Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 39/15 - zarządzenie, wyrok, uzasadnienie Sąd Rejonowy w Krośnie z 2017-01-13

Sygn. akt: I C 39/15

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 13 stycznia 2017 r.

Sąd Rejonowy w Krośnie I Wydział Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący:

SSR Krzysztof Kukla

Protokolant:

Sek. Sądowy Anna Guzik

po rozpoznaniu w dniu 13 stycznia 2017 r.

sprawy z powództwa M. B.

przeciwko (...) S.A. w W.

o zapłatę kwoty 15 000 zł

I.  oddala powództwo;

II.  zasądza od powoda M. B. na rzecz pozwanego (...) SA w W. kwotę 2400 zł (dwa tysiące czterysta złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania.

UZASADNIENIE

wyroku z dnia 13 stycznia 2017r.

Powód M. B. wniósł o zasądzenie na swoją rzecz od pozwanego (...) SA w W. kwoty 15.000 zł z ustawowymi odsetkami od dnia 1 sierpnia 2013r. oraz kosztów postępowania. Powód podniósł , że na mocy umowy ubezpieczenia z dnia 12.02.2013r. ( polisa (...) nr (...)) zawartej z pozwanym ubezpieczył się od następstw nieszczęśliwych wypadków i z sumą ubezpieczenia określoną na kwotę 300.000 zł. W trakcie obowiązywania umowy ( w dniu 5.06.2013r.) powód uczestniczył w wypadku drogowym, wskutek którego poniósł uszczerbek na zdrowiu i doznał licznych obrażeń ciała. Pozwany ustalił uszczerbek na zdrowiu powoda wynoszący 11%, który to uszczerbek zdaniem powoda jest wyższy.

Pozwany w sprzeciwie od nakazu zapłaty wniósł o oddalenie powództwa w całości i zasądzenie na swoją rzecz od powoda kosztów postępowania. Pozwany przyznał, że łączyła go z powodem umowa ubezpieczenia (...), na podstawie której powodowi wypłacono świadczenie odszkodowawcze w kwocie 33.000 zł po ustaleniu 11% uszczerbku na zdrowiu powoda. Zdaniem pozwanego wypłacone powodowi świadczenie rekompensuje w całości doznany przez niego uszczerbek.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny i zważył, co następuje:

Ojciec powoda – K. B. – zawarł na rzecz powoda M. B. umowę ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków obowiązującą od 20.02.2013r. do 19.02.2014r.; suma ubezpieczenia z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu ustalona została na kwotę 300.000 zł. Pozwany wystawił polisę serii (...) ( dowód: polisa k. 8-9). Powód w dniu 5.06.2013r. uczestniczył w wypadku drogowym i strona pozwana orzeczeniem z dnia 15.10.2013r. ( k. 10-11) ustaliła 11% uszczerbku na zdrowiu powoda, w związku z tym powodowi wypłacono kwotę 33.000zł tytułem odszkodowania ( 3.000 zł x 11%).

W związku z tym, że ubezpieczenie powoda było ubezpieczeniem dobrowolnym ewentualny uszczerbek na zdrowiu powoda miał być ustalany na podstawie ogólnych warunków jednostkowego i rodzinnego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków ( k. 57-68).

Powołany przez sąd biegły neurolog rozpoznał u powoda nerwicę pourazową po przebytym w dniu 5.06.2013r. urazie czaszkowo – mózgowym i stwierdził u powoda 5% długotrwałego uszczerbku na zdrowiu ( dowody: opinia k.110, 136, 153), zgodnie z obowiązującą u pozwanego tabelą długotrwałego uszczerbku na zdrowiu. Ponadto biegły neurolog stwierdził, że leczenie powoda związane z wypadkiem z dnia 5.06.2013r. zostało zakończone.

Powołany przez sąd biegły ortopeda stwierdził u powoda stan po urazie barku prawego i urazie czaszkowo-mózgowym oraz resztkową niedomogę czynnościowo-bólową barku prawego po przebytym uszkodzeniu więzozrostu barkowo-obojczykowego, przy czym leczenie powoda zostało zakończone. Wyżej opisane schorzenia biegły ortopeda zakwalifikował jako trwały uszczerbek na zdrowiu wynoszący 5% ( dowody: opinia k. 129-133, 155) zgodnie z tabelą uszczerbku na zdrowiu strony pozwanej.

Zatem łączny trwały uszczerbek na zdrowiu powoda ustalony został na 10%. Wyżej opisanym dowodom sąd dał wiarę w całości jako spójnym, zupełnym i wzajemnie niesprzecznym. W szczególności sąd oparł się na opiniach biegłych lekarzy jako osób posiadających wiadomości specjalne z zakresu medycyny (neurologii i ortopedii), którzy ustalili stopień trwałego uszczerbku na zdrowiu powoda ustalonego zgodnie z tabelą strony pozwanej.

Jak wynika z art. 805 § 1 kc przez umowę ubezpieczenia ubezpieczyciel zobowiązuje się, w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa, spełnić określone świadczenie w razie zajścia przewidzianego w umowie wypadku.

W niniejszej sprawie ubezpieczyciel zobowiązał się do zapłaty powodowi odpowiedniej kwoty w sytuacji zaistnienia uszczerbku na zdrowiu. Fakt ten, jak również zaistnienie zdarzenia uzasadniającego wypłatę przedmiotowego świadczenia przez Ubezpieczyciela nie budziły wątpliwości i były bezsporne między stronami. Przedmiotem sporu była wysokość doznanego przez powoda trwałego uszczerbku na zdrowiu i związana z tym wysokość świadczenia strony pozwanej.

Ustalając w/w okoliczności Sąd oparł się na sporządzonych w sprawie opiniach biegłych. Miały ona dla Sądu istotne znaczenie ze względu na składnik w postaci wiadomości specjalnych. Należy w tym miejscu zaznaczyć, iż strona powodowa, która początkowo zakwestionowała ustalenia zawarte w opiniach, po złożeniu przez biegłych dalszych wyjaśnień w opiniach uzupełniających, nie wniosła już do nich zastrzeżeń, ani nie wystąpiła z wnioskiem o powołanie innych biegłych. Należało zatem uznać, iż ostatecznie zaakceptowała zawarte w w/w opiniach ustalenia. Podkreślenia wymaga, iż specyfika oceny tego dowodu wyraża się w tym, że sfera merytoryczna opinii kontrolowana jest przez sąd, który nie posiada wiadomości specjalnych. Kontroluje ją więc w istocie tylko w zakresie zgodności z zasadami logicznego myślenia, doświadczenia życiowego i wiedzy powszechnej i odwołanie się do tych kryteriów oceny stanowi wystarczające i należyte uzasadnienie przyczyn uznania opinii biegłego za przekonującą bądź nieprzekonującą ( wyrok Sądu Najwyższego z dnia 7.04.2005r., II CK 572/04 ). W niniejszej sprawie, jak już wyżej wskazano, sąd uznał wydane opinie za w pełni przekonujące, jako logiczne i wyczerpująco odpowiadające na postawione przez sąd pytania oraz ostatecznie zaakceptowane przez każdą ze stron.

Powołani w sprawie biegli ustalili uszczerbek na zdrowiu powoda spowodowany skutkami wypadku z dnia 5.06.2013r. na podstawie Tabeli norm oceny procentowej trwałego uszczerbku na zdrowiu strony pozwanej, będącej integralną częścią łączącej stronę umowy ubezpieczenia. Biegły ortopeda traumatolog W. T. ustalił ten uszczerbek na 5% na podstawie punktu 103 a tabeli. Z kolei biegły neurolog L. J. określił długotrwały uszczerbek na zdrowiu powoda w wysokości 5% na podstawie punktu 10a. Biorąc pod uwagę powyższe opinie należało stwierdzić, że powód doznał łącznie uszczerbku w wysokości 10% ( 5% + 5%).

Mając na uwadze powyższe oraz fakt, iż suma ubezpieczenia stanowiła kwotę 300.000,00 zł wysokość należnego powodowi świadczenia winna wynosić 30.000 zł ( 300.000,00 zł x 10% ). Skoro strona pozwana wypłaciła ubezpieczonemu powodowi przed wszczęciem postępowania kwotę w wysokości 33.000 zł, zatem powództwo wniesione w niniejszej sprawie podlegało oddaleniu w całości jako nieuzasadnione, co sąd mając na względzie orzekł na podstawie wyżej wskazanych przepisów, Tabeli norm oceny procentowej trwałego uszczerbku na zdrowiu i Ogólnych warunków jednostkowego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków jak w punkcie I wyroku.

O kosztach jak w punkcie II wyroku sąd orzekł na podstawie art. 98 k.p.c.

ZARZĄDZENIE

1.  (...).

2.  K.. (...)

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Elżbieta Jabłonska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Krośnie
Osoba, która wytworzyła informację:  Krzysztof Kukla
Data wytworzenia informacji: