Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I ACz 421/14 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny w Rzeszowie z 2014-07-25

Sygn. akt I ACz 421/14

POSTANOWIENIE

Dnia 25 lipca 2014 r.

Sąd Apelacyjny w Rzeszowie I Wydział Cywilny w składzie następującym:

Przewodniczący:

SSA Anna Gawełko

po rozpoznaniu w dniu 25 lipca 2014 roku na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa (...) Sp. z o.o. w R.

przeciwko B. M.

o zapłatę

na skutek zażalenia pozwanej

na postanowienie Sądu Okręgowego w Rzeszowie Wydział VI Gospodarczy

z dnia 3 marca 2014r., sygn. akt VI GNc 14/14 – w przedmiocie ustanowienia pełnomocnika z urzędu

p o s t a n a w i a:

o d d a l i ć zażalenie.

UZASADNIENIE

Zaskarżonym postanowieniem Sąd Okręgowy w Rzeszowie oddalił wniosek pozwanej o ustanowienie dla niej pełnomocnika z urzędu (pkt III).

Z uzasadnienia tego rozstrzygnięcia wynika, iż Sąd Okręgowy nie znalazł podstaw do przyznania pozwanej pełnomocnika z urzędu, gdyż niniejsza sprawa nie jest skomplikowana pod względem faktycznym i prawnym, a ponadto pozwana nie jest osobą nieporadną i nie ma sygnałów, aby stan jej zdrowia uniemożliwiał samodzielne działanie w niniejszej sprawie.

Pozwana złożyła zażalenie na powyższe postanowienie, domagając się jego zmiany i uwzględnienia jej wniosku o ustanowienie pełnomocnika z urzędu, ewentualnie uchylenia zaskarżonego postanowienia i przekazania sprawy Sądowi I instancji do ponownego rozpoznania.

Skarżąca zarzuciła sprzeczność istotnych ustaleń faktycznych z treścią zebranego w sprawie materiału dowodowego, poprzez błędne przyjęcie, że na obecnym etapie postepowania nie jest konieczna pomoc profesjonalnego pełnomocnika. Zdaniem pozwanej niniejsza sprawa ma skomplikowany charakter, także w zakresie przedstawionych przez powoda rozliczeń, co uzasadnia przyznanie jej pełnomocnika z urzędu.

Sąd Apelacyjny zważył, co następuje:

W pierwszej kolejności należy wskazać, że ustawową przesłanką ustanowienia adwokata lub radcy prawnego – niezależnie od korzystania ze zwolnienia od kosztów sądowych w całości lub w części (art. 117 § 1 kpc) – jest potrzeba udziału w sprawie takiego pełnomocnika (art. 117 § 5 kpc).

Oceny, czy taka potrzeba zachodzi dokonuje Sąd biorąc pod uwagę zarówno przymioty osobiste strony, a szczególnie jej nieporadność w formułowaniu żądań i przedstawianiu okoliczności faktycznych sprawy, jak i charakter samej sprawy.

Należy podzielić zapatrywanie Sądu Okręgowego, iż w rozpoznawanej sprawie tak rozumiana potrzeba nie zachodzi.

Jak wynika z akt sprawy pozwana prawidłowo redaguje pisma procesowe, w sposób logiczny i jasny formułuje żądania, zarzuty, powołuje podstawę prawną i dowody na poparcie swych twierdzeń oraz - co należy dodać - potrafi korzystać z przysługujących jej środków zaskarżenia (k. 16, 107). Wbrew przekonaniu skarżącej niniejsza sprawa nie może być określona jako szczególnie zawiła. Z tego rodzaju sprawą mamy do czynienia, gdy zachodzi potrzeba roztrząsania złożonych zagadnień związanych z wykładnią i stosowaniem prawa bądź, gdy wchodzi w grę prowadzenie wielowątkowego postępowania dowodowego.

Nie można więc uznać, że pozwana jest nieporadna i wymaga pomocy fachowego pełnomocnika lub zachodzą inne okoliczności, które uzasadniałyby uwzględnienie jej wniosku. Natomiast jeśli nawet korzysta z pomocy innych osób przy formułowaniu treści pism procesowych, to świadczy to o tym, że pozwana jest osobą zaradną, która potrafi zorganizować sobie potrzebną pomoc prawną we własnym zakresie.

Dodać tylko wypada, że w razie uzasadnionej potrzeby ochronę interesów pozwanej w stopniu wystarczającym zabezpieczy przewidziana w art. 5 kpc możliwość udzielenia przez sąd stronie występującej bez adwokata lub radcy prawnego niezbędnych pouczeń, co do czynności procesowych.

Z tych przyczyn Sąd Apelacyjny na mocy art. 385 kpc w zw. z art. 397 § 2 kpc oddalił zażalenie pozwanej.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Anna Dudek
Podmiot udostępniający informację: Sąd Apelacyjny w Rzeszowie
Osoba, która wytworzyła informację:  Anna Gawełko
Data wytworzenia informacji: