Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 317/14 - zarządzenie, wyrok, uzasadnienie Sąd Rejonowy w Krośnie z 2015-09-08

Sygn. akt: I C 317/14 upr.

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 08 września 2015 r.

Sąd Rejonowy w Krośnie I Wydział Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący:

SSR Bartłomiej Fiejdasz

Protokolant:

st. sekr. sądowy Agnieszka Woźniak

po rozpoznaniu w dniu 26 sierpnia 2015 r.

sprawy z powództwa M. B.

przeciwko (...) .U. S.A. w W.

o zapłatę kwoty 10 000 zł

I.  zasądza od strony pozwanej (...) .U. SA w W. na rzecz powoda M. B. kwotę 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 15 października 2013 r. do dnia zapłaty.

II.  w pozostałym zakresie powództwo oddala.

III.  zasądza od strony pozwanej na rzecz powoda kwotę 539,93 zł (słownie: pięćset trzydzieści dziewięć złotych i 93/100) tytułem zwrotu kosztów procesu.

Sygn. akt I C 317/14

UZASADNIENIE

wyroku z dnia 08 września 2015 r.

Powód M. B. wniósł o zasądzenie od pozwanej (...) .U. S.A. w W. kwoty 10000 zł wraz z ustawowymi odsetkami od 1 sierpnia 2013 r. do dnia zapłaty oraz kosztami postępowania według norm przepisanych.

W uzasadnieniu swoich żądań powód podniósł, że dnia 18 kwietnia 2013 r. zawarta została z pozwaną umowa ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków. Suma ubezpieczenia z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu wyniosła 100 000 zł. Wskutek wypadku drogowego z 5 czerwca 2013 r. powód doznał następujących obrażeń: wstrząśnienie mózgu, uraz stawu barkowego prawego oraz urazu w obrębie struktur kostnych kręgosłupa szyjnego. W ocenie powoda adekwatną kwotą odszkodowania jest 10 000 zł.

W sprzeciwie od nakazu zapłaty pozwana wniosła o oddalenie powództwa
w całości oraz o zasądzenie na jej rzecz kosztów procesu według norm przepisanych, w tym kosztów zastępstwa procesowego. Pozwana podniosła, że przeprowadzając postępowanie likwidacyjne ustaliła wysokość uszczerbku na zdrowiu powoda na 1 %
i wypłaciła mu z tego tytułu odszkodowanie w wysokości 1000 zł. W ocenie pozwanej powód na skutek wypadku doznał jedynie urazu głowy, dlatego wypłacone odszkodowanie w pełni likwiduje doznaną szkodę.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

K. B. zawarł z pozwaną umowę ubezpieczenia nr (...), okres ubezpieczenia ustalono od 19 kwietnia 2013 r. do 19 kwietnia 2014 r., a sumę ubezpieczenia z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku na 100 000 zł. Ubezpieczonymi byli zarówno K.

B., jak i jego syn M. B.. Przez trwały uszczerbek na zdrowiu zdefiniowano powstałe wskutek nieszczęśliwego wypadku trwałe, tj. nierokujące poprawy, uszkodzenie danego organu, narządu lub układu, polegające na fizycznej utracie tego organu, narządu lub układu lub upośledzeniu jego funkcji. Trwały uszczerbek na zdrowiu obejmuje tylko i wyłącznie przypadki umieszone w Tabeli Uszczerbków na Zdrowiu ( k. 75). Zgodnie z pkt. 104 Tabeli (k.167) ubezpieczeniem objęte są przewlekłe zmiany stawu barkowego w zależności od stopnia ograniczenia funkcji, blizn powodujących upośledzenie funkcji kończyny, ograniczenia ruchów, zaników mięśni, przemieszczeń, zniekształceń złamanej głowy, nasady bliższej kości ramiennej i innych zmian wtórnych.

/dowód: okoliczność niesporna, potwierdzona umową ubezpieczenia k. 10-12
i ogólnymi warunkami ubezpieczenia k. 66-83 oraz załącznikiem nr 2 k.151- 167/

W dniu 05 czerwca 2013 r. powód M. B. uległ wypadkowi komunikacyjnemu.

/dowód: okoliczność niesporna, potwierdzona notatką urzędową zalegającą
w aktach szkody/

Wskutek wypadku powód doznał urazu czaszkowo- mózgowego z utratą przytomności (stłuczenie głowy i wstrząśnienie mózgu). Do dzisiaj utrzymują się
u niego objawy stresu pourazowego - lęk, chwiejny nastrój, koszmary senne oraz objawy cerebrastenii pourazowej - ból i zawroty głowy. Ponadto powód doznał uszkodzenia więzozrostu barkowo-obojczykowego prawego I/II° oraz pourazowego zespołu bólowego kręgosłupa L-S. W leczeniu stosował temblak oraz fizykoterapię. Obecnie bolesność barku pojawia się przy ruchach krańcowych. Powód nadal odczuwa okresowe dolegliwości bólowe prawego barku. Zgodnie z aktualną wiedzą medyczną nie można określić jak długi powód będzie odczuwał jeszcze dolegliwości. Uszczerbek na zdrowiu określony na podstawie § 2 załącznika nr 1 do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków wynosi 5%.

/dowód: opinia biegłego lekarza ortopedy W. T. (1) wraz
z opinią uzupełniającą k. 111-114 i k. 134; opinia biegłego neurologa L. J. wraz z opinią uzupełniającą k. 104-106,133; kopia zaświadczenia lekarskiego k. 14; kopia karty informacyjnej (...) w K. k. 15-16; kopia wyników badania radiologicznego z 12.06.2013 r. k. 17-18; kopia skierowań na badania k. 19,20 i 23; kopia historii choroby (...) k. 21-22 i k. 24-28; kopia historii choroby Poradni Psychiatrycznej k. 29-35; kopia historii choroby P. Neurologicznej k. 36-39 i 41-43, 47-49; kopia karty pacjenta (...)u k. 50; przesłuchanie powoda k. 147; kopia Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (...) wraz z załącznikiem nr 1 i nr 2 k. 66-83 i k. 151-167/

Pozwana nie wypłaciła powodowi żadnej kwoty tytułem odszkodowania. Wypłacono jedynie odszkodowanie w wysokości 1000 zł jego ojcu K. B..

/dowód: pismo strony pozwanej z dnia 11.02.2014 r. zalegające w aktach szkody/

Zgromadzone w sprawie dokumenty zostały sporządzone przez powołane do tego osoby i w przepisanej przez prawo formie. Żadna ze stron nie kwestionowała ich autentyczności.

Opinie biegłych W. T. (1) i L. J. zostały sporządzone w sposób jasny, rzetelny, pełny i logiczny. Żadna ze stron nie zgłaszała co do nich zarzutów. W pierwszej opinii biegli określili uszczerbek na zdrowiu powoda na podstawie Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Na wezwanie Sądu, biegli uzupełnili swoje opinie, określając uszczerbek na podstawie zawartej przez strony umowy. Również do sporządzonych opinii uzupełniających żadna ze stron nie zgłaszała zastrzeżeń, a Sąd obie opinie ocenia jako rzetelne, logiczne, jasne i w pełni wiarygodne.

Zeznania powoda są logiczne, spójne i korespondują z dowodami
z dokumentów i z opiniami biegłych. Dlatego Sąd dał im wiarę w całości.

Sąd zważył co następuje:

Zgodnie z art. 805 § 1 kc przez umowę ubezpieczenia ubezpieczyciel zobowiązuje się, w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa, spełnić określone świadczenie
w razie zajścia przewidzianego w umowie wypadku, a ubezpieczający zobowiązuje się zapłacić składkę. Strony zawarły umowę ubezpieczenia, w której określiły wzajemne prawa i obowiązki, a także przewidziały jakie kwoty będą należne ubezpieczonemu
w przypadku zajścia przewidzianego w umowie wypadku. Dlatego doznane przez powoda obrażenia należało ocenić przez pryzmat zawartej przez strony umowy. Zgodnie z § 2 ust. 2 pkt. 1 przedmiotowej umowy przez trwały uszczerbek na zdrowiu zdefiniowano powstałe wskutek nieszczęśliwego wypadku trwałe, tj. nierokujące poprawy, uszkodzenie danego organu, narządu lub układu, polegające na fizycznej utracie tego organu, narządu lub układu lub upośledzeniu jego funkcji. Trwały uszczerbek na zdrowiu obejmuje tylko i wyłącznie przypadki umieszone w tabeli Uszczerbków na Zdrowiu (k. 75). Zgodnie z Załącznikiem nr 2 do OWU Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (k. 167), ubezpieczeniem objęte są przewlekłe zmiany stawu barkowego w zależności od stopnia ograniczenia funkcji, blizn powodujących upośledzenie funkcji kończyny, ograniczenia ruchów, zaników mięśni, przemieszczeń, zniekształceń złamanej głowy, nasady bliższej kości ramiennej i innych zmian wtórnych (pkt. 104).

Obrażenia doznane przez powoda mieszczą się w przywołanym opisie. Biegły W. T. stwierdził, że powód doznał m.in. uszkodzenia więzozrostu barkowo-obojczykowego prawego I/II° oraz pourazowego zespołu bólowego kręgosłupa L-S,
a doznane obrażenia stanowią 5% uszczerbek na zdrowiu, określony zgodnie
z Załącznikiem nr 2 do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków.

Zgodnie z zawartą umową świadczenie w przypadku trwałego uszczerbku na zdrowiu ubezpieczonego powstałego wskutek nieszczęśliwego wypadku, wypłacane jest w wysokości 1% sumy ubezpieczenia za każdy 1% trwałego uszczerbku na zdrowiu. Zgodnie z zawartą umową suma ubezpieczenia wynosiła 100 000 zł (k. 10), doznany uszczerbek wyniósł 5%, zatem odszkodowanie powinno wynieść 5000 zł.

W związku z powyższym Sąd, na podstawie powołanych przepisów i umowy ubezpieczenia, orzekł jak w punkcie I wyroku. W pozostałym zakresie powództwo, jako bezzasadne, zostało oddalone.

Zgodnie z art. 817 § 1 kc ubezpieczyciel obowiązany jest spełnić świadczenie
w terminie trzydziestu dni, licząc od daty otrzymania zawiadomienia o wypadku. Zgodnie z art. 481 § 1 kc jeżeli dłużnik opóźnia się ze spełnieniem świadczenia pieniężnego, wierzyciel może żądać odsetek za czas opóźnienia, chociażby nie poniósł żadnej szkody i chociażby opóźnienie było następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi. Nie spełniając świadczenia w wyznaczonym przez prawo terminie pozwana popadła w opóźnienie i powód może żądać odsetek. Powód nie udowodnił jednak, kiedy zawiadomił pozwaną o zaistniałej szkodzie. Dlatego Sąd uznał, że pozwana popadła w zwłokę od dnia 15 października 2013 r., tj. od daty sporządzenia pisma o odmowie uwzględnienia żądania (k. 13). W pozostałym zakresie żądanie zasądzenia odsetek zostało oddalone.

Podnoszone w sprzeciwie od nakazu zapłaty wypłacenie kwoty 1000 zł nie znajduje oparcia w aktach sprawy. Było to odszkodowanie dla ojca powoda K. B., co wynika z akt szkody, gdzie strona pozwana pismo o przyznaniu odszkodowania kieruje do niego, a nie do powoda M. B.. Ponadto
w piśmie z 15 października 2013 r. pozwana odmówiła wypłaty jakiegokolwiek odszkodowania dla powoda, uznając że nie doznał on obrażeń, które objęte byłyby umową ubezpieczeniową ( k.13). Dlatego całkowicie niewiarygodne są twierdzenia pozwanego, że wypłacił 1000 zł powodowi. Pozwana nie przedstawiła żadnego dowodu wypłaty takiego świadczenia.

Rozstrzygając o kosztach procesu Sąd zastosował art. 100 kpc, uwzględniając fakt, że strony wygrały/przegrały sprawę w 50%.

Na koszty powoda składają się opłata sądowa od pozwu w kwocie 300 zł (k. 2), zaliczki na poczet wynagrodzenia biegłych w kwocie 762,86 zł (k.98, 145), koszty zastępstwa procesowego w kwocie 1 200 zł (§ 6 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu, tekst. jedn. Dz. U z 2013 r. poz.461) oraz opłata skarbowa
w kwocie 17 zł (k. 9), tj. łącznie kwota 2 279, 86 zł. Koszty pozwanej to wynagrodzenie pełnomocnika w kwocie 1 200 zł. Łączne koszty procesu wynoszą
3 479, 86 zł, a zatem strony powinny je ponieść w kwotach po 1 739,93 zł. Skoro powód poniósł koszty w kwocie 2 279,86 zł, to różnicę (539,93 zł) należało zasądzić od strony pozwanej.

ZARZĄDZENIE

1)  odpis wyroku wraz z uzasadnieniem doręczyć pełnomocnikowi strony pozwanej.

2)  kal. 14 dni.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Elżbieta Jabłonska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Krośnie
Osoba, która wytworzyła informację:  Bartłomiej Fiejdasz
Data wytworzenia informacji: