Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

XII C 2148/14 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Poznaniu z 2015-05-27

XII C 2148/14

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 27 maja 2015 r.

Sąd Okręgowy w Poznaniu, Wydział XII Cywilny

w składzie:

Przewodniczący: SSO Magdalena Horbacz

Protokolant: p.o. stażystyJ. B.

po rozpoznaniu w dniu 27 maja 2015 r. w Poznaniu

na rozprawie

sprawy z powództwa T. S.

przeciwko M. K. (1)

o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności

1.  w całości pozbawia wykonalności ugodę zwartą przed Sądem Rejonowym(...)w P., Wydział I Cywilny w sprawie o sygn. akt:(...) w dniu 4 lutego 2010 r., opatrzoną klauzulą wykonalności w zakresie punktu 3 podpunktu „d” ugody przez Sąd dnia 19 sierpnia 2014 r., w miejsce wcześniej wydanego i utraconego tytułu wykonawczego, na podstawie którego powód T. S. jest zobowiązany zapłacić na rzecz pozwanego M. K. (1) kwotę 150.000,00 (sto pięćdziesiąt tysięcy) złotych w terminie 2 (dwóch) miesięcy od dnia podpisania ugody wraz z ustawowymi odsetkami w razie opóźnienia płatności,

2.  kosztami procesu obciąża pozwanego i na tej podstawie zasądza od pozwanego na rzecz powoda kwotę 11.117 zł.

SSO Magdalena Horbacz

XII C 2148/14

UZASADNIENIE

Pozwem z dnia 2 września 2014 r. T. S. wniósł o pozbawienie w całości wykonalności tytułu wykonawczego - ugody zwartej przed Sądem Rejonowym (...)w P., Wydział I Cywilny w sprawie o sygn. akt:(...) z dnia 4 lutego 2010 r., opatrzonej klauzulą wykonalności przez ten Sąd dnia 19 sierpnia 2014 r., w miejsce wcześniej wydanego i utraconego tytułu wykonawczego, na podstawie którego powód był zobowiązany zapłacić na rzecz pozwanego M. K. (1) kwotę 150.000,00 złotych w terminie 2 miesięcy od dnia podpisania ugody wraz z ustawowymi odsetkami w razie opóźnienia płatności. Wraz z pozwem powód wniósł o zabezpieczenie roszczenia poprzez zawieszenie postępowania egzekucyjnego wszczętego przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym(...) w P. A. G. o sygn. akt (...)do czasu prawomocnego zakończenia niniejszej sprawy.

W uzasadnieniu powód wskazał, że Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym- S. w P. A. G. wszczął przeciwko niemu postępowanie egzekucyjne o sygn. akt (...) na podstawie wskazanego tytułu wykonawczego. Podniósł, że roszczenie stwierdzone przedmiotowym tytułem wykonawczym zostało w całości spełnione. Wypłata środków nastąpiła niezwłocznie po podpisaniu protokołu ugody - 18 lutego 2010 r. na rachunek (...) Biura Usługowo Handlowego (...), które było umocowane przez pozwanego do odbioru świadczenia.

Pozwany w pismach procesowych z 20 marca 2015 r. i 8 kwietnia 2015 r. wniósł o oddalenie powództwa i o zasądzenie od powoda na swoją rzecz kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa procesowego oraz opłaty skarbowej od pełnomocnictwa.

W uzasadnieniu pozwany zaprzeczył, aby kiedykolwiek otrzymał środki stwierdzone kwestionowanym w niniejszym postępowaniu tytułem wykonawczym. Oświadczył, że nigdy nie umocował J. S., ani M. S. (1) do odbioru świadczenia od T. S., zakwestionował także prawdziwość dokumentów, na które powoływał się powód i z których wywodził, że świadczenie zostało spełnione do rąk osoby upoważnionej przez pozwanego.

Postanowieniem z dnia 7 listopada 2014 r. Sąd Okręgowy w Poznaniu zabezpieczył żądanie powoda poprzez zawieszenie postępowania egzekucyjnego prowadzonego przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym (...) w P. A. G. pod sygn. akt (...)do czasu prawomocnego zakończenia postępowania w niniejszej sprawie.

Sąd Okręgowy ustalił następujący stan faktyczny:

W 2007 r. M. K. (1) zawarł umowę o obsługę prawną z (...)Trend, do którego został przyprowadzony przez P. C. - wspólnego znajomego pozwanego i J. S.. (...) miała dotyczyć zadłużenia pozwanego w instytucjach finansowych i u osób prywatnych, a także toczącego się wówczas przed Sądem Rejonowym Poznań – Stare Miasto w P. postępowania o dział spadku, którego M. K. (1) był uczestnikiem.

Dnia 24 stycznia 2008 r. M. K. (1) upoważnił właściciela(...) M. S. (1) oraz kierownika kancelarii (...) do prowadzenia wszelkich jego interesów, w tym do odbierania przeznaczonej dla niego korespondencji urzędowej, pod adresami wyznaczonymi do doręczeń, przechowywania dokumentacji prywatnej, udzielania pomocy prawnej w miarę zgłaszanych potrzeb, przyjmowania na jego zlecenie środków pieniężnych oraz ich wydatkowanie na pokrycie zaciągniętych przez pozwanego zobowiązań, ustanowienia dla pozwanego substytutów w toczących się postępowaniach sądowych, ustanowienia na koncie firmowym depozytów na użytek pozwanego, w tym tytułem zakończonych windykacji oraz postępowań sądowych z obowiązkiem rozliczenia na podstawie pisemnych potwierdzeń, zawierania transakcji mających zabezpieczenie pozwanego pod względem materialno bytowym na okresy długofalowe, dokonywania wszystkich innych czynności, jakie tylko zamierzają do osiągnięcia celu niniejszego pełnomocnictwa. Treść pełnomocnictwa została wspólnie uzgodniona przez pozwanego i J. S..

Dowód: pełnomocnictwo z 24.01.2008 r. (k.247), zeznania J. S. (płyta CD k. 184), zeznania pozwanego (płyta CD k. 184 i 245)

Dnia 4 lutego 2010 r. w sprawie toczącej się przed Sądem Rejonowym (...) w P. pod sygn. akt(...) uczestnicy postępowania M. K. (2), T. S., M. S. (2), J. L. (1), K. L. i J. L. (2) zawarli ugodę, której przedmiotem było dokonanie podziału majątku wspólnego W. i J. K., działu spadku po W. K., działu spadku po J. K., działu spadku po J. L. (3), podziału majątku wspólnego T. S. i M. S. (2) i zniesienia współwłasności nieruchomości. Zgodnie z postanowieniami wskazanej ugody T. S. zobowiązał się do zapłaty na rzecz M. K. (1) kwoty 150.000,00 złotych w terminie maksymalnym dwóch miesięcy od dnia podpisania ugody wraz z ustawowymi odsetkami w razie opóźnienia płatności.

M. K. (1) był obecny na rozprawie, na której zawarto ugodę, podpisał ją. Był świadomy faktu, iż powinien otrzymać od T. S. kwotę 150.000 zł. W rozprawie, na prośbę M. K. (1), uczestniczył także w charakterze publiczności J. S..

Dowód: protokół akt sprawy(...)SR (...)z ugodą sądową (k. 35-38), zeznania J. S. (płyta CD k. 184), zeznania pozwanego (płyta CD k. 184 i 245)

Dnia 8 lutego 2010 r. pozwany upoważnił firmę (...) do odbioru środków finansowych z ugody sądowej z dnia 4 lutego 2010 r. zawartej przed Sądem Rejonowym(...)w P. w sprawie o sygn. akt:(...)na numer rachunku bankowego (...).

Dowód: upoważnienie z 8.02.2010 r. (k. 248)

Zarówno pełnomocnictwo z 24 stycznia 2008 r., jak i polecenie wypłaty środków z tytułu ugody z dnia 8 lutego 2010 r. zostały własnoręcznie podpisane przez pozwanego po sporządzeniu tych dokumentów. Pozwany znał treść tych dokumentów przed ich podpisaniem.

Dowód: zeznania J. S. (płyta CD k. 184), zeznania pozwanego (k. płyta CD k. 184 i 245)

W celu realizacji zobowiązań wynikających z zawartej przed Sądem Rejonowym (...) w P. w sprawie o sygn. akt(...)ugody powód 9 listopada 2009 r. zawarł umowę kredytu hipotecznego w (...) Banku Spółce Akcyjnej. Kwota 150.000 złotych w celu pokrycia części ceny nabycia części nieruchomości będącej przedmiotem ugody i należnych M. K. (1) została w dniu 18 lutego 2010 r. przekazana na rachunek (...) Biura Usługowo – Handlowego (...). Podstawą dokonanego przez Bank przelewu był wniosek o wypłatę kredytu, podpisany 8 lutego 2010 r. przez T. S. oraz pełnomocnictwo z 24 stycznia 2008 r. i upoważnienie z 8 lutego 2010 r. podpisane przez pozwanego.

Dowód: umowa kredytu hipotecznego z 9.11.2009 r. (k. 42- 53), potwierdzenie wypłaty środków z 18.02.2010 r. (k. 55), pismo (...) Bank S.A. z 15.09.2014 r. wraz z załącznikami (k. 132-136), zeznania J. S. (płyta CD k. 184), zeznania M. S. (2) (płyta CD k. 184)

Środki finansowe zostały przekazane na konto realizującego obsługę prawną pozwanego(...), aby zabezpieczyć egzystencję M. K. (1). Ten nie posiadał rachunku bankowego i był osobą zadłużoną. O fakcie, iż nie posiada rachunku bankowego M. K. (1) powiadomił T. S..

J. S. poinformował pozwanego, że kwota 150.000 zł wpłynęła na konto Biura. Środki te były następnie wydatkowane na opłacanie czynszu i rachunków pozwanego. M. K. (1) pobierał także za pokwitowaniem środki finansowe. Dnia 19 lutego 2010 r. M. K. (1) w pisemnym oświadczeniu wskazał, że nie wyraża zgody na przekazywanie swoich środków pieniężnych do dyspozycji rodziny oraz iż upoważnia J. S. do zapewnienia mu utrzymania ze środków, o których mowa w ugodzie sądowej. Po spłaceniu zadłużenia pozwanego M. K. (1) założył rachunek bankowy, na który były przekazywane przez J. S. środki finansowe z kwoty 150.000 zł.

Dowód: umowa kredytu hipotecznego z 9.11.2009 r. (k. 42- 53), potwierdzenie wypłaty środków z 18.02.2010 r. (k. 55), oświadczenie z 19.02.2010 r. (k. 246), zeznania J. S. (płyta CD k. 184), zeznania M. S. (2) (płyta CD k. 184)

W 2012 r. M. K. (1) zakończył współpracę z J. S., oskarżając tego ostatniego, iż w sposób niewłaściwy dysponuje środkami pieniężnymi pozwanego. M. K. (1) pozwał J. S. o zwrot należności w kwocie 150.000 zł wypłaconych na konto(...)z tytułu ugody sądowej. Sprawa toczy się w Sądzie Okręgowym w Poznaniu pod sygnaturą akt(...)

M. K. (1) mieszka w dwupokojowym lokalu, za administrowanie którym odpowiedzialny był J. S., który z środków przekazanych przez T. S. regulował opłaty związane z mieszkaniem. Obecnie pozwany nie ponosi kosztów związanych z mieszkaniem – nie opłaca czynszu i mediów.

Dowód: odpowiedź na pozew z 1.09.2014 r. (k. 63-65), zeznania J. S. (płyta CD k. 184), zeznania pozwanego (płyta CD k. 184)

Dnia 19 sierpnia 2014 r. Sąd Rejonowy(...)w P. nadał klauzulę wykonalności na punkt 3 podpunkt „d” ugody zawartej przed Sądem Rejonowym (...)w P., Wydział I Cywilny, sygn. akt(...) z dnia 4 lutego 2010 r., tj. co do kwoty 150.000 zł należnej pozwanemu M. K. (1) od T. S. – w miejsce utraconego tytułu wykonawczego. W oparciu o ten tytuł wykonawczy M. K. (1) zwrócił się do Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym(...) w P. A. G. o wszczęcie postępowania egzekucyjnego wobec T. S.. Komornik wszczął przeciwko powodowi postępowanie egzekucyjne, które obecnie prowadzone jest pod sygnaturą(...)

Dowód: tytuł egzekucyjny wraz z klauzulą wykonalności z 19.08.2014 r. (k. 35-38),zawiadomienie o wszczęciu postępowania egzekucyjnego (k. 57), dokumenty w aktach sprawy (...): postanowienie SR(...) z 23.07.2014 r. o wydaniu ponownego tytułu wykonawczego (k. 3), wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego z 20.08.2014 r. (k. 1-2)

Stan faktyczny Sąd ustalił na podstawie powołanych wyżej dowodów.

Sąd uznał za w pełni wiarygodne dokumenty urzędowe, które stanowiły dowód tego, co zostało w nich urzędowo zaświadczone (art. 244 § l k.p.c.). Dokumenty prywatne korzystały z domniemania określonego w art. 245 k.p.c. Sąd nie znalazł przy tym podstaw, aby kwestionować ich wiarygodność, korespondowały one bowiem z uznanymi przez Sąd za wiarygodne zeznaniami świadków i przesłuchaniem pozwanego.

Sąd uznał za wiarygodne zeznania świadków J. S. oraz M. S. (2) w zakresie przedstawionych przez nich relacji z pozwanym oraz przekazania środków finansowych przez powoda na rzecz pozwanego, upoważnienia wystawionego na rzecz Biura Handlowo Usługowego (...) do odbioru kwoty z tytułu ugody zawartej przez strony. Zeznania te były szczere, wyczerpujące i korespondowały z pozostałym zgromadzonym w sprawie i uznanym za wiarygodny materiale dowodowym w postaci dokumentów.

Sąd dał wiarę przesłuchanemu pozwanemu M. K. (1) w części, w zakresie jego twierdzeń o autentyczności jego podpisów pod pełnomocnictwem oraz upoważnieniem do odbioru środków pieniężnych z tytułu ugody oraz, że znał treść tych dokumentów. Twierdzenia te znalazły potwierdzenie w zgromadzonym materiale dowodowym w postaci dokumentu pełnomocnictwa, poleceń zapłaty, potwierdzeń dokonania przelewu, są nadto wiarygodne w świetle doświadczenia życiowego. W pozostały zakresie twierdzenia pozwanego okazały się niewiarygodne. Wskazania, iż nie udzielił on pełnomocnictwa J. S. oraz w zakresie braku wiedzy o należnej mu kwocie 150.000 złotych z tytułu zawartej ugody sądowej i że podpisywał kartki papieru in blanco są niezgodne jest z całokształtem zebranego materiału dowodowego w sprawie, w szczególności z uznanymi przez Sąd za wiarygodne zeznaniami J. S.. Ten przyznał, że pełnomocnictwo do odebrania kwoty 150.000 zł wynikającej z zawartej przez pozwanego ugody sądowej zostało mu udzielone i że środki te T. S. przekazał zgodnie z umocowaniem.

Sąd oddalił wniosek dowodowy pozwanego o przeprowadzenie dowodu z opinii biegłego sądowego z zakresu badania dokumentów uznając, że dowód ten jest nieprzydatny dla rozstrzygnięcia niniejszej sprawy i zmierzać będą wyłącznie do przedłużenia postępowania. Jak bowiem wynika z przesłuchania pozwanego, a także z zeznań świadka J. S. pozwany upoważnił J. S. do uzyskania należnych mu z tytułu ugody sądowej środków. Bezzasadne byłoby zatem badanie przez biegłego, czy M. K. (1) złożył podpis na dokumentach z dnia 24 stycznia 2008 r., 8 lutego 2010 r. i 19 lutego 2010 r., skoro sam pozwany przyznał, że podpisy należą do niego. Także badanie zależności czasowej między treścią dokumentów a podpisami pozwanego nie była konieczna, skoro pozwany przyznawał, że znał treść dokumentów a świadek J. S. w sposób zdecydowany potwierdził, że uzgadniał z powodem treść pełnomocnictwa z 24 stycznia 2008 r., a wszystkie dokumenty były przez M. K. (1) podpisywane po ich sporządzeniu. Sąd zwrócił także uwagę na niekonsekwencję w przesłuchaniu pozwanego, który przyznawał, że dokumenty te podpisał po ich wypełnieniu i znał ich treść, zaś w dalszej części przesłuchania temu zaprzeczał wskazując, że podpisywał czyste kartki.

Sąd oddalił wniosek pełnomocnika powoda o ponowne przesłuchanie w charakterze świadka J. S. oraz o przeprowadzenie dowodu z zeznań w charakterze świadka M. S. (1) z uwagi na fakt, że wszystkie okoliczności sprawy zostały dostatecznie wyjaśnione.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Podstawą prawną roszczenia powoda jest art. 840 § 1 pkt 2 k.p.c., zgodnie z którym dłużnik może w drodze powództwa żądać pozbawienia tytułu wykonawczego wykonalności w całości lub części albo ograniczenia, jeżeli po powstaniu tytułu egzekucyjnego nastąpiło zdarzenie, wskutek którego zobowiązanie wygasło albo nie może być egzekwowane; gdy tytułem jest orzeczenie sądowe, dłużnik może powództwo oprzeć także na zdarzeniach, które nastąpiły po zamknięciu rozprawy, a także zarzucie spełnienia świadczenia, jeżeli zarzut ten nie był przedmiotem rozpoznania w sprawie.

Powództwo przeciwegzekucyjne, przewidziane w art. 840 k.p.c. (tzw. powództwo opozycyjne) jest środkiem merytorycznej obrony przed egzekucją, przysługującym dłużnikowi. Jego podstawą jest zasadność i wymagalność obowiązku stwierdzonego tytułem egzekucyjnym. Jeżeli tytuł egzekucyjny (prawomocne orzeczenie sądu lub referendarza sądowego) korzysta z powagi rzeczy osądzonej podstawą powództwa może być zdarzenie, które nastąpiło po powstaniu tytułu egzekucyjnego albo po zamknięciu rozprawy, po której wydano tytuł egzekucyjny, na skutek którego zobowiązanie objęte tytułem wygasło. Są to wszelkie zdarzenia wywołujące taki skutek na gruncie prawa cywilnego materialnego (np. spełnienie świadczenia, potrącenie, odnowienie, przyjęcie innego świadczenia przez wierzyciela w zamian za objęte tytułem, niemożność świadczenia, zwolnienie z długu). Podstawą powództwa opozycyjnego mogą być także zdarzenia, z nastąpieniem których zobowiązanie objęte tytułem nie może być egzekwowane (np. przedawnienie, odroczenie terminu spełnienia świadczenia, rozłożenie świadczenia na raty).

Istotą powództwa opozycyjnego z art. 840 k.p.c. jest wykazanie, że sam tytuł wykonawczy nie odpowiada istotnemu i rzeczywistemu stanowi rzeczy. Powództwo to nie prowadzi jednak do ponownego merytorycznego rozpoznania sprawy zakończonej prawomocnym orzeczeniem sądowym. Celem powództwa opozycyjnego jest pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego, a nie podważenie treści orzeczenia sądowego zaopatrzonego w klauzulę wykonalności. Przedmiotem sporu jest zatem wykonalność tytułu wykonawczego. Zasadność roszczenia stwierdzonego orzeczeniem sądowym może być rozpatrywana tylko na podstawie zdarzeń, które nastąpiły po wydaniu orzeczenia sądowego.

Powództwo przeciwegzekucyjne pozostaje w bezpośrednim związku z zasadą wyrażoną w art. 804 k.p.c., która zakazuje organowi egzekucyjnemu badania zasadności i wymagalności obowiązku objętego tytułem wykonawczym. Przepis art. 840 k.p.c. otwiera drogę procesu cywilnego dla dłużnika i osoby trzeciej w celu obrony przed postępowaniem egzekucyjnym w wypadku, gdy postępowanie to narusza ich prawa podmiotowe (wynikające z prawa materialnego). Droga ta nie przysługuje, gdy zostało naruszone tylko prawo formalne (przepisy prawa egzekucyjnego).

Przenosząc powyższe rozważania na grunt niniejszej sprawy wskazać należy wskazać należy, że powód jako dłużnik jest legitymowany do wniesienia powództwa o pozbawienie tytułu wykonawczego - ugody zawartej przed Sądem Rejonowym(...) w P. dnia 4 lutego 2010 r. w sprawie o sygn. akt:(...) i zaopatrzonej następnie przez ten Sąd w dniu 19 sierpnia 2014 r. w klauzulę wykonalności w zakresie punktu 3 podpunktu „d” ugody.

W ocenie Sądu Okręgowego wierzytelność główna na kwotę 150.000 złotych stwierdzona wskazanym tytułem wykonawczym została przez powoda spełniona 18 lutego 2010 r. Niewątpliwie bowiem T. S. zawarł umowę kredytu hipotecznego w (...) Banku Spółce Akcyjnej dla spełnienia zobowiązania, a bank ten wypłacił środki na konto o numerze nr (...). Zdaniem Sądu Okręgowego brak było podstaw do przyjęcia, że osoba na rzecz której powód spełnił świadczenie objęte tytułem wykonawczym – J. S. - nie była umocowana do odbioru tego świadczenia w imieniu pozwanego. Sąd, opierając się na uznanych za wiarygodne zeznaniach J. S. oraz samych twierdzeniach pozwanego uznał, że M. K. (1) upoważnił Biuro Handlowo Usługowe (...) do otrzymania kwoty 150.000 zł przelewem bankowym od powoda. Wskazane Biuro pośredniczyło już wcześniej w transakcjach dokonywanych przez pozwanego tj. przy najmie mieszkania, czy reprezentowaniu jego interesów w sprawach sądowych na mocy ogólnego pełnomocnictwa do reprezentowania. Pozwany dodatkowo, odrębnym pismem upoważnił to Biuro do dokonania odbioru środków pieniężnych uzyskanych z tytułu zawartej ugody sądowej. Oba pełnomocnictwa są ważne, opatrzone własnoręcznym podpisem pozwanego. Dokumenty te były także wystarczające dla dokonania przez bank przelewu kwoty 150.000 zł na rachunek podany w upoważnieniu z 8 lutego 2010 r. To upoważnienie, stanowiące zlecenie dla pojedynczej, określonej w nim czynności w zestawieniu z pełnomocnictwem z 24 stycznia 2008 r., które w sposób ogólny upoważniało Biuro Handlowo Usługowe (...) do przyjmowania na zlecenie M. K. (1) środków pieniężnych było wystarczające dla wypłaty pieniędzy na podane w piśmie konto. Zwrócić należy uwagę, że pełnomocnictwo z 24 stycznia 2008r. udzielone przez pozwanego miało charakter długofalowy, do reprezentowania pozwanego przez J. S. oraz M. S. (1) w dłużej perspektywie czasowej tj. od wskazanej w nim daty. Sam zaś brak wskazania w umocowaniu z dnia 8 lutego 2010 r. adresata nie może być podstawą do odmiennych twierdzeń. Dokument ten zdaniem Sądu Okręgowego kierowany był bowiem nie do osób prowadzących Biuro zajmujące się obsługą prawną pozwanego, a do osób, które miały świadczenie spełnić (powoda bądź występujących w jego imieniu). Świadczy o tym fakt, iż potwierdzona za zgodność z oryginałem w dniu 8 lutego 2010 r. przez pracownicę banku kopia umocowania i pełnomocnictwa znajduje się w zasobach (...) Banku Spółki Akcyjnej. Niewątpliwe zatem umocowanie (wraz z dokumentem pełnomocnictwa) służyło temu, aby przedstawić je spełniającemu w imieniu i na rzecz powoda świadczenie.

Podkreślenia wymaga także, że pozwany podpisał wskazane dokumenty po ich wypełnieniu, miał świadomość ich treści. W ocenie Sądu Okręgowego, w świetne zgromadzonego materiału dowodowego oraz zasad doświadczenia życiowego, nie było przy tym podstaw, aby wskazanie to uzupełniać o przeprowadzenie dowodu z opinii biegłego z zakresu badania dokumentów. Zwrócić bowiem należało uwagę, że sam pozwany – w uznanej za wiarygodne części swoich twierdzeń przyznawał, że zawarł ugodę sądową, miał świadomość przysługiwania mu z tego tytułu od T. S. należności oraz że podpisy na dokumentach umocowujących do działania Biuro Handlowo Usługowe (...) należą do niego. Pozwany twierdził także, że dokumenty te podpisał po ich wypełnieniu i znał ich treść, zaś w dalszej części przesłuchania temu zaprzeczał wskazując, że podpisywał czyste kartki. Sąd uznał jednak za wiarygodne twierdzenia o podpisaniu dokumentów wypełnionych, co jest zgodne z twierdzeniami świadka J. S., który w czynności tej brał udział.

Mając zatem na uwadze powyższe przyjąć należało, że świadczenie powoda zostało spełnione poprzez zapłatę środków przez (...) Bank Spółkę Akcyjną na rachunek bankowy wskazany przez pozwanego należący do(...) o numerze (...). Po powstaniu tytułu egzekucyjnego nastąpiło zatem zdarzenie, wskutek którego zobowiązanie wygasło i obecnie pozwany, na mocy kwestionowanego tytułu wykonawczego nie może skutecznie dochodzić od powoda należności objętych ugodą Sądu Rejonowego(...)w P. z dnia 4 lutego 2010 r. (...).

Konsekwencją powyższego jest orzeczone w punkcie 1 wyroku pozbawienie w całości wykonalności tytułu wykonawczego - ugody zwartej przed Sądem Rejonowym (...)w P., Wydział I Cywilny w sprawie o sygn. akt:(...)z dnia 4 lutego 2010 r., opatrzonej klauzulą wykonalności przez ten Sąd dnia 19 sierpnia 2014 r., w miejsce wcześniej wydanego i utraconego tytułu wykonawczego.

O kosztach procesu Sąd orzekł w punkcie 2 wyroku na podstawie art. 98 § 1 i 3 k.p.c. Sąd obciążył kosztami procesu pozwanego jako stronę przegrywającą i zasądził od niego na rzecz powoda kwotę 11.117 zł. Na tę kwotę składa 7.500 zł poniesionej przez powoda opłaty od pozwu, 3.600 zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego, ustalonych w oparciu § 6 pkt 6 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu (Dz. U. z 2002 r. nr 163 poz. 1348 ze zm.) oraz 17 zł tytułem opłaty od pełnomocnictwa.

SSO Magdalena Horbacz

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Beata Komorniczak
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Poznaniu
Osoba, która wytworzyła informację:  Magdalena Horbacz
Data wytworzenia informacji: