Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

VI GC 86/13 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Rzeszowie z 2013-07-08

Sygn. akt VI GC 86/13

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 8 lipca 2013 r.

Sąd Okręgowy w Rzeszowie VI Wydział Gospodarczy

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSO Michalina Sanecka

Protokolant: st. sekr. sądowy Halina Ramska

po rozpoznaniu w dniu 8 lipca 2013 r. w Rzeszowie

na rozprawie

sprawy z powództwa: Syndyka Masy Upadłości Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowego (...) Spółka z o.o. w upadłości likwidacyjnej z/s w R.

przeciwko : K. S. (1)

o zapłatę

I. zasądza od pozwanego K. S. (1) na rzecz powoda Syndyka Masy Upadłości Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowego (...) Spółka z o.o. w upadłości likwidacyjnej z/s w R. kwotę 122.000,00 zł. ( sto dwadzieścia dwa tysiące złotych ) z ustawowymi odsetkami od dnia 12 grudnia 2012 roku ,

II. zasądza od pozwanego na rzecz powoda kwotę 3.617 zł. tytułem kosztów zastępstwa procesowego ,

III. zasądza od pozwanego na rzecz Skarbu Państwa Kasa Sądu Okręgowego w Rzeszowie kwotę 6.100 zł. ( sześć tysięcy sto złotych ) tytułem kosztów opłaty sądowej od uiszczenia której powód był zwolniony.

Sygn. akt VI GC 86/13

UZASADNIENIE

wyroku z dnia 8 lipca 2013 r.

Powód syndyk masy upadłości Przedsiębiorstwa Produkcyjno- Handlowego (...) Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w R. wniósł o :

1)  zobowiązanie pozwanego K. S. (1) do wydania na rzecz powoda

- samochodu ciężarowego (...) nr rej. (...)A,

- samochodu osobowego (...) nr rej. (...) A,

- wózka widłowego (...),

- wózka widłowego (...),

- samochodu dostawczego R. (...) nr rej. (...),

2) ewentualnie, w przypadku zbycia przez pozwanego w/wym pojazdów,

zasądzenie od pozwanego K. S. (1) na rzecz powoda kwoty

122.000 zł.

Wyżej wymieniony sprzęt pozwany, będący wspólnikiem upadłego (...) Sp. z o.o. przyjął na poczet swoich należności. Przewłaszczenia sprzętu pozwany dokonał miesiąc przed ogłoszeniem upadłości.

Pozwany K. S. (1) wniósł o oddalenie powództwa zarzucając, że na podstawie umów z upadłą Spółką nabył sprzęt w zamian za niespłaconą pożyczkę, której udzielił upadłej Spółce .

Sąd ustalił, co następuje :

Niespornym jest, że pozwany K. S. (1) był wspólnikiem Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowego (...) Sp. z o.o. w R., której upadłość ogłosił Sąd Rejonowy w Rzeszowie Wydział V Gospodarczy Sekcja ds. Upadłościowych i Naprawczych postanowieniem z dnia 25 maja 2012 r, sygn. akt V GU 17/12.

Upadłość obejmowała likwidację majątku upadłego.

Na podstawie umowy z dnia 8 kwietnia 2010 r. oraz zeznań świadka Z. Ł. na rozprawie w dniu 14 czerwca 2013 r. ( którym to zeznaniom Sąd dał wiarę jako przekonywującym ) Sąd ustalił, że pozwany K. S. (1) udzielił Spółce (...) pożyczkę w kwocie 480.000 zł. na okres 2 lat.

W dniu 24 kwietnia 2012 r. w piśmie skierowanym do obecnie pozwanego K. S. (1) prezes Spółki (...) K. S. (2) zwrócił się z pismem – oświadczeniem o potrąceniu swojej wierzytelności w kwocie 122.000 zł. z tytułu przedmiotowego sprzętu z wierzytelnością pozwanego w kwocie 257.079,58 zł. ( k-41 ), z tytułu pożyczki. W piśmie tym stwierdzono saldo w kwocie 127.632,55 zł. na korzyść pozwanego.

Transakcji tej dokonano miesiąc przed ogłoszeniem upadłości.

Na rozprawie w dniu 14 czerwca 2013 r. pełnomocnik pozwanego oświadczył, że pozwany sprzedał część przedmiotowego sprzętu.

Zobowiązano pełnomocnika pozwanego w wskazanie, które sprzęty zostały sprzedane.

Z pisma procesowego z dnia 12 czerwca 2013 r. wynika, że pozwany w trakcie postępowania sądowego zbył wszystkie maszyny, które były przedmiotem roszczenia powoda.

Na rozprawie w dniu 8 lipca 2013 r. powód sprecyzował, że dochodzi zapłaty w kwocie 122.000 zł.

Między stronami niespornym jest, że przedmiotowe samochody i sprzęt mają wartość 122.000 zł.

Sąd zważył co następuje :

Zgodnie z art. 128 ust. 1 prawa upadłościowego i naprawczego ( tj. Dz. U. z 2009 r, nr 175, poz. 1361 z późn. zm. ) czynności prawne odpłatne dokonane przez upadłego w terminie 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości z małżonkiem, krewnym lub powinowatym w linii prostej, krewnym lub powinowatym w linii bocznej do drugiego stopnia włącznie lub z przysposobionym lub przysposabiającym są bezskuteczne w stosunku do masy upadłości.

Stosownie do treści ust. 2 art. 128 puin , przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do czynności upadłego, będącego spółką lub osobą prawną, dokonanej z jej wspólnikiem, ich reprezentantami lub małżonkami tych osób.

Jak wyżej ustalono, pozwany K. S. (1) był wspólnikiem upadłej Spółki, a zatem nieważne są jego czynności zmierzające do odzyskania udzielonej pożyczki, w okresie 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o upadłość.

Nie jest zasadny zarzut pozwanego, że przyjmując od upadłego samochody i sprzęt nie doszło do pomniejszenia masy upadłości. Jeżeli pozwany miał roszczenie do upadłego, to powinien złożyć wierzytelność do masy upadłości, aby zostać zaspokojony w trybie przepisów Tytułu V prawa upadłościowego i naprawczego – zgłoszenie i ustalenie wierzytelności, art. 236 i następne.

Stosownie do treści art. 134 prawa upadłościowego i naprawczego, jeżeli czynność upadłego jest bezskuteczna z mocy prawa lub została uznana za bezskuteczną, to co wskutek czynności ubyło z majątku upadłego lub do niego nie weszło, podlega przekazaniu do masy upadłości, a gdy przekazanie w naturze jest niemożliwe, do masy upadłości powinna być wpłacona równowartość w pieniądzach.

Ponieważ na skutek zbycia przedmiotowych maszyn zwrócenie ich stało się niemożliwe, a wartość tych przedmiotów nie była sporna, Sąd orzekł jak sentencji.

O kosztach orzeczono w myśl art. 98 i 99 kpc.

zarządzenie :

- odpis wyroku z uzasadnieniem

doręczyć pełn. pozwanego.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Barbara Dziopak
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Rzeszowie
Osoba, która wytworzyła informację:  Michalina Sanecka
Data wytworzenia informacji: