Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 418/14 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Krośnie z 2015-10-28

Sygn. akt: I C 418/14

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 28 października 2015 r.

Sąd Rejonowy w Krośnie I Wydział Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący:

SSR Martyn Bartnik

Protokolant:

st. sekr. sądowy Katarzyna Frydrych

po rozpoznaniu w dniu 28 października 2015 r. w Krośnie

na rozprawie

sprawy z powództwa A. B.

przeciwko (...) S.A. w W.

o zapłatę

I.  zasądza od strony pozwanej (...) S.A. w W. na rzecz powódki A. B. kwotę 2.500 zł (dwa tysiące pięćset złotych) z ustawowymi odsetkami od dnia 12.07.2013r. do dnia zapłaty;

II.  zasądza od strony pozwanej (...) S.A. w W. na rzecz powódki A. B. kwotę 100 zł (sto złotych) tytułem zwrotu kosztów procesu.

S ę d z i a

Sygn. akt I C 418/14

UZASADNIENIE

Wyroku z dnia 28 października 2015 r.

Powódka A. B. domagała się zasądzenia od (...) S.A. w W. kwoty 2500 zł z ustawowymi odsetkami od dnia 12 lipca 2013 r. do dnia zapłaty, a także zasądzenia na jej rzecz kosztów procesu. W uzasadnieniu swego żądania podniosła, iż od dnia 10 XI 2012 r. łączyła ją z pozwanym Zakładem (...) umowa ubezpieczenia autocasco, w treści której wartość należącego do niej pojazdu marki A. (...) nr rejestracyjny (...), będącego przedmiotem ubezpieczenia, określono na kwotę 83 500 zł (na taka samą kwotę strony ustaliły sumę ubezpieczenia). Pomimo tego, gdy we wskazanym aucie wystąpiła szkoda ubezpieczyciel ustalając wartość należnego jej odszkodowania wartość rzeczonego samochodu w stanie nieuszkodzonym określił na 81.000 zł i wypłacił na jej rzecz świadczenie o 2.500 zł niższe niż to rzeczywiście należne - k. 1-4.

W treści nakazu zapłaty wydanego przez tutejszy Sąd w postępowaniu upominawczym w dniu 7 XI 2013 r. sygn. I Nc 1224/13, nakazano stronie pozwanej, aby zapłaciła na rzecz powódki kwotę główną dochodzona pozwem wraz z odsetkami i kosztami postępowania - k. 21.

W sprzeciwie od wskazanego orzeczenia, które zostało zaskarżone
w całości, strona pozwana – (...) S.A.
w W. wniosła o oddalenie powództwa i zasądzenie od powódki kosztów procesu zarzucając, iż wartość pojazdu należącego do A. B., tak w chwili zawarcia umowy ubezpieczenia, jak i wstąpienia szkody w ubezpieczonym mieniu wyrażała się kwotą 81.000 zł. W konsekwencji wypłaciła już ona w całości odszkodowanie przysługujące ubezpieczonej - k. 24 -27.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny i zważył, co następuje:

W dniu 10 XI 2012 r. pomiędzy (...) S.A. w W. a powódką A. B. doszło do zawarcia umowy ubezpieczenia autocasco znajdującego się w posiadaniu tej ostatniej samochodu marki A. (...) nr rejestracyjny (...), w treści której wartość wspomnianego auta oraz sumę ubezpieczenia określono na kwotę 83.500 zł.

W dniu 5 VI 2013 r. rzeczony samochód uczestniczył w kolizji, zaś
o fakcie zaistnienia szkody w ubezpieczonym mieniu ubezpieczyciel powiadomiony został 11 VI 2013 r.

W toku wszczętego postępowania likwidacyjnego koszt naprawy samochodu określony został na kwotę 88.161,70 zł, zaś wartość pozostałości auta ustalono na 22.380 zł. Ponieważ jednocześnie wbrew treści umowy łączącej strony ubezpieczyciel oszacował wartość samochodu przed wystąpieniem w nim szkody na 81.000 zł, wypłaci na rzecz powódki odszkodowanie w kwocie 58.680 zł (81.000zł - 22.380 zł)

W rzeczywistości wartość pojazdu marki A. (...) nr rejestracyjny (...) przed zaistnieniem spornej kolizji wyrażała się kwotą 84.500 zł.

Stosownie do §3 pkt 76, § 18, § 75 ogólnych warunków ubezpieczeń komunikacyjnych ustalonych uchwałą zarządu (...) S.A. nr (...) z 31 I 2012 r. stanowiących integralną cześć umowy łączącej strony, wartość ubezpieczonego pojazdu ustalona jest przez pozwany Zakład (...) na podstawie aktualnych na dzień jej ustalenia notowań rynkowych cen pojazdów danej marki i typu. Z kolei w razie wystąpienia w ubezpieczonym mieniu szkody całkowitej wysokość odszkodowania stanowi kwota odpowiadająca wartości pojazdu w dniu ustalenia odszkodowania pomniejszona o wartość rynkową jego pozostałości. Jednocześnie ubezpieczyciel obowiązany jest – co do zasady - wypłacić odszkodowanie w terminie 30 dni, licząc od dnia zawiadomienia go o wypadku ubezpieczeniowym.

(dowody:

polisa seria (...) z 10 XI 2012 r. k. 9-11,

wydruki komputerowe wiadomości mailowej przesłane przez stronę pozwaną z dnia 13 sierpnia oraz przesłanej przez pełnomocnika powódki z 5 sierpnia - k.12-13,

pisma strony pozwanej skierowane do powódki z 16.09.2013 r. oraz 21.06.2013 r. k. 14 i 15,

pismo powódki skierowane do strony pozwanej z 2.08.2013 r. – k. 19-20,

wycena spornego pojazdu sporządzona przez stronę pozwaną z 17.07.2013 r. k. 16-18,

opinia biegłego z zakresu techniki samochodowej K. M. z 18 IX 2014 r. i uzupełniająca z 29 I 2015 r. k. 228 -231 i 250-253,

wydruk z akt szkodowych strony pozwanej nr PL (...) – k. 60–201,

odpis ogólnych warunków ubezpieczeń komunikacyjnych z 31 I 2012 r. – k. 209-222).

Dokonując ustaleń w niniejszej sprawie Sąd uznał za w pełni przekonujące opinie wydane na użytek niniejszego procesu przez biegłego K. M.. W szczególności są one rzetelne, stanowcze i w pełni wyczerpujące,
a nadto sporządziła je osoba posiadająca stosowne kwalifikacje. Uwypuklenia wymaga także okoliczność, że żadnej ze stron nie udało się skutecznie zakwestionować wniosków, do jakich doszedł biegły w treści rzeczonych ekspertyz (tak powódka, jak i strona pozwana nie domagali się dopuszczenia dowodu z opinii kolejnego biegłego z zakresu szacowania szkód komunikacyjnych). Nie może w końcu umknąć uwadze fakt, że omawiane ekspertyzy znajdują potwierdzenie w treści dokumentów zaliczonych w poczet materiału dowodowego, autentyczności których nie kwestionowała żadna ze stron.

Przechodząc do oceny zasadności żądania zawartego w pozwie w pierwszej kolejności podnieść wypada, że pomiędzy stronami nie było sporu co do tego, że przed wszczęciem niniejszego procesu ubezpieczyciel wypłacił powódce odszkodowanie w wysokości 58.680 zł, zaś szkoda, która zaistniała w pojeździe ubezpieczonej w wyniku zdarzenia ubezpieczeniowego z dnia 10 XI 2012 r. była - w świetle treści postanowień umowy ubezpieczeniowej łączącej strony - szkodą całkowitą.

Skoro zatem wartość spornego pojazdu przed dniem 10 XI 2012 r. wyrażała się kwotą 84.500 zł, wysokość odszkodowania należnego powódce wyliczona na podstawie § 18 ust. 4 owu winna wynieść 62.180 zł (84.500 zł tj. wartości auta przed kolizją - 22.320 zł tj. wartość pojazdu po kolizji = 62 180 zł). Ponieważ pozwany Zakład (...) wypłacił dobrowolnie na rzecz A. B. z omawianego tytułu kwotę 58.680 zł wyżej wymieniona mogła zatem skutecznie domagać się zasądzenia na jej rzecz świadczenia w wysokości 3.500 zł. Skoro jednak wnosiła ona zasądzenie jedynie 2.500 zł Sąd uczynił jej żądaniu zadość.

Orzekając jak wyżej Sąd kierował się treścią powołanych przepisów i postanowień umownych, w tym treścią ogólnych warunków ubezpieczenia, a także art. 805 i n. kc.

Zasądzając odsetki ustawowe od rzeczonego świadczenia głównego od 12 VII 2013 r. (art. 481 kc) Sąd uwzględnił okoliczność, że pozwane Towarzystwo (...) popadło w opóźnienie z jego spełnieniem po upływie 30-dniowego terminu, o którym mowa w treści § 75 owu, a więc we wskazanej dacie.

Orzeczenie o kosztach procesu znajduje oparcie w treści art. 98 § 1 kpc. Na należność zasądzoną na rzecz powódki składa się kwota 100 zł – uiszczona przez nią tytułem opłaty należnej od pozwu.

S ę d z i a

Z.

1.  Odpis wyroku z uzasadnieniem doręczyć pełnomocnikowi strony pozwanej radcy prawnemu B. M.

2.  K.. 14 dni

K., dnia 18 XI 2015 r.

S ę d z i a

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Elżbieta Jabłonska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Krośnie
Osoba, która wytworzyła informację:  Martyn Bartnik
Data wytworzenia informacji: