Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I ACz 244/15 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny w Rzeszowie z 2015-04-24

Sygn. akt I ACz 244/15

POSTANOWIENIE

Dnia 24 kwietnia 2015 r.

Sąd Apelacyjny w Rzeszowie I Wydział Cywilny w składzie następującym

Przewodniczący:

SSA Marek Klimczak

po rozpoznaniu w dniu 24 kwietnia 2015 r.

na posiedzeniu niejawnym sprawy
z powództwa M. W., H. P., J. N.

przeciwko A. D. i Z. D.

o zapłatę

na skutek zażalenia pozwanych

na postanowienie Sądu Okręgowego w Rzeszowie

z dnia 15 stycznia 2015 r. sygn. akt I C 1607/10

postanawia:

zmienić zaskarżone postanowienie w ten sposób, że ustanowić dla pozwanych A. D. i Z. D. pełnomocnika z urzędu w osobie radcy prawnego, którego wyznaczy Okręgowa Izba Radców Prawnych w R..

UZASADNIENIE

Zaskarżonym postanowieniem Sąd Okręgowy w Rzeszowie oddalił wniosek pozwanych o ustanowienie pełnomocnika z urzędu.

W uzasadnieniu wskazano, że w odniesieniu do pozwanych nie zachodzi potrzeba ustanowienia pełnomocnika z urzędu, o jakiej mowa jest w art. 117 § 5 k.p.c.

W toku postępowania pozwani wnieśli zarzuty od wydanego przeciwko nim nakazu zapłaty, a następnie składali liczne wnioski i środki odwoławcze adekwatne na dany etap postępowania. Treść wnoszonych przez nich pism procesowych była prawidłowo zredagowana, zawierała logiczne wnioski i prezentowała stanowisko stron. Także wniesiona przez nich apelacja została przez nich prawidłowo zredagowana, zawierała zarzuty, jak i logiczne uzasadnienie.

Z tych też względów, w ocenie Sądu nie zachodziła potrzeba ustanowienia dla pozwanych pełnomocnika z urzędu.

Zażalenie na powyższe rozstrzygnięcie wnieśli pozwani domagając się jego zmiany i ustanowienia im pełnomocnika z urzędu.

W uzasadnieniu podnieśli, że Sąd Apelacyjny w Katowicach wydał w dniu 27 stycznia 2015r . wyrok na ich korzyść w sprawie II AKa 182/14 , co pozwala im sądzić, że Sąd uzna ich racje i przyzna im adwokata z urzędu.

Pozwani nie znają się na prawie, a przyznany im adwokat uzupełni wniesioną przez nich apelację.

Sąd Apelacyjny zważył, co następuje :

Zażalenie pozwanych zasługuje na uwzględnienie.

Ustawową przesłanką ustanowienia adwokata lub radcy prawnego dla strony jest potrzeba udziału w sprawie takiego pełnomocnika (art. 117 § 5 k.p.c). Oceny, czy taka potrzeba zachodzi Sąd dokonuje biorąc pod uwagę zarówno przymioty osobiste strony, a szczególnie jej nieporadność w formułowaniu żądań i przedstawianiu okoliczności faktycznych sprawy, jak i charakter samej sprawy.

W okolicznościach niniejszej sprawy nie można podzielić oceny Sądu Okręgowego, że w odniesieniu do pozwanych nie zachodzi ww. przesłanka.

Z akt sprawy wynika, iż pozwani wnieśli apelację od wydanego przez Sąd Okręgowy wyroku i zostali zwolnieni od opłaty sądowej od apelacji w całości.

Niewątpliwe w toku postępowania pozwani prawidłowo redagowali dotychczasowe pisma procesowe, w terminie wykonywali określone zarządzenia i wezwania. Jednakże charakter danej sprawy, wysokość żądanej przez powodów kwoty, okoliczności faktyczne podnoszone przez pozwanych, a przede wszystkim treść i uzasadnienie wniesionej przez pozwanych apelacji wymaga doprecyzowania i uzupełnienia, co wymaga odpowiedniej wiedzy prawniczej, której nie posiadają pozwani.

Z tych też względów Sąd Apelacyjny uznał, że zachodzą uzasadnione podstawy, by w niniejszej sprawie pozwani mogli korzystać z pomocy profesjonalnego pełnomocnika na koszt Skarbu Państwa, co skutkowało koniecznością zmiany zaskarżonego postanowienia i orzeczeniem, jak w sentencji postanowienia na podstawie art. 386 § 1 k.p.c w zw. z art. 397 § 2 k.p.c.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Anna Dudek
Podmiot udostępniający informację: Sąd Apelacyjny w Rzeszowie
Osoba, która wytworzyła informację:  Marek Klimczak
Data wytworzenia informacji: