Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

IV RC 964/14 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu z 2015-12-23

Sygn akt IV R C 964/14

WYROK

W IMIENIU

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 23 grudnia 2015 r.

Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i W. w P. Wydział IV Rodzinny i Nieletnich

w składzie następującym :

Przewodniczący SSR Eugeniusz Bosacki

Protokolant Monika Smocikowska

po rozpoznaniu w dniu 16 grudnia 2015 r. w Poznaniu

na rozprawie

sprawy z powództwa

małoletniej E. K. działającej przez matkę M. S. (1)

przeciwko

T. K. działającemu przez kuratora M. S. (2)

o alimenty

1.  Zasądza od pozwanego T. K. na rzecz jego małoletniej córki E. K. rentę alimentacyjną w kwocie po 650 ( sześćset pięćdziesiąt ) zł miesięcznie począwszy od 19 listopada 2014 r. płatną z góry do dnia 10 każdego miesiąca do rąk matki powódki M. S. (1) z ustawowymi odsetkami w przypadku opóźnienia w płatności którejkolwiek z rat;

2.  W pozostałym zakresie powództwo oddala;

3.  Wyrokowi w pkt 1 nadaje rygor natychmiastowej wykonalności;

4.  Wyrokowi w pkt 1 nadaje klauzulę wykonalności;

5.  Zasądza od Skarbu Państwa –Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i W. w P. na rzecz Kancelarii Adwokackiej (...) kwotę 73,80 zł tytułem reprezentowania pozwanego nieznanego z miejsca pobytu;

6.  Zasądza od pozwanego na rzecz powódki kwotę 1217 zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego

7.  Zasądza od pozwanego na rzecz Skarbu Państwa – Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i W. w P. kwotę 73,80 tytułem wynagrodzenia kuratora dla osoby nieznanej z miejsca pobytu i kwotę 390 zł tytułem nieuiszczonej opłaty sądowej.

SSR Eugeniusz Bosacki

UZASADNIENIE

M. S. (1), działając w imieniu małoletniej córki E. K., reprezentowana przez adwokata S. K., wniosła o zasądzenie od pozwanego T. K. na rzecz powódki renty alimentacyjnej w kwocie 650 zł miesięcznie, płatnej do dnia 10. każdego miesiąca do rąk matki powódki jako ustawowego przedstawiciela z ustawowymi odsetkami w przypadku zwłoki od dnia 1 kwietnia 2013 r. Nadto wniosła o zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda zwrotu kosztów postępowania, w tym zastępstwa adwokackiego według norm przepisanych.

W uzasadnieniu pozwu strona powodowa podała, że małoletnia E. K. ur. (...) jest córką pozwanego i M. S. (1), pochodzącą z ich nieformalnego związku, który trwał ponad 3 lata do marca 2014 r., kiedy porzucił partnerkę i córkę. Dalej wskazano, że pozwany jest z zawodu dekarzem, a w trakcie związku rodziców powódki uzyskiwał dość dobre wynagrodzenie z tytułu pracy w zawodzie w kwocie ok. 3.500 zł, a nadto posiadał dodatkowe źródło dochodu z tytułu działalności handlowej prowadzonej wspólnie ze swoimi kolegami. Podkreślono, że od początku marca 2014 roku pozwany nie partycypuje w żaden sposób w kosztach utrzymania swojej małoletniej córki, nie interesuje się jej losem i unika z nią kontaktów. Zaznaczono, że wszelkie podejmowane próby kontaktu ze strony matki powódki były przez pozwanego całkowicie ignorowane, nie odbierał on od niej nawet korespondencji. Dalej podano, że matka powódki obecnie zatrudniona na podstawie umowy o pracę zawartej na okres próbny na stanowisku recepcjonistki i uzyskuje z tego tytułu miesięczne wynagrodzenie w wysokości zaledwie 1.680 zł brutto, a na paliwo do pracy przeznacza kwotę 300 zł miesięcznie oraz uczestniczy w kosztach utrzymania mieszkania, które wynajmuje razem z nowym partnerem. W piśmie wskazano, że miesięczne koszty utrzymania mieszkania wynoszą 1.699 zł, a miesięczne zestawienie kosztów utrzymania małoletniej powódki to około 1.216 zł. Podkreślono, że utrzymanie powódki jest możliwe dzięki wsparciu finansowemu jej dziadków.

Na rozprawie w dniu 14 stycznia 2015 r. matka powódki sprecyzowała, że rozstanie stron nastąpiło w marcu 2013 r. a nie w 2014 r.

Pismem procesowym z dnia 6 marca 2015 r. strona powodowa wniosła o wyznaczenie kuratora z dla nieznanego z pobytu pozwanego, ponieważ nie dysponuje aktualnym jego adresem i nie jest wstanie wskazać jego obecnego miejsca pobytu.

Postanowieniem z dnia 29 kwietnia 2015 r. Sąd ustanowił kuratora w osobie adwokat M. S. (2) dla nieznanego z miejsca pobytu pozwanego T. K. ostatnio zam. S., ul. (...) celem reprezentowania jego interesów w sprawie o alimenty.

Pismem procesowym z dnia 11 września 2015 r. kurator pozwanego T. K. w odpowiedzi na pozew wniósł o oddalenie powództwa, zasądzenie od Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego Poznań-Nowe Miasto w P. wynagrodzenia na rzecz kuratora według norm przepisanych.

W uzasadnieniu wskazano, że żądanie zasądzenia wstecznych alimentów jest nieuzasadnione, powódka nie wykazała, aby potrzeby dziecka były niezaspokojone. Podkreślono, że z pozwu wręcz wynika, że małoletnia miała zapewnione wszystkie niezbędne rzeczy do prawidłowego rozwoju, jako że rodzice matki powódki wspierali wnuczkę finansowo. Dalej wskazano, że z literatury przedmiotu wynika, że jeżeli jeden z rodziców uchyla się od obowiązku alimentacyjnego, obowiązek ten w całości przechodzi na drugiego rodzica, a kodeks rodzinny w takiej sytuacji nie daje rodzicowi możliwości dochodzenia zwrotu spełnionych już świadczeń, o ile nie powstał w związku z tym uszczerbek w jego majątku. Kurator zaznaczył, że w zakresie usprawiedliwionych potrzeb małoletniej, co do zasady ich nie kwestionuje, oraz wskazał, że koszt utrzymania mieszkania nie został wykazany, albowiem powódka nie załączyła ani umowy najmu, ani rachunków ponoszonych za lokal. W piśmie zaznaczono, że w pozwie brak wiarygodnych informacji na temat sytuacji życiowej pozwanego, jego możliwości zarobkowych i majątkowych, zatem w związku z tym, iż nie jest możliwe uzyskanie stanowiska pozwanego T. K., konieczny jest wniosek o oddalenie powództwa.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

Małoletnia E. K. urodziła się dnia (...) i pochodzi z nieformalnego związku pozwanego T. K. i M. S. (1). Pozwany uznał córkę przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego w P.. Rodzice powódki rozstali się w marcu 2013 r. M. S. (1) zamieszkała wówczas od kwietnia 2013 r. ze swoimi rodzicami, którzy pomagali jej w zaspokajaniu wszystkich potrzeb powódki. Miesięczny koszt utrzymania mieszkania rodziców wynosił około 1.500 zł miesięcznie. Opłaty za mieszkanie, wyżywienie i inne koszty utrzymania małoletniej powódki i jej matki zaspokajali wówczas rodzice M. S. (1).

M. S. (1) w styczniu 2014 roku ukończyła Zaoczne Liceum Ogólnokształcące (...) w P., posiada wykształcenie średnie ogólnokształcące, zdała maturę. Matka powódki od dnia 01 października 2014r. zatrudniona jest na stanowisku recepcjonistki w Hotelu (...) w R., jest to jej pierwsza praca, otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 1.680 zł brutto, 1.242,20 zł netto miesięcznie. Na dojazdy do pracy M. S. (1) przeznacza około 300 zł miesięcznie.

Obecnie M. S. (1) związana jest z nowym partnerem, z którym razem z córką mieszka od września 2014 r. Miesięczne koszty utrzymania mieszkania wynoszą około 1.700 zł, w szczególności: czynsz i opłata za wynajem 1.480 zł, TV i Internet 89 zł, prąd 80 zł, telefon 50 zł. Zatem na powódkę przypada 1/3 kosztów w wysokości około 566 zł miesięcznie. (...) powódki A. Ż. zarabia około 1.800-2.000 zł netto miesięcznie, jest właścicielem dwóch samochodów, jeden z nich użytkuje matka powódki.

Usprawiedliwione koszty utrzymania powódki w oparciu o zeznania jej matki i złożone dokumenty oraz zasady doświadczenia życiowego, w kontekście sytuacji jej rodziców i przy uwzględnieniu kosztów utrzymania mieszkania przypadających na małoletnią, zdaniem Sądu mieszczą się od kwietnia 2013 r. w kwocie około 1.300 zł miesięcznie. Na koszty te składają się następujące średnie miesięczne wydatki: koszt utrzymania mieszkania przypadający na powódkę około 566 zł (1/3 wydatków), żywność, w tym mleko około 400 zł, środki higieny i czystości, w tym pieluchy około 190 zł, witaminy i leki około 60 zł, odzież i obuwie około 100 zł.

W opiece nad małoletnią E. K. pomagali M. S. (1) jej rodzice, gdy mieszkała u nich. Obecnie w opiece nad córką M. S. (1) pomaga jej partner.

Pozwany T. K. z zawodu jest dekarzem. W czasie gdy był w związku z M. S. (1) zarabiał około 3.500 zł netto miesięcznie oraz miał dodatkowy dochód z działalności gospodarczej.

Od momentu rozstania z M. S. (1), czyli od kwietnia 2013 r. pozwany w żaden sposób nie partycypuje w kosztach utrzymania córki, nie interesuje się jej losem

Postanowieniem z dnia 17 grudnia 2013 r. tut. Sąd w sprawie o sygn. akt IV Nsm 965/13 pozbawił T. K. władzy rodzicielskiej nad małoletnią E. S..

T. K. aktualnie nieznany jest z miejsca pobytu, nie jest wiadome Sądowi, gdzie przebywa i czym się zajmuje, oraz niemożliwym jest wyliczenie jego koniecznych i usprawiedliwionych wydatków. Sąd ustalił na podstawie doświadczenia życiowego, oraz innych prowadzonych spraw, że uzasadnione miesięczne wydatki pozwanego kształtują się następująco: wyżywienie 500 zł, artykuły higieny i czystości 100 zł, odzież i obuwie 100 zł, mieszkanie około 500 zł.

Jak wynika z pisma Powiatowego Urzędu Pracy w S. z dnia 5 października 2015 r. dysponował on następującymi propozycjami pracy w zawodzie dekarza:

- dekarz, cieśla, pomocnik cieśli, dekarza - (...) .H.U. - (...), miejsce wykonywania pracy teren (...), wykształcenie zawodowe, praca na I zmianę, wynagrodzenie 20 zł brutto/ h

- dekarz, pomocnik dekarza - (...)- S. M., miejsce wykonywania pracy O., wykształcenie podstawowe, praca na I zmianę, wynagrodzenie 1.750 zł

Natomiast dla osób bez kwalifikacji zawodowych posiadali następujące propozycje zatrudnienia:

- pracownik fizyczny- (...), miejsce wykonywania pracy K., wykształcenie zawodowe, praca na I zmianę, wynagrodzenie 1.750 zł brutto

- pracownik ogólnobudowlany, murarz- MAR BUD, miejsce wykonywania pracy teren (...), wykształcenie podstawowe, gimnazjalne, praca na I zmianę, wynagrodzenie 12zł brutto/h+ premia

- pomoc murarza, murarz- Zakład (...), miejsce wykonywania pracy P. i okolice, wykształcenie gimnazjalne, praca na I zmianę, wynagrodzenie 1.750 zł brutto,

- pomoc lakiernika- I. (...), miejsce wykonywania pracy S., wykształcenie zawodowe, praca na I zmianę, wynagrodzenie 2.000 zł brutto+ premia,

- pracownik utrzymania czystości - (...), miejsce wykonywania pracy W., wykształcenie gimnazjalne, praca na II zmiany, wynagrodzenie 1.750 zł brutto

- pracownik ogólnobudowlany- Firma Budowlana- (...), miejsce wykonywania pracy teren (...), wykształcenie zawodowe, praca na I zmianę, wynagrodzenie 2.500 zł brutto

- pracownik ogólnobudowlany - (...) Usługi (...), miejsce wykonywania pracy okolice P., wykształcenie zawodowe, praca na I zmianę, wynagrodzenie 11 zł brutto/h

- pomocnik murarza- Zakład (...), miejsce wykonywania pracy P., wykształcenie gimnazjalne, praca na I zmianę, wynagrodzenie 11 zł-12 zł brutto/h

- pracownik produkcji- A&S HR CONSULTING S. B. (...), miejsce wykonywania pracy M., wykształcenie zawodowe, praca na III zmiany, wynagrodzenie 2.275,00 zł brutto

- robotnik budowlany - (...), miejsce wykonywania pracy P. i okolice, wykształcenie gimnazjalne, praca na I zmianę, wynagrodzenie 3.000 zł brutto

- pracownik fizyczny przy hodowli zwierząt trzoda chlewna- Gospodarstwo Rolne - (...), miejsce wykonywania pracy R., wykształcenie gimnazjalne, praca na I zmianę, wynagrodzenie 2.200 zł brutto.

Jak wynika z pisma Powiatowego Urzędu Pracy w P. z dnia 12 października 2015 r. dysponował on następującymi propozycjami pracy w zawodzie dekarza-blacharza ze stawką od 2.000 do 2.500 zł brutto, a także propozycjami pracy dla osób bez kwalifikacji takimi jak:

- pracownik magazynu/pracownik centrum dystrybucji z wynagrodzeniem 2.000 zł brutto

- pracownik pralni ze stawką 1.750 zł brutto

- pomoc kuchenna/pomoc przy przygotowaniu i pakowaniu posiłków na wynos z wynagrodzeniem od 2.100 do 2.300 zł brutto

- kolporter ulotek z wynagrodzeniem 10 zł/h brutto (umowa zlecenie)

- pracownik ochrony ze stawką 1.750 zł brutto.

Powyższy stan faktyczny sąd ustalił na podstawie zeznań działającej za małoletniej powódki jego matki M. S. (1) ( k. 207w zw. z k. 51-52 akt ) oraz zeznań świadka A. Ż. (k. 107 akt).

Nadto sąd uwzględnił dokumenty: odpis aktu urodzenia powódki (k. 9), umowa o pracę M. S. (1) (k. 10), kopie paragonów dot. zakupów na rzecz powódki (k. 11-13, 31, 42-45), kopia świadectwa M. S. (1) (k. 27), kopie zaświadczeń o zarobkach M. S. (1) (k. 28-29), faktury za prąd (k. 30), kopia umowy najmu mieszkania (k. 32-33), potwierdzenia przelewów (k. 34-41), pismo Policji (k. 59), pismo PUP w S. (k. 110-111), pismo PUP w P. (k. 113), kopia postanowienia z dnia 17.12.2013 r. (k. 120)

Na podstawie ustalonego stanu faktycznego sąd dokonał następujących ocen i rozważań:

Sąd dał wiarę zeznaniom matki powódki M. S. (1) oraz świadka A. Ż. złożonym w niniejszej sprawie w całości. Są one logiczne i zgodne z zasadami doświadczenia życiowego. Składali oni zeznania na temat swojej sytuacji rodzinnej, materialnej i dochodach oraz sytuacji powódki. Sąd uwzględnił ich zeznania co do wydatków na dziecko i ich kosztów w tym zakresie w jakim opisano to w powyższym stanie faktycznym.

Dokumentom złożonym w sprawie sąd dał wiarę w całości z uwagi na ich pochodzenie lub urzędowy charakter. Dotyczyły one sytuacji obu stron postępowania i w tym zakresie zostały uwzględnione przez sąd. Żadna zresztą ze stron nie kwestionowała tych dokumentów a sąd nie znalazł z urzędu podstaw by podważać fakty, które stwierdzały te dokumenty.

Sąd zważył, co następuje:

Podstawą prawną powództwa o alimenty jest w sprawie art. 135 i 133 kro w zw. z art. 128 kro. W myśl art. 128 kro treścią obowiązku alimentacyjnego jest dostarczanie uprawnionemu przez zobowiązanego środków utrzymania, a w miarę potrzeby środków wychowania. Przeznaczeniem środków utrzymania jest zapewnienie uprawnionemu mieszkania, ogrzewania, oświetlenia, wyżywienia, odzieży itp. Treść obowiązku alimentacyjnego względem dziecka jest szersza, ponieważ obejmuje dostarczanie mu tego wszystkiego, co jest potrzebne do jego fizycznego i umysłowego rozwoju, a więc zapewnienie pielęgnacji i pieczy, odpowiedniego wykształcenia, przygotowania do życia, rozwijania zainteresowań kulturalnych i uzdolnień.

Zakres świadczeń alimentacyjnych wyznaczają z jednej strony usprawiedliwione potrzeby uprawnionego, z drugiej zaś możliwości zarobkowe i majątkowe zobowiązanego. Współzależność między tymi dwoma czynnikami wyraża się w tym, że usprawiedliwione potrzeby uprawnionego powinny być zaspokojone w takim zakresie, w jakim pozwalają na to możliwości zarobkowe i majątkowe zobowiązanego ( SN z 10.10.69 r. III CRN 350/69 OSP 1970 Nr 2 poz. 15). Dopiero więc ustalenie usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz możliwości zarobkowych i majątkowych zobowiązanego, następnie zaś porównanie tych wartości umożliwia ustalenie, czy i w jakim zakresie ( w całości lub w części ) potrzeby uprawnionego mogą być zaspokojone. Przez usprawiedliwione potrzeby rozumie się nie tylko elementarne, polegające na zapewnieniu minimum egzystencji, chodzi bowiem o stworzenie uprawnionemu normalnych warunków bytowania, odpowiadających jego wiekowi, stanowi zdrowia i innym okolicznościom konkretnej sprawy.

Przy ocenie możliwości zarobkowych zobowiązanego uwzględnia się wynagrodzenie zarówno w formie pieniężnej, jak i w naturze. Podstawą ustalenia wysokości alimentów są dochody zobowiązanego o charakterze stałym.

Zgodnie z art. 135 § 2 kro wykonanie obowiązku alimentacyjnego względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, może polegać także, w całości lub w części, na osobistych staraniach o jego utrzymanie lub wychowanie. Ocena, czy osobiste starania o dziecko wyczerpują obowiązek alimentacyjny zobowiązanego w całości lub tylko częściowo, zależy przede wszystkim od wieku dziecka. Im młodsze dziecko, tym więcej wymaga osobistych starań.

W ocenie sądu nie ulega wątpliwości w niniejszej sprawie, że pozwany winien łożyć na utrzymanie małoletniej powódki. Bez wątpienia swój obowiązek alimentacyjny wobec małoletniej E. K. wypełnia w sposób należyty jej matka. Roztacza swe osobiste starania, tak o jej wychowanie, jak również dostarcza jej środków wyżywienia i ubrania. Nadto oprócz osobistych starań o powódkę, jej matka pracuje co pozwala jej na dostarczanie powódce środków na utrzymanie. W sytuacji, gdy powódka zamieszkuje z matką sąd uznał, że znaczną część jej potrzeb winien zaspokoić pozwany, gdyż w inny sposób nie uczestniczy w wychowaniu i utrzymaniu dziecka. Matka powoda ze swej strony wykonuje też swój obowiązek alimentacyjny względem powoda przez osobiste starania wychowawcze oraz świadczenie usług jak pielęgnowanie dziecka, nadzór nad nim, przygotowanie posiłków, dbałość o zamieszkiwany lokal. Z uwagi na wiek i stan zdrowia powódki te osobiste starania wymagają większego wysiłku.

Usprawiedliwione koszty utrzymania powódki w oparciu o zeznania jej matki i złożone dokumenty oraz zasady doświadczenia życiowego, w kontekście sytuacji jej rodziców i przy uwzględnieniu kosztów utrzymania mieszkania przypadających na małoletnią, zdaniem Sądu mieszczą się w kwocie około 1.300 zł. Warto też zauważyć, że przez usprawiedliwione potrzeby małoletniej rozumie się nie tylko elementarne, polegające na zapewnieniu minimum egzystencji, chodzi bowiem o stworzenie uprawnionej normalnych warunków bytowania, odpowiadających jej wiekowi, stanowi zdrowia i innym okolicznościom sprawy. Zdaniem Sądu pozwanego stać na zaspokojenie połowy tych potrzeb i płacenie alimentów w kwocie 650 zł miesięcznie zgodnie z żądaniem pozwu. Zarobki pozwanego w okresie, gdy był w związku z matką powódki kształtowały się na poziomie co najmniej 3.500 zł miesięcznie netto, a nadto pozwany miał możliwość uzyskiwania dodatkowych dochodów. Jak wynika z pism Powiatowych Urzędów Pracy dysponowały one ofertami pracy dla osób w zawodzie pozwanego dekarz, z wynagrodzeniem 3.200 zł brutto, czyli około 2.140 zł netto miesięcznie, te zaś dochody w pełni pozwalają na płacenie alimentów w wysokości ustalonej przez Sąd. W tym miejscu należy przypomnieć orzeczenie Sądu Najwyższego, iż zasadne i zgodne z treścią art. 135 k.r.o. - jest oparcie się na możliwościach zarobkowych pozwanego, a nie tylko na jego aktualnych zarobkach. Zakres obowiązku alimentacyjnego może i powinien być większy od wynikającego z faktycznych zarobków i dochodów zobowiązanego, jeśli przy pełnym i właściwym wykorzystaniu jego sił i umiejętności zarobki i dochody byłyby większe, a istniejące warunki społeczno-gospodarcze i ważne przyczyny takiemu wykorzystaniu nie stoją na przeszkodzie (por. orzeczenie SN z dnia 9 stycznia 1959 r. 3 CR 212/59, OSPiKA 1960, poz. 41) –( wyrok z 1975.05.16 III CRN 48/75 LEX nr 7702). Biorąc pod uwagę przytoczone fakty i poczynione rozważania Sąd uznał, że należało zasądzić rentę alimentacyjną na rzecz powódki w kwocie żądanej. Sąd ocenił, że możliwości zarobkowe pozwanego, uwzględniając jego wydatki, które sąd oszacował na kwotę 1.200 zł miesięcznie pozwalają mu na płacenie alimentów w kwocie po 650 zł miesięcznie, co stanowi jedynie 50 % kosztów utrzymania powódki.

Sąd zasądził alimenty począwszy od dnia 19 listopada 2014 roku, a więc od dnia wniesienia pozwu, bowiem M. S. (1) nie wykazała, że za okres poprzedzający wytoczenie powództwa w sprawie - od kwietnia 2013 r. - istnieją niezaspokojone potrzeby dziecka, wymagające obecnie pokrycia. Zasadą jest również, iż renta alimentacyjna służy zaspokojeniu bieżących potrzeb życiowych, natomiast matce powódki lub innym osobom w razie pokrycia utrzymania córki poza własnym obowiązkiem alimentacyjnym przysługuje roszczenie zwrotne do T. K. w trybie art. 140 kro.

O odsetkach orzeczono na podstawie art 481 kc.

Mając powyższe na uwadze Sąd orzekł jak w pkt 1 wyroku a w pozostałym zakresie powództwo o alimenty oddalił.

O rygorze natychmiastowej wykonalności Sąd orzekł na podstawie art. 333 § 1 pkt 1 kpc.

W niniejszej sprawie radca prawny adwokat M. S. (2) jako kurator wyznaczony z urzędu na podstawie art. 510 § 2 kpc dla pozwanego T. K., którego miejsce pobytu nie jest znane, dokonywała czynności w imieniu pozwanego. Zgodnie z § 4 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 sierpnia 1982r. w sprawie stawek, warunków przyznawania i wypłaty ryczałtu przysługujących sędziom i pracownikom sądowym za dokonanie oględzin oraz stawek należności kuratorów (DZ. U z dnia 15 września 1982r. z późn. zm.) wypłata kuratorowi wynagrodzenia następuje na podstawie postanowienia sądu rozpoznającego sprawę. W myśl dyspozycji § 3 ust. 1 i 2 powołanego aktu prawnego wysokość wynagrodzenia kuratorów ustanowionych w poszczególnych sprawach zależy w każdym wypadku od rodzaju sprawy, stopnia jej zawiłości i nakładu pracy kuratora. Wysokość wynagrodzenia ustala się według przepisów określających opłaty za czynności zespołów adwokackich, przy czym wartość ta dla kuratorów nie będących adwokatami nie może przekroczyć 50 % stawek zasadniczego wynagrodzenia przewidzianego tymi przepisami. Kwotę wynagrodzenia podwyższa się po należny podatek Vat gdy kurator jest jego płatnikiem ( § 1 ust 3 w/w rozporządzenia ). Zgodnie z § 7 ustęp 1 punkt 11 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu (Dz. U. z dnia 3 października 2002 r.) stawka w sprawie o alimenty wynosi 60 zł .

Sąd przyznał więc kuratorowi za reprezentowanie pozwanego w niniejszym postępowaniu, na podstawie przepisów powołanych wyżej wynagrodzenie w kwocie 73,80 zł. Kurator bowiem w sposób prawidłowy wykonał nałożone na niego obowiązki.

O kosztach postępowania orzeczono zgodnie z art. 98 kpc. Mając na uwadze, że pozwany przegrał sprawę, Sąd zasądził od niego na rzecz Skarbu Państwa – SR Poznań Nowe Miasto i W. w P. opłatę sądową w kwocie 390 zł, kwotę 73,80 zł tytułem wynagrodzenia kuratora dla osoby nieznanej z miejsca pobytu oraz kwotę 1.217 zł tytułem zwrotu powódce kosztów zastępstwa procesowego.

SSR Eugeniusz Bosacki

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Małgorzata Rutkowska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
Osoba, która wytworzyła informację:  Eugeniusz Bosacki
Data wytworzenia informacji: