Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II K 60/21 - wyrok Sąd Rejonowy w Krośnie z 2021-05-28

K., dnia 28 maja 2021 r.

Sygn. akt II K 60/21

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Sąd Rejonowy w Krośnie II Wydział Karny, w składzie:

Przewodniczący: Sędzia Paweł Gonet

Protokolant: Paula Patla

po rozpoznaniu w dniu 28 maja 2021 r.

sprawy karnej:

A. N. - s. B. i R. z d. D., urodz. (...) w C., zam. C., ul. (...), PESEL (...).

oskarżonego o to, że:

w dniu 27 lutego 2017 roku w Ś., woj. (...), celem osiągniecia korzyści majątkowej doprowadził Ł. M. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 800 złotych, w ten sposób,
że na portalu (...) wystawił do sprzedaży konsolę do gier (...) za którą pokrzywdzony zapłacił lecz konsoli nie otrzymał jak też zwrotu pieniędzy;

- tj. o przestępstwo z art. 286 § 1 k.k.

I.  Uznaje oskarżonego A. N. za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu, stanowiącego przestępstwo z art. 286 § 1 k.k. i za to na podstawie art. 286 § 1 k.k. skazuje go na karę 8 (ośmiu) miesięcy pozbawienia wolności;

II.  Na podstawie art. 46 § 1 k.k. orzeka wobec oskarżonego obowiązek naprawienia szkody wyrządzonej popełnionym przestępstwem poprzez zapłatę na rzecz pokrzywdzonego Ł. M. kwoty 800 zł (osiemset złotych);

III.  Na podstawie art. 624 § 1 k.p.k. i art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca 1973 r. o opłatach w sprawach karnych zwalnia oskarżonego od ponoszenia kosztów sądowych, wydatkami obciążając Skarb Państwa.

UZASADNIENIE

Formularz UK 1

Sygnatura akt

II K 60/21

Jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku dotyczy tylko niektórych czynów lub niektórych oskarżonych, sąd może ograniczyć uzasadnienie do części wyroku objętych wnioskiem. Jeżeli wyrok został wydany w trybie art. 343, art. 343a lub art. 387 k.p.k. albo jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku obejmuje jedynie rozstrzygnięcie o karze i o innych konsekwencjach prawnych czynu, sąd może ograniczyć uzasadnienie do informacji zawartych w częściach 3–8 formularza.

1.  USTALENIE FAKTÓW

1.1.  Fakty uznane za udowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

1.1.1.

A. N.

W dniu 27 lutego 2017 roku w Ś., woj. (...), celem osiągniecia korzyści majątkowej doprowadził Ł. M. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 800 złotych, w ten sposób, że na portalu (...) wystawił do sprzedaży konsolę do gier (...) za którą pokrzywdzony zapłacił, lecz konsoli nie otrzymał jak też zwrotu pieniędzy;

- tj. o przestępstwo z art. 286 § 1 k.k.

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za udowodnione

Dowód

Numer karty

Oskarżony A. N. doprowadził pokrzywdzonego Ł. M. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 800 złotych, w ten sposób, że na portalu (...) wystawił do sprzedaży konsolę do gier (...) za którą pokrzywdzony zapłacił lecz konsoli nie otrzymał jak też zwrotu pieniędzy.

wyjaśnienia oskarżonego A. N.

122, 183

zeznania świadka Ł. M.

1

zeznania świadka Z. P.

45

zeznania świadka M. G.

69

załączniki do protokołu przyjęcia ustnego zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa

5-26

notatki urzędowe z załącznikami

27,31,33-36,44,53,73-74

materiały uzyskane z (...)

32

informacje uzyskane od (...) S.A

48-49, 58-62

materiały uzyskane z banku (...)

56-57

karta karna

114-116

odpisy wyroków dot. oskarżonego

109-111

1.2.  Fakty uznane za nieudowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

1.2.1.

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za nieudowodnione

Dowód

Numer karty

2.  OCena DOWOdów

2.1.  Dowody będące podstawą ustalenia faktów

Lp. faktu z pkt 1.1

Dowód

Zwięźle o powodach uznania dowodu

wyjaśnienia oskarżonego A. N.

Oskarżony w toku postepowania przygotowawczego nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu i odmówił składania wyjaśnień. Przed Sądem oskarżony zmienił wyjaśnienia i przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu. Dodatkowo wskazał, iż do chwili obecnej nie naprawił szkody wyrządzonej przestępstwem, ponadto oświadczył, iż wobec niego prowadzone są kolejne dwa postępowania o identyczne przestępstwa z art. 286§1 kk.

Wyjaśnienia oskarżonego i jego przyznanie się do winy są wiarygodne, znajdują też potwierdzenie w pozostałym zebranym w sprawie materiale dowodowym.

zeznania świadka Ł. M.

Zeznania świadka wiarygodne, logiczne, spójne, znajdują też potwierdzenie w pozostałym zebranym w sprawie materiale dowodowym, obejmującym korespondencje z oskarżonym, historię operacji na rachunkach bankowych.

informacje uzyskane od (...) S.A

Dowód obiektywny, potwierdzający historię logowań do konta wraz z podaniem adresu IP oraz danych użytkownika wraz z adresem pod który usługa była dostarczana ( miejsce zamieszkania M. K. – partnerki oskarżonego).

karta karna

Dowód obiektywny, bezsporny, potwierdzający wcześniejsza karalność oskarżonego za przestępstwa podobne.

materiały uzyskane z banku (...)

Dowód obiektywny, bezsporny, potwierdzający numer rachunku bankowego na który zostały przelane pieniądze od pokrzywdzonego. Rachunek ten stanowił wyłączną własność oskarżonego, brak było do niego pełnomocnictw w zw. z czym był on jego jedynym dysponentem.

materiały uzyskane z (...)

Dowód obiektywny, potwierdzający przedmiot aukcji, datę umieszczenia oraz dane dot. logowania wystawiającego przedmiot do sprzedaży.

notatki urzędowe z załącznikami

Dowody obiektywne, pozwalające na identyfikacje osoby sprawcy.

odpisy wyroków dot. oskarżonego

Dowody obiektywne, potwierdzające fakt wcześniejszej karalności oskarżonego, także za przestępstwa podobne.

załączniki do protokołu przyjęcia ustnego zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa

Dowody obiektywne, potwierdzające okoliczności zakupu konsoli do gier (...) przez pokrzywdzonego.

2.2.  Dowody nieuwzględnione przy ustaleniu faktów
(dowody, które sąd uznał za niewiarygodne oraz niemające znaczenia dla ustalenia faktów)

Lp. faktu z pkt 1.1 albo 1.2

Dowód

Zwięźle o powodach nieuwzględnienia dowodu

zeznania świadka M. G.

Świadek nie posiada informacji na temat zdarzeń objętych aktem oskarżenia, potwierdził jednak, iż oskarżony w okresie objętym zarzutem zamieszkiwał wspólnie z M. K., która posługiwała się telefonami, pomocnymi przy identyfikacji sprawcy oszustwa na szkodę pokrzywdzonego.

zeznania świadka Z. P.

Informacje podane prze świadka nie miały znaczenia dla ustalenia faktów. Świadek to członek rodziny M. K., nie mający żadnych istotnych informacji w przedmiotowej sprawie.

3.  PODSTAWA PRAWNA WYROKU

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Oskarżony

3.1. Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania zgodna z zarzutem

I

A. N.

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

Czyn zarzucany oskarżonemu A. N. stanowi przestępstwo z art. 286 § 1 kk. Oszustwo, określone w art. 286§1 kk. należy do specyficznych przestępstw przeciwko mieniu. Polega bowiem ono na doprowadzeniu innej osoby do niekorzystnego rozporządzenia mieniem za pomocą wprowadzenia w błąd lub wyzyskania błędu innej osoby lub na wykorzystaniu jej niezdolności do należytego pojmowania podejmowanych działań. Istotnym czynnikiem sprawczym dla niekorzystnej dyspozycji majątkowej jest tu przede wszystkim fałsz. W przeciwieństwie jednak chociażby do wymuszenia rozbójniczego, dyspozycja majątkowa na rzecz sprawcy ma tu charakter dobrowolny, niewymuszony.

Artykuł 286 § 1 k.k. chroni cudze mienie, czyli własność i wszelkie inne prawa o charakterze majątkowym, a więc chodzi tu o ochronę całokształtu sytuacji majątkowej danej osoby, czyli ogół praw majątkowych, które jej przysługują

Do znamion przestępstwa z art. 286 § 1 k.k. należą trzy oszukańcze sposoby jego popełnienia: wprowadzenie innej osoby w błąd, wyzyskanie błędu, wyzyskanie niezdolności innej osoby do należytego pojmowania przedsiębranego działania. Pierwszy i drugi opiera się na błędzie pokrzywdzonego, którego wyobrażenie o rzeczywistości nie odpowiada faktom w zakresie istotnym dla podjęcia decyzji o określonym rozporządzeniu mieniem. Sprawca albo błąd ten wywołuje, przedstawiając pokrzywdzonemu fałszywy obraz rzeczywistości, albo wykorzystuje fakt, że pokrzywdzony z innego powodu jest już w błędzie. Trzeci sposób popełnienia oszustwa wiąże się ze szczególnymi cechami osoby dokonującej rozporządzenia mieniem. Jej niezdolność do należytego pojmowania przedsiębranego działania może mieć charakter zarówno trwały (gdy przyczyną jest np. niedojrzałość), jak i przejściowy.

Przedmiotem wykonawczym oszustwa jest osoba, którą sprawca za pomocą oszukańczych metod skłania do aktywnego udziału w realizacji jego zamiaru, oraz mienie będące przedmiotem rozporządzenia przez tę osobę. Może to być mienie zarówno rozporządzającego, jak i innego podmiotu.

Cechą charakterystyczną oszustwa jest dobrowolność decyzji pokrzywdzonego o rozporządzeniu mieniem, której towarzyszy jednak brak świadomości, co do rzeczywistych skutków tego rozporządzenia, w odróżnieniu od wymuszenia rozbójniczego, w którym pokrzywdzony ma świadomość skutków rozporządzenia, ale nie dokonuje go dobrowolnie

Jeśli sprawca stosuje jedną z oszukańczych metod wymienionych w art. 286 § 1 k.k., to "dla bytu przestępstwa oszustwa jest obojętne, czy pokrzywdzony mógł lub powinien był sprawdzić prawdziwość twierdzeń sprawcy, nie jest nawet istotne, że pokrzywdzony mógł wykryć błąd przy dołożeniu znikomej nawet staranności", nie ma znaczenia bezkrytyczność i łatwowierność pokrzywdzonego (wyr. SA w Krakowie z 18.12.2012 r., II AKA 190/12, L.; wyr. SA w Krakowie z 20.10.2011 r., II AKA 145/11, OSA 2012, Nr 12, poz. 42; wyr. SA we Wrocławiu z 3.4.2013 r., II AKa 80/3, niepubl.; wyr. SA w Krakowie z 22.5.2014 r., II AKA 58/14, KZS 2014, Nr 6, poz. 73) ani np. niezapoznanie się przez pokrzywdzonego z kondycją finansową kontrahenta

Oszustwo może być popełnione tylko umyślnie, a przy tym stanowi przestępstwo kierunkowe, znamienne celem, którego treścią jest osiągnięcie korzyści majątkowej. Sprawca powinien obejmować wszystkie znamiona oszustwa zamiarem bezpośrednim. Dla ustalenia celu osiągnięcia korzyści majątkowej nie jest istotne, czy sprawca miał zamiar przywłaszczenia, ponieważ korzyść majątkowa może polegać również na innym wykorzystaniu cudzego mienia. Odpowiada to wykładni niekorzystnego rozporządzenia mieniem będącego skutkiem oszustwa. Ani niekorzystny charakter tego rozporządzenia, ani korzyść majątkowa, którą chce osiągnąć sprawca, nie muszą polegać na niespełnieniu przez sprawcę świadczenia, do jakiego się zobowiązał (np. zwrotu pożyczki), mogą polegać też na wykonaniu go w inny sposób, niż wynika to z umowy (np. w późniejszym terminie). Dlatego dla przypisania oszustwa nie jest konieczne ustalenie, że sprawca miał zamiar niezwrócenia długu; wystarczy stwierdzić, że zamierzał zwrócić dług na innych warunkach, niż strony uzgodniły (wyr. SA w Szczecinie z 2.10.2015 r., II AKA 157/15, L.; wyr. SN z 2.10.2015 r., III KK 148/15, L.). Zamiar ten musi jednak istnieć u sprawcy już w momencie powstania zobowiązania.

Nie ulega wątpliwości, iż oskarżony swoim zachowaniem doprowadził pokrzywdzonego Ł. M. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem, wprowadzając go w błąd, co do okoliczności objętych zawartą umową. Oskarżony miał przy tym całkowitą świadomość, iż nie wywiąże się zawartych umów, o czym świadczy późniejsze jego zachowanie, treść korespondencji z pokrzywdzonym (podanie fałszywych danych kontaktowych, swojej tożsamości). Nie ulega wątpliwości, iż oskarżony A. N. błąd pokrzywdzonego wywołał, przedstawiając pokrzywdzonemu fałszywy obraz rzeczywistości, tj. zapewniając go o posiadaniu konsoli (...), gwarancji na ten sprzęt, tym samym działał w sposób wyrafinowany i celowy. Oskarżony od samego początku zdawał sobie jednak sprawę, iż z umowy się nie wywiąże, nie posiadał bowiem oferowanego do sprzedaży sprzętu. W tym czasie, w podobny sposób oszukał też inne osoby, oferując do sprzedaży konsole (...), której również nie posiadał.

3.2. Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania niezgodna z zarzutem

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

3.3. Warunkowe umorzenie postępowania

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach warunkowego umorzenia postępowania

3.4. Umorzenie postępowania

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach umorzenia postępowania

3.5. Uniewinnienie

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach uniewinnienia

4.  KARY, Środki Karne, PRzepadek, Środki Kompensacyjne i
środki związane z poddaniem sprawcy próbie

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się
do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

A. N.

I

I

Sąd na podstawie art. 286 § 1 k.k. wymierzył oskarżonemu A. N. karę 8 miesięcy pozbawienia wolności.

Przy wymiarze kary oskarżonemu Sąd kierował się dyrektywami przewidzianymi w art. 53 § 1 i 2 k.k., czyli swobodnym uznaniem sędziowskim, przy zachowaniu granic przewidzianych przez ustawę, bacząc, aby dolegliwość orzeczonej sankcji nie przekraczała stopnia winy i uwzględniając stopień społecznej szkodliwości czynu, a także mając na uwadze cele kary w zakresie prewencji indywidualnej oraz potrzeby w zakresie kształtowania świadomości prawnej społeczeństwa.

Zdaniem Sądu wymierzona oskarżonemu kara pozbawienia wolności jest karą sprawiedliwą i adekwatną do stopnia winy oskarżonego oraz stopnia społecznej szkodliwości czynu. Ponadto zdaniem Sądu kara w takim wymiarze w sposób skuteczny zapobiegnie popełnieniu przez oskarżonego A. N. powrotowi do przestępstwa a także, pozwoli tak zmienić postawę oskarżonego wobec wartości chronionych przez prawo takich jak własność, aby mógł on w przyszłości normalnie funkcjonować w społeczeństwie.

Jako okoliczność łagodzącą Sąd uznał przyznanie się oskarżonego do zarzucanego mu czynu.

Jako okoliczność obciążającą Sąd uznał natomiast wcześniejszą karalność oskarżonego. W szczególności podkreśleniu ulega fakt, iż wcześniej oskarżony był już karany za przestępstwa, a orzeczone kary okazały się nieskuteczne. Ponadto, oskarżony w odstępie kilu dni, w miesiącu lutym 2017 r. oszukał w identyczny sposób jak w niniejszym postępowaniu kolejne 2 osoby, wykazując całkowite lekceważenie porządku prawnego oraz działając w sposób celowy, zaplanowany.

II

I

Na podstawie art. 46 § 1 k.k. Sąd orzekł wobec oskarżonego obowiązek naprawienia szkody wyrządzonej popełnionym przestępstwem poprzez zapłatę na rzecz pokrzywdzonego Ł. M. kwoty 800 zł (osiemset złotych);

5.  Inne ROZSTRZYGNIĘCIA ZAwarte w WYROKU

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

6.  inne zagadnienia

W tym miejscu sąd może odnieść się do innych kwestii mających znaczenie dla rozstrzygnięcia,
a niewyjaśnionych w innych częściach uzasadnienia, w tym do wyjaśnienia, dlaczego nie zastosował określonej instytucji prawa karnego, zwłaszcza w przypadku wnioskowania orzeczenia takiej instytucji przez stronę

7.  KOszty procesu

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Przytoczyć okoliczności

III

Na podstawie art. 624 § 1 k.p.k. i art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca 1973 r. o opłatach w sprawach karnych Sąd zwolnił oskarżonego od ponoszenia kosztów sądowych, wydatkami obciążając Skarb Państwa. Zdaniem Sądu uiszczenie kosztów postepowania byłoby dla oskarżonego zbyt uciążliwe ze względu na sytuacje rodzinną, majątkową i wysokość dochodów. W szczególności oskarżony jest osobą bezrobotną, bez zawodu, bez majątku podlegającego egzekucji, obecnie przebywa tez w zakładzie karnym, gdzie nie jest zatrudniony odpłatnie.

7.  Podpis


Zarządzenie: (...)

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Agata Guzik
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Krośnie
Osoba, która wytworzyła informację:  Sędzia Paweł Gonet
Data wytworzenia informacji: