Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

VI GC 126/13 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Rzeszowie z 2013-07-26

Sygn. akt VI GC 126/13

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 26 lipca 2013 r.

Sąd Okręgowy w Rzeszowie VI Wydział Gospodarczy

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSO Barbara Frankowska

Protokolant: st. sekr. sądowy Małgorzata Zawiło

po rozpoznaniu w dniu 26 lipca 2013 r. w Rzeszowie

na rozprawie

sprawy z powództwa: (...) Spółki z o.o. w R.

przeciwko: (...) Spółce z o. o. w K. w upadłości układowej

przy udziale nadzorcy sądowego (...) Sp. z o.o. w K.

o zapłatę

I. z a s ą d z a od pozwanego (...) Spółki z o.o. w K. w upadłości układowej na rzecz powoda (...) Spółki z o.o. w R. kwotę 111.798,39 zł (sto jedenaście tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt osiem złotych 39/100) z ustawowymi odsetkami od kwoty:

-

36.415,45 zł od dnia 20 października 2012 r.,

-

12.998,10 zł od dnia 26 października 2012 r.,

-

62.384,84 zł od dnia 12 listopada 2012 r.,

do dnia zapłaty,

II. z a s ą d z a od pozwanego na rzecz powoda kwotę 9.207 zł (dziewięć tysięcy dwieście siedem złotych) tytułem kosztów procesu, w tym kwotę 3.617 zł tytułem kosztów zastępstwa procesowego.

Sygn. akt VI GC 126/13

UZASADNIENIE

wyroku z dnia 26 lipca 2013 r.

Pozwem wniesionym w sprawie powód (...) sp. z o.o.
w R. wniósł o zasądzenie na swoją rzecz od pozwanego (...) sp. z o.o. w K. (działającego następnie pod firmą (...) sp. z o.o. w K.) kwoty 111 798,39 zł z ustawowymi odsetkami od poszczególnych kwot i dat wskazanych w pozwie oraz kosztami postępowania.

Na uzasadnienie żądania powód podał, że pozwany zamawiał u niego telefonicznie towar, powód pozostawiał towar do dyspozycji pozwanego zgodnie z umową bądź to zgodnie z regułami (...) w magazynie powoda bądź dostarczając go zgodnie z (...). Pozwany nie zgłaszał żadnych uwag co do jakości i ilości zamówionego i odebranego towaru.

Powód wystawił z tytułu ceny faktury VAT a to nr (...), (...), (...), których pozwany nie zapłacił. Wpłatę pozwanego na poczet faktur nie objętych sporem powód częściowo zaliczył na poczet faktury nr (...).

Wezwania do zapłaty pozostałych należności okazały się bezskuteczne.

W dniu 27.02.2013 r. Sąd Okręgowy uwzględnił żądanie pozwu w całości wydając nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym (k. 32).

We wniesionym sprzeciwie od nakazu zapłaty pozwany wniósł
o oddalenie powództwa w całości jako bezzasadnego w związku nienależytym wykonaniem zobowiązania i przedłożeniem faktur VAT nie podpisanych przez pozwanego.

Sąd Okręgowy ustalił następujący stan faktyczny:

Strony postępowania, powód A.A. sp. z o.o jako sprzedający i pozwany (...) sp. z o.o. w K., uprzednio działający pod firmą (...) sp. z o.o., jako kupujący zawarły umowy sprzedaży towaru w postaci zwojów blach.

Zgodnie z umową powód towar objęty fakturą nr (...) został wydany pozwanemu poprzez pozostawienie go do jego dyspozycji w magazynie powoda zgodnie z regułą (...). Towar został odebrany przez pozwanego jego transportem, odbiór na dowodach dostawy nr (...) i (...) pokwitował kierowca pozwanego, pozwany nie zgłaszał zastrzeżeń co do jego ilości
i jakości.

Zgodnie z umową towar objęty fakturą VAT nr (...) został dostarczony przez powoda do miejsca wskazanego przez pozwanego zgodnie
z regułą (...) K.. Odbiór na dokumencie dostawy nr (...) potwierdził pozwany pieczęcią firmową. Pozwany nie zgłaszał zastrzeżeń co do ilości i jakości towaru.

Dowody: dowód dostawy nr (...), k. 85, dowód dostawy nr (...) k. 86, dowód dostawy nr (...) k. 87, faktury VAT nr (...) k. 88, nr (...) k. 89, nr 61027009k. 90, zeznania świadka T. S. k. 109-110,

Ze strony powoda zamówienia pozwanego przyjmował jego pracownik T. S., informując zamawiającego czy towar jest na stanie i o cenach. Zamówienia pozwany składał telefonicznie, odpowiedź była w formie mailowej, następnie pozwany wysyłał maila zwrotnego, potwierdzając zamówienie.

Dowody: zeznania świadka T. S. k. 109-110,

Powód w związku ze sprzedażą przez pozwanego wystawił z tytułu ceny faktury VAT z 30 - dniowym terminem płatności, a to nr:

- (...) na kwotę 38 920,43 zł z dnia 19.09.2012 r. ,

- (...) na kwotę 12 998,10 zł z dnia 25.09.2012 r.,

- (...) na kwotę 62 384,84 zł z dnia 11.10.2012 r.

Faktury po automatycznej generacji z sytemu księgowego wysyłane były pozwanemu przez dział księgowy powoda.

Dowody: faktury VAT nr (...) k. 88, nr (...) k. 89, nr 61027009k. 90 , zeznania świadka T. S. k. 109-110,

Pozwany zawarł z powodem łącznie co najmniej sześć umów sprzedaży, w tym sporne w sprawie. Początkowo pozwany regulował należności. Latem 2012 r. pozwany zaprzestał regulowania należności na rzecz powoda w terminie. Pozwany nie zapłacił w ogóle ceny, objętej w/w fakturami VAT. W dacie 10.11.2012 r. pozwany dokonał na rzecz powoda zapłaty kwoty 42 160 zł celem zapłaty za fakturę nr (...) nie objętej przedmiotowym sporem.

Powód nadwyżkę w zapłacie w wysokości 2 504,98 zł zaliczył na poczet najwcześniej wymagalnej faktury nr (...), której do zapłaty pozostaje nadal kwota 36 415,45 zł.

Dowody: potwierdzenie przelewu z dnia 11.10.2012 r. k. 91

Pozostała cena z tytułu zakupu towaru nie została zapłacona. Wezwanie do zapłaty okazały się bezskuteczne.

Dowody : wezwanie z dnia 10.01.2013 r. z dowodem nadania i doręczenia k. 92- 99

Sąd ustalił powyższy stan faktyczny w oparciu o dowody z powołanych dokumentów, niebudzących wątpliwości Sądu co do swojej autentyczności
i treści oraz wzajemnie się potwierdzającym. Sąd dał także wiarę dowodom
z wydruków faktur VAT z przyczyn o których mowa w dalszej części uzasadnienia.

Sąd oparł się także na zeznaniach świadka T. S. jako logicznych i konsekwentnych oraz korespondujących z pozostałym materiałem dowodowym w sprawie. Wyłącznie ten świadek zajmował się w imieniu powoda, jako jego pracownik obsługą zamówień pozwanego i realizacją zawartych umów i z tego względu posiadał bezpośrednie i kompletne informacje istotne w sprawie. W ocenie Sądu świadek ten logicznie i w przekonywujący sposób przedstawił okoliczności zawarcia i wykonania spornych umów, stąd jego zeznania zasługiwały na danie im waloru wiarygodności.

Sąd Okręgowy zważył co następuje:

Powód wywodzi swe roszczenie z umowy sprzedaży.

Pozwany odmawiając zapłaty w całości zakwestionował dowód z faktur VAT jako niepodpisanych oraz zarzucił złą jakość prac i nienależyte wykonanie umowy.

Stosownie do art. 535 kc przez umowę sprzedaży sprzedawca zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz, a kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę. Przepis ten wskazuje postanowienia przedmiotowo istotne, czyli elementy konstrukcyjne niezbędne do zakwalifikowania konkretnej umowy jako umowy sprzedaży tj. oznaczenie przedmiotu świadczenia, zbywcy i ceny. Jest to umowa konsensualna odpłatna wzajemna, zobowiązująca. Powyższe przesłanki zostały spełnione co do umowy sprzedaży towarów wskazanych w fakturze Vat nr (...).

Pozwany zarzucił dowodom z faktur brak podpisu pozwanego. Sam fakt braku podpisu pozwanego na przedłożonych fakturach nie dyskwalifikuje ich jako dowodu, który podlega swobodne ocenie sądu w ramach art. 233 kpc. Sąd dał im wiarę na okoliczność zawarcia umowy, jej treści w świetle stanowiska stron, i pozostałego materiału dowodowego, z którym dowody z faktur korespondują.

Pozostały materiał dowodowy pozwalał na ustalenie, że umowy sprzedaży wskazanych w fakturach towarów zostały zawarte, towar zaś wydany pozwanemu. Powód w odpowiedzi na zgłoszone zapotrzebowanie złożył ofertę /art. 66 kc/, pozwany ją zaakceptował, towar został wydany, powód wystawił fakturę na umówioną cenę. Powyższe dowody z dowodów wydania i zeznań świadka wzajemnie się potwierdzały i uzupełniały w zakresie ustalenia faktu zawarcia umowy i wydania towaru pozwanemu. Dowody z wygenerowanych
z systemu księgowego powoda faktur VAT, niekwestionowanych przez pozwanego na etapie przesądowym dodatkowo tylko potwierdzały zawarcie umowy oraz jej treść.

Pozwany nadto faktu tak zawarcia umowy jak i wydania mu towaru nie kwestionował. Pozwany na etapie przedsądowym w ogóle nie kwestionował roszczenia powoda. Pozwany nie kwestionował dowodu z faktur Vat co do treści, w tym wskazanej tam ceny i towaru, nie podnosząc zarzutów co do ceny w ogóle.

Kolejnym zarzutem pozwanego było nienależyte wykonanie umowy. Zarzut pozwanego nie odnosił się w ogóle do treści pozwu, jako że ten dotyczył zapłaty za sprzedany towar, pozwany zaś zakwestionował jakość wykonanych prac.

Przyjmując nawet, iż zarzut dotyczył nienależytego wykonania umowy sprzedaży i jakości towaru to na pozwanym w tym zakresie spoczywał obowiązek dowodzenia /art. 6 kc/, któremu nie podołał. Pozwany nie zakwestionował dostawy towaru jednocześnie nie naprowadził nawet na czym miało polegać nienależyte wykonanie umowy i zła jakość towaru. Na etapie przesądowym zarzutu takiego wobec powoda w ogóle nie zgłaszał. Pozwany nie wskazuje też roszczeń jakie wywodzi z ewentualnej złej jakości towaru. Tymczasem wobec wydania mu towaru w razie jego wadliwości pozwany winien skorzystać z uprawnień z instytucji rękojmi, zgłosić odpowiednie roszczenia z wszystkimi tego konsekwencjami, w tym m.in. obowiązkiem notyfikacji wady we wskazanym w art. 563 kc terminie. Obrona pozwanego sprowadziła się zaś wyłącznie do ogólnego zarzutu złej jakości i nienależytego wykonania umowy, nie popartego żadną argumentacją i materiałem dowodowym.

Mając na uwadze wykazanie roszczenia przez powoda i bezpodstawność zarzutów pozwanego Sąd uwzględnił żądanie pozwu w całości orzekając jak
w pkt I wyroku na podstawie art. 535 kc .

Co do odsetek ustawowych z tytułu opóźnienia Sąd orzekł na podstawie art. 481 § 1 kc przy uwzględnieniu odroczonego, umówionego terminu płatności ceny, uwzględnionego w fakturach vat.

W przedmiocie kosztów postępowania, na które po stronie powoda złożyły się opłata sądowa w kwocie 5 590 zł, opłata od pełnomocnictwa 17 zł
i koszt zastępstwa procesowego 3600 zł, Sąd orzekł na podstawie art. 98 kpc statuującego zasadę odpowiedzialności za wynik procesu.

Zarządzenie:

1.  odpis wyroku z uzasadnieniem doręczyć pozwanemu oraz pełn. powoda,

2.  kal. 2 tyg.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Barbara Dziopak
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Rzeszowie
Osoba, która wytworzyła informację:  Barbara Frankowska
Data wytworzenia informacji: