Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I ACz 231/13 - postanowienie Sąd Apelacyjny w Rzeszowie z 2013-06-21

Sygn. akt I ACz 231/13

POSTANOWIENIE

Dnia 21 czerwca 2013 r.

Sąd Apelacyjny w Rzeszowie I Wydział Cywilny w składzie następującym:

Przewodniczący:

SSA Anna Pelc (spr.)

Sędziowie:

SA Grażyna Demko

SA Kazimierz Rusin

po rozpoznaniu w dniu 21 czerwca 2013 r. na posiedzeniu niejawnym
sprawy z powództwa R. O.

przeciwko (...) Spółce z o.o. z/s we W.
w upadłości likwidacyjnej

o zapłatę

na skutek zażalenia obu stron

na postanowienie Sądu Okręgowego - Sądu Gospodarczego w Rzeszowie

z dnia 24 stycznia 2013 r., sygn. akt VI GNc 10/13

p o s t a n a w i a:

1.  podjąć postępowanie zażaleniowe

2.  uchylić zaskarżone postanowienie

3.  umorzyć postępowanie w przedmiocie wniosku powoda o zabezpieczenie roszczenia.

UZASADNIENIE:

Zaskarżonym, przez obie strony procesu, postanowieniem z dnia
24 stycznia 2013r. Sąd Okręgowy Sąd Gospodarczy zabezpieczył roszczenie powoda R. O. prowadzącego działalność gospodarczą pn. Oficyna (...) R. O. w M.
w stosunku do pozwanego F. sp. z o.o we W. poprzez obciążenie hipoteką przymusową do kwoty 241.527,81 zł. nieruchomości pozwanego położonej we W. o powierzchni 0,558 ha składającej się z działki nr (...) objętej KW nr (...), prowadzonej przez Sąd Rejonowy we Wrocławiu – Krzykach oraz zajęcie rachunku bankowego pozwanego
w (...) Bank (...) S.A. we W. do kwoty 241.527,81 zł.

Po przedstawieniu Sądowi Apelacyjnemu akt sprawy wraz z zażaleniami na powyższe postanowienie wpłynęło do tego Sądu pismo procesowe z dnia
3 kwietnia 2013r., w którym syndyk masy upadłości F. sp. z o.o
w upadłości likwidacyjnej poinformował, że dnia 27 marca 2013r. Sąd Rejonowy Sąd Gospodarczy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu jako sąd upadłościowy postanowieniem z dnia 27 marca 2013r. ogłosił upadłość obejmującą likwidację majątku dłużnika F. sp. z o.o we W..

W związku z powyższym Sąd Apelacyjny zawiesił postępowanie zażaleniowe na podstawie art. 174 § 1 pkt 4 w zw. z art. 391 § 1 i art.
397 § 2 kpc
celem umożliwienia syndykowi złożenia oświadczenia co do wstąpienia do sprawy.

W piśmie procesowym z dnia 9 maja 2013r. syndyk odmówił wstąpienia do postępowania z uwagi na to, że wierzytelność powoda może być zgłoszona do masy upadłości.

Wobec twego Sąd Apelacyjny podjął postępowanie i na podstawie art. 386 § 3 w zw. z art. 397 § 2 kpc. uchylił zaskarżone postanowienie i umorzył postępowanie w przedmiocie wniosku o zabezpieczenie roszczenia
z następujących przyczyn:

Zgodnie z art. 145 prawa upadłościowego i naprawczego zwanego dalej
PrUpN postępowanie sądowe lub administracyjne w sprawie wszczętej przeciwko upadłemu przed dniem ogłoszenia upadłości o wierzytelność, która podlega zgłoszeniu do masy upadłości, o ile ustawa odrębna nie stanowi inaczej, może być podjęte przeciwko syndykowi tylko w przypadku, gdy w postępowaniu upadłościowym wierzytelność ta po wyczerpaniu trybu określonego ustawą nie zostanie umieszczona na liście wierzytelności.

Z kolei stosownie do art. 146 ust. 3 PrUpN po ogłoszeniu upadłości niedopuszczalne jest wykonanie wydanego przez sąd przed ogłoszeniem upadłości dłużnika, postanowienia o zabezpieczeniu roszczenia wynikającego
z wierzytelności podlegającej zgłoszeniu do masy upadłości, z wyjątkiem zabezpieczenia roszczeń alimentacyjnych oraz roszczeń o rentę z tytułu odpowiedzialności za uszkodzenie ciała lub roztrój zdrowia albo utratę żywiciela oraz zamianę uprawnień objętych treścią prawa dożywocia na dożywotnią rentę.

Przepis powyższy dotyczy postanowień prawomocnych wydanych przed ogłoszeniem upadłości.

Jeżeli zatem sąd I instancji wpisał hipotekę, a upadłość ogłoszono przed upływem terminu do zażalenia, to wobec zawieszenia postępowania w trybie
art. 174 § 1 pkt 4 kpc. wpis nie stanie się prawomocny w toku postępowania upadłościowego. Tym samym nie będzie skuteczny w tym postępowaniu i na jego potrzeby wierzytelność musi być traktowana jako niezabezpieczona (komentarz do art. 146 prawo upadłościowe i naprawcze Piotr Zimmerman Komentarze Becka 2 wydanie C. H. Beck str. 303.

W rozpatrywanej sprawie – wniesionej przez powoda przed ogłoszeniem upadłości pozwanego – postanowienie o zabezpieczeniu roszczenia nie uprawomocniło się przed ogłoszeniem upadłości dłużnika – pozwanego, przy czym Sąd Okręgowy w dacie przedłożenia zażaleń powoda i pozwanego do Sądu Apelacyjnego nie miał wiadomości co do ogłoszenia upadłości pozwanego.

W powyższej sytuacji procesowej Sąd Apelacyjny uznał, że
skoro zgodnie z art. 81 PrUpN po ogłoszeniu upadłości nie można
obciążyć składników masy upadłości m.in. hipoteką w celu
zabezpieczenia wierzytelności powstałej przed ogłoszeniem upadłości, to wydanie merytorycznego orzeczenia w przedmiocie zabezpieczenia, jest bezprzedmiotowe wobec tego, że nie wywoła zamierzonego skutku prawnego.

Podkreślenia bowiem wymaga, że po ogłoszeniu upadłości wszelkie wierzytelności względem upadłego mogą być dochodzone wyłącznie w postępowaniu upadłościowym.

Z tych względów Sąd Apelacyjny uchylił zaskarżone postanowienie, mając na względzie przytoczone przepisy na podstawie art. 386 § 3 w zw. z art. 397 § 2 kpc. i umorzył postępowanie w przedmiocie zabezpieczenia roszczenia.

(...)

- (...)

- (...).

jsz.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Anna Dudek
Podmiot udostępniający informację: Sąd Apelacyjny w Rzeszowie
Osoba, która wytworzyła informację:  Anna Pelc,  Grażyna Demko ,  Kazimierz Rusin
Data wytworzenia informacji: