Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 1092/14 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Krośnie z 2015-12-10

Sygn. akt: I C 1092/14

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 10 grudnia 2015 r.

Sąd Rejonowy w Krośnie I Wydział Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący:

SSR Halina Sekuła

Protokolant:

Dorota Delimata

po rozpoznaniu w dniu 10 grudnia 2015 r. w Krośnie

na rozprawie

sprawy z powództwa (...)
im. F. Stefczyka w G.

przeciwko A. G. i M. G.

o zapłatę kwoty 60.047,94 zł

I. Zasądza od pozwanych A. G. i M. G. solidarnie na rzecz powoda (...)im. F. S.
w G. kwotę 60.047,94 zł (sześćdziesiąt tysięcy czterdzieści siedem złotych dziewięćdziesiąt cztery grosze) z umownymi odsetkami w wysokości czterokrotności stopy lombardowej NBP od dnia 10 kwietnia 2014 r. do dnia zapłaty.

II. Zasądza od pozwanych A. G. i M. G. solidarnie na rzecz powoda (...)im. F. S.
w G. kwotę 4.368 zł (cztery tysiące trzysta sześćdziesiąt osiem złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania.

Sędzia

Sygn. akt I C 1092/14

UZASADNIENIE

Wyroku Sądu Rejonowego w Krośnie z dnia 10.12.2015 r.

Pozwem z dnia 10.04.2014 r. w elektronicznym postępowaniu upominawczym powód(...)im. F. S. z siedzibą w G. domagał się zasądzenia na swoją rzecz pozwanych A. G. i M. G. – solidarnie kwoty 60.047,94 zł z umownymi odsetkami w wysokości czterokrotności stopy lombardowej NBP od dnia 10.04.2014 r. do dnia zapłaty, kosztów postępowania oraz przedstawił listę dowodów.

W uzasadnieniu powyższego żądania podał, że na podstawie umowy z dnia 17.05.2013 r. udzielił A. G. pożyczki w wysokości 60.000 zł, M. G. był jej poręczycielem. Mimo zobowiązań wynikających z postanowień umowy, pozwana nie regulowała rat pożyczki w ustalonych terminach, a poręczyciel informowany o zaległościach, również ich nie uregulował. Podkreślili również, że wymagalność zadłużenia w niniejszej sprawie ustalona została w oparciu o wypowiedzenie umowy pożyczki. Pozwana nie zastosowała się do jednoznacznej treści wypowiedzenia umowy pożyczki, a tylko uregulowanie należności wskazanej w wypowiedzeniu w terminie tam określonym, spowodowałoby jego cofnięcie i powrót do pierwotnego planu spłaty.

Wysokość zadłużenia – 60.047,94 zł, stanowi sumę następujących kwot:

1.  kapitału pożyczki – 57.776,53 zł,

2.  odsetek – karnych, do dnia wniesienia pozwu; odsetek naliczanych od kwoty całego niespłaconego kapitału pożyczki od dnia następującego po dniu wymagalności, zwykłych naliczanych zgodnie z treścią umowy – w łącznej kwocie na dzień wniesienia pozwu 2.271,41 zł.

Nakazem zapłaty w postępowaniu upominawczym z dnia 22.05.2014 r. Sąd Rejonowy Lublin – Zachód w Lublinie, zasądził od pozwanych A. G. i M. G. – solidarnie, na rzecz powoda (...)im. F. S. z siedzibą w G. kwotę 60.047,94 zł z umownymi odsetkami w wysokości czterokrotności stopy lombardowej NBP od dnia 10.04.2014r. do dnia zapłaty oraz kwotę 4.364,52 zł, tytułem zwrotu kosztów postępowania.

Pozwani od powyższego nakazu złożyli sprzeciw, wnosząc o oddalenie powództwa w całości.

W sprzeciwie podnieśli, że trudna sytuacja zmusiła ich do złożenia wniosku o restrukturyzację kredytu, polegającą na obniżeniu miesięcznej raty lub trzymiesięczne odroczenie w spłacie. Sytuacja rodzinno – finansowa spowodowała, że nie byli w stanie systematycznie spłacać rat kredytu. Wnieśli równocześnie o umożliwienie im powrotu do spłaty kredytu w formie ratalnej, gdyż zwrot jednorazowo żądanej pozwem kwoty jest dla nich niedodźwignięcia.

W odpowiedzi na pozew ponownie podnieśli fakt swojej trudnej sytuacji materialnej i rodzinnej, o podejmowanych przez nich próbach restrukturyzacji warunków kredytu oraz dodatkowo wnieśli o zwolnienie ich wszelkich opłat postępowania i kosztów zastępstwa procesowego.

Powód w odpowiedzi na sprzeciw od nakazu zapłaty podtrzymał wszystkie dotychczasowe twierdzenia i odnosząc się do wykazywanej przez pozwanych ich trudnej sytuacji podniósł, że ich roszczenie dochodzone pozwem jest w pełni uzasadnione, jednakże po uzyskaniu tytułu wykonawczego, rozumiejąc ich sytuację osobistą, istnieje możliwość rozłożenia spłaty zadłużenia na raty, obejmujące również koszty postępowania.

Sąd ustalił i zważył, co następuje :

W dniu 17.05.2013 r. między stroną powodową, a pozwaną A. G. doszło do zawarcia umowy pożyczki nr (...) r., w ramach, której otrzymała kwotę 60.000 zł pożyczki, a która miała być spłacana w wraz z odsetkami w comiesięcznych ratach, zgodnie z harmonogramem spłat, do dnia 01.05.2023 r. Pozwany M. G. umowę podpisał jako poręczyciel.

Umowa pożyczki zawierała wszystkie obowiązki pożyczkobiorcy, wysokość należnych odsetek oraz postanowienia odnośnie braku spłat kredytu i wynikających z tego konsekwencji.

Dowód :

1.  odpis umowy z dnia 17.05.2013 r. – k. 39-41;

2.  odpis regulaminu – k. 42-45;

3.  odpis uchwały z dnia 25.03.2009 r. – k. 49;

4.  odpis uchwały z dnia 12.05.2009 r. – k. 50;

5.  odpis harmonogramu spłaty pożyczki – k. 52-53;

6.  odpis dowodu wypłaty pożyczki – k. 54;

7.  odpis statutu – k. 61-67;

Pozwana nie wywiązała się z warunków umowy – zaprzestała spłacać kolejne raty pożyczki. Z uwagi na trudną sytuację rodzinno – materialną, złożyła dwukrotnie wniosek o dokonanie restrukturyzacji spłaty pożyczki.

Pierwszy wniosek z 25.11.2013 r. rozpatrzono negatywnie, na drugi z 13.03.2014 r. nie otrzymała żadnej odpowiedzi.

Poręczyciel został zawiadomiony o fakcie braku spłat pożyczki oraz o wysokości przeterminowanego zadłużenia, konieczności jego uiszczenia oraz dalszych działaniach kredytodawcy w wypadku nie dostosowania się do powyższego zawiadomienia. M. G. nie zareagował na powyższe zawiadomienie.

Wobec powyższego i braku w dalszym ciągu spłat pożyczki pozwana została wezwana do zapłaty, co również nie odniosło skutku. Dlatego w dniu 20.01.2014 r. została wypowiedziana umowa pożyczki z dnia 17.05.2013 r.

Powód dokonał rozliczenia wysokości zadłużenia i ustalił, że na dzień wniesienia pozwu wysokość zadłużenia stanowi kwota 60.047,94 zł, na którą składają się sumy następujących kwot:

1.  kapitału pożyczki – 57.776,53 zł,

2.  odsetek – karnych, do dnia wniesienia pozwu; odsetek naliczanych od kwoty całego niespłaconego kapitału pożyczki od dnia następującego po dniu wymagalności, zwykłych naliczanych zgodnie z treścią umowy – w łącznej kwocie na dzień wniesienia pozwu 2.271,41 zł.

Dowód :

1.  odpisy wniosków o restrukturyzację – k . 90-93;

2.  odpisy wezwań do zapłaty wraz z dowodami doręczeń – k. 68-77;

3.  odpis wypowiedzenia umowy wraz z dowodem doręczenia – k. 46-47;

4.  odpis zawiadomienia o wypowiedzeniu umowy – k. 48;

5.  raport spłaty – k .56;

6.  rozliczenie – k. 68;

W niniejszej sprawie bezspornym jest fakt zawarcia w dniu 17.05.2013 r. przez A. G. z stroną powodową umowy pożyczki nr (...) r. w ramach której otrzymała kwotę 60.000 zł tytułem pożyczki, poręczenia jej przez M. G., jak również fakt braku spłat kolejnych rat przez pozwaną.

Pozwani nie przeczyli powyższemu, jak również nie kwestionowali wysokości dochodzonej pozwem kwoty. Wnosili jedynie o uwzględnienie ich trudnej sytuacji rodzinnej i majątkowej i nie obciążanie ich kosztami zastępstwa procesowego.

Strona powodowa podnosiła, że jej działania były w pełni uzasadnienie zarówno w postanowieniach umowy, jak i przepisach prawa. Oświadczył ponad to, że rozumiejąc sytuację osobistą pozwanych, po uzyskaniu przez niego tytułu wykonawczego istnieje możliwość rozłożenia na raty spłaty zadłużenia w tym kosztów procesu, które zgodnie z art. 98 § 1 i § 3 kpc, strona przegrywająca zobowiązana jest do zwrotu na rzecz przeciwnika na jego żądanie.

Pozwani nie stawili się na termin rozprawy.

Mając na uwadze powyższe ustalenia, Sąd uznał roszczenie powoda za w pełni uzasadnione i wobec czego zasądził od pozwanych A. G. i M. G. solidarnie na rzecz (...)im. F. S. z siedzibą w G. kwotę 60.047,94 zł z umownymi odsetkami w wysokości czterokrotności stopy lombardowej NBP od dnia 10.04.2014 r. do dnia zapłaty (pkt. I).

Orzeczenie o kosztach znajduje uzasadnienie w treści art. 98 kpc.

Sędzia :

Z../

1.  odpis wyroku wraz z pisemnym uzasadnieniem doręczyć pełn. powoda r. pr. M. J.,

2.  cal. 14 dni.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Elżbieta Jabłonska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Krośnie
Osoba, która wytworzyła informację:  Halina Sekuła
Data wytworzenia informacji: