Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

VI GC 127/14 - zarządzenie, wyrok, uzasadnienie Sąd Okręgowy w Rzeszowie z 2014-08-11

Sygn. akt VI GC 127/14

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 11 sierpnia 2014 r.

Sąd Okręgowy w Rzeszowie VI Wydział Gospodarczy w składzie następującym:

Przewodniczący: SSO Anna Harmata

Protokolant: sekr. sądowy Joanna Stafska

po rozpoznaniu w dniu 11 sierpnia 2014 r. w Rzeszowie

na rozprawie

sprawy z powództwa: (...) -S Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
w K.

przeciwko:

1.  Syndykowi Masy Upadłości (...) w upadłości likwidacyjnej w R.,

2.  Syndykowi Masy Upadłości Przedsiębiorstwa (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości likwidacyjnej w R.

o ustalenie

I.  oddala powództwo,

II.  zasądza od powoda (...) -S Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
w K. na rzecz pozwanego (...) w upadłości likwidacyjnej w R. kwotę 3.600 zł (trzy tysiące sześćset złotych) tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego,

III.  zasądza od powoda (...) -S Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
w K. na rzecz pozwanego Przedsiębiorstwa (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości likwidacyjnej w R. kwotę 3.600 zł (trzy tysiące sześćset złotych) tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.

Sygn. akt VI GC 127/14

UZASADNIENIE

wyroku z dnia 11 sierpnia 2014r.

Pozwem wniesionym w sprawie powód (...) -S Sp. z o.o. w K. wniósł przeciwko Syndykowi Masy Upadłości (...) Sp. z o.o. w likwidacji w R. w upadłości likwidacyjnej oraz Syndykowi Masy Upadłości Przedsiębiorstw (...)
Sp. z o.o. w upadłości o ustalenie nieważności czynności prawnej – umowy zawartej w dniu 10.10.2011r., objętej aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza S. R. Kancelarii Notarialnej pod nr. rep. (...) przenoszącej własność nieruchomości stanowiącej lokal nr (...), położony na 7 piętrze budynku przy Al. (...) w R., dla której Sąd Rejonowy w R. VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr (...), jaka została zawarta pomiędzy (...) Sp. z o.o. w likwidacji w R., a Syndykiem Masy Upadłości Przedsiębiorstwa (...) Sp. z o.o. w upadłości w R. oraz o zasądzenie na rzecz powodowej spółki od pozwanego kosztów procesu.

W uzasadnieniu dla niniejszego powód wskazał, iż w dniu 10.10.2011r. została pomiędzy pozwanymi zawarta umowa przenosząca własność nieruchomości o której mowa powyżej, zgodnie z treścią tejże umowy (...) Sp. z o.o. w likwidacji w R. zbyło przedmiotową nieruchomość na rzecz Syndyka Masy Upadłości Przedsiębiorstwa (...) Sp. z o.o. w upadłości tytułem przewłaszczenia na zabezpieczenie udzielonej przez ten podmiot pożyczki. Niniejsza umowa została zawarta po złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości oraz po ustanowieniu nadzorcy tymczasowego dla spółki (...) Sp. z o.o.. Umowa ta jest więc bezwzględnie nieważna na mocy przepisów art. 38 ust 1 pr. upr.up.i napr. w związku z art. 76 ust. 3 upr.up.i napr. w zw. z art. 58 § 1 kc. Na majątek spółki (...) Sp. z o.o. w likwidacji w R. w dacie ogłaszania jej upadłości tj. 25.10.2011r. składały się wyłącznie trzy nieruchomości lokalowe, w tym nieruchomość, która była przedmiotem umowy z dnia 10.10.2011r. stąd też czynność zbycia tejże nieruchomości przekraczała zakres zwykłego zarządu. Została ona zawarta po dacie 5.10.2011r. kiedy to Sąd Upadłościowy w stosunku do tej spółki wyznaczył tymczasowego nadzorcę sądowego co powodowało, iż na czynność tą jako przekraczającą zwykły zarząd dla jej ważności, winna być uzyskana zgoda nadzorcy. Zgoda taka nie została udzielona. Stąd też czynność zawarcia przedmiotowej umowy jest sprzeczna z prawem i jako taka jest bezwzględnie nieważna na mocy art. 58 § 1 kc. Powód uzasadniając interes prawny w żądaniu ustalenia nieważności przedmiotowej czynności prawnej wskazał, iż umową zawartą w dniu 12.12.2001r. pomiędzy (...) Sp. z o.o. w likwidacji w R., W. H. oraz Przedsiębiorstwem (...) Sp. z o.o. w R. została zawarta umowa powodowej spółki tj. (...) -S Sp. z o.o. w S.. Zgodnie z treścią § 8 lit. b tejże umowy (...) Sp. z o.o. w likwidacji w R. była zobowiązana do przeniesienia na powodową spółkę własności odrębnych lokali biurowych, w tym lokalu biurowego, który jest przedmiotem czynności prawnej, której ustalenia nieważności żąda powód, tytułem wykonania obowiązku do wniesienia wkładu niepieniężnego do powodowej spółki. W dniu 15.02.2002r. (...) Sp. z o.o. w likwidacji w R. zawarła z powodową spółką stosowną umowę przenoszącą na powodową spółkę własność przedmiotowej nieruchomości. Wyrokiem jednak Sądu Okręgowego w R.z dnia 13.08.2010r.(sygn. akt VI GC 46/10) została ustalona nieważność czynności prawnej opisanej powyżej. W dniu 25.10.2011r. Sąd Rejonowy w R.wydał postanowienie o ogłoszeniu upadłości likwidacyjnej spółki (...) Sp. z o.o. w likwidacji w R. ( sygn. akt V GU 32/11). Do chwili obecnej więc obowiązek wniesienia nieruchomości na pokrycie wkładu w powodowej spółce nie został uchylony, ani nie został wypełniony, ani bowiem (...) Sp. z o.o. w likwidacji w R., ani Syndyk Masy Upadłości nie złożyli oświadczenia woli o przeniesieniu na powodową spółkę własności tejże nieruchomości. W ocenie powoda Syndyk Masy Upadłości (...) Sp. z o.o. w likwidacji w R. nadal jest zobowiązany do przeniesienia własności przedmiotowej nieruchomości do powodowej spółki, żądanie wykonania zobowiązania do wniesienia wkładu nie podlega bowiem zgłoszeniu jako wierzytelność do masy upadłości jest to bowiem roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, o którym mowa w art. 51 pkt 5 pr. up. i n. brak zatem zastosowania art. 45 pr. up. i n. W dniu 10.10.2011r. czynnością prawną, której ustalenia nieważności żąda powód, przedmiotowa nieruchomość została zbyta na rzecz Syndyk Masy Upadłości Przedsiębiorstwem (...) Sp. z o.o. w R.. Stąd w ocenie powoda bez ustalenia nieważności czynności prawnej opisanej w petitum pozwu spółka nie będzie mogła skutecznie wystąpić wobec Syndyka Masy Upadłości (...) Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej z żądaniem złożenia oświadczenia woli przeniesienia własności nieruchomości objętej tą czynnością, Syndyk Masy Upadłości (...) będzie bowiem mógł postawić zarzut, iż ta nieruchomość nie wchodzi w skład masy upadłości, bo została zbyta przez (...) Sp. z o.o. w likwidacji jeszcze przed ogłoszeniem upadłości tej spółki i tym samym wchodzi do masy upadłości Przedsiębiorstwa (...) Sp. z o.o. w R. w upadłości likwidacyjnej.

W odpowiedzi na pozew Syndyk Masy Upadłości (...) Sp. z o.o. w likwidacji w upadłości likwidacyjnej wniósł o oddalenie powództwa i zasądzenie kosztów postępowania, w uzasadnieniu wskazując, iż w trakcie postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości (...) Sp. z o.o. w likwidacji majątek tej spółki istotnie został zabezpieczony przez ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego, którym na mocy postanowienia z dnia 5.10.2011r. (sygn. akt V GU 32/11) został M. O., który równocześnie były i nadal jest Syndykiem Masy Upadłości Przedsiębiorstwa (...) Sp. z o.o. w R. w upadłości likwidacyjnej to jest drugiej strony zawartej umowy przewłaszczenia. W związku z tym należy przyjąć, że M. O. reprezentując przy podpisywaniu umowy przewłaszczenia Przedsiębiorstwa (...) Sp. z o.o. w R. w upadłości likwidacyjnej i będąc równocześnie tymczasowym nadzorcą sądowym (...) Sp. z o.o. w likwidacji wyraził zgodę jako tymczasowy nadzorca sądowy na zawarcie wymienionej umowy przewłaszczenia. Pozwany wskazał, iż prawo upadłościowe i naprawcze milczy na temat formy zgody nadzorcy sądowego natomiast doktryna w osobach J. K. i Z. Ś. wyrażają pogląd, że wyrażenie zgody przez nadzorcę na czynność przekraczającą zakres zwykłego zarządu nie wymaga żadnych formalności, dopuszczalna jest zatem każda forma, czyli pisemna, ustna, a nawet wyrażona w sposób konkludentny. Pozwany podał również, iż to właśnie Syndyk Masy Upadłości Przedsiębiorstwa (...) Sp. z o.o. w R. udzielił pożyczki na rzecz (...) Sp. z o.o. w likwidacji przede wszystkim w celu sądowego dochodzenia roszczeń o ustalenie nieważności umowy przeniesienia własności nieruchomości z dnia 15.02.2002r. (sprawa przed SO w Rzeszowie sygn. akt VI GC 46/10), a będąc również tymczasowym nadzorcą sądowym w postępowaniu o ogłoszenie upadłości (...) Sp. z o.o. w likwidacji i biorąc udział w podpisaniu umowy przewłaszczenia, miał pełną świadomość konieczności zwrotu pożyczki i dokonania właściwego zabezpieczenia jej zwrotu. Ponadto pozwany zakwestionował podaną przez powoda sankcję dla zawarcia umowy przekraczającej zwykły zarząd bez zgody tymczasowego nadzorcy sądowego wskazując, iż nie jest ona nieważna, ponadto zakwestionował interes prawny powoda w ustaleniu nieważności przedmiotowej umowy powołując w tym zakresie prawomocny wyrok Sądu Rejonowego w Kaliszu z dnia 28.05.2013r.(sygn. akt V GC 1234/upr) który zapadł w sprawie z powództwa powoda przeciwko (...) Sp. z o.o. w likwidacji o nakazanie złożenia oświadczenia woli o przeniesieniu własności m.in. nieruchomości objętej przedmiotową czynnością prawną, powództwo to zostało oddalone z powodu braku legitymacji biernej, albowiem Sąd Rejonowy w K. uznał, iż powództwo zostało wytoczone nie przeciwko Syndykowi Masy Upadłości lecz upadłej spółce, a roszczenie wchodzi do masy.

W odpowiedzi na pozew Syndyk Masy Upadłości Przedsiębiorstwa (...) Sp. z o.o. w R. w upadłości wniósł o oddalenie powództwa i zasądzenie kosztów postępowania, w uzasadnieniu podnosząc analogiczną argumentację jak Syndyk Masy Upadłości (...) Sp. z o.o. w likwidacji w upadłości likwidacyjnej.

W dalszym toku sprawy strony podtrzymały dotychczasowe stanowiska.

Sąd Okręgowy ustalił co następuje:

W dniu 12.12.2001r. została zawarta umowa pomiędzy: - Przedsiębiorstwem (...) Sp. z o.o. w R., - (...) Sp. z o.o. w R., -- W. H. na mocy której w/w zawiązali spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą: (...) -S Sp. z o.o. Stosownie do treści § 8 Przedsiębiorstwo (...) Sp. z o.o. w R. objęło 5 udziałów, po 1.000 zł każdy, o łącznej wartości 5.000 zł, pokrywając je aportem o łącznej wartości 5.000 zł w skład którego wchodził m.in. lokal usługowo biurowy nr 7 o pow. 279,89m 2 objęty kw. (...), zobowiązując się do przeniesienia własności przedmiotowej nieruchomości tytułem pokrycia wkładu

Dowód; akt notarialny k. 100-112.

W realizacji niniejszego w dniu 15.02.2002r. pomiędzy: - (...) Sp. z o.o. w R., a - (...) -S Sp. z o.o. w organizacji została zawarta umowa przeniesienia własności w/w nieruchomości (aportu).

Dowód: akt notarialny k. 113-118.

Wyrokiem z dnia 13.08.2010r. Sąd Okręgowy wR. Wydział Gospodarczy (sygn. akt VI GC 46/10) ustalił nieważność w/w czynności prawnej. Wyrok ten jest prawomocny.

Dowód: wyrok SO z dnia 13.08.2010.r. wraz z uzasadnieniem k. 135-153, postanowienie z dnia 31.08.2011 k. 154-156.

Postanowieniem z dnia 5.10.2011r. Sąd Rejonowy w R.wobec wniosku o ogłoszenie upadłości (...) Sp. z o.o. w R. zabezpieczył majątek dłużnika poprzez ustanowienie Tymczasowego Nadzorcy Sądowego w osobie M. O..

Dowód: postanowienie z dnia 5.10.2011r. sygn. akt V GC 32/11 k. 247-249.

W dniu 10.10.2011r. została zawarta umowa (rep. A nr 3551/2011) pomiędzy:

- (...) Sp. z o.o. w R. w likwidacji działająca przez likwidatora K. S., a - Przedsiębiorstwem (...) Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej w R. działającym przez Syndyka Masy Upadłości M. O.

na mocy której (...) Sp. z o.o. w R. w likwidacji w celu zabezpieczenia spłaty pożyczki wraz z odsetkami, którą wskazano w przedmiotowym akcie notarialnym, przeniosło na rzecz Przedsiębiorstwa (...) Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej w R. własność stanowiącego odrębną nieruchomość położonego przy Al. (...) w R. lokalu niemieszkalnego oznaczonego nr 7 wraz ze związanymi z własnością tego lokalu prawami w nieruchomości. (...) Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej w R. zobowiązało się do przeniesienia na rzecz (...) Sp. z o.o. w R. w likwidacji własności tejże nieruchomości w przypadku spłacenia pożyczki wraz z odsetkami w terminie odkreślonym dla tej pożyczki.

Dowód: akt notarialny k. 191-203.

W dacie zawierania powyższej umowy istotnie dla (...) Sp. z o.o. w R. w likwidacji postanowieniem z dnia 5.10.2011r. był już ustanowiony tymczasowy nadzorca sądowy. Nadzorca tym był M. O., biorący udział w przedmiotowej czynności jako syndyk Przedsiębiorstwa (...) Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej w R., tym samym miał on również jako tymczasowy nadzorca sądowy (...) Sp. z o.o. w R. w likwidacji pełną świadomość faktu treści i celu zawieranej umowy, akceptując ją, skoro imieniem drugiej strony ją podpisał. Niniejsza umowa służyła zabezpieczeniu roszczenia masy upadłości Przedsiębiorstwa (...) Sp. z o.o. w związku z udzieloną (...) Sp. z o.o. w R. pożyczką, pożyczka ta zaś służyła możliwości opłacenia kosztów sądowych w sprawie z powództwa (...) Sp. z o.o. w R. przeciwko (...) -S Sp. z o.o. i (...) Sp. z o.o. w K. wytoczonej w celu odzyskania trzech lokali niemieszkalnych, nr 7, 8 i 9 położonych w budynku przy Al. (...) w R.. W wyniku tej sprawy zapadło przed Sądem Okręgowym w R.orzeczenie uwzględniające powództwo (postępowanie SO o którym mowa powyżej). Głównym celem dla podjętych czynności zarówno ze strony Syndyka Masy Upadłości Przedsiębiorstwa (...) Sp. z o.o. jak i likwidatora (...) Sp. z o.o. było skoncentrowanie majątku tych spółek w całości budynku (przy Al. (...) w R.) co umożliwiało jego sprzedaż. Do dnia dzisiejszego budynek ten nie został sprzedany, stąd zwrot pożyczki nie nastąpił.

Dowód: zeznania M. O. protokół k. 277-278.

W dniu 28.05.2013r.Sąd Rejonowy w K. wydał wyrok w sprawie z powództwa (...) -S Sp. z o.o. w Ł. przeciwko (...) Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej w R. o nakazanie pozwanemu złożenia oświadczenia woli o przeniesieniu na powoda prawa własności nieruchomości (w tym nieruchomości – lokalu objętego nin. sprawą) w którym oddalił powództwo (I), oraz zasądził od powoda na rzecz pozwanego koszty procesu (II). W uzasadnieniu dla niniejszego Sąd Rejonowy wskazał, iż przedmiotowe roszczenie wchodzi w skład masy upadłości stąd winno być wytoczone przeciwko syndykowi masy upadłości. Skutkiem ogłoszenia upadłości jest przekształcenie z mocy prawa zobowiązań majątkowych niepieniężnych na zobowiązania pieniężne, które z dniem ogłoszenia upadłości stają się płatne, chociażby termin ich wykonania jeszcze nie nastąpił. Stąd zobowiązanie upadłego do złożenia oświadczenia woli o przeniesieniu prawa własności nieruchomości w dniu 25.10.2011r. uległo przekształceniu w zobowiązania niepieniężne wchodzące w skład masy upadłości i jako takie nie mogło być dochodzone w postępowaniu sądowym przeciwko upadłemu.

Dowód: odpis wyroku wraz z uzasadnieniem k. 37-42.

Powyższy stan faktyczny Sąd Okręgowy ustalił na podstawie w/w dowodów pisemnych oraz zeznań w charakterze strony pozwanej M. O.. Dokumentacja ta nie była kwestionowana przez strony również w zakresie zgodności jej treści z rzeczywistym stanem rzeczy, zeznania zaś strony pozwanej znajdowały odzwierciedlenie w przedstawionej dokumentacji tworząc z nią spójną i logiczną całość.

Sąd Okręgowy zważył co następuje:

Powód w niniejszej sprawie żądał ustalenia nieważności czynności prawnej, tak więc dla zasadności pozwu winien był on wykazać:

1.  interes prawny w niniejszym żądaniu stosownie do treści art. 189 kpc,

2.  nieważność czynności prawnej – zawartej w dniu 10.10.2011r. umowy pomiędzy (...) Sp. z o.o. w likwidacji w R., a Syndykiem Masy Upadłości Przedsiębiorstwa (...) Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej w R..

W ocenie Sądu powód nie wykazał żadnej z w/w przesłanek.

Ad. 1

Powód interes prawny w żądaniu ustalenia nieważności przedmiotowej czynności prawnej budował na twierdzeniu, iż jedynie stwierdzenie tejże nieważności spowoduje, iż przedmiotowa nieruchomość znajdzie się w majątku masy upadłości (...) Sp. z o.o. w likwidacji w R. i to z kolei umożliwi mu skuteczne żądanie zawarcia z nim przez syndyka (...) Sp. z o.o. w likwidacji w R. umowy przenoszącej własność przedmiotowej nieruchomości - w wykonaniu obowiązku do wniesienia wkładu. Tym samym więc cel tego postępowania stanowi stworzenie warunków do uzyskania przez niego własności nieruchomości stanowiącej lokal nr (...) położony na 7 piętrze przy Al. (...) w R., poprzez zobowiązanie syndyka (...) Sp. z o.o. w likwidacji w R. do zawarcia umowy przenoszącej własność w/w nieruchomości.

Bezspornym jest, iż aktualnie (...) Sp. z o.o. w R. jest w stanie upadłości. Niniejsze czyni niewykazanym i w/w interes prawny. Brak bowiem podstaw dla stwierdzenia, iż nawet w przypadku uwzględnienia niniejszego roszczenia, a więc ustalenia, iż umowa zawarta pomiędzy (...) Sp. z o.o. w likwidacji w R., a Przedsiębiorstwem (...) Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej jest nieważna, powód będzie miał skuteczne uprawnienie dla żądania od Syndyka Masy Upadłości (...) Sp. z o.o. w likwidacji w R. zawarcia z nim umowy przeniesienia przedmiotowej nieruchomości w wykonaniu zobowiązania upadłego do pokrycia wkładu.

Należy stwierdzić podzielając zresztą stanowisko Sądu Rejonowego wK. (sygn. akt V GC 1234/12), iż skutkiem ogłoszenia upadłości jest przekształcenie z mocy prawa zobowiązań majątkowych niepieniężnych, które z dniem ogłoszenia upadłości stają się płatne, chociażby termin ich wykonania jeszcze nie nastąpił (art. 91 ust. 2 pun). Zobowiązanie upadłego o złożenia oświadczenia woli o przeniesieniu prawa własności nieruchomości w dniu 25.10.2011r. uległo więc przekształceniu w zobowiązanie pieniężne wchodzące w skład masy upadłości. Brak podstaw dla stwierdzenia, iż roszczenie o którym mowa powyżej, nie podlega zgłoszeniu jako wierzytelność do masy upadłości. Stanowisko to wyraża również P. Zimmerman (Komentarz, s.194), tj. że zobowiązanie upadłego do przeniesienia własności nieruchomości jest zobowiązaniem w rozumieniu art. 91 ust. 2, przekształca się zatem w chwili ogłoszenia upadłości w zobowiązanie pieniężne. Właśnie na tej podstawie, iż jest to wierzytelność dotycząca masy upadłości, Sąd Rejonowy w K.w sprawie o sygn. V GC 1234/12 oddalił powództwo stwierdzając, iż powództwo o nakazanie pozwanemu złożenia oświadczenia woli o przeniesieniu na powoda prawa własności na nieruchomości jest powództwem dotyczącym masy upadłości, przy czym wierzytelność o tego typu charakterze wbrew stanowisku pozwanego podlega regulacji o której mowa w art. 92 ust. 2 . Niniejsze roszczenie nie dotyczy majątku upadłego podlegającego wyłączeniu z masy upadłości, nie spełnia ono bowiem kryteriów w tym zakresie przewidzianych w ustawie prawo upadłościowe i naprawcze.

Ad. 2

Niezależnie od powyższego brak podstaw dla stwierdzenia, iż omawiana umowa jest nieważna nawet przy przyjęciu argumentacji wyrażonej w tej mierze przez powoda, a to, iż została ona zawarta po dacie ustanowienia tymczasowego nadzorcy sądowego bez jego zgody i jest czynnością przekraczającą zwykły zarząd. Podkreślić należy, iż brak podstaw dla zastosowania w tym zakresie sankcji nieważności. Nie pozwala na to treść art. 76 § 3 ustawy pr. up. i n. Przepis ten nie daje żadnej podstawy do oceny, iż skutkiem zawarcia umowy w powyższych okolicznościach jest właśnie nieważność skoro sankcji tej nie przewiduje. Wykładnia systemowa, a to zestawienie art. 76 pr. up. i n. z art. 77 ust. 1 pr. up. i n. wskazuje natomiast, iż nieważna jest czynność dopiero upadłego (to jest po ogłoszeniu upadłości) dot. mienia wchodzącego do masy upadłości, wobec którego upadły utracił prawo zarządu. W tym zakresie ustawodawca wskazuje wprost sankcję, co oznacza, iż gdyby chciał zastosować tą samą sankcję w treści art. 76 ust 3 również w ten sposób ująłby to uregulowanie. Tego jednak nie czyni, stąd też należy wysnuć wniosek, iż czynność przekraczająca zwykły zarząd dokonana przed ogłoszeniem upadłości, ale po ustanowieniu tymczasowego nadzorcy sądowego nie jest nieważna, skoro upadłemu w omawianej sytuacji przysługuje prawo zarządu (arg. a contrario). Zdaniem S. G. (Legalis Komentarz do art. 76 pr. up. i n.) czynność taka jest jedynie bezskuteczna w stosunku do wierzycieli i to jeżeli osoba, z którą upadły dokonał czynności wiedziała, że czynność ta przekracza granice zwykłego zarządu oraz że nadzorca sądowy nie udzielił na nią zgody, albo jej się sprzeciwił. Przesłanek tych w realiach niniejszej sprawie nie wykazano, przy czym nawet ich wykazanie powodowałoby jedynie bezskuteczność tej czynności, a nie jej nieważność.

Podkreślić należy, iż bezskuteczność i nieważność to dwie zupełnie różne i odrębne instytucje prawne, a w niniejszej sprawie powód domagał się ustalenia nieważności, ku czemu w żadnym razie, jak wynika z powyższego nie miał podstaw. Sąd Okręgowy podziela stanowisko Sądu Najwyższego wyrażone w uchwale z dnia 5.03.1981r. III CZP 1/81, OSN 1981r. nr 8 poz. 145 zgodnie z którym w okresie pomiędzy złożeniem oświadczeń woli przez strony czynności, a uzewnętrznieniem decyzji w zakresie zgody przez osobę trzecią istnieje specyficzny stan zawieszenia (bezskuteczność zawieszona). Czynność nie wywołuje jeszcze skutków, ale w razie potwierdzenia będzie wywoływała te skutki od chwili złożenia oświadczeń przez strony. W tym okresie nie jest dopuszczalne ustalenie nieważności czynności.

W ocenie Sądu brak zresztą podstaw również dla stwierdzenia bezskuteczności tej czynności, skoro brał w niej czynny udział tymczasowy nadzorca sądowy ,wyrażając swą wolę i zgodę zawarcia przedmiotowej umowy poprzez jej faktyczne zawarcie, działając równocześnie jako Syndyk Masy Upadłości Przedsiębiorstwa (...) Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej. Tym samym więc miał on pełną świadomość treści, przedmiotu i celu zawieranej umowy również jako tymczasowy nadzorca sądowy (...) Sp. z o.o. w likwidacji w R., wyrażając w tym zakresie akceptację i to w formie oświadczenia w akcie notarialnym.

Z powyższych więc przyczyn Sąd powództwo oddalił na mocy w/w norm prawnych, o kosztach orzekając na podstawie art. 98 kpc. Sąd przyjął określając wysokość przyznawanych kosztów zastępstwa procesowego pozwanym, iż po ich stronie występuje współuczestnictwo materialne, niezależnie od liczby współuczestników przedmiot sprawy będący podstawą obliczenia wynagrodzenia adwokata (radcy prawnego) jest w zakresie roszczeń majątkowych jeden i zgodnie z utrwalonym orzecznictwem Sądu Najwyższego współuczestnikom procesu reprezentowanym przez jednego pełnomocnika należy się zwrot kosztów wynagrodzenia jednego pełnomocnika, w granicach obowiązującej stawki. Przy dwóch pozwanych każdemu z pozwanych należy się zatem zwrot połowy kwoty wynagrodzenia przysługującego jednemu pełnomocnikowi (tak również postanowienie SN z dnia 7.04.2011r. IV CZ 142/10).

ZARZĄDZENIE

1.  (...)

2.  (...)

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Barbara Dziopak
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Rzeszowie
Osoba, która wytworzyła informację:  Anna Harmata
Data wytworzenia informacji: