Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I ACz 548/12 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny w Rzeszowie z 2012-08-24

Sygn. akt I ACz 548/12

POSTANOWIENIE

Dnia 24 sierpnia 2012 r.

Sąd Apelacyjny w Rzeszowie I Wydział Cywilny w składzie następującym

Przewodniczący:

SSA Anna Pelc

po rozpoznaniu w dniu 24 sierpnia 2012r. na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa J. S. i B. S.

przeciwko M. S.

o zachowek

na skutek zażalenia pozwanego

na postanowienie Sądu Okręgowego w Krośnie
z dnia 19 czerwca 2012r., sygn. akt I C 298/12
w przedmiocie odmowy ustanowienia pełnomocnika z urzędu

p o s t a n a w i a:

zmienić zaskarżone postanowienie w ten sposób, że ustanowić dla pozwanego M. S. pełnomocnika z urzędu w osobie radcy prawnego, którego wyznaczy Okręgowa Izba Radców Prawnych w R..

UZASADNIENIE

Zaskarżonym postanowieniem Sąd Okręgowy oddalił wniosek pozwanego o ustanowienie dla niego pełnomocnika z urzędu, na podstawie art. 117 § 5 k.p.c.

W ocenie Sądu, pozwany jest w stanie sam poradzić sobie w prowadzeniu niniejszego procesu, na co wskazują podejmowane przez niego czynności w przedmiotowej sprawie. Pozwany w odpowiedzi na pozew wyartykułował swoje stanowisko, przedstawił motywy swojego działania. Nie jest osobą nieporadną, czy też niezdolną do podejmowania prawidłowych czynności procesowych.

Z tych też względów, Sąd Okręgowy uznał, iż nie ma potrzeby ustanowienia dla pozwanego pełnomocnika z urzędu.

Od powyższego postanowienia zażalenie wniósł pozwany, zarzucając naruszenie art. 117 § 5 k.p.c. poprzez uznanie, że nie zachodzą okoliczności świadczące o konieczności udziału w sprawie radcy prawnego.

Wskazując na powyższe domagał się zmiany zaskarżonego postanowienia i ustanowienia dla niego pełnomocnika z urzędu w osobie radcy prawnego K. J. z Kancelarii Radcy Prawnego w I..

Skarżący podniósł, iż z uwagi na znaczną wartość przedmiotu sporu, rozstrzygnięcie wydane w przedmiotowej sprawie będzie miało zasadnicze znaczenie dla jego sytuacji finansowej. W celu zaspokojenia ewentualnego roszczenia powodów zmuszony będzie sprzedać część odziedziczonego majątku, a przede wszystkim mieszkanie w którym zamieszkuje.

Ponadto podał, iż dotychczasowe pisma procesowe w sprawie sporządzane były przez profesjonalnego pełnomocnika w ramach pomocy prawnej, na którą w odniesieniu do pomocy świadczonej przez całe postępowanie sądowe, go nie stać. Nie posiada on wiedzy prawniczej, by samodzielnie prowadzić proces.

Sąd Apelacyjny zważył, co następuje :

Zażalenie pozwanego zasługuje na uwzględnienie.

Ustawową przesłanką ustanowienia adwokata lub radcy prawnego dla strony jest potrzeba udziału w sprawie takiego pełnomocnika (art. 117 § 5 k.p.c). Oceny, czy taka potrzeba zachodzi Sąd dokonuje biorąc pod uwagę zarówno przymioty osobiste strony, a szczególnie jej nieporadność w formułowaniu żądań i przedstawianiu okoliczności faktycznych sprawy, jak i charakter samej sprawy, jej ewentualne zawiłości i konieczność prowadzenia wielowątkowego postępowania dowodowego oraz rozważenia skomplikowanych zagadnień prawnych.

W okolicznościach niniejszej sprawy nie można podzielić oceny Sądu Okręgowego, że powyżej wymienione przesłanki nie występują.

Z akt sprawy wynika, iż pozwany prawidłowo dotychczas redagował pisma procesowe w sprawie, składał pisemne wnioski i środek zaskarżenia. Wg twierdzeń pozwanego pisma te sporządzał mu profesjonalny pełnomocnik w ramach pomocy prawnej na którą było go stać tylko w takim zakresie.

Powództwo o zachowek wiąże się często z przeprowadzeniem wielowątkowego postępowania dowodowego i aktywnym udziałem stron w procesie. Sprawy te dotyczą sfery majątkowej stron, przez co ich przebieg niejednokrotnie jest skomplikowany, wymagający wiedzy fachowej.

Z tych też względów Sąd Apelacyjny uznał, że zachodzą uzasadnione podstawy, by w niniejszej sprawie pozwany mógł korzystać z pomocy profesjonalnego pełnomocnika na koszt Skarbu Państwa, co skutkowało koniecznością zmiany zaskarżonego postanowienia i orzeczeniem, jak w sentencji postanowienia na podstawie art. 386 § 1 k.p.c w zw. z art. 397 § 2 k.p.c.

Zarządzenie:

1.  odpis postanowienia doręczyć pozwanemu,

2.  po nadejściu dowodu doręczenia akta zwrócić Sądowi Okręgowemu w Krośnie.

R., dnia 24 sierpnia 2012 r.

Ak.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Anna Dudek
Podmiot udostępniający informację: Sąd Apelacyjny w Rzeszowie
Osoba, która wytworzyła informację:  Anna Pelc
Data wytworzenia informacji: