Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

VI GC 387/13 - zarządzenie, wyrok, uzasadnienie Sąd Okręgowy w Rzeszowie z 2014-12-22

Sygn. akt VI GC 387/13

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 22 grudnia 2014 r.

Sąd Okręgowy w Rzeszowie VI Wydział Gospodarczy

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSO Anna Harmata

Protokolant: st.sekr.sądowy Joanna Mikulska

po rozpoznaniu w dniu 22 grudnia 2014 r. w Rzeszowie

na rozprawie

sprawy z powództwa: (...) S.A. w D.

przeciwko: (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa w Ł.

o zapłatę

I. zasądza od pozwanego (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa w Ł. rzecz powoda (...) S.A.
w D. kwotę 102.297,07 zł (sto dwa tysiące dwieście dziewięćdziesiąt siedem złotych siedem groszy) z ustawowymi odsetkami od kwot:

- 6.153,58 zł od dnia 12 grudnia 2012 r.,

- 5.863,07 zł od dnia 12 grudnia 2012 r.,

- 2.976,60 zł od dnia 15 grudnia 2012 r.,

67.054,56 zł od dnia 22 grudnia 2012 r.,

2.725,41 zł od dnia 29 grudnia 2012 r.,

- 2.536,88 zł od dnia 20 grudnia 2012 r.,

- 14.277,84 zł od dnia 21 grudnia 2012 r.

- do dnia zapłaty,

II. co do kwoty 8.000 zł (osiem tysięcy złotych) postępowanie umarza,

III. zasądza od pozwanego na rzecz powoda kwotę 8.327,14 zł (osiem tysięcy trzysta dwadzieścia siedem złotych czternaście groszy) tytułem kosztów procesu,

IV. zarządza zwrot powodowi (...) S.A. w D. kwoty 200 zł (dwieście złotych) tytułem połowy opłaty sądowej od cofniętego powództwa.

Sygn. akt VI GC 387/13

UZASADNIENIE

wyroku z dnia 22 grudnia 2014 r.

Pozwem wniesionym w sprawie powód (...) S.A.
w D. wniósł o zasądzenie od pozwanego (...) Sp. z o.o. Sp. k. w Ł. kwoty 109.587,94 zł z ustawowymi odsetkami tytułem ceny za sprzedany towar objęty wskazanymi szczegółowo fakturami VAT oraz o zasądzenie kosztów procesu.

W uzasadnieniu powyższego powód wskazał, iż pozwany w okresie od października 2012r. do grudnia 2012r. zakupił towar na łączną kwotę 139 464,58 zł. Towar został odebrany przez pozwanego. W dniu 15 marca 2013 r. pozwany uznał swój dług wobec powoda w łącznej kwocie 143.476,36 zł, należność objęta pozwem nie została dotychczas uregulowana.

W sprzeciwie od wydanego w sprawie nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym pozwany zarzucił: - naruszenie art. 499 pkt. 2 k.p.c. poprzez wydanie nakazu zapłaty, mimo, iż przytoczone przez powoda okoliczności budzą wątpliwości, - zawisłość sporu, skoro o to samo roszczenie między stronami toczy się sprawa wcześniej wszczęta przed Sądem Okręgowym w Ł. sygn. akt X GNc 649/13, - nadużycie przez powoda prawa podmiotowego do żądania spełnienia świadczenia objętego ww. nakazem zapłaty, jako sprzecznego ze społeczno - gospodarczym przeznaczeniem prawa i zasadami współżycia społecznego, - zarzut złej jakości dostarczonego towaru, - spełnienia świadczenia objętego pozwem w części.

Zważywszy na powyższe pozwany wniósł o odrzucenie pozwu, oddalenie powództwa oraz o zasądzenie kosztów postępowania od powoda, w tym kosztów zastępstwa procesowego. Pozwany wniósł również o przypozwanie Wytwórni (...) S.A. oraz (...) Sp. z o.o.

W uzasadnieniu pozwany zarzucił, iż powód nie przedstawił dowodów doręczenia faktur ani wezwania do zapłaty dochodzonych pozwem kwot. Pozwany zgłosił reklamację żywicy (...) (...), termin zapłaty za towar został między stronami ustalony jako uzależniony od uregulowania wynagrodzenia przez inwestora i wykonawcę budowy na której jako podwykonawca pozwany wykorzystywał dostarczone materiały. Na skutek komplikacji związanych ze złą jakością towaru dostarczonego przez powoda nie doszło do skutecznego odbioru prac budowlanych w terminie i zapłaty wynagrodzenia . Pozwany uregulował część należności za towar, do zapłaty pozostała kwota 101 587,54 zł.

Pismem z dnia 22 listopada 2013 r. powód podtrzymał pozew co do kwoty 101.587,94 zł, cofnął pozew w części co do kwoty 8.000 zł, wnosząc
o zasądzenie odsetek ustawowych od kwot: - 3000 zł od 12 grudnia 2012 r. do dnia
7 października 2013 r. 2000 zł od 12 grudnia 2012 r. do dnia 31 lipca 2013 r. - 3000 zł od 12 grudnia 2012 r. do dnia 8 lipca 2013 r.

Pozwany zaprzeczył zarzutom powoda, w tym zarzutowi nadużycia prawa podmiotowego oraz zarzutowi zawisłości sprawy wskazując, iż pozwana nie wskazała w jaki sposób dochodzenie zapłaty za zakupiony towar jest sprzeczne ze społecznym przeznaczeniem prawa i zasadami współżycia społecznego, nie wykazała także, żeby przeciw pozwanej toczyło się postępowanie sądowe uzasadniające odrzucenie pozwu w niniejszej sprawie. Jako nieudowodniony pozwany ocenił zarzut złej jakości dostarczonego towaru. Wskazał, że pozwana nigdy nie składała reklamacji na tę okoliczność, w żaden sposób też nie kwestionowała jakości odebranego towaru. W piśmie z dnia 15 marca 2013r. pozwana uznała swoje zadłużenie wynikające także z dołączonych do pozwu faktur VAT. Dokument dołączony do sprzeciwu zwany reklamacją nie obejmuje towaru, za który zapłaty dochodzi powódka w niniejszym postępowaniu. Pozwany zaprzeczył, aby strony uzależniały zapłatę za towar od uzyskania przez pozwaną wynagrodzenia od wykonawcy.

Wytwórnia (...) SA oraz (...) sp. z o. o. pomimo zawiadomienia o toczącym się procesie i wezwaniu ich do udziału w sprawie nie zgłosiły przystąpienia do sprawy. ( k- 106, 110, 111).
W dalszym toku sprawy strony podtrzymały dotychczasowe stanowiska.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

Strony łączyły stałe stosunki handlowe, w ramach których powódka sprzedawała, a pozwany kupował towar z terminem płatności wskazanym na fakturze. Zakupione materiały pozwany wykorzystywał wykonując, jako podwykonawca firmy (...) Sp. z o.o., prace na obiekcie inwestora (...) S.A., gdzie następował odbiór zamawianych towarów.

W toku współpracy strony zawarły między innymi następujące umowy sprzedaży towaru temafloor :

1.  W dniu 11.10.2012r. na kwotę 64 489,00 zł z terminem płatności na dzień 10.12.2012r. – w odzwierciedleniu niniejszego została wystawiona faktura VAT nr (...).

2.  W dniu 12.10.2012r. na kwotę 5 863,07 zł z terminem płatności na dzień 11.12.2012r. - w odzwierciedleniu niniejszego została wystawiona faktura VAT nr (...).

3.  W dniu 15.10.2012r. na kwotę 2.976,60 zł z terminem płatności na dzień 14.12.2012r. w odzwierciedleniu niniejszego została wystawiona faktura VAT nr (...).

4.  W dniu 22.10.2012r. na kwotę 67 054,56 zł z terminem płatności na dzień 21.12.2012r. w odzwierciedleniu niniejszego została wystawiona faktura VAT nr (...).

5.  W dniu 30.10.2012r. na kwotę 2.725,41 zł z terminem płatności na dzień 28.12.2012r. - w odzwierciedleniu niniejszego została wystawiona faktura VAT nr (...).

6.  W dniu 19.12.2012r. na kwotę 2 536,88 zł z terminem płatności na dzień 19.12.2012r. - w odzwierciedleniu niniejszego została wystawiona faktura VAT nr (...).

7.  W dniu 20.12.2012r. na kwotę 14.277,84 zł z terminem płatności na dzień 20.12.2012r. - w odzwierciedleniu niniejszego została wystawiona faktura VAT nr (...).

Dowody: faktury o nr (...) (k. 23-29), zeznania świadka J. O. (k. 142),zeznania świadka T. K. (1) (k. 240, 241).

Faktury nr (...) powód oznaczył jako płatne
w dniu wystawienia (odpowiednio 19 i 20 grudnia 2012 r.), towar ten bowiem miał być wydany na warunkach przedpłaty, która jednak nie nastąpiła. Powodem ustalenia takich warunków płatności, były z jednej strony zaległość pozwanego
w płatności za towar zakupiony u powoda, z drugiej strony umożliwienie pozwanemu zakończenia realizacji prac na inwestycji (...) S.A. i otrzymanie zapłaty umożliwiające uregulowanie zadłużenia względem powoda.

Pozwany otrzymał towar , w/w faktury i je zaksięgował. Faktury te, również
w zakresie dwu ostatnich, figurują w księgach rachunkowych pozwanego jako niezapłacone.

Dowody: wyciąg z ksiąg rachunkowych pozwanego (k.131. 132).

W dniu 24 września 2012 r. ( czyli przed wystawieniem pierwszej
z objętych pozwem faktur) T. K. (2), dyrektor do spraw handlowych spółki pozwanej złożył reklamację towaru zakupionego u powoda tj. żywicy (...) ( (...)) objętego fakturą nr (...) o wartości 12.852,00 zł. Wada towaru miała polegać na jego właściwościach, powodujących powstawanie dużej ilości pęcherzyków na pokrywanej powierzchni. Wada ta nie została potwierdzona, a reklamacja nie została uznana. Według wyjaśnień powoda złożonych w toku postępowania reklamacyjnego przyczyną powstawania pęcherzyków był fakt, iż zakład był w ruchu, wpływ na ich pojawienie się mogły mieć opiłki metali, zgłoszona właściwość nie była wadą. Wyjaśnienia te przyjął pozwany, nie wnosząc z tego tytułu w stosunku do powoda dalszych żądań, sam bowiem pozwany uznał, iż inwestor winien być przekonany tymi wyjaśnieniami.
W piśmie z dnia 2 października 2012 r. adresowanym do inwestora (...) S.A. powód stwierdził, że wada powłoki wykonanej przy użyciu reklamowanego towaru nie wynika z wad tego towaru, lecz z wykonania prac równolegle
z normalnymi pracami produkcyjnymi na terenie obiektu i wpływa jedynie na jej cechy estetyczne. Do pisma załączone były wyniki analizy próbek partii dostarczonego produktu, stwierdzające brak wad towaru. Pozwany uregulował należność za reklamowaną partię materiału tj. objętą fakturą nr (...), zamówił dalszą część towaru.

Dowody: faktura nr (...) (k. 54), email- T. K. (1) do J. O. z dnia 24 września 2012 r., zeznania świadka T. K. (1) (k. 240, 241), zeznania świadka J. O. (k. 142), pismo powoda z dnia
2 października 2012 r. adresowane do inwestora (...) S.A.(k. 200), wyniki analizy próbek partii dostarczonego produktu, stwierdzające brak wad towaru
(k. 201).

W toku współpracy wpłacone przez pozwanego kwoty zostały rozliczone poprzez zaliczenie ich na wierzytelności najstarsze, zważywszy na brak wskazania przez pozwanego konkretnego tytułu dla wpłacanych kwot:

Faktury na dzień 1.12.2012 r.

Nr faktury

Data faktury

Termin płatności

Kwota faktury

Kwota niezapłacona

(...)

2012-07-27

2012-09-25

39 323,76

28 135,85

(...)

2012-07-30

2012-09-28

1 180,80

1180,80

(...)

2012-07-31

2012-09-28

43 995,89

43 995,89

(...)

2012-08-08

2012-10-08

2 469,84

2 469,84

(...)

2012-08-09

2012-10-08

21 528,89

21 528,89

(...)

2012-08-23

2012-10-22

5 070,50

5 070,50

(...)

2012-09-12

2012-11-12

23 360,65

23 360,65

(...)

2012-09-13

2012-11-12

12 069,67

12 069,67

(...)

2012-09-13

2012-11-12

17 131,14

17 131,14

(...)

2012-09-26

2012-11-26

36 598,35

36 598,35

(...)

2012-10-11

2012-12-10

64 489,00

64 489,00

(...)

2012-10-12

2012-12-11

123

123

(...)

2012-10-12

2012-12-11

5 863,07

5 863,07

(...)

2012-10-15

2012-12-14

2 976,60

2 976,60

(...)

2012-10-22

2012-12-21

67 054,56

67 054,56

(...)

2012-10-30

2012-12-28

2 725,41

2 725,41

345 961,13

334 773,22

Pozwany w dniu 5.12.2012 r. dokonał wpłaty w kwocie 80 000,00 zł.
W przelewie podano tytuł "zapł za f-y" nie wskazując konkretnych dokumentów, powód zaliczył zapłatę na faktury najdawniej wymagalne:

Numer

faktury

Data faktury

Termin płatności

Kwota faktury

Kwota rozliczona przelewem z

5.12.2012 r.

(...)

2012-07-27

2012-09-25

39 323,76

28 135,85

(...)

2012-07-30

2012-09-28

1 180,80

1180,80

(...)

2012-07-31

2012-09-28

43 995,89

43 995,89

(...)

2012-08-08

2012-10-08

2 469,84

2 469,84

(...)

2012-08-09

2012-10-08

21 528,89

4 217,62

80 000,00

Stąd saldo po wpłacie z dnia 5.12.2012 r.:

Nr faktury

Data faktury

Termin płatności

Kwota faktury

Kwota niezapłacona

(...)

2012-08-09

2012-10-08

21 528,89

17 311,27

(...)

2012-08-23

2012-10-22

5 070,50

5 070,50

(...)

2012-09-12

2012-11-12

23 360,65

23 360,65

(...)

2012-09-13

2012-11-12

12 069,67

12 069,67

(...)

2012-09-13

2012-11-12

17 131,14

17 131,14

(...)

2012-09-26

2012-11-26

36 598,35

36 598,35

(...)

2012-10-11

2012-12-10

64 489,00

64 489,00

(...)

2012-10-12

2012-12-11

123

123

(...)

2012-10-12

2012-12-11

5 863,07

5 863,07

(...)

2012-10-15

2012-12-14

2 976,60

2 976,60

(...)

2012-10-22

2012-12-21

67 054,56

67 054,56

(...)

2012-10-30

2012-12-28

2 725,41

2 725,41

258 990,84

254 773,22

Pozwany w dniu 18.12.2012 r. dokonał wpłaty w kwocie 50 000,00 zł. W przelewie podano tytuł "zapł za f-y" nie wskazując konkretnych dokumentów. Powód ponownie zaliczył sobie spłatę na faktury najdawniej wymagalne.

Nr faktury

Data faktury

Termin płatności

Kwota faktury

Kwota rozliczona

przel. dn. 18.12.12r.

(...)

2012-08-09

2012-10-08

21 528,89

17 311,27

(...)

2012-08-23

2012-10-22

5 070,50

5 070,50

(...)

2012-09-12

2012-11-12

23 360,65

23 360,65

(...)

2012-09-13

2012-11-12

12 069,67

4 257,58

50 000,00

W dniach 19 i 20 grudnia 2012 r. powód wystawił dwie kolejne faktury:

Nr faktury

Data faktury

Termin płatności

Kwota faktury

Kwota niezapłacona

(...)

2012-12-19

2012-12-19

2 536,88

2 536,88

(...)

2012-12-20

2012-12-20

14 277,84

14 277,84

16 814,72

16.814,72

Kolejną wpłatę pozwany dokonał w dniu 28.12.2012 r. w kwocie
50 000,00 zł. W przelewie podano tytuł "zapł za f-y" nie wskazując konkretnych faktur, powód zaliczył płatność po raz kolejny na najstarsze faktury tj.

Nr faktury

Data faktury

Termin płatności

Kwota faktury

Kwota rozliczona

przel. z dn. 28.12.12r.

(...)

2012-09-13

2012-11-12

12 069,67

7 812,09

(...)

2012-09-13

2012-11-12

17 131,14

17 131,14

(...)

2012-09-26

2012-11-26

36 598,35

25 056,77

50 000,00

Po wpłacie z dnia 18.12.2012 i z dnia 28.12.2012 oraz dostawach
z 19 i 20 grudnia 2012 r. saldo nierozliczonych faktur było następujące:

Nr faktury

Data faktury

Termin płatności

Kwota faktury

Kwota niezapłacona

(...)

2012-09-26

2012-11-26

36 598,35

11541,58

(...)

2012-10-11

2012-12-10

64 489,00

64 489,00

(...)

2012-10-12

2012-12-11

123,00

123,00

(...)

2012-10-12

2012-12-11

5 863,07

5 863,07

(...)

2012-10-15

2012-12-14

2 976,60

2 976,60

(...)

2012-12-19

2012-12-19

2 536,88

2 536,88

(...)

2012-12-20

2012-12-20

14 277,84

14 277,84

(...)

2012-10-22

2012-12-21

67 054,56

67 054,56

(...)

2012-10-30

2012-12-28

2 725,41

2 725,41

196 644,71

171 587,94

W dniu 14.01.2013 r. pozwany dokonał wpłaty w kwocie 12 000,00 zł. W przelewie również podano tytuł "zapł za f-y" nie wskazując konkretnych dokumentów, powód wpłaty te zaliczył na najstarsze faktury tj.

Nr faktury

Data faktury

Termin płatności

Kwota faktury

Kwota rozliczona przelewem z dnia 14.01.2013

(...)

2012-09-26

2012-11-26

36 598,35

11541,58

(...)

2012-10-11

2012-12-10

64 489,00

458,42

12 000,00

Stąd saldo nierozliczonych faktur wyglądało następująco.

Nr faktury

Data faktury

Termin płatności

Kwota faktury

Kwota niezapłacona

(...)

2012-10-11

2012-12-10

64 489,00

64 030,58

(...)

2012-10-12

2012-12-11

123,00

123,00

(...)

2012-10-12

2012-12-11

5 863,07

5 863,07

(...)

2012-10-15

2012-12-14

2 976,60

2 976,60

(...)

2012-12-19

2012-12-19

2 536,88

2 536,88

(...)

2012-12-20

2012-12-20

14 277,84

14 277,84

(...)

2012-10-22

2012-12-21

67 054,56

67 054,56

(...)

2012-10-30

2012-12-28

2 725,41

2 725,41

. 160 046,36

159 587,94

W dniu 15.01.2013 r. oraz w dniu 25.01.2013 r. powód wystawił 2 faktury, które dłużnik uregulował w dniu 18.02.2013 r. wskazując je w tytule zapłaty.

Nr faktury

Data faktury

Termin płatności

Kwota faktury

Kwota niezapłacona

(...)

2013-01-15

2013-03-15

10.512,29

(...)

2013-01-25

2013-03-26

696,33

W dniu 29.01.2013 r. pozwany dokonał wpłaty w kwocie 20 000,00 zł. W przelewie podano tytuł "zapł za f-y" nie wskazując konkretnych dokumentów, powód zaliczył ją na najstarszą fakturę tj. na fakturę (...).

W dniu 19.02.2013 r. powód wystawił fakturę, którą pozwany uregulował w dniu 14.03.2013 r.

Nr faktury

Data faktury

Termin płatności

Kwota faktury

Kwota niezapłacona

(...)

2013-02-19

2013-04-19

3 888,42

W dniu 07.05.2013 r. pozwany dokonał wpłaty w kwocie 30 000,00 zł,
w dniu 8.07.2013r. w kwocie w kwocie 3 000,00 zł, w dniu 31.07.2013 r. w kwocie 2 000,00 zł, w dniu 07.10.2013 r w kwocie 3 000,00 zł. Powyższe wpłaty powód zaliczył na fakturę nr (...).

Nr faktury

Data faktury

Termin płatności

Kwota faktury

Kwota nierozliczona

(...)

2012-10-11

2012-12-10

64 489,00

6 153,58

(...)

2012-10-12

2012-12-11

5 863,07

5 863,07

(...)

2012-10-15

2012-12-14

2 976,60

2 976,60

(...)

2012-12-19

2012-12-19

2 536,88

2 536,88

(...)

2012-12-20

2012-12-20

14 277,84

14 277,84

(...)

2012-10-22

2012-12-21

67 054,56

67 054,56

(...)

2012-10-30

2012-12-28

2 725,41

2 725,41

160 046,36

101 587,94

Powyższy sposób rozliczenia, w tym zaliczenie poszczególnych wpłat na poczet konkretnych faktur (w kolejności od najstarszej) nie było kwestionowane przez stronę przeciwną. Na rozprawie w dniu 26 lutego 2014r. Sąd zobowiązał pełnomocnika powoda do przedłożenia wyjaśnień w zakresie zapłaty bądź braku zapłaty faktur VAT nr (...) i w tym zakresie strona powodowa przedłożyła wyjaśnienie i rozliczenie jak w piśmie z dnia 4.marca 2014r. (odzwierciedlone powyżej w ustaleniach faktycznych), niniejsze pismo zostało doręczone stronie pozwanej (bezpośrednio) , która jednak nie ustosunkowała się do niniejszego, pomimo zastrzeżonego na rozprawie w dniu 4 marca 2014r. rygoru przyznania treści stanowiska strony powodowej. Brak ustosunkowania Przewodniczący sygnalizował również na rozprawie w dniu 7 kwietnia 2014r., co pozostało bez reakcji ze strony pozwanej. Okoliczność, iż faktury VAT nr (...) nie zostały zapłacone w formie przedpłaty wynikała również
z dowodu przedłożonego przez samego pozwanego, a to wyciągu z konta – w którym to faktury te figurowały jako niezapłacone, tak więc również sam pozwany żadnej
z wpłat nie zaliczył na poczet należności z tych faktur.

Dowody: dowody wpłat (k.161- 171), dowody wpłat (k. 50 – 52), rozliczenie księgowe pozwanego k- 131.

W dniu 10 maja 2013 r. do Sądu Okręgowego W Ł. Wydział
X Gospodarczy wpłynął pozew (...) S.A. (powoda) przeciwko (...) SP. z o.o. (pozwanemu). Powód domagał się zasądzenia analogicznego roszczenia jak w niniejszym postępowaniu. Postanowieniem z dnia 9 września 2013r. Sąd Okręgowy W Ł.Wydział X Gospodarczy umorzył postępowanie z uwagi na cofnięcie pozwu.

Dowód: kopia pozwu, sprzeciwu i postanowienia Sądu Okręgowego
w Ł. umarzające postępowanie w sprawie o sygn. X GNc 649/13.

Powyższy stan faktyczny Sąd Okręgowy ustalił na podstawie zgłoszonych przez strony dowodów z dokumentów oraz zeznań świadków J. O.
i T. K. (1) w zakresie określonym jak w poczynionych powyżej ustaleniach. W toku postępowania pozwany nie kwestionował samego faktu zawarcia umowy sprzedaży i wydania towaru pozwanemu przez powoda, a jedynie okoliczność doręczenia faktur i terminu wymagalności roszczenia, zarzucając, że strony uzależniły termin ten od płatności należności przez K.-BUD pozwanemu oraz jakość towaru.

W ramach powyższego Sąd ustalił, iż faktury zostały doręczone pozwanemu, skoro ten ujął je w swojej księgowości. W tym zakresie pozwany sam przedłożył wyciąg księgowy ( k- 131) przez żadną ze stron niekwestionowany i brak było podstaw dla odmowy jego wiarygodności. Odnośnie terminu wymagalności to Sąd przyjął za wiążący termin wynikający z faktur. Brak było podstaw dla przyjęcia, iż pozwany wykazał swoje twierdzenia odnośnie uzależnienia terminu płatności od uprzedniej zapłaty za roboty jemu przez K.-B.. W tym zakresie Sąd odmówił wiary zeznaniom świadka T. K. (1), zeznania te bowiem były gołosłowne
i nie znajdowały odzwierciedlenia w pozostałym materiale dowodowym, będąc jednocześnie w sprzeczności z treścią faktur i wynikających zeń terminem płatności, faktur przecież przyjętych przez pozwanego i zaksięgowanych, co do których treści pozwany na bieżąco nie zgłaszał żadnych zastrzeżeń.

Trzeba wskazać, iż powód wyraźnie tak określonemu terminowi płatności zaprzeczył, powołując termin wynikający z faktur, pozwany zaś nie wykazał, by termin ten został ustalony w sposób przez niego wskazany. Ciężar w tym zakresie spoczywał na pozwanym , powodowi bowiem co do zasady , zważywszy na wzajemny charakter umowy sprzedaży, należną była zapłata po wydaniu towaru. Powód przyznał, że strony ustaliły termin płatności jak w fakturach, jeżeli pozwany twierdził, iż termin ten był dalszym, winien był fakt ten udowodnić, czego nie uczynił skutecznie. Nie bez znaczenia dla oceny niniejszego pozostaje podniesiony przez powoda argument nieracjonalności uzależnienia otrzymania zapłaty przez powoda od otrzymania wynagrodzenia przez pozwanego, okoliczności przecież na którą powód nie miałby wpływu. Sąd odmówił również wiary zeznaniom świadka J. O. odnośnie przedpłaty na faktury nr (...), zaliczeniu dokonanych przez pozwanego wpłat na te faktury zaprzeczył powód, co przyznał pozwany poprzez brak ustosunkowania się do rozliczenia przedstawionego w piśmie powoda z dnia 4.03.2014r. pomimo rygoru przyznania, ale również poprzez treść zapisów w swych księgach handlowych i figurowania tam tych faktur jako niezapłaconych.

Sąd postanowił pominąć dowód z zeznań stron na skutek niestawiennictwa na rozprawie. Wezwanie w tym zakresie zostało pozwanemu awizowane i uznano je za skutecznie doręczone z dniem 19 grudnia 2014r., a więc przed terminem rozprawy. Ponadto zeznania strony noszą charakter jedynie posiłkowy, zaś okoliczności dla których wniosek ten został zgłoszony zostało wyjaśnione na podstawie innych dowodów.

Sąd zważył co następuje:

Stosownie do treści art. 535 kc przez umowę sprzedaży sprzedawca zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i wydać mu ją, a kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę.

W toku postępowania powód wykazał, że wydał towar pozwanemu
w ilości i o wartości jak wynikająca z powołanych w pozwie i załączonych doń faktur doręczonych pozwanemu. Pozwany towar ten przyjął, a faktury zaksięgował. Pozwany nie zapłacił należności co do kwoty 101.587,94 zł, zaś co do kwoty 8000 zł uregulował ją z opóźnieniem, stąd na zasadzie art. art. 481 § 1 k.c. należnymi były mu odsetki w łącznej kwocie 709,13 zł. wyliczone następująco: - od kwoty 3000 zł od 12 grudnia 2012 r do dnia 7 października 2013 r. , od kwoty 2000 zł od 12 grudnia 2012 r do dnia 31 lipca 2013 r od kwoty 3000 zł od 12 grudnia 2012 r do dnia 8 lipca 2013 r . Sąd dokonał kapitalizacji tych odsetek, wobec czego suma należności głównej zasądzona na rzecz powoda wyniosła 102.297,07 zł.

Odnosząc się do dalszych zarzutów pozwanego to:

Zarzut naruszenia przez Sąd Okręgowy art. 499 pkt 2 k.p.c. jest bezprzedmiotowy, skoro nakaz zapłaty stracił moc na skutek wniesionego sprzeciwu.

Zarzut zawisłości sporu przed Sądem Okręgowym w Ł. jest bezpodstawny, skoro sprawa nie została prawomocnie rozstrzygnięta, a postępowanie to umorzono przed wniesieniem pozwu w tej sprawie.

Zarzut nadużycia prawa podmiotowego przez powoda jest bezpodstawny. Nie jest sprzeczne ze społeczno - gospodarczym przeznaczeniem prawa domaganie się zapłaty za dostarczony towar po upływie terminu płatności. Nie jest również sprzeczne z zasadami współżycia społecznego domaganie się zapłaty za towar pomimo upływu terminu płatności. Pozwany nie uzasadnił właściwie merytorycznie tego zarzutu. Jedynie z pozostałych twierdzeń sprzeciwu Sąd wnosi, że nadużycie prawa podmiotowego miało polegać na domaganiu się płatności pomimo ustaleń co do ich odroczenia do czasu uzyskania wynagrodzenia przez pozwanego lub domaganiu się zapłaty w sytuacji gdy pozwany nie otrzymał wynagrodzenia za prace, do których użył towarów sprzedanych mu przez powoda. Żadne z tych twierdzeń nie zostało jednak udowodnione, niezależnie od faktu, iż okoliczności te spełniałyby przesłanek dla stwierdzenia nadużycia prawa podmiotowego. W ocenie Sądu nie może być sprzeczne z zasadami współżycia społecznego domaganie się wykonania świadczenia wzajemnego po spełnieniu swojego świadczenia, choćby kontrahent nie uzyskał spodziewanych w związku z tym świadczeniem korzyści, zwłaszcza jeśli strona, która wykonała swoje świadczenie nie ma wpływu na zaistnienie lub brak tej korzyści.

Zarzut sformułowany jako zarzut złej jakości dostarczonego przez powoda towaru, nie został potwierdzony w toku postępowania dowodowego, ponadto nie dotyczył towaru objętego fakturami, z których należność dochodzona była w toku niniejszego postępowania. Na marginesie wskazać należy, iż pozwany nie sformułował z tytułu niniejszego zarzutu o charakterze procesowym (potrącenia, powództwa wzajemnego itp.) który pozwalałby na uwzględnienie niniejszego nawet
w przypadku jego merytorycznego potwierdzenia, co, należy podkreślić, w sprawie nie miało miejsca.

Zarzut spełnienia części świadczenia w zakresie przekraczającym przyznaną przez pozwanego do zapłaty kwotę 101 587,94 zł (pkt 4 sprzeciwu) został uwzględniony. Powód cofnął pozew co do kwoty 8 000 zł i postępowanie
w tym zakresie sąd umorzył, stosownie do treści art. 355 par. 1 kpc.

W niniejszej sprawie przed odbywającą się rozprawą w dniu 22 grudnia 2014r. (poniedziałek) w dniu 19 grudnia 2014r. (piątek) wpłynęło pismo faxowe pełnomocnika pozwanego zawierające wniosek o odroczenie terminu rozprawy
z uwagi na zaplanowane uroczystości pogrzebowe zmarłej B. B. – ciotki adw. T. B.. Sąd nie uwzględnił tego wniosku, zważywszy na fakt , iż w sprawie był ustanowiony substytut apl. adw. M. G., który zresztą brał udział w rozprawach w dniu 26 lutego 2014r. i 7 kwietnia 2014r., ponadto twierdzenia wniosku nie zostały w żaden sposób wykazane.

W przedmiocie kosztów postępowania Sąd Okręgowy orzekł na zasadzie art. art. 98 kpc w zw. z § 6 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia
28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu
(Dz.U.2013.461 j.t.) stosownie do wyniku sprawy. Pozew został wniesiony
3 października 2013 r. z żądaniem zapłaty kwoty 109.587,94 zł. Pozwany wykazał, że przed tą datą spełnił świadczenie w wysokości 5000 zł (k. 51 i 52) wobec czego co do tej kwoty powództwo zostało wniesione niezasadnie (4,56% wartości przedmiotu sporu). Koszty powoda wyniosły 8.897 zł ( 3600zł , 17zł, 5280zł), koszty pozwanego wyniosły: 3600 zł, łącznie 12 497 zł, z tego powód winien ponieść 4,56% tj. 569,86 zł, poniósł 8.897 zł, stąd pozwany winien mu zwrócić różnicę w wysokości 8 327,14 zł , o czym orzeczono w pkt III wyroku.

Zarządzenie o zwrocie połowy opłaty sądowej od cofniętego pozwu zawarte w pkt IV znajduje podstawę w art. 79 ust 3 lit a ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.

ZARZĄDZENIE

1.  (...)

2.  K.: 2 tygodnie.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Barbara Dziopak
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Rzeszowie
Osoba, która wytworzyła informację:  Anna Harmata
Data wytworzenia informacji: