwanego o dokonanej zapłacie, wzywając go do uiszczenia zaległości. O spłacie zobowiązań przez powoda pozwany został poinformowany również przez dostawcę.

Z uwagi na fakt, iż pozwany nie uregulował swoich zobowiązań względem dostawcy, wynikających z faktur VAT nr (...), powód, w wykonaniu swego zobowiązania wynikającego z umowy poręczenia, w dniu 27 marca 2013 r. spłacił za pozwanego kwotę należności głównej wynikającej z w/w faktur pomniejszoną o należną prowizję, w konsekwencji czego na rachunek dostawcy wpłynęła kwota 25 822,42 zł i tym samym powód wstąpił w prawa zaspokojonego wierzyciela do wysokości dokonanej zapłaty. Powód jednocześnie zawiadomił pozwanego o dokonanej zapłacie, wzywając go do uiszczenia zaległości. O spłacie zobowiązań przez powoda pozwany został poinformowany również przez dostawcę.

W związku z tym, że pozwany nie uregulował kolejnych zobowiązań względem dostawcy, wynikających z faktur VAT nr (...), powód w wykonaniu swego zobowiązania wynikającego z umowy poręczenia, w dniu 31 stycznia 2013 r. spłacił za pozwanego kwotę należności głównej wynikającej z w/w faktur pomniejszoną o należną prowizję, w konsekwencji czego na rachunek dostawcy wpłynęła kwota 31 422,90 zł i tym samym powód wstąpił w prawa zaspokojonego wierzyciela do wysokości dokonanej zapłaty. Powód jednocześnie zawiadomił pozwanego o dokonanej zapłacie, wzywając go do uiszczenia zaległości. O spłacie zobowiązań przez powoda pozwany został poinformowany również przez dostawcę.

Z uwagi na fakt, iż pozwany nie uregulował swoich zobowiązań względem Dostawcy, wynikających z faktur VAT nr (...), powód, w wykonaniu swego zobowiązania wynikającego z umowy poręczenia, w dniu 26 lutego 2013 r. spłaciła za pozwanego kwotę należności głównej wynikającej z w/w faktur pomniejszoną o należną prowizję, w konsekwencji czego na rachunek dostawcy wpłynęła kwota
25 769,64 zł i tym samym powód wstąpił w prawa zaspokojonego wierzyciela do wysokości dokonanej zapłaty. Powód jednocześnie zawiadomił pozwanego o dokonanej zapłacie, wzywając go do uiszczenia zaległości. O spłacie zobowiązań przez powoda pozwany został poinformowany również przez dostawcę.

Z uwagi na fakt, iż pozwany nie uregulował swoich zobowiązań względem dostawcy, wynikających z faktury VAT nr (...), powód, w wykonaniu swego zobowiązania wynikającego z umowy poręczenia, w dniu 18 marca 2013 r. spłacił za pozwanego kwotę należności głównej wynikającej z w/w faktury pomniejszoną o należną prowizję, w konsekwencji czego na rachunek dostawcy wpłynęła kwota 6 967,62 zł i tym samym powód wstąpił w prawa zaspokojonego wierzyciela do wysokości dokonanej zapłaty. Powód jednocześnie zawiadomił pozwanego o dokonanej zapłacie, wzywając go do uiszczenia zaległości. O spłacie zobowiązań przez powoda pozwany został poinformowany również przez dostawcę.

W ramach prowadzonej działalności pozwany, na podstawie odrębnych umów nabywał od (...) S.A. z siedzibą w S. dostawy lub usługi, za które wystawiano faktury VAT.

W dniu 29 czerwca 2012 r. (...) S.A. zawarła z powodem umowę o współpracy w zakresie zarządzania płynnością. Na mocy przedmiotowej umowy powód poręczył istniejące i niewymagalne, jak również przyszłe zobowiązania szpitali wymienionych w załączniku nr(...)do umowy, w tym również pozwanego do górnej granicy określonej w tej umowie wynoszącej
31 019 000 zł, przy czym poręczenie obejmowało zobowiązania pozwanego z tytułu należności głównej wraz z odsetkami (...) ust. (...) umowy w brzmieniu ustalonym aneksem nr (...) do umowy). Dostawca zobowiązał się do przekazywania (...) S.A. zestawienia wszystkich faktur VAT, wystawionych w danym miesiącu kalendarzowym w terminie określonym w (...) ust. (...)umowy.

Z uwagi na fakt, iż pozwany nie uregulował swoich zobowiązań względem Dostawcy, wynikających z faktur VAT nr: (...), (...) powód, w wykonaniu swego zobowiązania wynikającego z umowy poręczenia, w dniu 13 czerwca 2013 r. spłacił za pozwanego kwotę należności głównej wynikającą z w/w faktur VAT, powiększoną o odsetki naliczone od daty wymagalności do dnia spłaty zobowiązań Szpitala przez powoda tj. łącznie kwotę 8 949,94 zł, a następnie pomniejszoną o należną prowizję, w konsekwencji czego na rachunek dostawcy została uiszczona z tego tytułu kwota 8 785,86 zł i tym samym powód wstąpił w prawa zaspokojonego wierzyciela do wysokości dokonanej zapłaty. Powód jednocześnie zawiadomił pozwanego o dokonanej zapłacie, wzywając go do uiszczenia zaległości.

Z uwagi na fakt, iż pozwany nie uregulował swoich zobowiązań względem dostawcy, wynikających z faktur VAT nr: (...), (...), (...) powód, w wykonaniu swego zobowiązania wynikającego z umowy poręczenia, w dniu 28 maja 2013 r. spłacił za pozwanego kwotę należności głównej wynikającą z w/w faktur VAT, powiększoną o odsetki naliczone od daty wymagalności do dnia spłaty zobowiązań Szpitala przez powoda tj. łącznie kwotę 21 243,26 zł, a następnie pomniejszoną o należną prowizję, i tym samym powód wstąpił w prawa zaspokojonego wierzyciela do wysokości dokonanej zapłaty. Powód jednocześnie zawiadomił pozwanego o dokonanej zapłacie, wzywając go do uiszczenia zaległości.

Z uwagi na fakt, iż pozwany nie uregulował swoich zobowiązań względem dostawcy, wynikających z faktur VAT nr: (...), (...), (...) powód, w wykonaniu swego zobowiązania wynikającego z umowy poręczenia, w dniu 15 maja 2013 r. spłacił za pozwanego kwotę należności głównej wynikającą z w/w faktur VAT, powiększoną o odsetki naliczone od daty wymagalności do dnia spłaty zobowiązań Szpitala przez powoda tj. łącznie kwotę 6 589,36 zł., a następnie pomniejszoną o należną prowizję, w konsekwencji czego na rachunek dostawcy została uiszczona z tego tytułu kwota 6 472,28 zł i tym samym powód wstąpił w prawa zaspokojonego wierzyciela do wysokości dokonanej zapłaty. Powód jednocześnie zawiadomił pozwanego o dokonanej zapłacie, wzywając go do uiszczenia zaległości.

W dniu 9 marca 2012 r. (...) S.A. zawarła z powodem umowę o współpracy w zakresie obsługi wierzytelności i udzielania poręczeń. W ramach przedmiotowej umowy powód poręczył istniejące i niewymagalne jak również przyszłe zobowiązania szpitali, określonych w załączniku nr(...) do umowy, w tym również pozwanego do górnej granicy określonej w tej umowie i wynoszącej ostatecznie 6 000 000 zł, przy czym poręczenie obejmowało zobowiązania pozwanego z tytułu należności głównych (...)ust. (...) umowy).

Z uwagi na fakt, iż pozwany nie uregulował swoich zobowiązań względem dostawcy, wynikających z faktury VAT nr (...), powód, w wykonaniu swego zobowiązania wynikającego z umowy poręczenia, w dniu 27 lutego 2013 r. spłacił za pozwanego kwotę należności głównej wynikającą z w/w faktur VAT i tym samym powód wstąpił w prawa zaspokojonego wierzyciela do wysokości dokonanej zapłaty. Powód jednocześnie zawiadomił pozwanego o dokonanej zapłacie, wzywając go do uiszczenia zaległości.

Z uwagi na fakt, iż pozwany nie uregulował swoich zobowiązań względem dostawcy, wynikających z faktury VAT nr (...), powód, w wykonaniu swego zobowiązania wynikającego z umowy poręczenia, w dniu 9 maja 2013 r. spłacił za pozwanego kwotę należności głównej wynikającą z w/w faktur VAT i tym samym powód wstąpił w prawa zaspokojonego wierzyciela do wysokości dokonanej zapłaty. Powód jednocześnie zawiadomił pozwanego o dokonanej zapłacie, wzywając go do uiszczenia zaległości.

Z uwagi na fakt, iż pozwany nie uregulował swoich zobowiązań względem dostawcy, wynikających z faktury VAT nr (...), powód, w wykonaniu swego zobowiązania wynikającego z umowy poręczenia, w dniu 24 czerwca 2013 r. spłacił za pozwanego kwotę należności głównej wynikającą z w/w faktur VAT i tym samym powód wstąpił w prawa zaspokojonego wierzyciela do wysokości dokonanej zapłaty. Powód jednocześnie zawiadomił pozwanego o dokonanej zapłacie, wzywając go do uiszczenia zaległości.

Z uwagi na fakt, iż pozwany nie uregulował swoich zobowiązań względem dostawcy, wynikających z faktury VAT nr (...), powód, w wykonaniu swego zobowiązania wynikającego z umowy poręczenia, w dniu 31 stycznia 2013 r. spłacił za pozwanego kwotę należności głównej wynikającą z w/w faktur VAT i tym samym powód wstąpił w prawa zaspokojonego wierzyciela do wysokości dokonanej zapłaty. Powód jednocześnie zawiadomił pozwanego o dokonanej zapłacie, wzywając go do uiszczenia zaległości.

Pismami z dnia 12 czerwca 2013 r., 7 sierpnia 2013 r., 28 kwietnia 2013 r., 12 czerwca 2013 r., 27 czerwca 2013 r. powód wezwał pozwanego do zapłaty należności dochodzonych pozwem, jednak pozwany nie odpowiedział na powyższe wezwania.

Wobec powyższego powód domagał się wydania nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym uwzględniającego jego żądanie.

Sąd Okręgowy w Łodzi, po stwierdzeniu braku podstaw do wydania nakazu zapłaty skierował sprawę do postępowania upominawczego i nakazem zapłaty w postępowaniu upominawczym wydanym w dniu 21.10.2013 r. nakazał pozwanemu Wojewódzkiemu Szpitalowi im. (...). (...)w P. zapłatę na rzecz powoda (...) Spółki S.A. w Ł. kwotę 245 661,83 zł z ustawowymi odsetkami od dnia 6.09.2013 r. do dnia zapłaty oraz kosztów postępowania w kwocie 19 501 zł.

Pozwany w sprzeciwie od nakazu zapłaty (k. 432-439) wniósł o oddalenie powództwa i podniósł zarzut niewłaściwości miejscowej Sądu Okręgowego w Łodzi. Strona pozwana wniosła o przekazanie sprawy Sądowi miejscowo właściwemu wg właściwości ogólnej pozwanego tj. Sądowi Okręgowemu w Przemyślu i zarzuciła, że po stronie powodowej brak legitymacji czynnej w niniejszej sprawie.

Pozwany zarzucił, że umowy zawarte przez powoda z podmiotami wymienionymi w pozwie, jako sprzeczne z prawem są nieważne i nie mogą być źródłem roszczeń przeciwko pozwanemu. Pozwany powołał się na treść art. 53 ust. 6 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej z dnia 30.08.1991 r. i art. 54 ust. 5 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15.04.2011 r. (obowiązujący od 1.07.2011 r.).

W ocenie pozwanego umowy zawierane przez powoda z podmiotami trzecimi miały i mają na celu przelew wierzytelności, zakazany ustawowo bez zgody właściwego podmiotu. Dodatkowo pozwany wskazał, że umowy zawarte z (...) Sp. z o.o. w (...) S.A. z siedzibą w S. zawierały w swej treści zakaz przenoszenia wierzytelności w sposób określony w art. 509-518 k.c. i poręczenia określonego w art. 876-887 k.c. i jakiejkolwiek innej umowy zmieniającej strony stosunku zobowiązanego bez zgody właściwego organu samorządu województwa (...), co powoduje jej bezskuteczność.

W odpowiedzi na złożony sprzeciw powód w piśmie z dnia 10.02.2014 r. (k. 511-528) podtrzymał swoje żądanie, wskazując że zarzuty sformułowane przez pozwanego w sprzeciwie są bezzasadne.

Powód wskazał, że w jego ocenie adresatem norm prawnych wyrażonych w art. 53 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 30.08.1991 r. o zakładach zdrowotnych i art. 54 ust. 5 i 6 z dnia 15.04.2011 r. są wyłącznie kierownicy zakładów opieki zdrowotnej, nie są to normy skuteczne orga omnes.

Zdaniem powoda umowa poręczenia nie może być ponadto uznana za czynność prawną mającą na celu zmianę wierzyciela, zaś pozwany nie wykazał rzekomej pozorności zawieranych przez powoda umów.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

Pozwany Szpital Wojewódzki im. (...). (...)w P. w ramach prowadzonej przez siebie działalności zawarł z (...) S.A. w K. umowę z dnia 28.12.2011 r., nr (...), przedmiotem której było wykonanie badań przez na rezonansie magnetycznym na rzecz pacjentów pozwanego. Rodzaj i cenę badań określono w załączniku nr (...) do umowy. Podstawą do wykonania zapłaty miał być wystawiony przez (...) S.A. rachunek, strony ustaliły 30 – dniowy termin płatności. Umowa została zawarta na okres od 1.12.2012 r. do 31.12.2013 r.

Dowód: umowa z 28.12.2012 r. nr(...) z załącznikami – k. 442 – 449.

W dniu 20.09.2012 r. pozwany zawarł umowę z firmą (...) S.A. w S., nr (...), przedmiotem której była dostawa produktów medycznych. Zapłata za dostarczony towar miała następować w terminie 30 dni od daty wystawienia faktury przez (...) S.A. W umowie zastrzeżono, że przeniesienie wierzytelności w sposób określony w art. 509 do 518 k.c., wynikających z umowy wymaga zgody właściwego organu samorządu województwa (...). Dodatkowo strony umowy ustaliły, że bez zgody właściwego organu samorządu województwa (...) wierzytelności wynikające z umowy nie mogą stanowić przedmiotu poręczenia określonego w art. 876 do 887 k.c. ani żadnej innej umowy zmieniającej strony stosunku zobowiązaniowego wynikającego z realizacji umowy.(...) umowy).

Dowód: umowa z nr (...) z 20.09.2012 z załącznikami – k. 450 – 451.

Ponadto pozwany zawarł z (...) Sp. z o. o. W W. umowy: z dnia 16.03.2012 r., nr (...), z dnia 27.03.2012 r.: nr (...) i (...), z dnia 09.07.2012 r.: nr (...), nr (...) i nr (...) przedmiotem, których były dostawy jednorazowego sprzętu medycznego do koronarografii i koronaroplastyki oraz z dnia 15.10.2010 r., nr (...), z dnia 08.10.2012 r.: nr (...) i nr (...), przedmiotem których była dostawa drobnego sprzętu jednorazowego użytku oraz narzędzi endoskopowych.

Zawarte umowy w postanowieniach § 8 ust. 2 i ust. 3 zawierały zakaz przenoszenia wierzytelności dostawcy w sposób określony art. 509 - 518 k. c. bez zgody zamawiającego oraz zakazywały dokonywania poręczenia określonego art. 876 - 887 k.c., jak i zawierania jakiejkolwiek innej umowy zmieniającej strony stosunku zobowiązaniowego bez zgody zamawiającego, tj. Wojewódzkiego Szpitala im. (...). (...)w P..

Dowód: umowa nr (...) – k. 450 - 451, umowa nr (...) – k. 452 - 453, umowy nr (...) – k. 454 - 455, umowy nr (...) – k. 456 - 457, umowy nr (...) – k. 458 - 459, umowy nr (...) – k. 460 - 461, umowy nr (...) – k. 462 - 463, umowy nr (...) – k. 464 - 465, umowy nr (...) – k. 466 -467, umowy nr (...) – k. 468 - 469.

W dniu 9.03.2012 r. powód zawarł z (...) S.A. w K. umowę o współpracy w zakresie obsługi wierzytelności i udzielania poręczeń, na podstawie której poręczył istniejące i niewymagalne, jak również przyszłe zobowiązania szpitali wymienionych w załączniku nr(...) do umowy, w tym również pozwanego, poręczenie obejmowało zarówno zobowiązania z tytułu należności głównych jak i odsetek. W umowie tej (...) S.A. w K. oświadczył, że na mocy odrębnych umów zobowiązał się dostarczać do zakładów wymienionych w załącznik nr 1 do umowy dostawy lub usługi, za które miał wystawiać faktury VAT i za które zakłady miały płacić za dostawy lub usługi wymienione w terminie wskazanym na fakturze.

Dowód: umowa z 9.03.2012 r. wraz z załącznikami i aneksami k. 314 - 361.

W dniu 21.01.2013 r. (...) S.A. w K. sporządził zestawienie faktur poręczonych w wykonaniu umów o współpracy w zakresie obsługi wierzytelności i udzielaniu poręczeń. Zestawienie obejmowało między innymi, fakturę nr (...) na kwotę 23 029,46 zł, której termin płatności przypadał na 12.01.2013 r. W tym samym dniu pozwany został zawiadomiony przez powoda o zawartej w dniu 9.03.2012 r. umowie o współpracy i poręczeniu powyższej faktury.

W dniu 31.01.2013 r. powód dokonał na rzecz (...) S.A. płatności
w kwocie 224 323,26 zł, w którego jako tytuł płatności wskazano umowę poręczenia (bez bliższych danych umożliwiających jej identyfikację), po czym poinformował pozwanego o dokonaniu spłaty zobowiązań wobec (...) S.A. i zażądał zapłaty kwoty 11 763,52 zł.

Faktura nr (...) opiewała na łączną kwotę 34 400 zł.

W dniu 22.02.2013 r. zostało sporządzone (...) S.A. w K. sporządził zestawienie faktur poręczonych w wykonaniu umów o współpracy w zakresie obsługi wierzytelności i udzielaniu poręczeń. Zestawienie obejmowało między innymi, fakturę nr (...) na kwotę 17 640 zł, której termin płatności przypadał na 18.02.2013 r. W tym samym dniu pozwany został zawiadomiony przez powoda o zawartej w dniu 9.03.2012 r. umowie o współpracy i poręczeniu powyższej faktury.

W dniu 27.02.2013 r. powód dokonał na rzecz (...) S.A. płatności
w kwocie 139 716,31 zł, w którego jako tytuł płatności wskazano umowę poręczenia (bez bliższych danych umożliwiających jej identyfikację), po czym poinformował pozwanego o dokonaniu spłaty zobowiązań wobec (...) S.A. i zażądał zapłaty kwoty 11 213,93 zł.

Faktura nr (...) opiewała na łączną kwotę 17 640 zł.

W dniu 12.04.2013 r. zostało sporządzone przez (...) S.A. w K. kolejne zestawienie faktur poręczonych w wykonaniu umów o współpracy w zakresie obsługi wierzytelności i udzielaniu poręczeń. Zestawienie obejmowało między innymi, fakturę nr (...) na kwotę 5 861,70 zł, której termin płatności przypadał na 9.03.2013 r. W tym samym dniu pozwany został zawiadomiony przez powoda o zawartej w dniu 9.03.2012 r. umowie o współpracy i poręczeniu powyższej faktury.

W dniu 9.05.2013 r. powód dokonał na rzecz (...) S.A. płatności w kwocie 113 718,10 zł, w którego jako tytuł płatności wskazano umowę poręczenia (bez bliższych danych umożliwiających jej identyfikację), po czym poinformował pozwanego o dokonaniu spłaty zobowiązań wobec (...) S.A. i zażądał zapłaty kwoty 5 861,70 zł.

Faktura nr (...) opiewała na łączną kwotę 23 240 zł.

Kolejne zestawienie faktur poręczonych w wykonaniu umów o współpracy w zakresie obsługi wierzytelności i udzielaniu poręczeń zostało sporządzone (...) S.A. w K. w dniu 10.06.2013 r. Zestawienie obejmowało między innymi, fakturę nr (...) na kwotę 2 870,68 zł, której termin płatności przypadał na 8.04.2013 r. W tym samym dniu pozwany został zawiadomiony przez powoda o zawartej w dniu 9.03.2012 r. umowie o współpracy i poręczeniu powyższej faktury.

W dniu 24.06.2013 r. powód dokonał na rzecz (...) S.A. płatności w kwocie 153 353,49 zł, w którego jako tytuł płatności wskazano umowę poręczenia (bez bliższych danych umożliwiających jej identyfikację), po czym poinformował pozwanego o dokonaniu spłaty zobowiązań wobec (...) S.A. i zażądał zapłaty kwoty 2 870,68 zł.

Faktura nr (...) opiewała na łączną kwotę 27 520 zł.

dowód: zestawienie faktur poręczonych – k. 364 - 365, 367 – 368, 371 – 372, 374, zawiadomienia pozwanego z 22.02.2013 r., 12.04.2013 r., 21.01.2013 r., 10.06.2013 r. – k. 362, 366, 369, 373 r., informacja o spłacie zobowiązań – k. 377 - 379, 382, 385 – 387, 390, 393 – 395, 398, 401 – 403, 406, faktura nr (...) – k. 383, faktura nr (...) – k. 391, faktura nr (...) – k. 399, faktura nr (...) – k. 407, potwierdzenia przelewu – k. 381, 389, 397, 405.

W dniu 29.06.2012 r. powód zawarł z (...) S.A. w S. umowę o współpracy w zakresie zarządzania płynnością, na podstawie której poręczył istniejące i niewymagalne, jak również przyszłe zobowiązania szpitali wymienionych w załączniku nr 1 do umowy, w tym również pozwanego, poręczenie obejmowało zarówno zobowiązania z tytułu należności głównych jak i odsetek. W umowie tej (...) S.A. w S. oświadczył, że na mocy odrębnych umów zobowiązał się dostarczać do zakładów wymienionych w załącznik nr(...) do umowy dostawy lub usługi, za które miał wystawiać faktury VAT i za które zakłady miały płacić za dostawy lub usługi wymienione w terminie wskazanym na fakturze. Umowę powyższą w imieniu powoda (...) S.A. z siedzibą w Ł. podpisali – M. P. – kierownik działu obsługi transakcji i R. S. dyrektor rynków zagranicznych. Żadna z tych osób nie wchodziła w skład zarządu, ani nie była prokurentem powodowej spółki. Brak dokumentów, aby dysponowali oni pełnomocnictwami do reprezentowania spółki.

Zgodnie z odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego wg stanu na dzień 6.09.2013 r. do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych spółki oraz do podpisywania w imieniu spółki są upoważnienia dwaj członkowie zarządu działający łącznie lub jeden członek zarządu łącznie z prokurentem.

Dowód: umowa z 29.06.2012 r. wraz z załącznikami i aneksami k. 182-246, odpis KRS – k. 26;

W dniu 20.03.2013 r. (...) S.A. w S. sporządził zestawienie faktur poręczonych w wykonaniu umowy o współpracy w zakresie zarządzania płynnością. Zestawienie obejmowało między innymi, fakturę nr (...) na kwotę 1 079,57 zł, której termin płatności przypadał na 3.03.2013 r., fakturę nr (...) na kwotę 5 495,67 zł, której termin płatności przypadał na 14.03.2013 r., fakturę nr (...) na kwotę 43,74 zł, której termin płatności przypadał na 24.03.2013 r., fakturę nr (...) na kwotę 4 468,90 zł, której termin płatności przypadał na 24.03.2013 r., fakturę nr (...) na kwotę 1959,64 zł, której termin płatności przypadał na 28.03.2013 r. W tym samym dniu pozwany został zawiadomiony przez powoda o zawartej w dniu 29.06.2012 r. umowie o współpracy i poręczeniu powyższych faktur.

W dniu 23.04.2013 r. (...) S.A. w S. sporządził zestawienie faktur poręczonych w wykonaniu umowy o współpracy w zakresie zarządzania płynnością. Zestawienie obejmowało między innymi, fakturę nr (...) na kwotę 11 481,11 zł, której termin płatności przypadał na 3.04.2013 r., fakturę nr (...) na kwotę 9 292,75 zł, której termin płatności przypadał na 11.04.2013 r., fakturę nr (...) na kwotę 87,48 zł, której termin płatności przypadał na 11.04.2013 r., fakturę nr (...) na kwotę 6 496,26 zł, której termin płatności przypadał na 20.04.2013 r., fakturę nr (...) na kwotę 2 289,60 zł, której termin płatności przypadał na 26.04.2013 r. W tym samym dniu pozwany został zawiadomiony przez powoda o zawartej w dniu 29.06.2012 r. umowie o współpracy i poręczeniu powyższych faktur.

Pismami z dnia 13.06.2013 r., 28.05.2013 r. i 15 maja 2013 r. powód poinformował pozwanego o dokonaniu spłaty zobowiązań wobec (...) S.A. w S. i zażądał zapłaty odpowiednio kwoty 8 785,86 zł, 20 861,34 zł i 6 472,28 zł.

Faktura nr (...) opiewała na łączną kwotę 2 289,60 zł, faktura nr (...) na łączną kwotę 6 496,26 zł, faktura nr (...) na kwotę 1959,64 zł, faktura nr (...) na łączną kwotę 4 468,90 zł, faktura nr (...) na łączną kwotę 43,74 zł.

dowód: zestawienie faktur poręczonych – k. 248 – 263, 265 – 282, zawiadomienie pozwanego o poręczeniu zobowiązań – k. 247, informacja o spłacie zobowiązań – k. 284 – 286, 292 – 294, 305 – 307, faktura nr (...) – k. 313, faktura nr (...) – k. 310 – 312, faktura nr (...) – k. 309, faktura nr (...) – k. 289 290, faktura nr (...) – k. 288, faktura nr (...) – k. 300 303, fakturę nr (...) – k. 296 298, faktura nr (...) – k. 299.

W dniu 8.11.2012 r. powód zawarł z (...) Sp. z o.o. w W. umowę o współpracy w zakresie obsługi wierzytelności i udzielania poręczeń, na podstawie której poręczył istniejące i niewymagalne, jak również przyszłe zobowiązania szpitali wymienionych w załączniku nr(...) do umowy, w tym również pozwanego, poręczenie obejmowało zarówno zobowiązania z tytułu należności głównych jak i odsetek. W umowie tej (...) Sp. z o.o. w W. oświadczył, że na mocy odrębnych umów zobowiązał się dostarczać do zakładów wymienionych w załącznik nr(...)do umowy dostawy lub usługi, za które miał wystawiać faktury VAT i za które zakłady miały płacić za dostawy lub usługi wymienione w terminie wskazanym na fakturze.

Dowód: umowa z 8.11.2012 r. wraz z załącznikami i aneksami k. 37 – 59.

W dniu 23.11.2012 r. (...) Sp. z o.o. w W. sporządził zestawienie faktur poręczonych w wykonaniu umowy o współpracy w zakresie obsługi wierzytelności i udzielaniu poręczeń z dnia 8.11.2012 r.

W dniu 5.12.2012 r. (...) Sp. z o.o. w W. sporządził kolejne zestawienie faktur poręczonych w wykonaniu umowy o współpracy w zakresie obsługi wierzytelności i udzielaniu poręczeń z dnia 8.11.2012 r. Zestawienie obejmowało między innymi, fakturę nr (...) na kwotę 4 752 zł z terminem płatności przypadającym na 6.12.2012 r., fakturę nr (...) na kwotę 6 868,80 zł z terminem płatności przypadającym na 12.12.2012 r., fakturę nr (...) na kwotę 3 780 zł z terminem płatności przypadającym na 13.12.2012 r., fakturę nr (...) na kwotę 172,80 zł z terminem płatności przypadającym na 13.12.2012 r., fakturę nr (...) na kwotę 2 764,80 zł z terminem płatności przypadającym na 13.12.2012 r., fakturę nr (...) na kwotę 2 592,00 zł z terminem płatności przypadającym na 13.12.2012 r., fakturę nr (...) na kwotę 3 780 zł z terminem płatności przypadającym na 20.12.2012 r., fakturę nr (...) na kwotę 2 764,80 zł z terminem płatności przypadającym na 20.12.2012 r., fakturę nr (...) na kwotę 13 608,00 zł z terminem płatności przypadającym na 20.12.2012 r., fakturę nr (...) na kwotę 6 210 zł z terminem płatności przypadającym na 20.12.2012 r., fakturę nr (...) na kwotę 13 737,60 zł z terminem płatności przypadającym na 26.12.2012 r., fakturę nr (...) na kwotę 4 212 zł z terminem płatności przypadającym na 27.12.2012 r., fakturę nr (...) na kwotę 8 316,00 zł z terminem płatności przypadającym na 28.12.2012 r., fakturę nr (...) na kwotę 432 zł z terminem płatności przypadającym na 8.11.2012 r., fakturę nr (...) na kwotę 1 663,20 zł z terminem płatności przypadającym na 8.12.2012 r.

W tym samym dniu pozwany został zawiadomiony przez powoda
o zawartej w dniu 8.11.2012 r. umowie o współpracy i poręczeniu powyższych faktur.

W dniu 14 stycznia 2012 r. (...) Sp. z o.o. w W. sporządził kolejne zestawienie faktur poręczonych w wykonaniu umowy o współpracy w zakresie obsługi wierzytelności i udzielaniu poręczeń z dnia 8.11.2012 r. Zestawienie obejmowało między innymi, fakturę nr (...) na kwotę 7 128 zł z terminem płatności przypadającym na 5.01.2013 r., fakturę nr (...) na kwotę 2 376 zł z terminem płatności przypadającym na 16.01.2013 r., fakturę nr (...) na kwotę 24 796,80 zł z terminem płatności przypadającym na 18.01.2013 r.

W tym samym dniu pozwany został zawiadomiony przez powoda o zawartej w dniu 8.11.2012 r. umowie o współpracy i poręczeniu powyższych faktur.

Pozwany dokonywał przelewów na rzecz (...) Sp. z o.o. w W. i tak w dniu 14.02.2013 r. dokonano przelewu na kwotę 444 821,21 zł z tytułu umowy poręczenia z dnia 8.11.2012 r., w dniu 15.01.2013 r. dokonano przelewu na kwotę 343 002,19 zł z tytułu umowy poręczenia z dnia 8.11.2012 r., w dniu 23.01.2013 r. dokonano przelewu na kwotę 319 068,65 zł z tytułu umowy poręczenia z dnia 8.11.2012 r., w dniu 12.03.2013 r. dokonano przelewu na kwotę 232 729,09 zł z tytułu umowy poręczenia z dnia 8.11.2012 r., w dniu 27.03.2013 r. dokonano przelewu na kwotę 120 948,82 zł z tytułu umowy poręczenia z dnia 8.11.2012 r., w dniu 31.01.2013 r. dokonano przelewu na kwotę 613 034,67 zł z tytułu umowy poręczenia z dnia 8.11.2012 r., w dniu 26.02.2013 r. dokonano przelewu na kwotę 308 946, 53 zł z tytułu umowy poręczenia z dnia 8.11.2012 r., zaś w dniu 18.03.2013 r. na kwotę 156 444,52 z tytułu umowy poręczenia z dnia 8.11.2012 r.

Powód informował pozwanego o spłacie zobowiązań i wzywał pozwanego do ich zapłaty. Przedstawiały się one następująco:

-

14 i 15 02.2013 r. informacja o zapłacie faktur: nr (...) na kwotę 4 752 zł, nr (...) na kwotę 1 663,20zł, nr (...) na kwotę 6 868,80 zł, nr (...) na kwotę 3 780 zł, nr (...) na kwotę 172,80 zł, nr (...) na kwotę 2 764,80 zł, nr (...) na kwotę 2 592,00 zł,

-

15 i 16.01.2013 r. informacja o zapłacie faktur: nr (...) na kwotę 3 434,40 zł, nr (...) na kwotę 5 616 zł, nr (...) na kwotę 4 752 zł, nr (...) na kwotę 3 564 zł, nr (...) na kwotę 432 zł.

-

23 i 28.01.2013 r. informacja o zapłacie faktury nr (...) na kwotę 4 752 zł

-

12 i 15.03.2013 r. informacja o zapłacie faktury nr (...) na kwotę 13 737,60 zł, nr (...) na kwotę 4 212 zł, nr (...) na kwotę 8 316 zł,

-

27 i 29.03.2013 r. informacja o zapłacie faktury nr (...) na kwotę 2 376 zł, nr (...) na kwotę 24 796,80 zł, nr (...) na kwotę 756 zł

-

31.01. i 4.02.2013 r. informacja o zapłacie faktury nr (...) na kwotę 5 940 zł, nr (...) na kwotę 5 151,60 zł, nr (...) na kwotę 1 717,20 zł, nr (...) na kwotę 14 169,60 zł, nr (...) na kwotę 4 752 zł, nr (...) na kwotę 415,80 zł,

-

26 i 28.02.2013 r. informacja o zapłacie faktury nr (...) na kwotę 3 780 zł, nr (...) na kwotę 2 764,80 zł, nr (...) na kwotę 13 608, nr (...) na kwotę 6 210 zł,

-

18 i 20.03.2013 r. informacja o zapłacie faktury nr (...) na kwotę 7 128 zł.

Faktury wystawione zostały na następujące kwoty:

- nr (...) na kwotę 4 752 zł

- nr (...) na kwotę 6 868,80 zł,

- nr (...) na kwotę 3 780 zł,

- nr (...) na kwotę 172,80 zł,

- nr (...) na kwotę 2 764,80 zł

- nr (...) na kwotę 2 592,00 zł

- nr (...) na kwotę 3 780 zł

- nr (...) na kwotę 2 764,80

- nr (...) na kwotę 13 608,00 zł

- nr (...) na kwotę 6 210 zł

- nr (...) na kwotę 13 737,60 zł

- nr (...) na kwotę 4 212 zł

- nr (...) na kwotę 8 316,00 zł

- nr (...) na kwotę 432 zł

- nr (...) na kwotę 1 663,20 zł

- nr (...) na kwotę 4 752 zł

- nr (...) na kwotę 3 564 zł

- nr (...) na kwotę 4 752 zł

- nr (...) na kwotę 5 616 zł

- nr (...) na kwotę 3 434,40 zł

- nr (...) na kwotę 4 752 zł,

- nr (...) na kwotę 415,80 zł

- nr (...) na kwotę 4 752 zł

- nr (...) na kwotę 14 169,60 zł

- nr (...) na kwotę 1 717,20 zł

- nr (...) na kwotę 5 151,60 zł

- nr (...) na kwotę 5 940 zł

- nr (...) na kwotę 7 128 zł

- nr (...) na kwotę 24 796,80 zł

- nr (...) na kwotę 2 376 zł

dowód: zestawienie faktur poręczonych – k. 60 - 68, 70 – 76, 78 - 83, zawiadomienie pozwanego o poręczeniu zobowiązań – k. 69, 77; potwierdzenie przelewu – k. 90, 104, 117, 127, 137, 152, 166, 179; informacja o spłacie zobowiązań – k. 85, 88, 91, 100 – 102, 105, 113-115, 118, 121-123, 125, 128, 133 – 135, 138, 145-148, 150, 153, 162 – 164,167, 175 – 177, 180; faktury nr (...) – k. 92 – 98, faktury nr (...) – k. 106 – 111, faktura nr (...) – k. 119, faktury nr (...) – k. 129 – 131, faktury nr (...) – k. 141 – 143, faktury nr (...) – k. 154 160, faktury nr (...) – k. 168 – 173, faktura nr (...) – k. 181.

Pismami z dnia 28.04.2013, 12.06.2013 r., 27.06.2013 r., 7.08.2013 powód wzywał pozwanego do zapłaty należności. Wezwania były wysłane listami poleconymi na adres pozwanego

dowód: wezwania do zapłaty i potwierdzenia nadania przesyłek poleconych – k. 408 – 422.

Stan faktyczny w rozpoznawanej sprawie nie był sporny. Postępowanie dowodowe ograniczyło się w zasadzie do przeprowadzenia przez Sąd dowodów z dokumentów prywatnych zawnioskowanych przez strony. Wiarygodności tych dokumentów nie kwestionowała żadna ze stron, niemniej jednak w świetle art. 245 k.p.c. stanowią one wyłącznie dowód tego, że osoby które je podpisały, złożyły oświadczenia zawarte w dokumentach.

Sąd zważył, co następuje:

Poza sporem pozostaje, iż powód w dniach 8.11.2012 r. i 9.03.2012 r. zawarł z firmami (...) Sp. z o.o. w (...) S.A. w K. umowy o współpracy w zakresie obsługi wierzytelności i udzielania poręczeń, natomiast w dniu 29.06.2012 r. z (...) S.A. w S. umowę o współpracy w zakresie zarządzania płynnością, na podstawie których poręczył istniejące i niewymagalne, jak również przyszłe zobowiązania szpitali wymienionych w załączniku nr (...)do tych umów, w tym również pozwanego, przy czym poręczenie obejmowało zarówno zobowiązania z tytułu należności głównych jak i odsetek.

Zgodnie z art. 876 § 1 k.c. przez umowę poręczenia poręczyciel zobowiązuje się względem wierzyciela wykonać zobowiązanie na wypadek, gdyby dłużnik zobowiązania nie wykonał. Natomiast w świetle art. 885 k.c. i art. 886 k.c. poręczyciel powinien niezwłocznie zawiadomić dłużnika o dokonanej przez siebie zapłacie długu, za który poręczył. Gdyby tego nie uczynił, a dłużnik zobowiązanie wykonał, nie może żądać od dłużnika zwrotu tego, co sam wierzycielowi zapłacił, chyba że dłużnik działał w złej wierze. Natomiast jeżeli poręczenie udzielone zostało za wiedzą dłużnika, dłużnik powinien niezwłocznie zawiadomić poręczyciela o wykonaniu zobowiązania. Gdyby tego nie uczynił, poręczyciel, który zaspokoił wierzyciela, może żądać od dłużnika zwrotu tego, co wierzycielowi zapłacił, chyba że działał w złej wierze.

Wbrew twierdzeniom powoda, umowy poręczenia zawarte przez niego, w ramach których uregulował on wobec dostawców pozwanego (...) S.A. w K., (...) S.A. w (...) Sp. z o.o. w W. zobowiązania pozwanego, były nieważne, a tym samym powód nie mógł wstąpić w prawa zaspokojonego wierzyciela zgodnie z art. 518 § 1 pkt 1 k.c. Tym samym umowa taka nie może być źródłem zobowiązania wobec pozwanego.

Istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia niniejszej sprawy ma przepis art. 53 ust. 6 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 o zakładach opieki zdrowotnej, nieobowiązujący już. Przepis ten, wprowadzony przez art. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 22 października 2010 r. o zmianie ustawy o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U. Nr 230, poz. 1507) stanowił, że czynność prawna mająca na celu zmianę wierzyciela, w przypadku zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej, może nastąpić po wyrażeniu zgody przez podmiot, który utworzył zakład. Przy czym przepis ten miał zastosowanie wyłącznie do zobowiązań powstałych po dniu wejścia w życie ustawy nowelizującej (tj. po 22.12.2010 r.).

Przepis ten utracił moc z dniem 1 lipca 2011 r., kiedy to weszła w życie ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. poz. 217), zawierająca w zasadzie identyczne uregulowanie w art. 54 ust. 5. Do interpretacji umów w niniejszej sprawie to właśnie te przepis ma zastosowanie.

Zdaniem Sądu, dokonując wykładni obu powyższych przepisów nie sposób nie odwołać się do zasad funkcjonalnej wykładni prawa i funkcji, jaką ten przepis ma spełniać. Ustawodawca (należy przyjąć, że racjonalny), wprowadził do treści przepisu określenie czynność prawna mająca na celu zmianę wierzyciela samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej. Nie zawarł w tej normie prawnej zamkniętego katalogu umów, których zawieranie miałoby być wyłączone bez zgody uprawnionego organu. Cel, jaki przyświecał ustawodawcy jasno wynika z treści uzasadnienia projektu ustawy nowelizującej ustawę o zakładach opieki zdrowotnej. Wskazano w tym uzasadnieniu, że celem projektowanej regulacji jest ograniczenie handlu wierzytelnościami poprzez konieczność uzyskania zgody przez podmiot, który utworzył zakład. Intencją ustawodawcy jest objęcie powyższym ograniczaniem wszystkich czynności prawnych, które w efekcie doprowadziłyby do zmiany wierzyciela. (vide: uzasadnienie projektu ustawy o zmianie ustawy o zakładach opieki zdrowotnej druk sejmowy Sejmu VI kadencji nr (...)). Przepis ten zawiera niezmiernie rzadko stosowaną przez ustawodawcę klauzulę generalnej nieważności umowy z mocy prawa. Nie można, zdaniem Sądu stosowania tego przepisu ograniczać wyłącznie do tych umów, których celem jest stricte zmiana wierzyciela, ale stosować do wszelkich umów, których efektem może być zmiana wierzyciela. Niewątpliwie do kategorii takich umów należy w pewnych okolicznościach umowa poręczenia, o której mowa w art. 876 – 887 k.c.

Powód musiał mieć świadomość wyrażonego, zarówno w cytowanej powyżej ustawie jak i umowach zawieranych przez podmioty trzecie z pozwanym, zakazu zawierania umów, które prowadzą do wstąpienia w prawa wierzyciela innego podmiotu (co wynika z treści zawieranych umów). Zdaniem Sądu powód uczestniczył zatem w pozorności tej czynności. Znając ustawowy i umowny zakaz, który wykluczał przelew wierzytelności, powód aby ,,obsługiwać” wierzytelności osoby trzeciej i dysponować tymi wierzytelnościami, zawarł pozorne umowę poręczenia.

Wskazać należy, że umowa pozwanego z (...) S.A. w (...) Sp. z o.o. w W. zawierały postanowienia zakazujące zakaz przenoszenia wierzytelności w sposób określony w art. 876-887 k.c. bez zgody zamawiającego ( (...) umowy z 20.09.2012 r., 15.10.2012, 16.03.2012, 27.03.2012, 9.07.2012 r., 8.10.2012 r.). Wbrew twierdzeniom pozwanego, zasada swobody umów umożliwia zawarcie takiego porozumienia w umowie cywilnoprawnej pomiędzy dwoma podmiotami i nie jest to sprzeczne z prawem. Zastrzeżenie takie czyni umowę tę bezskuteczną zgodnie z art. 63 § 1 k.c. do czasu wyrażenia zgody przez zamawiającego.

Wszystkie trzy umowy będą źródłem zobowiązań pozwanego wobec firm (...) Sp. z o.o. w W., (...) S.A. w (...) S.A. w S. zostały zawarte w czasie obowiązywania przepisów ograniczających możliwość zawierania umów, których celem byłaby zmiana wierzyciela zakładu opieki. Przeniesienie wierzytelności było w tym okresie niedopuszczalne nie tylko z uwagi na zastrzeżenie umowne, ale i ustawowe, opisane wyżej. Poza tym umowę z (...) S.A. w imieniu powoda podpisały osoby nieuprawnione w świetle informacji zawartych w KRS.

Zdaniem Sądu umowy o współpracy zawarte przez powoda z (...) S.A. i (...) S.A. i (...) Sp. z o.o. miały w efekcie doprowadzić do zmiany wierzyciela, za czym przemawia treść (...) pkt.(...)tych umów. Podmioty zawierające umowę z powodem złożyły zapewnienie, że wszystkie wskazane wierzytelności są bezsporne, nieprzedawnione oraz, że nie zostały w żaden sposób zmodyfikowane poprzez jakąkolwiek czynność prawną, a co za tym idzie przysługują mu wszelkie prawa związane z wierzytelnością wynikające z obowiązujących przepisów prawa oraz, że wierzytelności te są w jakikolwiek sposób obciążone na podstawie przepisów prawa lub postanowień jakiejkolwiek umowy. Postanowienia te miały także zastosowanie do umów przyszłych. Jest to typowe zastrzeżenie dla umów przelewu wierzytelności. Umowę tę należy interpretować zgodnie z jej literalnym brzmieniem, gdyż wobec bierności stron procesu, Sąd nie przeprowadził dowodu z przesłuchania stron. Umowy zawierane przez powoda są w istocie pozornymi umowami poręczenia zawieranymi dla obejścia prawa i ukrycia umowy przelewu wierzytelności przez wierzyciela zakładu opieki zdrowotnej jakim jest pozwany.

O kosztach procesu orzeczono na podstawie art. 98 k.p.c. Na koszty procesu poniesione przez pozwanego, których obowiązkiem zwrotu został obciążony powód złożyły się koszty zastępstwa procesowego w wysokości 7 200 zł zgodnie z § 2 w zw. z § 6 pkt 7 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego z urzędu z dnia (DZ.U. z 2013 r. poz. 490) oraz opłata skarbowa od złożenia pełnomocnictwa w kwocie 17 zł.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Agata Pruchnik
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Przemyślu
Osoba, która wytworzyła informację:  Jacek Saramaga
Data wytworzenia informacji: