Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 2058/17 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Krośnie z 2018-06-20

Sygn. akt: I C 2058/17

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 20 czerwca 2018 r.

Sąd Rejonowy w Krośnie I Wydział Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący:

SSR Bartłomiej Fiejdasz

Protokolant:

starszy sekretarz sądowy Agnieszka Woźniak

po rozpoznaniu w dniu 20 czerwca 2018 r. na rozprawie

sprawy z powództwa T. J.

przeciwko R. J.

o zapłatę kwoty 1.300 zł

I.  zasądza od pozwanego R. J. na rzecz powoda T. J. kwotę 904,52 zł (słownie: dziewięćset cztery złote i 52/100) wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 01 lipca 2016 r. do dnia zapłaty.

II.  w pozostałym zakresie powództwo oddala.

III.  zasądza od pozwanego R. J. na rzecz powoda T. J. kwotę 221,90 zł (słownie: dwieście dwadzieścia jeden złotych
i 90/100) tytułem zwrotu kosztów procesu.

Sygn. akt I C 2058/17

UZASADNIENIE

wyroku z dnia 20 czerwca 2018 roku

Powód T. J. wniósł o zasądzenie od pozwanego R. J. kwoty 1 300,00 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia
20 czerwca 2016 r. do dnia zapłaty oraz kosztami procesu według norm przepisanych.

W uzasadnieniu powód podniósł, że jesienią 2015 r. zlecił ustnie pozwanemu sprzedaży swoich książek na portalu Allegro, za co pozwany miał otrzymywać prowizję w wysokości 10%. W okresie od 01 grudnia 2015 r. do dnia 29 lutego 2016 r. pozwany sprzedał znaczną ilość książek powoda, jednak, mimo wezwania do zapłaty, nie przekazał powodowi uzyskanych należności.

W sprzeciwie od nakazu zapłaty wydanego przez Sąd Rejonowy w Krośnie
w dniu 01 sierpnia 2017 r., sygn. akt I Nc 1672/17, pozwany wniósł o oddalenie powództwa w całości oraz o zasądzenie od powoda kosztów procesu wg norm przepisanych (k. 23).

W uzasadnieniu pozwany zgłosił zarzuty nieistnienia roszczenia, przedawnienia, nieudowodnienia. Podniósł, że nie podpisywał z powodem żadnej umowy.

Sąd ustalił, co następuje:

Jesienią 2015 r. pozwany R. J. zgłosił się do powoda T. J. z prośbą o odbycie praktyk w jego wydawnictwie, które były mu niezbędne na studiach. W zamian za to powód zaproponował, że pozwany będzie oferował do sprzedaży na portalu Allegro wydawane przez niego książki, za co otrzyma prowizję w wysokości 10% od każdej sprzedanej książki. R. J. zgodził się i przystąpił do realizacji zlecenia.

Odbywało się to w ten sposób, że powód dostarczał okładki książek, które były skanowane nieodpłatnie w centrum multimedialnym przy ul. (...) w K. przez pracowników, a pliki wysyłane pozwanemu, który tworzył szablony sprzedaży
i wystawiał książki do sprzedaży na portalu Allegro posługując się własnym kontem
i loginem (...). Odpowiadał na telefony i maile zainteresowanych i kupujących, a po każdej transakcji zawiadamiał powoda, który wysyłał książki na adresy nabywców. Przelewy z tytułu każdej sprzedaży wpływały na rachunek bankowy R. J.. Pozwany wystawiał też komentarze kupującym oraz ponosił koszty prowizji od sprzedaży na Allegro.

W okresie od dnia 01 grudnia 2015 r. do dnia 29 lutego 2016 r. pozwany sprzedał 23 książki powoda za łączną kwotę 1 064,00 zł, której, mimo wezwania do zapłaty z dnia 15 czerwca 2016 r., nie zwrócił powodowi. Portal Allegro pobrał od pozwanego prowizję od sprzedaży tych książek w łącznej wysokości 53,08 zł.

T. J. potwierdził pozwanemu odbycie praktyk w wydawnictwie.

/dowód: wezwanie do zapłaty z dnia 15.06.2016 r. wraz z potwierdzeniem nadania –
k. 7-8; dowody nadania przesyłek pocztowych – k. 11-18, 40; notatka pozwanego –
k. 39; pisma Allegro.pl (...). z o.o. w P. z dnia 13.04.2018 r. – k. 44 i z dnia 23.05.2018 r. – k. 59; kopie skanów okładek – k. 64-66; zeznania powoda – k. 66/2; częściowo zeznania pozwanego – k. 67/

Dowody z dokumentów nie budzą żadnych zastrzeżeń co do ich rzetelności
i wiarygodności i nie były kwestionowane przez strony, dlatego Sąd dał im wiarę
w całości.

Zeznania powoda T. J. są logiczne i spójne oraz pokrywają się z dowodami z dokumentów. Dlatego zasługują na wiarę. Z kolei zeznania pozwanego R. J. są niewiarygodne w części, w której twierdzi, że powód nie zaproponował mu żadnej prowizji od sprzedanych książek, zaś on sam żądał prowizji w wysokości 30-40%. Zeznania pozwanego są wewnętrznie sprzeczne, gdyż najpierw twierdzi, że powód nie proponował mu żadnej prowizji, a chwilę później, że nie zgodził się na 10%. Gdyby tak rzeczywiście było i pozwany zażądałby o wiele wyższej prowizji, to nie przystąpiłby do realizacji umowy, gdyż powód tak wysokiej prowizji nie akceptował. Skoro zaś rozpoczął sprzedawanie książek powoda, to przynajmniej milcząco zaakceptował prowizję zaoferowaną przez powoda. Niezależnie od tego pozwany jest niekonsekwentny w zeznaniach, gdyż początkowo
w sprzeciwie negował w ogóle zawarcie jakiejkolwiek umowy z powodem,
a następnie przyznał, że taką umowę zawarł. Takie stanowisko również poddaje
w wątpliwość wiarygodność jego zeznań.

Sąd zważył , co następuje:

Powództwo jest słuszne ale nie w całości.

Stosunek prawny łączący strony kwalifikuje się jako ustna umowa
o świadczenie usług, do której stosuje się przepisy o zleceniu (art. 750 kc). Zgodnie
z art. 734 kc przez umowę zlecenia przyjmujący zlecenie zobowiązuje się do dokonania określonej czynności prawnej dla dającego zlecenie. W braku odmiennej umowy zlecenie obejmuje umocowanie do wykonania czynności
w imieniu dającego zlecenie. Dla tej umowy nie została przewidziana żadna forma szczególna. Zlecenie może zostać udzielone w dowolnej formie (art. 60 kc), w tym także w sposób dorozumiany.

Pozwany ostatecznie przyznał, że sprzedawał na zlecenie powoda książki na portalu Allegro i że nie rozliczył się z nim z uzyskanych cen sprzedaży.

Z pisma Allegro.pl (...). z o.o. z dnia 16 kwietnia 2018 r. wynika, że R. J. działając jako użytkownik „(...)w okresie objętym pozwem
(01.12.2015 r. – 29.02.2016 r.) sprzedał książki za łączną kwotę 1 064,00 zł.
Z należności powoda należy jednak potrącić umówione wynagrodzenie pozwanego
w wysokości 10%. Prowizję tę Sąd ustalił na podstawie wiarygodnych zeznań powoda. Niezależnie od tego, nawet w razie uznania, że wynagrodzenie pozwanego nie zostało jednoznacznie ustalone pomiędzy stronami, to i tak w takim przypadku należy mu się wynagrodzenie odpowiadające wykonanej pracy (art. 735 § 2 kc). Wynagrodzenie w wysokości 10% od każdej sprzedanej książki jest zdaniem Sądu adekwatne do nakładu pracy pozwanego, który sprowadzał się do rozpakowywania plików ze skanami okładek książek, wystawiania na portalu Allegro ogłoszeń
o sprzedaży, odpowiadania na pytania kupujących oraz wystawiania komentarzy po transakcjach. Nie są to czynności skomplikowane ani pracochłonne i można je wykonywać w dowolnym czasie. Wymagają jedynie użycia komputera z dostępem do internetu i telefonu. Powszechnie wiadomo, że takie akcesoria posiada większość dorosłych osób, tym bardziej studentów. Doświadczenie życiowe podpowiada również, że takie wynagrodzenie (106,40 zł za sprzedaż 23 książek na kwotę
1 064,00 zł) odpowiada stawkom rynkowym i jest akceptowalne.

Pozwanemu, poza wynagrodzeniem, należy się również zwrot poniesionych na rzecz Allegro prowizji od sprzedaży w kwocie 53,08 zł.

Łącznie zatem, po potrąceniu wynagrodzenia i prowizji od sprzedaży, powód powiniem otrzymać z tytułu umowy kwotę 904,52 zł (1064,00 zł – 106,40 zł –
53,08 zł), którą zasądzono w punkcie I wyroku. W pozostałym zakresie powództwo należało oddalić.

Odsetki ustawowe za opóźnienie należą się powodowi od dnia 01 lipca 2016 r., gdyż w wezwaniu do zapłaty określił termin płatności do końca czerwca 2016 r. Za wcześniejszy okres żądanie odsetek zostało oddalone.

O kosztach postępowania Sąd orzekł w myśl art. 100 kc, uwzględniając fakt, że powód wygrał sprawę w 70%. Na koszty powoda składa się opłata sądowa od pozwu w kwocie 30,00 zł oraz wynagrodzenie pełnomocnika wraz z opłatą skarbową
w kwocie 287,00 zł, co łącznie daje kwotę 317,00 zł, a 70% tej sumy to kwota
221,90 zł, którą zasądzono w punkcie III wyroku

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Elżbieta Jabłonska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Krośnie
Osoba, która wytworzyła informację:  Bartłomiej Fiejdasz
Data wytworzenia informacji: