Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 371/16 - zarządzenie, wyrok, uzasadnienie Sąd Rejonowy w Krośnie z 2016-05-09

Sygn. akt: I C 371/16

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 9 maja 2016 r.

Sąd Rejonowy w Krośnie I Wydział Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący:

SSR Krzysztof Kukla

Protokolant:

Anna Guzik

po rozpoznaniu w dniu 9 maja 2016 r.

sprawy z powództwa (...) Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Niestandaryzowanego Funduszu Sekurytyzacyjnego z siedzibą w G.

przeciwko W. G.

o zapłatę kwoty 587 zł

oddala powództwo.

Sygn. akt: I C 371/16

UZASADNIENIE

wyroku z dnia 09 maja 2016

Powód (...) Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny wniósł o zasądzenie od W. P. kwoty 587 zł z ustawowymi odsetkami od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty, a także o zasądzenie zwrotu kosztów procesu. W uzasadnieniu swoich żądań powód podniósł, że dochodzona pozwem wierzytelność powstała wskutek zawarcia przez pozwaną z (...) Sp. z o.o. z siedzibą w W., obecnie (...) S.A. umowy o świadczenie usług z dnia 11.1.2007 r. Na dochodzoną pozwem należność składają się:

1) 67,66 zł- z tytułu faktury nr (...),

2) 32 zł z tytułu faktury nr (...) (zapłata za rozliczenie bieżące),

3) 200 zł z noty obciążeniowej nr NB/285/0712/0 (kara z tytułu wcześniejszego rozwiązania umowy), a także odsetki od wymienionych kwot naliczone od dnia następnego po dacie płatności dokumentu księgowego do dnia sporządzenia pozwu.

Wdniu 20 kwietnia 2015 r. powód nabył przedmiotową wierzytelność od wskazanej powyżej spółki.

W sprzeciwie od nakazu zapłaty pozwana podniosła zarzut przedawnienia roszczenia jako świadczenia okresowego.

Pozwana wskazała, że nosiła nazwisko P., a obecnie nosi nazwisko G. (k. 34).

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

W dniu 11.01. 2007 r. pozwana zawarła z (...) sp. z. o.o. z siedzibą w W. (obecnie (...) S.A. z siedzibą w W.) umowę abonencką

Dowód- umowa abonencka k. 11.

Z tytułu świadczonych przez (...) usług wystawiono faktury:

- w dniu 05.07.2007 r. wystawiono fakturę nr (...) na kwotę 67,66 zł

-w dniu 03.08.2007 r. wystawiono fakturę nr (...) na kwotę 99,66 zł (w tym bieżące rozliczenie 32 zł)

- w dniu 18.12.2007 r. wystawiono notę obciążeniową nr NB/285/0712/0 na kwotę 1299,66 zł ( w tym kara za wcześniejsze rozwiązanie umowy 200 zł)

Dowód- faktura nr (...) z rozliczeniem bieżącym k. 12-13, faktura nr (...) z rozliczeniem bieżącym k. 14-15; faktura nr (...) k. 18; wykaz niezapłaconych należności k. 10

Pismem z dnia 16.06.2015 r. pozwana została zawiadomiona o zmianie wierzyciela. Poinformowano ją również, że powód nabył wierzytelności przysługujące (...) S.A. z siedzibą w W..

Dowód- zawiadomienie o zmianie wierzyciela k. 8

Pismem z dnia 16.06.2015 r. powód wezwał pozwaną do zapłaty.

Dowód- wezwanie do zapłaty k. 9

Powyższy stan faktyczny Sąd ustalił na podstawie zgromadzonych w sprawie dokumentów. Zostały one sporządzone w przepisanej przez prawo formie, a żadna ze stron nie kwestionowała ich autentyczności, czy rzetelności.

Sąd zważył, co następuje:

Pozwana nie kwestionowała zasadności lub wymagalności dochodzonego pozwem roszczenia. Podniosła jedynie zarzut przedawnienia.

Faktury oraz nota obciążeniowa zostały wystawione w 2007 r. Zgodnie z art. 117 k.c. „Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat dziesięć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - trzy lata.”. Dochodzone roszczenie jest związane z prowadzoną działalnością gospodarczą. Ponadto świadczenia z tytułu świadczonych usług miały charakter okresowy. Powód nie udowodnił, że doszło do przerwania biegu terminu przedawnienia.

Powód nie może również żądać odsetek, albowiem jeżeli nie może dochodzić zapłaty świadczenia głównego, tym bardziej nie należą mu się odsetki. Roszczenie o odsetki przedawnia się najpóźniej z chwilą przedawnienia się roszczenia głównego (por. Uchwała składu 7 sędziów z dnia 26 stycznia 2006 r. III CZP 42/04)

Zgodnie z art. 117 § 2. k.c. „Po upływie terminu przedawnienia ten, przeciwko komu przysługuje roszczenie, może uchylić się od jego zaspokojenia, chyba że zrzeka się korzystania z zarzutu przedawnienia. Jednakże zrzeczenie się zarzutu przedawnienia przed upływem terminu jest nieważne.” Pozwana skutecznie podniosła zarzut przedawnienia. Świadczenie z tytułu kary za wcześniejsze rozwiązanie umowy nie miało charakteru okresowego, ale było związane z prowadzoną działalnością gospodarczą. W ocenie Sądu wpisanie w sprzeciwie od nakazu zapłaty zarzutu „przedawnienia roszczenia jako świadczenia okresowego” nie stoi na przeszkodzie przyjęciu, że świadczenie przedawniło się, ponieważ wynikało z prowadzonej działalności gospodarczej. Istotny jest fakt podniesienia zarzutu przedawnienia co do konkretnych wierzytelności, a taki zarzut został podniesiony.

Nota obciążeniowa z dnia 08.12.2007 opiewająca na kwotę 1299,66 zł wskazuje termin płatności na dzień 27 grudnia 2007, zatem wymagalność roszczenia powoda istnieje już od dnia 28 grudnia 2007. Dlatego, wobec przedawnienia roszczenia, podlegało ono oddaleniu.

Mając na względzie trzyletni termin przedawnienia roszczenia powoda wobec pozwanej uległo przedawnieniu, ponieważ powód wniósł pozew w niniejszej sprawie w dniu 25 sierpnia 2015.

ZARZĄDZENIE

1. Wyrok z uzasadnieniem doręczyć(...). (...)

2. K.. 14 dni.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Elżbieta Jabłonska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Krośnie
Osoba, która wytworzyła informację:  Krzysztof Kukla
Data wytworzenia informacji: