Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

XVII Ka 152/16 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Poznaniu z 2016-03-31

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 31 marca 2016r.

Sąd Okręgowy w Poznaniu XVII Wydział Karny Odwoławczy w składzie:

Przewodniczący: SSO Anna Judejko (spr.)

SSO Małgorzata Susmaga

SSO Alina Siatecka

Protokolant: st.prot.sąd. Karolina Tomiak

przy udziale Inspektora Kontroli Skarbowej UKS w Poznaniu Jerzego Tomczaka

po rozpoznaniu w dniu 22 marca 2016r. sprawy

M. D.

oskarżonego z art. 56 § 2 kks i inne

na skutek apelacji wniesionej przez obrońcę oskarżonego

od wyroku Sądu Rejonowego Poznań – Grunwald i Jeżyce w Poznaniu z dnia 27 lipca 2015r. sygn. akt. VIII K 2057/12

1.  uchyla zaskarżony wyrok i na podstawie art. 17 § 1 pkt. 6 kpk w związku z art. 113 § 1 kks umarza postępowanie w sprawie;

2.  kosztami postępowania obciąża Skarb Państwa.

Alina Siatecka Anna Judejko Małgorzata Susmaga

UZASADNIENIE

Wyrokiem wydanym w dniu 27 lipca 2015 r. w sprawie VIII K 2057/12 Sąd Rejonowy Poznań – Grunwald i Jeżyce w Poznaniu uznał M. D. za winnego:

- przestępstwa z art. 56 § 2 k.k.s. w zw. z art. 6 § 2 k.k.s. popełnionego w okresie od 27 lutego 2004 r. do 28 stycznia 2005 roku, za które wymierzył oskarżonemu karę 50 stawek dziennych grzywny, ustalając wysokość jednej stawki na kwotę 60,00 zł

- przestępstwa z art. 56 § 2 k.k.s. popełnionego w dniu 2 maja 2005 roku, za które wymierzył oskarżonemu karę 40 stawek dziennych grzywny, ustalając wysokość jednej stawki na kwotę 60,00 zł.

W punkcie 3. wyroku kary jednostkowe grzywny sprowadzone zostały do kary łącznej 80 stawek dziennych po 60 zł każda z nich.

W ostatnim punkcie wyroku Sąd orzekł o kosztach postępowania obciążając nimi oskarżonego i wymierzając mu opłatę.

Apelację od powyższego wyroku wywiódł obrońca oskarżonego zaskarżając go w całości i zarzucając wyrokowi Sądu I instancji obrazę przepisów postępowania, tj. art. 2 § 2 k.k.s. poprzez jego niezastosowanie i wydanie orzeczenia z naruszeniem zasad intertemporalnych i wydanie orzeczenia na podstawie przepisów nieobowiązujących w chwili orzekania a konkretyzujących znamiona czynu z art. 56 § 2 k.k.s. Przy tak sformułowanym zarzucie skarżący wniósł o zmianę zaskarżonego wyroku i uniewinnienie oskarżonego od zarzucanych mu czynów.

Sąd zważył, co następuje:

Sąd Okręgowy odstąpił od merytorycznego rozpoznania apelacji podzielając wniosek obrońcy oskarżonego co do zaistnienia ujemnej przesłanki procesowej w postaci przedawnienia. Zgodnie bowiem z przepisem art. 44§1kks karalność przestępstwa skarbowego ustaje, jeżeli od czasu jego popełnienia upłynęło lat 5, gdy czyn stanowi przestępstwo skarbowe zagrożone karą grzywny, karą ograniczenia wolności lub karą pozbawienia wolności nieprzekraczającą 3 lat. Bieg przedawnienia przestępstwa skarbowego polegającego na uszczupleniu lub narażeniu na uszczuplenie należności publicznoprawnej rozpoczyna się z końcem roku, w którym upłynął termin płatności tej należności (art. 44 § 3 k.k.s.). Jednocześnie jeżeli w wyżej wskazanym okresie wszczęto postępowanie przeciwko sprawcy, karalność popełnionego przez niego przestępstwa skarbowego ustaje z upływem 5 lat od zakończenia tego okresu (art. 44 § 5 k.k.s.).

Z uwagi na fakt, iż czyny zarzucane oskarżonemu polegać miały na uszczupleniu lub narażeniu na uszczuplenie należności publicznoprawnej termin przedawnienia rozpoczynał swój bieg z końcem roku, w którym upłynął termin płatności tej należności, tj. z końcem 2005 roku. Do przedawnienia karalności czynów objętych aktem oskarżenia doszło zatem z końcem 2015 roku.

Sąd odwoławczy orzekając w dniu 31 marca 2016 roku nie mógł zatem wydać orzeczenia innej treści, niż niżej wskazane.

Z przytoczonych wyżej względów Sąd Okręgowy w Poznaniu uchylił zaskarżony wyrok Sądu I instancji i na podstawie art. 17 § 1 pkt 6 k.p.k. w zw. z art. 113 § 1 k.k.s. umorzył postępowanie karne przeciwko M. D.. Z uwagi na zaistnienie wskazanej ujemnej przesłanki zbędnym stało się zarazem odnoszenie do argumentacji przedstawionej przez obrońcę oskarżonego we wniesionym przez niego środku odwoławczym.

W punkcie 2. wyroku Sąd na podstawie art. 632 pkt 2 k.p.k. w zw. z art. 634 k.p.k. kosztami postępowania obciążył Skarb Państwa.

Alina Siatecka Anna Judejko Małgorzata Susmaga

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Agnieszka Bróździńska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Poznaniu
Osoba, która wytworzyła informację:  Anna Judejko,  Małgorzata Susmaga ,  Alina Siatecka
Data wytworzenia informacji: