Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I ACz 492/13 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny w Rzeszowie z 2013-08-02

Sygn. akt I ACz 492/13

POSTANOWIENIE

Dnia 2 sierpnia 2013 r.

Sąd Apelacyjny w Rzeszowie I Wydział Cywilny w składzie następującym

Przewodniczący:

SSA Kazimierz Rusin

po rozpoznaniu w dniu 2 sierpnia 2013 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy
z powództwa J. J.

przeciwko K. R.

o zapłatę

na skutek zażalenia powoda

na postanowienie Sądu Okręgowego w Przemyślu Wydział Cywilny

z dnia 11 lutego 2013 r., sygn. akt I C 762/12

p o s t a n a w i a:

o d d a l i ć zażalenie.

UZASADNIENIE

Zaskarżonym postanowieniem Sąd Okręgowy w Przemyślu oddalił wniosek powoda J. J. o ustanowienie dla niego pełnomocnika z urzędu, na podstawie art. 117 § 5 k.p.c.

Z uzasadnienia tego rozstrzygnięcia wynika, iż Sąd Okręgowy uznał, że przesłanka z art. 117 § 5 k.p.c. nie zachodzi w stosunku do powoda, którego dotychczasowe czynności procesowe wskazują, iż jest zorientowany w przysługujących mu prawach i nie jest osobą nieporadną.

Na powyższe postanowienie powód wniósł zażalenie domagając się jego zmiany i uwzględnienia wniosku o ustanowienie pełnomocnika z urzędu.

Skarżący podniósł, iż decyzję Sądu I instancji uważa za nietrafną, gdyż z jego oświadczenia majątkowego wynika brak możliwości ponoszenia kosztów sądowych, a sprawa niniejsza jest zawiła, zaś warunki osobiste i zdrowotne zainteresowanego powinny stanowić o przyznaniu mu pełnomocnika z urzędu.

Sąd Apelacyjny zważył, co następuje:

Jak wyjaśnił Sąd Okręgowy w uzasadnieniu zaskarżonego postanowienia ustawową przesłanką ustanowienia adwokata lub radcy prawnego – niezależnie od korzystania ze zwolnienia od kosztów sądowych w całości lub w części (art.117 § 1 k.p.c.) – jest potrzeba udziału w sprawie takiego pełnomocnika (art.117 § 5 k.p.c.). Oceny, czy taka potrzeba zachodzi dokonuje Sąd biorąc pod uwagę zarówno przymioty osobiste strony, a szczególnie jej nieporadność w formułowaniu żądań i przedstawianiu okoliczności faktycznych sprawy, jak i charakter samej sprawy.

Należy podzielić zapatrywanie Sądu Okręgowego, iż w rozpoznawanej sprawie tak rozumiana potrzeba nie zachodzi. Sąd ten trafnie zauważa, że powód prawidłowo redaguje pisma procesowe, formułuje żądania oraz korzysta z przysługujących mu środków zaskarżenia. Powód wykazuje się zrozumieniem pouczeń udzielanych przez Sąd i terminowo dokonuje czynności. Dowodzi to, że bez względu na podnoszone w zażaleniu „warunki osobiste i zdrowotne” jest w stanie samodzielnie dochodzić swoich praw przed sądem. Nie można też pominąć, że powód zainicjował już wiele procesów sądowych, które sam prowadzi, co z pewnością przekłada się na zdobyte doświadczenie procesowe, jak i świadczy o jego dużej zaradności w samodzielnym prowadzeniu własnych spraw, wykluczając tym samym potrzebę udziału po jego stronie adwokata lub radcy prawnego.

W razie uzasadnionej potrzeby ochronę interesów powoda w stopniu wystarczającym zabezpieczy przewidziana w art. 5 k.p.c. możliwość udzielenia przez Sąd stronie występującej bez adwokata lub radcy prawnego niezbędnych pouczeń co do czynności procesowych.

Z tych przyczyn, działając na podstawie art. 385 k.p.c. w związku z art. 397 § 2 k.p.c. zażalenie powoda oddalono jako bezzasadne.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Anna Dudek
Podmiot udostępniający informację: Sąd Apelacyjny w Rzeszowie
Osoba, która wytworzyła informację:  Kazimierz Rusin
Data wytworzenia informacji: