Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

IV U 414/16 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Krośnie z 2016-12-01

Sygn. akt IV.U 414/16

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 1 grudnia 2016 r.

Sąd Rejonowy, Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Krośnie Wydział IV

w składzie:

Przewodniczący: SSR Mariusz Szwast

Protokolant: Dorota Korzec

po rozpoznaniu w dniu 1 grudnia 2016 r. w Krośnie

sprawy z wniosku J. S.

przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział w (...)

o zasiłek chorobowy

na skutek odwołania J. S.

od decyzji Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział w (...)

z dnia 7 września 2016 roku znak: (...)

z m i e n i a zaskarżoną decyzję Oddziału ZUS w (...) z dnia 7 września 2016r. znak: (...) i p r z y z n a j e wnioskodawcy J. S. prawo do zasiłku chorobowego za okres od dnia 6 czerwca 2016 r. do 30 września 2016 r.

Sygn. akt IV U 414/16

UZASADNIENIE

wyroku z dnia 1 grudnia 2016 roku

Działając w oparciu o treść art. 13 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 roku ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa /tekst jednolity : Dz. U. 2016 r., poz. 372 ze zm./ decyzją z dnia 7 września 2016 roku znak : (...) Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w (...) odmówił wnioskodawcy J. S. prawa do zasiłku chorobowego za okres od 6 czerwca 2016 r. do 30 września 2016 r., albowiem zasiłek chorobowy nie przysługuje za okres po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego, jeżeli osoba niezdolna do pracy ma ustalone prawo do emerytury.

Odwołując się od powyższej decyzji wnioskodawca J. S. wniósł o zmianę zaskarżonej decyzji.

W uzasadnieniu odwołania wnioskodawca wskazał, że emerytura do której ma prawo z KRUS, nie ma związku z ewentualnie pobieranym świadczeniem z ZUS, do którego prawo nabył w oparciu o zupełnie inny tytuł ubezpieczenia. Wnioskodawca dorabiał do emerytury, będąc zatrudnionym na podstawie umowy zlecenia, od której były odprowadzane składki do ZUS. Zdaniem wnioskodawcy skoro legalnie pracował i odprowadzał z tego tytułu składki, to świadczenie powinno mu być przyznane.

W odpowiedzi na odwołanie ZUS O/(...) wniósł o jego oddalenie, albowiem jak wynika z akt sprawy tytuł ubezpieczenia chorobowego wnioskodawcy ustał z dniem 5 czerwca 2016 r. Wnioskodawca przedstawił zaświadczenie lekarskie na okres niezdolności do pracy po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego od 6 czerwca 2016 r. do 30 września 2016 r. Z oświadczenia wnioskodawcy wynika, że od kwietnia 2013 r. jest uprawniony do emerytury wypłacanej przez KRUS. Wobec tego, że wnioskodawcy przysługuje prawo emerytury, nie ma podstaw do przyznania mu prawa do zasiłku chorobowego po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego.

Bezspornym jest, iż wnioskodawcy od kwietnia 2013 roku przysługuje emerytura z KRUS

Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych ustalił następujący stan faktyczny :

Wnioskodawca J. S. dnia 4 maja 2016 r. zawarł umowę zlecenia na okres od 5 maja 2016r. do 5 czerwca 2016 r. W tym okresie podlegał ubezpieczeniu chorobowemu. Od dnia 11 maja 2016 roku wnioskodawca przedstawił zaświadczenie lekarskie na okres niezdolności do pracy do dnia 30 września 2016 roku.

dowód : akta zasiłkowe ZUS,

Powyższy stan faktyczny Sąd ustalił w oparciu o akta zasiłkowe O/ ZUS w (...). Dowodom tym Sąd dał wiarę, albowiem nie zachodzą między nimi sprzeczności, są logiczne, spójne i wzajemnie się uzupełniają.

Stan faktyczny jest w sprawie bezsporny.

Sąd zważył co następuje :

Prawo do zasiłku chorobowego w przysługuje między innymi ubezpieczonemu, który stał się niezdolny do pracy z powodu choroby w czasie trwania ubezpieczenia chorobowego.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 roku o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (tekst jednolity : Dz. U. 2016 r., poz. 372 ze zm) – zasiłek chorobowy z tytułu niezdolności do pracy powstałej w czasie trwania ubezpieczenia chorobowego, jak i z tytułu niezdolności do pracy powstałej po ustaniu tytułu ubezpieczenia nie przysługuje za okres po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego, jeżeli osoba niezdolna do pracy ma ustalone prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy.

W niniejszej sprawie Oddział ZUS odmówił wnioskodawcy prawa do zasiłku chorobowego albowiem wnioskodawca ma ustalone prawo do emerytury z KRUS.

Z powyższym stanowiskiem O/ZUS w (...) nie można się zgodzić.

Zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego przyczyny objęte katalogiem z art. 13 są ujęte jednoznacznie i wyczerpująco. Z powyższej regulacji wynika, że prawo do zasiłku po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego nie przysługuje podmiotom objętym zakresem jej stosowania jedynie we wskazanych w niej przypadkach, a więc istnienie innych źródeł dochodów z ubezpieczenia społecznego (emerytura, renta z tytułu niezdolności do pracy), z Funduszu Pracy ( zasiłek dla bezrobotnych, zasiłek lub świadczenie przedemerytalne), bądź z własnej kontynuowanej działalności gospodarczej lub nowej aktywności zawodowej (dochód z tej działalności lub zasiłek chorobowy z tytułu kontynuowanej równolegle lub nowej aktywności zawodowej, nabyty na ogólnych zasadach).

Charakter prawa ubezpieczeń społecznych, jako zawierającego zbiór przepisów bezwzględnie obowiązujących, nakazuje nadawanie wskazanym w art. 13 ust. 1 ustawy przyczynom odmowy prawa do zasiłku chorobowego bez ekwiwalentu w składce tylko takie znaczenie, jakie wypływa z jego tekstu. Określenie "emerytura", którym się posługuje, nie może być uznane za pojęcie zbiorcze, obejmujące wszystkie świadczenia przyznawane z tytułu wieku i (lub) wysługi nie tylko z ubezpieczenia emerytalnego, lecz także w postaci świadczeń zabezpieczeniowych z budżetu, jakim jest "emerytura wojskowa" i nie jest tożsame z tym pojęciem.

Rozszerzająca wykładnia art. 13 ustawy „zasiłkowej” jest niedopuszczalna już z tego względu, że mogłaby prowadzić do pozbawienia uprawnionego prawa wynikającego z literalnego jej brzmienia. W tej sytuacji jasno wyrażona wola ustawodawcy, zgodnie z którą zasiłek nie przysługuje osobie, która ma ustalone prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy, oznacza, że zasiłek ten przysługuje w przypadku renty przysługującej z innego tytułu. Nie znajduje uzasadnienia twierdzenie, że art. 13 ustawy „zasiłkowej” obejmuje wszystkie sytuacje, gdy osoba niezdolna do pracy ma inne źródło dochodu (uchwała SN z dnia 30 sierpnia 2001 r., III ZP 11/01). Przeciwnie, jak stwierdził Sąd Najwyższy, świadczenia z ubezpieczenia chorobowego przysługują bez względu na sytuację majątkową uprawnionych, co odnosi się wprost do zasiłku chorobowego z tytułu niezdolności do pracy powstałej po ustaniu ubezpieczenia. W konsekwencji prawo do zasiłku chorobowego po ustaniu tytułu ubezpieczenia wyłączone jest tylko w tych okolicznościach, które wyczerpująco i wyraźnie określone zostały w art. 13 ust. 1 ustawy zasiłkowej (wyrok SN z dnia 18 stycznia 2012 r., II UK 168/11, wyrok SN z dnia 18 lutego 2013 r., II UK 196/12, wyrok SN z dnia 19 lutego 2014 r., I UK 368/13, wyrok SN z dnia 26 marca 2015 r., II UK 145/14).

Nie została w nim wymieniona emerytura z KRUS, więc pobieranie tego świadczenia nie uzasadnia zastosowania art. 13 ust. 1 pkt 1 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego

Przytoczony powyżej wyrok Sądu Najwyższego z dnia 18 lutego 2013 r. II UK 196/12 dotyczy emerytury wojskowej, jednakże rozważania zawarte w uzasadnieniu do tego wyroku, jak i w wyrokach Sądu Najwyższego przytoczonych powyżej można odnieść także do przedmiotowej sprawy.

W wyniku ustalenia powyższych okoliczności Sąd uznał że odwołanie wnioskodawcy w pełni zasługuje na uwzględnienie i na mocy art. 477 14 § 2 k.p.c. zmienił zaskarżone decyzję i orzekł jak w wyroku.

Sędzia

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Barbara Filipczak
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Krośnie
Osoba, która wytworzyła informację:  Mariusz Szwast
Data wytworzenia informacji: