Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II K 2/16 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Słupcy z 2016-04-08

Sygn. akt II K 2/16

WYROK ŁĄCZNY

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 8 kwietnia 2016r.

Sąd Rejonowy w Słupcy w II Wydziale Karnym w składzie:

Przewodniczący SSR Elżbieta Ożóg- Kazimierczak

Protokolant p.o. sekr.sąd. A. G.

Przy udziale prokuratora Grzegorza Budzińskiego

po rozpoznaniu w dniu 8.04.2016r., sprawy J. K.

urodz. (...) w N., syna B. i H. zd. M.

skazanego prawomocnymi wyrokami:

I.  Sądu Rejonowego w Słupcy z dnia 12.08.2010r., wydanym w sprawie II K 238/10, za przestępstwo z art. 178a § 2 k.k. popełnione w dniu 25.02.2010r. na karę 5 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem wykonania tej kary na okres lat 2 i zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych kat. A i rowerów przez okres 1 roku, a następnie Postanowieniem Sądu Rejonowego w Słupcy z dnia 15.11.2011r. w sprawie o sygn. akt II Ko 887/11 zarządzono wykonanie kary pozbawienia wolności i karę tą skazany odbył w okresie od 5.06.2012r.do 5.11.2012r.;

II.  Sądu Rejonowego w Słupcy z dnia 29.06.2011r., wydanym w sprawie II K 310/11 za przestępstwo z art. 178a § 2 k.k. i art. 244 kk w zw. z art. 11 § 2 kk popełnione w dniu 8.03.2011r. na karę 7 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem wykonania tej kary na okres lat 2 i zakaz prowadzenia rowerów przez okres 1 roku, a następnie Postanowieniem Sądu rejonowego w Słupcy z dnia 28.08.2012r. wydanym w sprawie o sygn. akt II Ko 430/12 zarządzono wykonanie kary pozbawienia wolności i karę tą skazany odbył w okresie od 5.03.2013r.do 5.10.2013r.;

III.  Zaocznym Sądu Rejonowego w Słupcy z dnia 25.01.2012r., wydanym w sprawie II K 971/11 za przestępstwo z art. 244 k.k. popełnione w dniu 18.11.2011r. na karę 4 miesięcy pozbawienia wolności i karę tą skazany odbył w okresie od 5.11.2012r.do 5.03.2013r.;

IV.  Sądu Rejonowego w Słupcy z dnia 16.09.2015r., wydanym w sprawie II K 407/15 za przestępstwa z art. 244 k.k. popełnione w warunkach ciągu przestępstw w dniach 14.05.2015r. i 28.05.2015r. na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności i skazany rozpoczął odbywanie tej kary od dnia 7.12.2015r.;

V.  Sądu Rejonowego w Słupcy z dnia 30.11.2015r., wydanym w sprawie II K 541/15 za przestępstwo z art. 244 k.k. popełnione w dniu 24.09.2015r. na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności

o wydanie wyroku łącznego

1.  Na podstawie art. 85 § 1 i 2 k.k. i art. 86 § 1 k.k. łączy skazanemu J. K. orzeczone kary pozbawienia wolności za przestępstwa w wyrokach jednostkowych opisanych w punktach IV i V oznaczonych sygn. akt II K 407/15 i II K 541/15 i w ich miejsce orzeka karę łączną 7 (siedmiu) miesięcy pozbawienia wolności.

2.  Na podstawie art. 577 kpk zalicza skazanemu na poczet kary łącznej pozbawienia wolności orzeczonej w pkt. 1 okres kary odbytej w sprawie o sygn. akt II K 407/15.

3.  Na podstawie art. 576 § 1 kpk wyroki podlegające łączeniu ulegają odrębnemu wykonaniu w zakresie nie objętym wyrokiem łącznym.

4.  Na podstawie art. 572 kpk w zakresie połączenia wyroków opisanych w pkt. I – III postępowanie umarza.

5.  Zwalnia skazanego od obowiązku ponoszenia kosztów sądowych związanych z wydaniem wyroku łącznego.

6.  Zasądza od Skarbu Państwa na rzecz adw. M. L. kwotę 295,20 zł. tytułem nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej skazanemu z urzędu.

Sędzia

E. K.

II K 2/16

UZASADNIENIE

W oparciu o dane o karalności J. K. oraz analizę akt poszczególnych postępowań ustalono, iż był on skazany następującymi wyrokami:

- Sądu Rejonowego w Słupcy z dnia 24.07.1998r., wydanym w sprawie o sygn. akt II K 36/98, na karę 10 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres 3 lat, której wykonanie zarządzono Postanowieniem Sądu Rejonowego w Słupcy z dnia 3.09.2001r. i karę tą skazany odbył w okresie od 10.10.2001r. do 10.08.2002r.

- Sądu Rejonowego w Słupcy z dnia 14.11.2000r., wydanym w sprawie o sygn. akt II K 322/00, na karę 8 miesięcy ograniczenia wolności, którą Postanowieniem Sądu Rejonowego w Słupcy z dnia 20.04.2005r. zamieniono na zastępczą karę pozbawienia wolności,

- Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 26.07.2000r., wydanym w sprawie o sygn. akt III K 5/00, na karę 2 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności.

Wyrokiem Łącznym Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 22.02.2006r., wydanym w sprawie o sygn. akt III K 393/05, połączono skazanemu J. K. kary pozbawienia wolności orzeczone w sprawach: Sądu Okręgowego w Poznaniu o sygn. akt III K 5/00 oraz Sądu Rejonowego w Słupcy o sygn. akt II K 322/00 i wymierzono mu karę łączną 2 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności, zaliczając na poczet kary łącznej okres rzeczywistego pozbawienia wolności w sprawie II K 322/00 od dnia 9.09.2005r. do 4.12.2005r., w sprawie III K 5/00 od dnia 18.06.1999r. do 22.12.1999r., od dnia 28.03.2001r. do 10.10.2001r. oraz od dnia 10.08.2002r. do 27.10.2003r. i od dnia 4.12.2005r. oraz umorzono postępowanie w kwestii wydania wyroku łącznego w sprawach o sygn. akt II K 125/00, II K 124/01, II K 215/01, VI K 346/04, VI K 502/04 i VI K 130/05.

- Sądu Rejonowego w Słupcy z dnia 11.06.2001r., wydanym w sprawie o sygn. akt II K 124/01, na karę 3 miesięcy pozbawienia wolności,

- Sądu Rejonowego w Słupcy z dnia 3.08.2001r., wydanym w sprawie o sygn. akt II K 215/01, na karę 5 miesięcy ograniczenia wolności.

Wyrokiem Łącznym Sądu Rejonowego w Słupcy z dnia 13.08.2002r., wydanym w sprawie o sygn. akt II K 178/02, połączono skazanemu J. K. kary pozbawienia wolności orzeczone w sprawach: II K 124/01 oraz II K 215/01 i wymierzono mu karę łączną 7 miesięcy pozbawienia wolności, którą to karę skazany odbył w okresie od 16.09.2005r. do dnia 16.04.2006r.

Po wydaniu Wyroku Łącznego w sprawie o sygn. akt III K 393/05 J. K. został skazany następującymi wyrokami:

- Sądu Rejonowego w Słupcy z dnia 12.08.2010r., wydanym w sprawie II K 238/10, za przestępstwo z art. 178a § 2 k.k., popełnione w dniu 25.02.2010r., na karę 5 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem wykonania tej kary na okres lat 2 i zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych kat. A i rowerów przez okres 1 roku. Postanowieniem Sądu Rejonowego w Słupcy z dnia 15.11.2011r., w sprawie o sygn. akt II Ko 887/11, zarządzono skazanemu wykonanie kary pozbawienia wolności i karę tą skazany odbył w okresie od 5.06.2012r.do 5.11.2012r.;

- Sądu Rejonowego w Słupcy z dnia 29.06.2011r., wydanym w sprawie II K 310/11, za przestępstwo z art. 178a § 2 k.k. i art. 244 kk w zw. z art. 11 § 2 kk, popełnione w dniu 8.03.2011r., na karę 7 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem wykonania tej kary na okres lat 2 i zakaz prowadzenia rowerów przez okres 1 roku. Postanowieniem Sądu Rejonowego w Słupcy z dnia 28.08.2012r., wydanym w sprawie o sygn. akt II Ko 430/12, zarządzono skazanemu wykonanie kary pozbawienia wolności i karę tą skazany odbył w okresie od 5.03.2013r.do 5.10.2013r.;

- Zaocznym Sądu Rejonowego w Słupcy z dnia 25.01.2012r., wydanym w sprawie II K 971/11, za przestępstwo z art. 244 k.k., popełnione w dniu 18.11.2011r., na karę 4 miesięcy pozbawienia wolności i karę tą skazany odbył w okresie od 5.11.2012r.do 5.03.2013r.;

- Sądu Rejonowego w Słupcy z dnia 16.09.2015r., wydanym w sprawie II K 407/15, za przestępstwa z art. 244 k.k., popełnione w warunkach ciągu przestępstw w dniach 14.05.2015r. i 28.05.2015r., na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności i skazany rozpoczął odbywanie tej kary od dnia 7.12.2015r.;

- Sądu Rejonowego w Słupcy z dnia 30.11.2015r., wydanym w sprawie II K 541/15, za przestępstwo z art. 244 k.k., popełnione w dniu 24.09.2015r., na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności.

Z dniem 1.07.2015r. nastąpiła zmiana przepisów kodeksu karnego, w tym przepisów dotyczących kary łącznej i zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z dnia 20 marca 2015 r.) przepisów rozdziału IX kodeksu karnego o zbiegu przestępstw oraz łączeniu kar i środków karnych w brzmieniu nadanym powołaną ustawą, nie stosuje się do kar prawomocnie orzeczonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, chyba że zachodzi potrzeba orzeczenia kary łącznej w związku z prawomocnym skazaniem po dniu wejścia w życie niniejszej ustawy i tego rodzaju sytuacja występuje w przypadku skazanego J. K. w związku z prawomocnym skazaniem go Wyrokiem z dnia 30.11.2015r. z uwagi na co w niniejszym przypadku będą miały zastosowanie znowelizowane przepisy.

Zgodnie z przepisem art. 85 § 1 kk jeżeli sprawca popełnił dwa lub więcej przestępstw i wymierzono za nie kary tego samego rodzaju albo inne podlegające łączeniu, sąd orzeka karę łączną, a zgodnie z § 2 tego przepisu podstawą orzeczenia kary łącznej są wymierzone i podlegające wykonaniu, z zastrzeżeniem art. 89, w całości lub w części kary lub kary łączne za przestępstwa, o których mowa w § 1. Przepis art. 89 kk dotyczy sytuacji skazania za zbiegające się przestępstwa na kary pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem i bez warunkowego zawieszenia ich wykonania, natomiast w przypadku skazanego J. K. karami podlagającymi łączeniu są kary bezwzględne pozbawienia wolności orzeczone wyrokami w sprawach o sygn. akt II K 407/15 i II K 541/15.

Zgodnie z brzmieniem przepisu art. 85a kk orzekając karę łączną, sąd bierze pod uwagę przede wszystkim cele zapobiegawcze i wychowawcze, które kara ma osiągnąć w stosunku do skazanego, a także potrzeby w zakresie kształtowania świadomości prawnej społeczeństwa. Powołany przez ustawę lutową przepis zawiera zalecenia dotyczące przesłanek wymiaru kary łącznej, które są ujęte ogólnie, hasłowo i odsyłają do ogólnych dyrektyw wymiaru kary zawartych w art. 53 § 1 k.k., a do takich dyrektyw należą: dyrektywa szczególnoprewencyjna (cele zapobiegawcze i wychowawcze, które kara łączna ma osiągnąć w stosunku do skazanego) i ogólnoprewencyjna (potrzeba w zakresie kształtowania świadomości prawnej społeczeństwa), przy czym orzekanie kary łącznej powinno uwzględnić przede wszystkim elementy związane z osobą sprawcy.

Przepis art. 86 § 1 kk stanowi, iż Sąd wymierza karę łączną w granicach od najwyższej z kar wymierzonych za poszczególne przestępstwa do ich sumy, nie przekraczając 20 lat pozbawienia wolności, a karę pozbawienia wolności wymierza się w miesiącach i latach.

Każdym z powyższych wyroków orzeczono wobec skazanego kary po 6 miesięcy pozbawienia wolności. Biorąc pod uwagę przeciętną opinię skazanego z pobytu w zakładzie karnym, a zwłaszcza to, iż co prawda nie wymierzano mu żadnej kary dyscyplinarnej, ale jednocześnie nie udzielano mu żadnej nagrody czy ulgi oraz to, że skazany w stopniu dostatecznym przestrzega norm i ustaleń porządku wewnętrznego oraz regulaminu organizacyjno – porządkowego wykonywania kary pozbawienia wolności, a wśród współosadzonych funkcjonuje bezkonfliktowo, natomiast w stosunku do przełożonych zachowuje się grzecznie i nie zanotowano u niego zachowań agresywnych czy autoagresywnych oraz nie stosowano względem jego osoby środków przymusu bezpośredniego – zdaniem Sądu – kara łączna pozbawienia wolności orzeczona w wymiarze 7 miesięcy spełni cele kary określone przepisem art. 85a kk.

Na podstawie art. 577 kpk zaliczono skazanemu na poczet kary łącznej pozbawienia wolności orzeczonej w pkt. 1 wyroku okres kary odbytej w sprawie o sygn. akt II K 407/15.

Na podstawie art. 576 § 1 kpk wyroki podlegające łączeniu ulegają odrębnemu wykonaniu w zakresie nie objętym wyrokiem łącznym, co następuje z chwilą uprawomocnienia się wyroku łącznego.

W oparciu o przepis art. 572 kpk w zakresie połączenia wyroków opisanych w pkt. I – III postępowanie umarzono, stwierdzając brak warunków do wydania wyroku łącznego z uwagi na to, iż kary orzeczone tymi wyrokami nie podlegają wykonaniu, gdyż zostały one już wykonane.

Biorąc pod uwagę trudną sytuację materialną skazanego oraz to, iż wykonuje od długoterminową karę pozbawienia wolności w zakładzie karnym – zwolniono skazanego od obowiązku ponoszenia kosztów sądowych związanych z wydaniem wyroku łącznego.

W oparciu o przepis art. 618 § 1 pkt. 11 kpk i § 15 ust. 1 i § 11 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie (Dz. U. z dnia 5 listopada 2015 r.) zasądzono od Skarbu Państwa na rzecz adw. M. L. kwotę 295,20 zł. tytułem nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej skazanemu z urzędu.

Sędzia

E. K.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Arleta Czarcińska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Słupcy
Osoba, która wytworzyła informację:  Elżbieta Ożóg-Kazimierczak
Data wytworzenia informacji: