Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 706/17 - uzasadnienie Sąd Rejonowy w Łańcucie z 2018-03-28

Sygn. akt I C 706/17

UZASADNIENIE WYROKU

Sądu Rejonowego w Łańcucie z dnia 16.03.2018 r.

Pozwem z dnia 13.06.2017 r. powód (...) Sp. z o.o. z siedzibą w G., domagała się zasądzenia w elektronicznym postępowaniu upominawczym od pozwanego T. S. kwoty 7.568,34 złotych, w tym :

- kwoty 7.417,55 zł z odsetkami umownymi w wysokości odsetek maksymalnych za opóźnienie od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty,

- kwoty 150,79 zł z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty

oraz zwrotu kosztów postępowania.

W uzasadnieniu żądania pozwu wskazano, iż powód wywodzi swoje roszczenie z tytułu niespłaconej przez pozwanego pożyczki.

Nakazem zapłaty z dnia 30.06.2017 roku, sygn. akt VI Nc –e 1152641/17 / k. 6/ Sąd Rejonowy Lublin - Zachód w Lublinie uwzględnił wniesione powództwo w całości.

Na skutek sprzeciwu pozwanego nakaz stracił moc. W złożonym sprzeciwie pozwany domagał się oddalenia powództwa, zarzucając spłatę zadłużenia wobec pozwanego w całości.

Ostatecznie pismem z dnia 26.02.2018 r. powód ograniczył powództwo wobec częściowego spełnienia zobowiązania przez pozwanego do kwoty 6.049,69 złotych z odsetkami umownymi w wysokości odsetek maksymalnych za opóźnienie od dnia 14.02.2018 roku do dnia zapłaty oraz kosztami postępowania według norm przepisanych. W pozostałej części cofnął powództwo.

Sąd ustalił i zważył, co następuje:

Powód (...) Sp. z o.o. z siedzibą w G., prowadzący działalność gospodarczą w zakresie udzielania pożyczek osobom fizycznym ze środków własnych zawarł w dniu 08.09.2016r. z pozwanym T. S. umowę pożyczki nr (...)(...), na postawie której udzielił pozwanemu pożyczki w kwocie 9.874,80 zł, którą pozwany zobowiązał się spłacić w 24 miesięcznych ratach po 411,45 złotych. Raty były płatne miesięcznie, począwszy od dnia 08.10.2016r. Każda kolejna rata płatna w tym samym dniu kolejnego miesiąca kalendarzowego, zgodnie z terminami wskazanymi w harmonogramie spłaty.

Rzeczywista stopa oprocentowania pożyczki wynosiła 191,40 %. Całkowita kwota do zapłaty z tytułu zawartej umowy pożyczki wynosiła 15.849,60 zł. Prowizja wynosząca 5.974,80 złotych została potrącona z kwoty pożyczki. Pozwany otrzymał kwotę 3.900 złotych.

W umowie zastrzeżono także, iż w przypadku opóźnienia w spłacie pożyczki przez pożyczkobiorcę pożyczkodawca ma prawo naliczania odsetek za opóźnienie. Roczna stopa oprocentowania zadłużenia przeterminowanego, tj. stopa odsetek jest stopą zmienną i równa się dwukrotności wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie ( § 6 ust. 2 umowy pożyczki ).

( odpis umowy pożyczki nr (...)(...) – k. 20-23, wniosek o dokonanie potrącenia kwoty prowizji z wypłacanej całkowitej kwoty pożyczki – k. 24, aneks nr (...) do umowy pożyczki – k. 25, zeznania powoda – k. 60)

Do dnia wniesienia pozwu w niniejszej sprawie pozwany dokonał sześciu wpłat na łączną kwotę 2.457,25 zł, które zostały zaksięgowane na poczet należności głównej. Były to następujące wpłaty :

- w dniu 27.10.2016 r. – 411,45 zł

- w dniu 21.11.2016 r. – 411,45 zł

- w dniu 19.12.2016r. – 411,45 zł

- w dniu 23.01.2017 r. – 411,45 zł

- w dniu 13.04.2017 r. – 400,00 zł

Pozwany nie wywiązał się z obowiązku terminowej spłaty rat pożyczki w wysokości ustalonej w umowie z powodu problemów zdrowotnych. W związku z tym pismem z dnia 17.10.2016r. powód wezwał pożyczkobiorcę do uregulowania zaległych należności w kwocie 411,45 złotych w terminie 7 dni pod rygorem wypowiedzenia umowy, równoznacznej z koniecznością jednorazowej i niezwłocznej spłaty całej wymagalnej kwoty pożyczki wraz z odsetkami karnymi za opóźnienie w spłacie. Po bezskutecznym upływie zakreślonego w w/w piśmie terminu kolejnym pismem z dnia 15.03.2017r. powód wypowiedział umowę z dnia 08.09.2016r. nr (...), informując pożyczkobiorcę o wysokości zadłużenia. Po upływie 30 - dniowego okresu wypowiedzenia należności z tego tytułu stały się wymagalne z dniem 21.04.2017r.

Przed skierowaniem sprawy na drogę postępowania sądowego pismem z dnia 15.03.2017r. powód skierował do pozwanego ostateczne przedsądowe wezwanie do zapłaty.

( wezwanie do zapłaty z dnia 17.10.2016r. – k. 26, wypowiedzenie umowy pożyczki wraz z dowodem nadania pisma – k. 27-28, ostateczne przedsądowe wezwanie do zapłaty wraz z dowodem nadania pisma – k. 29-30, dowody wpłat dokonane przez pozwanego – k. 54-59 )

W toku postępowania, po dacie wytoczenia powództwa, pozwany dokonał na rzecz powoda kolejnych wpłat na łączną kwotę 1.745,80 zł:

- w dniu 24.07.2017 r. – 411,45 zł ( z tego kwotę 1,19 zł zaksięgowano na poczet odsetek ustawowych za opóźnienie od kwoty 150,79 zł, kwotę 116,65 złotych zaliczono na poczet odsetek maksymalnych za opóźnienie liczonych od kwoty 7417,55 zł od dnia 13.06.2017 r. do dnia 27.07.2017r. , kwotę 150,79 zł na poczet skapitalizowanych odsetek umownych , kwotę 142,83 złotych na poczet kapitału )

- w dniu 28.08.2017 r. – 411,45 zł ( z tego kwotę 97,74 złotych zaliczono na poczet odsetek maksymalnych za opóźnienie liczonych od kwoty 7274,72 zł od dnia 25.07.2017 r. do dnia 28.08.2017r., kwotę 313,71 złotych na poczet kapitału )

- w dniu 25.09.2017 r. – 411,45 zł ( z tego kwotę 74,88 złotych zaliczono na poczet odsetek maksymalnych za opóźnienie liczonych od kwoty 6.961,02 zł od dnia 29.08.2017 r. do dnia 25.09.2017r., kwotę 336,57 złotych na poczet kapitału )

- w dniu 31.10.2017 r. – 100,00 zł ( z tego kwotę 91,60 złotych zaliczono na poczet odsetek maksymalnych za opóźnienie liczonych od kwoty 6.624,45 zł od dnia 26.09.2017 r. do dnia 31.10.2017r., kwotę 8,40 złotych na poczet kapitału )

- w dniu 27.11.2017 r. – 400,00 zł ( z tego kwotę 68,52 złotych zaliczono na poczet odsetek maksymalnych za opóźnienie liczonych od kwoty 6.616,05 zł od dnia 01.11.2017 r. do dnia 27.11.2017r., kwotę 342,93 złotych na poczet kapitału )

( pismo powoda – k. 38-39, dowody wpłat – k. 54-59)

Przed terminem rozprawy pozwany dokonał kolejnej wpłaty w kwocie 411,45 złotych zaksięgowanej na rachunku bankowym powoda w dniu 13.02.2018 roku w części w wysokości 187,82 złotych na poczet naliczonych odsetek umownych od kapitału w wysokości 6.273,32 złotych od dnia 28.11.2017 roku do dnia wpłaty oraz w części wynoszącej 223,63 złotych na poczet kapitału.

( pismo powoda – k. 49)

Pozwany T. S. utrzymuje się z wynagrodzenia za pracę w wysokości 2.200 złotych netto. Posiada inne wymagalne zobowiązania pieniężne, w stosunku do których toczy się egzekucja komornicza. Deklaruje możliwość spłaty zobowiązania w ratach po 411 złotych miesięcznie.

( zeznania pozwanego – k. 60)

Powyższych ustaleń Sąd dokonał na podstawie przedłożonych przez powoda i pozwanego dokumentów, których treść i moc dowodowa nie nasuwała żadnych zastrzeżeń. Również zeznani pozwanego w pełni korespondowały z tymi dokumentami i nie budziły żadnych wątpliwości.

Z mocy art. 720 § 1 kc przez umowę pożyczki dający pożyczkę zobowiązuje się przenieść na własność biorącego określoną ilość pieniędzy albo rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku, a biorący zobowiązuje się zwrócić tę samą ilość pieniędzy albo tę samą ilość rzeczy tego samego gatunku i tej samej jakości. W praktyce funkcjonuje również umowa pożyczki bankowej, do której mają zastosowanie art. 720–724 kc oraz – odpowiednio – niektóre przepisy prawa bankowego.

W świetle art. 720 §1 kc oraz poczynionych na podstawie wyników postępowania dowodowego ustaleń Sąd uznał, iż zobowiązanie pieniężne pozwanego T. S. wobec powoda w wysokości określonej przez powoda w piśmie dotyczącym modyfikacji żądania pozwu z tytułu niedotrzymania warunków zawartej umowy pożyczki nie budzi żadnych wątpliwości. Pozwany potwierdził fakt zawarcia z powodem umowy pożyczki. Nie kwestionował istnienia zobowiązania dochodzonego zmodyfikowanym pozwem. W ocenie Sądu, w świetle dowodów wpłat przedłożonych przez pozwanego oraz dokumentów dołączonych do pozwu i popartych wywodami w pozwie i pismach procesowych powoda, również wysokość zobowiązania pozwanego nie budziła żadnych wątpliwości. Pozwanemu były znane warunki zawartej umowy pożyczki, w tym również wysokość jej oprocentowania, warunki i skutki wypowiedzenia umowy. Powód przedłożył dowód na okoliczność zawarcia umowy pożyczki oraz wykazał zasadność kwot dochodzonych pozwem, tj. zarówno należności głównej z tytułu niespłaconego przez pozwaną kapitału pożyczki, jak też odsetek, wskazując podstawę ich naliczania.

Mając na uwadze powyższe oraz uwzględniając treść umowy pożyczki, z której powód wywodzi swoje roszczenie, Sąd doszedł do przekonania, iż jej moc prawna i dowodowa nie budzi zastrzeżeń i na tej podstawie zasądził od pozwanego T. S. na rzecz powoda (...) Sp. z o.o. z siedzibą w G. kwotę 6. 049,69 zł z odsetkami umownymi w wysokości odsetek maksymalnych za opóźnienie od dnia 14.02.2018r. do dnia zapłaty.

Z powodu trudnej sytuacji finansowej pozwanego Sąd w oparciu o treść art. 320 kpc płatność zasadzonej kwoty rozłożył na 14 rat, płatnych do dnia 15- go każdego następującego po sobie miesiąca – przy czym 13 pierwszych rat w kwocie po 432 złotych, zaś ostatnia rata w kwocie 433,69 zł złotych.

W pozostałym zakresie w związku ze skutecznym cofnięciem powództwa postepowanie umorzył na podstawie art. 355§1 kpc.

O kosztach procesu orzeczono, zgodnie z jego wynikiem, na podstawie art. 98§1 kpc. Na koszty w kwocie 112,95 złotych zasądzone od pozwanego na rzecz powoda złożyły się następujące składniki: opłata sądowa od pozwu w kwocie 95,00 złotych, opłata z tytułu prowizji (...) w kwocie 0,95 złotych oraz opłata od pełnomocnictwa dla pracownika powoda w kwocie 17 złotych.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Magdalena Osinko
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Łańcucie
Data wytworzenia informacji: