Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

VI GC 275/12 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Rzeszowie z 2013-06-17

Sygn. akt VI GC 275/12

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 17 czerwca 2013 r.

Sąd Okręgowy w Rzeszowie VI Wydział Gospodarczy

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSO Beata Hass-Kloc

Protokolant: st. sekr. sądowy Joanna Kościak

po rozpoznaniu w dniu 17 czerwca 2013 r. w Rzeszowie

na rozprawie

sprawy z powództwa: M. Z. prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Firma Usługowo-Handlowa (...) w M.
przeciwko: (...) Ltd (...) Monastery R. C. - D. - Irlandia

o zapłatę

I. zasądza od pozwanego (...) Ltd (...) Monastery R. C. - D. - Irlandia na rzecz powoda M. Z. kwotę 234.008,47 zł (słownie: dwieście trzydzieści cztery tysiące osiem złotych czterdzieści siedem groszy) z ustawowymi odsetkami od kwoty:

- 75.591,61 zł od dnia 04 marca 2012 r. do dnia zapłaty,

- 41.577,33 zł od dnia 02 kwietnia 2012 r. do dnia zapłaty,

- 87.438,25 zł od dnia 04 maja 2012 r. do dnia zapłaty,

- 29.401,28 zł od dnia 01 czerwca 2012 r. do dnia zapłaty,

II. zasądza od pozwanego na rzecz powoda kwotę 21.068,65 (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy sześćdziesiąt osiem złotych sześćdziesiąt pięć groszy) tytułem zwrotu kosztów procesu w tym kwotę 7.217,00 zł (słownie: siedem tysięcy dwieście siedemnaście złotych ) tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego,

III. nakazuje pobrać od powoda na rzecz Skarbu Państwa Sądu Okręgowego
w Rzeszowie kwotę 1.650,65 zł (słownie: jeden tysiąc sześćset pięćdziesiąt złotych sześćdziesiąt pięć groszy) tytułem uzupełnienia zaliczki związanej
w wydatkami na biegłego tłumacza.

Sygn. akt VI GC 275/12

UZASADNIENIE

wyroku z dnia 17 czerwca 2013 r.

Pozwem wniesionym w sprawie, powód M. Z. prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Usługowo-Handlowa (...) wniósł o zasądzenie na swoją rzecz od pozwanego (...) kwoty 234.008.47 zł. z ustawowymi odsetkami i kosztami procesu.

W uzasadnieniu wskazał, że pozwany wraz z (...) S.A. zlecili mu wykonywanie usług transportowych materiałów sypkich na potrzeby zadania inwestycyjnego Budowa autostrady (...) T.-R. na docinku od węzła (...) d o węzła D. P. km 502+796,97 do 537-555.

Powód za wykonane usługi wystawił pozwanemu faktury VAT. Należności miały być regulowane przez pozwanego i (...) S.A. po 50%.

Powód podniósł, że wszystkie faktury wystawione z związku z wykonaniem w/w usług zostały dostarczone zgodnie z umową do biura budowy.

Pozwany zaprzestał regulować należności na rzecz powoda za wykonane usługi za okres styczeń 2012r do kwiecień 2012r.

Pismem z dnia 09.08.2012r została potwierdzona wysokość zobowiązań pozwanego wobec powoda.

W odpowiedzi na pozew pozwany wniósł o oddalenie powództwa w całości i zasądzenie kosztów procesu ( k- 105-108).

Pozwany przyznał zawarcie umowy na którą powołał się powód. Dalej zarzucił, iż należność częściowo została spłacona przez (...) co wynika z pisma 11.02.2013r; dalej podniósł, iż odebranie faktur w biurze konsorcjum nie równa się z ich uznaniem, oraz że powód nie przedłożył będących zgodzie umową podstawą do wypłaty wynagrodzenia zestawień miesięcznych kart pracy pojazdów potwierdzonych podpisem i pieczątką kierownika budowy lub osoby przez niego upoważnionej, czym nie wykazał że spełnił świadczenie i był uprawniony do wystawienia faktur VAT. Powyższe dokumenty stanowiły podstawę zapłaty wynagrodzenia.

Pozwany zaprzeczył , aby kiedykolwiek uznał wierzytelność powoda.

Powód w piśmie procesowym z dnia 24.04.2013r ( k- 267-272) odniósł się do w/w zarzutów pozwanego podnosząc ,że pozwany nigdy nie wnosił zastrzeżeń do pracy powoda, a faktury były wystawiane po wykonaniu przez powoda zleconych usług za które pozwany początkowo należności regulował.

Poza tym stwierdził ,że pozwany nigdy nie kwestionował należności objętych niniejszym pozwem , jak również wiarygodności faktur wystawianych przez powoda z tego tytułu ; wręcz przeciwnie były one akceptowane o czym świadczą podpisy i pieczątki pozwanego pod tymi fakturami.

Powód wskazał również, że otrzymał od (...) kwotę 75.350,40 zł. za faktury wystawione na (...) S.A. , kwoty objęte sporem nie zostały zapłacone co wprost wynika z przepisu art. 6 Ustawy z dnia 28.06.2012r o spłacie niektórych niezaspokojonych należności przedsiębiorców wynikających z realizacji udzielonych zamówień publicznych.

W piśmie z daty 13.05.2013 r. ( k- 386-388) pozwany podtrzymał stanowisko w sprawie w tym, iż karty pracy pojazdów nie zostały potwierdzone przez kierownika budowy lub osoby przez niego upoważnione i zakwestionował

fakt uznania pracownika A. K. za osobę upoważnioną do składania

oświadczeń woli w imieniu pozwanego.

Na rozprawie w dniu 17.06.2013 r. ( k- 527) strony podtrzymały dotychczasowe wnioski i stanowiska. Powód dodatkowo wniósł o przeprowadzenie dowodu z pisma (...) z dnia 07.06.2013 r ( k- 525-526) na okoliczność wypłaty powodowi w/w należności przez (...) i nieuwzględnienia wniosku o wypłatę w/w należności od pozwanego.

Sąd Okręgowy ustalił następujący stan faktyczny:

Strony postępowania powód M. Z. prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Usługowo – Handlowa (...) jako przyjmujący zlecenie i (...) S.A. oraz (...) Ltd jako zlecający, zawarły w dniu 24.01.2011r umowę nr (...) o świadczenie przez powoda usług transportowych materiałów sypkich na rzecz obu zlecających, dla potrzeb budowy Autostrady (...) T.-R. na odcinku od węzła (...) do węzła D. P..

Pozwany jako lider i (...) S.A. jako partner działali w ramach umowy konsorcjum.

Usługi miały być wykonywane na podstawie zgłaszanego zapotrzebowania przez działających w imieniu zlecających kierownika budowy lub osoby przez niego upoważnionej ( par 1 pkt. 2 umowy).

Strony ustaliły również zasady rozliczania się. Podstawą wystawienia faktury i zapłaty miały być miesięczne zestawienia kart pracy pojazdów, potwierdzone podpisem i pieczątką kierownika budowy lub osoby przez niego upoważnionej, działających w imieniu zleceniodawcy ( par 6 pkt.1,2,5,6,7 umowy).

Brak zaś załączonych do faktury raportów pracy lub nieprawidłowe wypełnienie, albo brak zatwierdzenia przez osobę lub kierownika miała wstrzymywać zapłatę za fakturę do czasu dostarczenia prawidłowo wypełnionych i zatwierdzonych kart ( par. 6 pkt. 8 umowy).

Powód w rozliczeniu miał wystawić dwie faktury każda na 50 % wartości należnego wynagrodzenia za usługi odrębnie dla (...) S.A. i odrębnie dla (...) ( par 6 pkt. 3 umowy).

(Dowód: umowa z dnia 24.01.2011 r. nr (...) k. 14-16).

Ponadto strony zawarły w dniu 14.01.2011r kolejną umowę nr (...) ( k- 17-19) dwukrotnie anektowanej w dniach 07.09.2011r ( k- 20-21) i 05.12.2011r ( k- 22-23) o treści identycznej jak poprzednia; zmiana dotyczyła jedynie innego rodzaju pojazdu jakim w/w usługi miały być wykonywane ( par 1 pkt. 3 w/w umów).

(Dowody: umowa z dnia 14.01.2011 r. nr (...) k. 17-19, aneks nr (...) k- 20-21, aneks nr (...) k- 22-23).

Powód odnotowywał wykonanie usługi w miesięcznych zbiorczych zestawieniach pracy. Ponadto w/w usługi były zapisywane w kartach realizacji dostaw ze wskazaniem jakie to dotyczy pojazdu , gdzie był wykonywany transport tj. skąd – dokąd; ilość przejechanych kilometrów , rodzaj przewożonego towaru, nr WZ i podpis pracownika pozwanego bądź (...) S.A. Ponadto były wystawiane dokumenty przewozowe WZ , w którym podawano numer rejestracji pojazdu , ilość kursów i lokalizację załadunku i rozładunku , tonaż nr WZ , imię i nazwisko kierowcy , godziny pracy oraz podpis pracownika pozwanego lub (...) S.A.

(Dowody: karty realizacji dostaw i dowody WZ, faktury VAT k. 273-508).

Powód wykonywał usługi i wystawiał zgodnie z umową faktury co do 50 % ich wartości na rzecz pozwanego i 50 % co do (...) S.A.

Pozwany mianowicie płacił powodowi za usługi ,których wykonanie było dokumentowane tak jak i sporne w niniejszej sprawie faktury w oparciu o karty

i zestawienia podpisane przez tych samych pracowników co na dowodach przedłożonych przez powoda w niniejszej sprawie co należało uznać w świetle art.230 kpc za fakty przyznane.

(Dowody: wyciągi bankowe powoda k- 508-519).

Pozostałe 4 faktur, wystawionych na pozwanego (...) S.A. w oparciu o karty pracy potwierdzane analogicznie jak w przypadku faktur poprzednio zapłaconych, nie zostało przez pozwanego uregulowanych. Powyższe dotyczyło faktur VAT nr:

- (...) na kwotę 75.591,61 zł. z dnia 31.01.2012r z terminem płatności

30 dni ( k-7),

- (...) na kwotę 41.577,33 zł. z dnia 29.02.2012r z terminem

płatności j.w ( k-8),

- (...) na kwotę 87.438,25 zł. z dnia 31.03.2012r terminem płatności

j.w (k- 9),

- (...) na kwotę 29.401,28 zł. z dnia 26.04.2012r terminem płatności

j.w (k-10).

(Dowody: faktury nr (...) k. 7-10).

Wierzytelności powoda z tytułu świadczonych w oparciu o powyższą umowę usług w części zafakturowanej na (...) S.A. w wysokości 244.811,96 zł., co do którego to podmiotu ogłoszono upadłość likwidacyjną, została zamieszczona na liście wierzytelności i uznana przez syndyka .

(Dowód: odpis z wyciągu z listy wierzytelności , sygn. akt XI GUp 27/12 k.526).

Celem spłaty należności powoda od (...) S.A. powód w oparciu o ustawę z dnia 28.06.2012 r. o spłacie niektórych niezaspokojonych należności przedsiębiorców, wynikających z realizacji udzielonych zamówień publicznych /Dz. U. z dnia 3.08.2012 r., poz. 891/ otrzymał od (...) zaliczkę w wysokości 75.350,40 zł.; zaś do wypłaty z tego tytułu przygotowano należność w kwocie 97.005,54 zł.

(Dowód: pismo z dnia 7.06.2013 r. k. 525 ).

W dniu 9.08.2012 r. ( k-12-13) powód otrzymał pismo zawierające zestawienie zaewidencjonowanych na dzień 9.08.2012 r. zobowiązań jakie miał wobec niego pozwany, podpisane przez A. K. pracownika w/w konsorcjum.

(Dowód: pismo z dnia 9.08.2012 r. z załącznikiem k.-12).

Powód bezskutecznie wzywał pozwanego do zapłaty

(Dowody: wezwanie do zapłaty z dowodem jego doręczenia k.11)

Sąd powyższy stan faktyczny oparł na dowodach z powołanych dokumentów, które co do swej autentyczności i wskazanej w nich treści nie budziły wątpliwości Sądu i nie były w jakikolwiek sposób kwestionowane przez żadną przez stron.

Sąd ustalając, iż faktury VAT zostały wystawione w oparciu o załączone do sprawy karty pracy i dotyczyły wyszczególnionych nim usług , miał przy tym na uwadze, iż okoliczność ta nie była kwestionowana przez stronę pozwaną,

mimo doręczenia jej powyższych dokumentów przez stronę powodową w toku

niniejszego postępowania.

Pozwany nie kwestionował mianowicie faktur VAT co do wskazanych w nich ilości przewiezionego surowca, czy wysokości zastosowanych stawek jak też, aby wskazane w fakturach dane nie odpowiadały tym wyszczególnionym w kartach pracy. Pozwany kwestionując karty pracy zarzucił, wyłącznie niepodpisanie kart pracy przez osoby wskazane w umowie. Nie było też kwestionowanym w sprawie, iż należności z pozostałych wystawionych w oparciu o karty pracy potwierdzane analogicznie do spornych w sprawie, były przez pozwanego płacone.

Sąd Okręgowy mając na uwadze powyższe zważył co następuje:

Powód domaga się od pozwanego zapłaty wynagrodzenia z umowy o świadczenie usług. Okoliczność zawarcia obu umów oraz ich treść nie była w sprawie kwestionowana.

W ocenie Sądu strony zawarły umowy o świadczenie usług, do których stosuje się przepisy o umowie zlecenia.

W sprawie znajdzie zastosowanie przepis art.750 kc zgodnie z którym do umów o świadczenie usług, które nie są uregulowane innymi przepisami, stosuje się odpowiednio przepisy o zleceniu. Zgodnie z art. 735 kc w zw. z art. 750 kc umowa o świadczenie usług jest odpłatna. Stosownie bowiem do art. 735 § 1 kc jeżeli ani z umowy, ani z okoliczności nie wynika, że przyjmujący zlecenie zobowiązał się wykonać je bez wynagrodzenia, za wykonanie zlecenia należy się wynagrodzenie.

Zgodnie z art. 744 kc w razie odpłatnego zlecenia wynagrodzenie należy się przyjmującemu dopiero po wykonaniu zlecenia, chyba że co innego wynika z umowy lub z przepisów szczególnych. Strony mogą zatem w umowie określić inne od ustawowej zasady płatności wynagrodzenia. Strony uczyniły elementem podmiotowo istotnym kwestię sporządzenia opisanych w umowie miesięcznych raportów pracy, uzależniając od powyższego wymagalność wynagrodzenia. Innymi słowy, uzależniły powstanie obowiązku zapłaty od przedłożenia prawidłowo zatwierdzonych protokołów.

Pozwany odmawiając zapłaty podniósł, że powód nie wykazał wykonania świadczenia niepieniężnego, nie przedstawiając dokumentów potwierdzonych przez osoby wskazane w umowie.

W ocenie Sądu Okręgowego powyższy zarzut pozwanego nie jest zasadnym.

Sąd rozważając okoliczności sprawy, twierdzenia stron i materiał dowodowy w postaci dokumentów przyjął, iż kwestionowane dokumenty były podpisane przez osoby uprawnione.

Pozwany odwoływał się do zapisów w/w umów, w których jednak nie wskazano konkretnie jakie osoby z imienia i nazwiska będą upoważnione do potwierdzania dostaw, ograniczając się do podania funkcji – kierownika budowy i osoby przez niego upoważnionej.

Pozwany swój zarzut tym przedmiocie uzasadniał bardzo ogólnie , bez podważania konkretnych dokumentów w zakresie złożonych tam podpisów.

W tej sytuacji należy zauważyć ,iż z zapisów w/w umów ( par 1 pkt.1 i par 6 pkt. 1 w/w umów) nie wynikało, aby osoby uprawnienie do podpisu miałyby być pracownikami jednej ze stron. Co więcej uprawnienie do upoważnienia takiej osoby scedowano na kierownika budowy, bez ograniczania kręgu do pracowników któregokolwiek z konsorcjantów. Okoliczność zatem, że osoby te nie były pracownikami właśnie pozwanego, nie niweczy sama w sobie ich uprawnienia do podpisania dokumentów.

Pozwany podnosząc zarzut nie sprecyzował z jakich przyczyn odmawia przyznania przymiotu osób uprawnionych do złożenia podpisów na w/w dokumentach. W ogóle nie podniósł, kto jego zdaniem właściwie był uprawniony do złożenia podpisu. Powyższe wskazuje na jego niewiedzę w tym zakresie i podnoszenie zarzutu nie mającego pokrycia w faktach. Pamiętać należy, że osobą uprawnioną mogła być osoba upoważniona przez kierownika budowy, które to upoważnienie mogło zostać udzielone w danym momencie także ustnie, czego nie wykluczała przecież umowa.

Powód wystawiał w oparciu o pokwitowane dokumenty faktury VAT, których pozwany nie kwestionował na etapie przesądowym. Pozwany część tak wystawionych faktur VAT zapłacił.

Oceniając powyższe Sąd miał również na uwadze, że powód otrzymał nadto w dniu 9.08.2012 r. pismo zawierające zestawienie zaewidencjonowanych na dzień 9.08.2012 r. zobowiązań pozwanego.

Sąd miał na uwadze, że pozwany zaprzeczył, aby uznawał należności wobec powoda. Zdaniem Sądu w/w pismo nie nosi cech uznania długu. Nadal jednak podlega ocenie w świetle okoliczności sprawy i stanowisk stron. Powyższy dowód wskazuje, że w dacie w/w pisma pozwany nie uregulował na rzecz powoda należności w łącznej kwocie 468.016,94 zł, w tym objętych niniejszym pozwem ( k-13).

W okolicznościach niniejszej sprawy należy mieć na uwadze, że przedmiotowa inwestycja była realizowana ze strony pozwanego w ramach konsorcjum. Powyższe w ocenie Sądu tłumaczy ustalenia umowy w której nie wskazano, iż podpisy ma składać osoba upoważniona do reprezentacji każdego z konsorcjantów z osobna, ale osoba odpowiedzialna za plac budowy w osobie kierownika budowy lub osobę przez niego upoważnioną. Umowa nie wymagała, w odróżnieniu od faktur VAT, aby karty potwierdzane były w dwóch egzemplarzach w imieniu każdego z konsorcjantów na potrzeby wystawienia faktur na każdego z nich po połowie. Na wymaganych w jednym egzemplarzu dokumentach składane miało być jedno potwierdzenie, w oparciu o tak sporządzoną dokumentację powód miał fakturować usługi po połowie na każdego z konsorcjantów z osobna, co też czynił. W świetle powyższego dla kwestii ustalenia uprawnień osób podpisanych na kartach znaczenia nabiera okoliczność, że nie zostały one zakwestionowane przez drugiego z konsorcjantów. Wierzytelności powoda z tytułu świadczonych w oparciu o powyższą umowę usług w części zafakturowanej na (...) S.A. w wysokości 244.811,96 zł.(k- 526) co do którego to podmiotu ogłoszono upadłość likwidacyjną, została zamieszczona na liście wierzytelności i uznana przez syndyka jako ujęta w ewidencji księgowej upadłego. Powyższe wynika tak z dowodu z odpisu z listy wierzytelności, jak też nie było to kwestionowane przez pozwanego.

Sąd mając na uwadze powyższe uznał powództwo za zasadne i je uwzględnił

w całości na podstawie art. 734 kc w zw. z art. 750 kc.

W przedmiocie odsetek Sąd orzekł na podstawie art. 481 kc.

Zasądzając koszty postępowania, na które po stronie powoda złożyły się opłata sądowa od pozwu 11.701,00 zł. kwota kosztów zastępstwa procesowego – 7200 zł. i opłaty skarbowej od pełnomocnictwa – 17 zł. i koszt zaliczki na tłumacza 2.150,65 zł. Sąd oparł się na art. 98 kpc i 108kpc statuującym zasadę odpowiedzialności za wynik postępowania.

Zarządzenie:

- odpis wyroku z uzasadnieniem doręczyć pełn. pozwanego,

- kal. 14 dni.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Barbara Dziopak
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Rzeszowie
Osoba, która wytworzyła informację:  Beata Hass-Kloc
Data wytworzenia informacji: