Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

VI GC 276/12 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Rzeszowie z 2013-06-19

Sygn. akt VI GC 276/12

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 19 czerwca 2013 r.

Sąd Okręgowy w Rzeszowie VI Wydział Gospodarczy

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSO Beata Hass-Kloc

Protokolant: st. sekr. sądowy Joanna Kościak

po rozpoznaniu w dniu 19 czerwca 2013 r. w Rzeszowie

na rozprawie

sprawy z powództwa: T. D. prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Firma Usługowo-Handlowa (...) w Ż.
przeciwko: (...) Ltd (...) Monastery R. C. - D. - Irlandia

o zapłatę

I. zasądza od pozwanego (...) Ltd (...) Monastery R. C. - D. - Irlandia na rzecz powoda T. D. prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Firma Usługowo-Handlowa (...) w Ż. kwotę 177.024,10 zł (słownie: sto siedemdziesiąt siedem tysięcy dwadzieścia cztery złote dziesięć groszy) z ustawowymi odsetkami od kwoty:

- 10.656,72 zł od dnia 31 grudnia 2011 r. do dnia zapłaty,

- 19.419,86 zł od dnia 30 stycznia 2012 r. do dnia zapłaty,

- 8.102,63 zł od dnia 31 stycznia 2012 r. do dnia zapłaty,

- 6.592,80 zł od dnia 31 stycznia 2012 r. do dnia zapłaty,

- 14.598,87 zł od dnia 02 marca 2012 r. do dnia zapłaty,

- 9.006,98 zł od dnia 02 marca 2012 r. do dnia zapłaty,

- 13.135,79 zł od dnia 31 marca 2012 r. do dnia zapłaty,

- 3.936,00 zł od dnia 31 marca 2012 r. do dnia zapłaty,

- 3.167,87 zł od dnia 31 marca 2012 r. do dnia zapłaty,

- 12.995,57 zł od dnia 02 maja 2012 r. do dnia zapłaty,

- 17.341,16 zł od dnia 02 maja 2012 r. do dnia zapłaty,

- 17.980,76 zł od dnia 31 maja 2012 r. do dnia zapłaty,

- 11.395,95 zł od dnia 31 maja 2012 r. do dnia zapłaty,

- 15.054,59 zł od dnia 01 lipca 2012 r. do dnia zapłaty,

- 13.638,55 zł od dnia 01 lipca 2012 r. do dnia zapłaty,

II. zasądza od pozwanego na rzecz powoda kwotę 15.354,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy trzysta pięćdziesiąt cztery złote) tytułem zwrotu kosztów procesu w tym kwotę 3.617,00 zł (słownie: trzy tysiące sześćset siedemnaście złotych) tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.

Sygn. akt VI GC 276/12

UZASADNIENIE

wyroku z dnia 19 czerwca 2013 r.

Pozwem wniesionym w sprawie, powód T. D. prowadzący działalność gospodarcza pod nazwą Firma Usługowo – Handlowa (...) wniósł o zasądzenie na swoją rzecz od pozwanego (...) kwoty 1 77.024,10 zł. z ustawowymi odsetkami i kosztami procesu.

W uzasadnieniu wskazał, że pozwany wraz z (...) S.A. zlecili mu wykonywanie usług ładowarką kołową na potrzeby zadania inwestycyjnego Budowa autostrady (...) T.-R. na docinku od węzła Krzyż do węzła D. P. km 502+796,97 do 537-555.

Powód za wykonane usługi wystawił pozwanemu faktury VAT. Należności miały być regulowane przez pozwanego i (...) S.A. po 50%.

Powód podniósł, że wszystkie faktury , których zapłaty dochodzi w niniejszym postępowaniu zostały przez pozwanego odebrane i nigdy nie kwestionował on jakości ,ani wartości wykonanych usług. Należności powyższe nie zostały zapłacone.

W odpowiedzi na pozew pozwany ( k- 139-142) wniósł o oddalenie powództwa w całości i zasądzenie kosztów postępowania.

Pozwany przyznał zawarcie umów na które powołał się powód. Dalej zarzucił, iż należność w kwocie 54.625,63 zł częściowo została spłacona przez (...), dalej podniósł, że powód nie przedłożył będących zgodzie umową podstawą do wypłaty wynagrodzenia raportów pracy sprzętu potwierdzonych podpisem i pieczątką kierownika budowy lub osoby przez niego upoważnionej, czym nie wykazał ,że spełnił świadczenie i był uprawniony do wystawienia faktur VAT ,a powyższe dokumenty stanowiły podstawę zapłaty wynagrodzenia.

Pozwany zaprzeczył , aby kiedykolwiek uznał wierzytelność powoda , albowiem nie jest nim pismo z dnia 24.08.2012r podpisane przez p. A. K..

W piśmie procesowym z dnia 24.05.2013 r. ( k- 337-338) powód podniósł, że kwota wypłacona przez (...) to nie należność objęta pozwem; dotyczy ona należność dochodzonej przez powoda od (...) S.A.

Powód wyjaśnił, że zgodnie z umową do każdej faktury powód dołączał raporty dzienne.

Żadna z zapłaconych faktur nie była kwestionowana przez pozwanego, zaś wszystkie raporty dzienne za okres dochodzony pozwem zostały doręczone pozwanemu i on ich do tego czasu nie podważał. Wszystkie raporty dzienne pracy były na bieżąco przekazywane stronie pozwanej wraz z podpisem osoby upoważnionej.

Na rozprawie w dniu 19.06.2013 r. strony podtrzymały dotychczasowe wnioski i stanowiska.

Sąd Okręgowy ustalił następujący stan faktyczny:

Strony postępowania powód T. D. prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Firma Usługowo – Handlowa (...) jako przyjmujący zlecenie i (...) S.A. oraz (...) Ltd jako zlecający, zawarły w dniu 18.11.2010r umowę nr (...) o świadczenie przez powoda usług ładowarką kołową na rzecz obu zlecających, dla potrzeb budowy Autostrady (...) T.-R. na odcinku od węzła Krzyż do węzła D. P..

Pozwany jako lider i (...) S.A. jako partner działali w ramach umowy konsorcjum.

Usługi miały być wykonywane na podstawie zgłaszanego zapotrzebowania przez działających w imieniu zlecających kierownika budowy lub osoby przez niego upoważnionej ( par 2 pkt. 1 umowy).

Strony ustaliły zasady rozliczania się. Podstawą wystawienia faktury i zapłaty miały być miesięczne zestawienia kart pracy pojazdów, potwierdzone podpisem i pieczątką kierownika budowy lub osoby przez niego upoważnionej, działających w imieniu zleceniodawcy ( par 5 pkt.3 umowy).

Brak załączonych do faktury raportów pracy lub nieprawidłowe wypełnienie albo brak zatwierdzenia przez osobę lub kierownika miała wstrzymywać zapłatę za fakturę do czasu dostarczenia prawidłowo wypełnionych i zatwierdzonych kart ( par 5 pkt.5 umowy).

Powód w rozliczeniu miał wystawić dwie faktury każda na 50 % wartości należnego wynagrodzenia za usługi odrębnie dla (...) S.A. i odrębnie dla (...) ( par 5 pkt.8 umowy).

W dniu 14.03.2011r ( k- 12-14) strony zawarły- kolejną o identycznej treści jak powyższa- umowę o świadczenie usług przez powoda polegających tym razem na polewaniu dróg ciągnikiem z beczką, która była zmieniana aneksem nr (...) zawartym w dniu 15.11.2011r ( k- 15).

(Dowody: umowa z dnia 18.11.2010 r. nr (...) k. 9-11, aneks nr (...) k- 15)

Powód odnotowywał wykonanie usługi w dziennych raportach pracy sprzętu. Te raporty pracy podpisywali pracownicy pozwanego i (...) S.A., upoważnieni przez kierownika budowy tj. majster mostowy lub kierownik robót.

(Dowody: raporty dzienne pracy sprzętu k. 342-490).

Powód wykonywał usługi i wystawiał zgodnie z umową faktury co do

50 % ich wartości na rzecz pozwanego i 50 % co do (...) S.A.

Pozwany regulował należności na rzecz powoda za wykonane usługi

i nie kwestionował dokumentów w postaci dziennych raportów pracy dołączanych przez powoda do wystawianych faktur i mu doręczanych. Sąd uznał powyższy fakt za przyznany zgodnie z treścią art. 230 kpc.

Pozwany nie uregulował na rzecz powoda następujących faktur VAT nr:

(...) na kwotę 10.656,72 zł. z terminem płatności 30.12.2011 r.

- (...)na kwotę 19.419,86 zł. z terminem płatności 29.01.2012 r.

- (...)na kwotę 8.102,63 zł. z terminem płatności 30.01.2012 r.

- (...)na kwotę 6.592,80 zł. z terminem płatności 30.01.2012 r.

- (...)na kwotę 14.598,87 zł. z terminem płatności 01.03.2012 r.

- (...)na kwotę 9.006,98 zł. z terminem płatności 01.03.2012 r.

- (...) na kwotę 13.135,79 zł. z terminem płatności 30.03.2012 r.

- (...)na kwotę 3.936,00 zł. z terminem płatności 30.03.2012 r.

- (...) na kwotę 3.167,87 zł. z terminem płatności 30.03.2012 r.

- (...)na kwotę 12.995,57 zł. z terminem płatności 30.04.2012 r.

- (...)na kwotę 17.341,16 zł. z terminem płatności 30.04.2012 r.

- (...)na kwotę 17.980,76 zł. z terminem płatności 30.05.2012 r.

- (...) na kwotę 11.395,95 zł. z terminem płatności 30.05.2012 r.

- (...) na kwotę 15.054,59 zł. z terminem płatności 30.06.2012 r.

- (...) na kwotę 13.638,55zł. z terminem płatności 30.06.2012 r.

( Dowody: faktury VAT k. 16-30).

Wierzytelności powoda z tytułu świadczonych w oparciu o powyższą umowę usług w części zafakturowanej na (...) S.A. w wysokości 177.024,00 zł., co do którego to podmiotu ogłoszono upadłość likwidacyjną, zostały zgłoszone do masy upadłości.

(Dowód: zgłoszenie wierzytelności k. 340).

Celem spłaty należności powoda od (...) S.A. powód w oparciu o ustawę z dnia 28.06.2012 r. o spłacie niektórych niezaspokojonych należności przedsiębiorców, wynikających z realizacji udzielonych zamówień publicznych /Dz. U z dnia 3.08.2012 r., poz. 891/ otrzymał od (...) zaliczkę w wysokości 54.625,63 zł.

(Dowody: pismo z dnia 21.01.2013 r. k. 226)

W dniu 24.08.2012 r. powód otrzymał pismo zawierające zestawienie zaewidencjonowanych na dzień 24.08.2012 r. zobowiązań jakie miał wobec niego pozwany, podpisane przez pracownika konsorcjum (...), wśród których były należności objęte niniejszym pozwem.

(Dowody: pismo z dnia 24.08.2012 r. z załącznikiem k. 31-32)

Powód bezskutecznie wzywał pozwanego do zapłaty.

(Dowody: wezwania do zapłaty k. 33-40)

Sąd powyższy stan faktyczny oparł na dowodach z powołanych dokumentów, które co do swej autentyczności i wskazanej w nich treści nie budziły wątpliwości Sądu i nie były przez żadną ze stron podważane w jakikolwiek sposób.

Sąd ustalając, iż faktury VAT zostały wystawione w oparciu o załączone do sprawy karty pracy i dotyczyły wyszczególnionych nim usług , miał przy tym na uwadze, iż pozwany nie kwestionował faktur VAT co do wskazanych w nich ilości wykonanych godzin pracy, czy wysokości zastosowanych stawek jak też, aby wskazane w fakturach dane nie odpowiadały tym wyszczególnionym w kartach pracy. Pozwany kwestionując karty pracy zarzucił, wyłącznie niepodpisanie kart pracy przez osoby wskazane w umowie. Nie było też kwestionowanym w sprawie, iż należności z pozostałych wystawionych w oparciu o karty pracy potwierdzane analogicznie do spornych w sprawie, były przez pozwanego płacone.

Sąd pominął dowód z przesłuchania stron ( k- 496v) zawnioskowany przez powoda w pozwie ( k-5) oraz w piśmie procesowym z dnia 15.05.2013r

( k- 338) na okoliczności tam wskazane , albowiem w uznaniu Sądu zgodnie z treścią art. 227 kpc oraz art. 217 par 3 kpc okoliczności sporne zostały już dostatecznie wyjaśnione w oparciu o pozostały zebrany w sprawie materiał dowodowy. Ponadto Sąd miał tu na uwadze stanowisko pozwanego zawarte w piśmie procesowym z dnia 15.05.2013r (k- 334-335) gdzie pozwany sprecyzował , aby stronę pozwaną zamieszkałą w Irlandii, przesłuchać w drodze pomocy prawnej w miejscu jej zamieszkania ; i co do której pozwany reprezentowany przez fachowego pełnomocnika nie wskazał jakimi dla sprawy istotnymi informacjami ten konkretny przedstawiciel pozwanego dysponuje. Poza tym był wniosek dowody strony powodowej i w ocenie Sądu jego przeprowadzenie w taki sposób o jaki wnosił pozwany powodowałoby jedynie przewlekłość postępowania.

Poza tym należy w tym miejscu podnieść przy ocenie powyższego ,że przepis 299 kpc określa relacje dowodu z przesłuchania stron do całokształtu materiału dowodowego zebranego w danej sprawie, traktując wypowiedź dowodową strony jedynie jako ewentualnie- w zależności od okoliczności – jako uzupełnienie materiału dowodowego. Z tego przepisu wynikają również konsekwencje zarówno co do momentu, w którym może zapaść decyzja sądu o przeprowadzeniu dowodu z przesłuchania stron, jak też co do zakresu przedmiotowego tego dowodu. Ograniczenia te są konsekwencją założenia o nikłej wartości dowodowej wypowiedzi osoby zainteresowanej wynikiem postępowania. Ponadto Sąd nie ma obowiązku zarządzenia przesłuchania stron, jeśli na podstawie już przeprowadzonych dowodów wyrobi sobie przekonanie o prawidłowości lub nieprawidłowości istotnych faktów spornych ; choćby strona o to wnosiła , pragnąc tą drogą obalić inne dowody (por. orz. SN z dnia 17.01.1966r, nr 9poz.209 oraz glosa W. Siedlecki do wyroku SN z 24.03.1969r,III CRN 419/68, OSNCP 1969, nr 12 poz. 231, orz. SN z dnia 17.11.1946r.,C III 719/45). Od oceny sędziego zależy ,czy uzna postępowanie dowodowe za wystarczające i przeprowadzenie dalszych dowodów za zbędne.

Sąd Okręgowy mając na uwadze powyższe zważył co następuje:

Powód domaga się od pozwanego zapłaty wynagrodzenia z umowy o świadczenie usług. Okoliczność zawarcia obu umów oraz ich treść nie była w sprawie kwestionowana.

W ocenie Sądu strony zawarły umowy o świadczenie usług, do których stosuje się przepisy o umowie zlecenia.

W sprawie znajdzie zastosowanie przepis art.750 kc zgodnie z którym do umów o świadczenie usług, które nie są uregulowane innymi przepisami, stosuje się odpowiednio przepisy o zleceniu. Zgodnie z art. 735 kc w zw. z art. 750 kc umowa o świadczenie usług jest odpłatna. Stosownie bowiem do art. 735 § 1 kc jeżeli ani z umowy, ani z okoliczności nie wynika, że przyjmujący zlecenie zobowiązał się wykonać je bez wynagrodzenia, za wykonanie zlecenia należy się wynagrodzenie.

Zgodnie z art. 744 kc w razie odpłatnego zlecenia wynagrodzenie należy się przyjmującemu dopiero po wykonaniu zlecenia, chyba że co innego wynika z umowy lub z przepisów szczególnych. Strony mogą zatem w umowie określić inne od ustawowej zasady płatności wynagrodzenia. Strony uczyniły elementem podmiotowo istotnym kwestię sporządzenia opisanych w umowie miesięcznych raportów pracy, uzależniając od powyższego wymagalność wynagrodzenia. Innymi słowy, uzależniły powstanie obowiązku zapłaty od przedłożenia prawidłowo zatwierdzonych protokołów.

Pozwany odmawiając zapłaty podniósł, że powód nie wykazał wykonania świadczenia niepieniężnego, nie przedstawiając dokumentów potwierdzonych przez osoby wskazane w umowie.

Sąd rozważając okoliczności sprawy, twierdzenia stron i materiał dowodowy w postaci dokumentów przyjął, iż kwestionowane dokumenty były podpisane przez osoby uprawnione zgodnie z wymogami obu umów ( par 5 pkt. 3 umów) .

Pozwany odwołał się do zapisów w/w umów, w których treści jednak nie skonkretyzowano bliżej jakie osoby z imienia i nazwiska będą upoważnione do potwierdzania dostaw, ograniczając się do podania funkcji – kierownika budowy i osoby przez niego upoważnionej.

Pozwany któremu doręczono w toku procesu dzienne raporty pracy sprzętu nie zakwestionował w sposób konkretny widniejących na nich podpisów osób, które potwierdzały je jako kierownik robót lub majster mostowy. Należy zauważyć, iż z umowy nie wynikało, aby osoby uprawnione do podpisu miałyby być pracownikami jednej ze stron. Co więcej uprawnienie do upoważnienia takiej osoby scedowano na kierownika budowy, bez ograniczania kręgu do pracowników któregokolwiek z konsorcjantów. Okoliczność zatem, że osoby te nie były pracownikami właśnie pozwanego, nie niweczy sama w sobie ich uprawnienia do podpisania dokumentów.

Pozwany podnosząc zarzut nie sprecyzował z jakich przyczyn odmawia przyznania przymiotu osób uprawnionych podpisom złożonych na przedstawionych przez powoda dziennych raportach pracy sprzętu. W ogóle nie podniósł, kto jego zdaniem właściwie i konkretnie był uprawniony w świetle zapisów umowy do złożenia podpisu pod w/w dokumentami. Powyższe wskazuje na jego niewiedzę w tym zakresie i podnoszenie zarzutu niemającego pokrycia w faktach. Pamiętać należy, że osobą uprawnioną mogła być osoba upoważniona przez kierownika budowy, które to upoważnienie mogło zostać udzielone w danym momencie także ustnie, czego nie wykluczała przecież umowa.

Powód wystawiał w oparciu o pokwitowane dokumenty faktury VAT, których pozwany w żaden sposób nie kwestionował na etapie przesądowym. Pozwany część tak wystawionych faktur VAT zapłacił powodowi. Pozwany nigdy nie kwestionował , faktu wykonania przez powoda usług objętych tymi dziennymi raportami pracy sprzętu . Należy w tym miejscu podnieść ,że przedmiotowe raporty pracy sprzętu były wypełniane zgodnie z treścią

par 5 pkt.4 w/w umów i ich mocy dokumentu o którym stanowi par 5 pkt. 3 w/w umów nie może w okolicznościach niniejszej sprawy podważać brak na niektórych z nich pieczątki osób , wskazanych w par 2 ust.1 obu umów.

Sporne w sprawie faktury nie były kwestionowane przez pozwanego na etapie przesądowym. Powód otrzymał nadto w dniu 24.08.2012 r. pismo zawierające zestawienie zaewidencjonowanych na dzień 24.08.2012 r. zobowiązań pozwanego , które odpowiadały spornym w sprawie ( k- 32).

Sąd miał na uwadze, że pozwany zaprzeczył, aby uznawał należności wobec powoda i w ocenie Sądu pismo z dnia 24.08. (...) nie nosi cech uznania długu przez pozwanego. Nadal jednak podlega ocenie w świetle okoliczności sprawy i stanowisk stron. Powyższy dowód wskazuje, że w dacie pisma sporne faktury powoda co najmniej widniały w ewidencji pozwanego, co świadczy również dodatkowo, że pozwany ich nie kwestionował.

Pamiętać też należy, że inwestycja była realizowana ze strony pozwanego w ramach konsorcjum. Powyższe tłumaczy ustalenia umowy, w której nie wskazano, iż podpisy ma składać osoba upoważniona do reprezentacji każdego z konsorcjantów z osobna, ale osoba odpowiedzialna za plac budowy w osobie kierownika budowy lub osobę przez niego upoważnioną. Umowa nie wymagała, w odróżnieniu od faktur VAT, aby karty potwierdzane były w dwóch egzemplarzach w imieniu każdego z konsorcjantów na potrzeby wystawienia faktur na każdego z nich po połowie. Na wymaganych w jednym egzemplarzu dokumentach składane miało być jedno potwierdzenie, w oparciu o tak sporządzoną dokumentację powód miał fakturować usługi po połowie na każdego z konsorcjantów z osobna, co też czynił. W świetle powyższego dla kwestii ustalenia uprawnień osób podpisanych na kartach znaczenia nabiera okoliczność, że nie zostały one zakwestionowane przez drugiego z konsorcjantów. Wierzytelności powoda z tytułu świadczonych w oparciu o powyższą umowę usług w części zafakturowanej na (...) S.A. co do którego to podmiotu ogłoszono upadłość likwidacyjną także nie była kwestionowana przez pozwanego.

Z tych też względów Sąd uwzględnił powództwo w całości na podstawie art. 734 kc w zw. z art. 750 kc.

Orzeczenie o odsetkach znajduje uzasadnienie w art. 481 kc.

Zasądzając koszty procesu, na które po stronie powoda złożyły się opłata sądowa od pozwu w kwocie 8.851,00 zł., kwota kosztów zastępstwa procesowego – 3600 zł. i opłaty skarbowej od pełnomocnictwa – 17 zł. i koszt zaliczki na tłumacza 2.884,94 zł. Sąd oparł się w tym przedmiocie na treści art. 98 kpc statuującym zasadę odpowiedzialności za wynik postępowania w zw. z art. 108 kpc.

Zarządzenie:

- odpis wyroku z uzasadnieniem doręczyć pełn. pozwanego,

- kal. 14 dni.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Barbara Dziopak
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Rzeszowie
Osoba, która wytworzyła informację:  Beata Hass-Kloc
Data wytworzenia informacji: