Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I ACz 13/13 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny w Rzeszowie z 2013-02-22

Sygn. akt I ACz 13/13

POSTANOWIENIE

Dnia 22 lutego 2013 r.

Sąd Apelacyjny w Rzeszowie I Wydział Cywilny w składzie następującym

Przewodniczący:

SSA Marek Klimczak

po rozpoznaniu w dniu 22 lutego 2013r. na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa J. J.

przeciwko pozwanej D. C.

o zapłatę

na skutek zażalenia powoda

na postanowienie Sądu Okręgowego w Rzeszowie
z dnia 5 grudnia 2012r., sygn. akt I C 1560/12

p o s t a n a w i a:

oddalić zażalenie.

UZASADNIENIE

Zaskarżonym postanowieniem Sąd Okręgowy oddalił wniosek powoda o ustanowienie dla niego pełnomocnika z urzędu, na podstawie art. 117 § 5 k.p.c.

W ocenie Sądu, powód jest w stanie samodzielnie poradzić sobie w prowadzeniu przedmiotowego procesu, na co wskazuje treść sporządzanych przez niego pism.

Z tych też względów, Sąd Okręgowy uznał, iż nie ma potrzeby ustanawiania dla powoda pełnomocnika z urzędu.

Od powyższego postanowienia zażalenie wniósł powód zarzucając naruszenie art. 117 k.p.c.

W uzasadnieniu podniósł, iż przedmiotowa sprawa jest zawiła, a jego zły stan zdrowia oraz warunki osobiste przemawiają za ustanowieniem mu pełnomocnika z urzędu.

Sąd Apelacyjny zważył, co następuje :

Ustawową przesłanką ustanowienia adwokata lub radcy prawnego dla strony jest potrzeba udziału w sprawie takiego pełnomocnika (art. 117 § 5 k.p.c). Oceny, czy taka potrzeba zachodzi Sąd dokonuje biorąc pod uwagę zarówno przymioty osobiste strony, a szczególnie jej nieporadność w formułowaniu żądań i przedstawianiu okoliczności faktycznych sprawy, jak i charakter samej sprawy.

W okolicznościach niniejszej sprawy należy podzielić ocenę Sądu Okręgowego, że nie zachodzi potrzeba, o której mowa w art. 117 § 5 k.p.c. Powód bowiem prawidłowo redaguje pisma procesowe, korzysta z przysługujących mu środków zaskarżenia, w sposób logiczny i jasny formułuje żądania. Wykazuje się przy tym znajomością przepisów prawa.

W ocenie Sądu Apelacyjnego, nie jest więc potrzebna powodowi pomoc profesjonalnego pełnomocnika, tym bardziej, że w razie uzasadnionej potrzeby ochronę jego interesów w stopniu wystarczającym zabezpiecza przewidziana w art. 5 k.p.c możliwość udzielania przez Sąd stronie występującej bez adwokata lub radcy prawnego niezbędnych pouczeń, co do czynności procesowych.

Z tych też względów, Sąd Apelacyjny nie znalazł uzasadnionej podstawy, by w niniejszej sprawie powód miałby korzystać z pomocy profesjonalnego pełnomocnika na koszt Skarbu Państwa, a więc de facto wszystkich obywateli.

W związku z powyższym Sąd Apelacyjny orzekł, jak w sentencji na mocy art. 385 k.p.c w zw. z art. 397 § 2 k.p.c.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Anna Dudek
Podmiot udostępniający informację: Sąd Apelacyjny w Rzeszowie
Osoba, która wytworzyła informację:  Marek Klimczak
Data wytworzenia informacji: