Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II K 534/18 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Turku z 2019-07-12

Sygnatura akt II K 534/18

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 12.07.2019 r.

Sąd Rejonowy w Turku Wydział II Karny w składzie:

Przewodniczący: Sędzia SR Witold Matysiak

Protokolant: p.o. sek. sąd. Julia Fryt

przy udziale Prokuratora: ----

po rozpoznaniu w dniu 11.02., 29.03., 12.07.2019 r.

sprawy

L. G. s. J. i B. z domu T.

urodzonego (...) w K., karanego

oskarżonego o to, że

I.  w dniu 10 marca 2016r, w T. w woj. (...), w sporządzonym własnoręcznie piśmie wskazując, że działa jako D. D., której podpis podrobił powiadomił organ powołany do ścigania w sprawach o przestępstwo Prokuraturę Rejonową w T. fałszywie oskarżając M. B. o popełnienie przestępstw nakłaniania do zażycia substancji psychotropowych i środków odurzających tj. o popełnienie czynu z art.58 ust. 1 Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, wiedząc iż przestępstw tych nie popełniono, czym działał na szkodę M. B.

- tj. o przestępstwo z art.270§1kk i art. 238kk i art. 234kk w zw. z art. 11§2kk

II.  w dniu 07 marca 2016r, w T. w woj. (...), w sporządzonym własnoręcznie piśmie, datowanym na dzień 02 marca 2016r wskazując, że działa jako I. B. (1), której podpis podrobił powiadomił organ powołany do ścigania w sprawach o przestępstwo Prokuraturę Rejonową w T. fałszywie oskarżając M. B. o popełnienie przestępstw nakłaniania do zażycia substancji psychotropowych i środków odurzających tj. o popełnienie czynu z art.58 ust. 1 Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz fałszywie oskarżył funkcjonariusza Komendy Powiatowej Policji w T. K. S. o popełnienie przestępstwa umyślnego niedopełnienia obowiązków służbowych, polegającego na odmowie przyjęcia zgłoszenia o popełnieniu przestępstw przez M. B., tj. o popełnienie czynu z art. 231§1kk wiedząc iż przestępstw tych nie popełniono, czym działał na szkodę M. B. i K. S..

- tj. o przestępstwo z art. 270§1kk i art.238kk i art.234kk w zw. z art.11§2kk

III.  w dniu 07 marca 2016r, w T. w woj. (...), w sporządzonym własnoręcznie piśmie datowanym na dzień 27 lutego 2016r wskazując, że działa w imieniu właściciela firmy (...) z siedzibą w O., którego podpis podrobił powiadomił organ powołany do ścigania w sprawach o przestępstwo Prokuraturę Rejonową w T. o przestępstwach przekroczenia uprawnień w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, przyjęcia korzyści majątkowej, żądania korzyści majątkowej przez funkcjonariusza Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w T. oraz podejmowania czynności służbowych w stanie po użyciu alkoholu, czym fałszywie oskarżył I. B. (2) o popełnienie czynów z art. 231§2 kk i art. 228§1 kk oraz wykroczenia z art. 70§2 kw, w piśmie tym fałszywie oskarżył również M. B. o przestępstwo wprowadzania do obrotu produktów leczniczych bez wymaganego zezwolenia, tj. o czyn z art. 124 Ustawy z dnia 06 września 2001r prawo farmaceutyczne, wiedząc iż przestępstw tych i wykroczenia nie popełniono czym działał na szkodę I. B. (2) i M. B.,

- tj. o przestępstwo z art.270§1kk i art.238kk i art.234kk w zw. z art.11§2kk

1.  Oskarżonego L. G. uznaje za winnego popełnienia zarzucanych mu w pkt I , II i III czynów tj. występków z art. 270§1kk i art.238kk i art.234kk w zw. z art.11§2kk i przyjmując że zachodzi ciąg przestępstw na podstawie art. 270§1kk w zw. z art.11§3kk i w zw. z art. 91 § 1 k.k. wymierza mu kare 8 miesięcy (osiem) pozbawienia wolności.

2.  Na podstawie art.44§2kk orzeka przepadek dowodów rzeczowych wyszczególnionych i opisanych w wykazie dowodów rzeczowych na k.158 akt pod poz.1-3 przez pozostawienie w aktach sprawy.

3.  Zasądza od oskarżonego na rzecz Skarbu Państwa zwrot wydatków w kwocie 2.005,- zł i zwalnia go od ponoszenia opłaty.

Sygnatura akt II K 534/18

UZASADNIENIE

W związku z tym, że wniosek o sporządzenie uzasadnienia wyroku złożony przez oskarżonego dotyczy rozstrzygnięcia o karze i o innych konsekwencjach prawnych czynu, Sąd w oparciu o art. 423§1a k.p.k. ograniczył zakres uzasadnienia do tych części wyroku, których wniosek dotyczy.

Stan faktyczny w przedmiotowej sprawie jest bezsporny.

Wyrokiem z dnia 12.07.2019 r. w sprawie o sygn. akt II K 534/18 Sąd uznał oskarżonego L. G. za winnego popełnienia zarzucanych mu czynów tj. występków z art. 270§1kk i art.238kk i art.234kk w zw. z art.11§2kk polegających na tym, że :

I. w dniu 10 marca 2016r, w T. w woj. (...), w sporządzonym własnoręcznie piśmie wskazując, że działa jako D. D., której podpis podrobił powiadomił organ powołany do ścigania w sprawach o przestępstwo Prokuraturę Rejonową w T. fałszywie oskarżając M. B. o popełnienie przestępstw nakłaniania do zażycia substancji psychotropowych i środków odurzających tj. o popełnienie czynu z art.58 ust. 1 Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, wiedząc iż przestępstw tych nie popełniono, czym działał na szkodę M. B.

II. w dniu 07 marca 2016r, w T. w woj. (...), w sporządzonym własnoręcznie piśmie, datowanym na dzień 02 marca 2016r wskazując, że działa jako I. B. (1), której podpis podrobił powiadomił organ powołany do ścigania w sprawach o przestępstwo Prokuraturę Rejonową w T. fałszywie oskarżając M. B. o popełnienie przestępstw nakłaniania do zażycia substancji psychotropowych i środków odurzających tj. o popełnienie czynu z art.58 ust. 1 Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz fałszywie oskarżył funkcjonariusza Komendy Powiatowej Policji w T. K. S. o popełnienie przestępstwa umyślnego niedopełnienia obowiązków służbowych, polegającego na odmowie przyjęcia zgłoszenia o popełnieniu przestępstw przez M. B., tj. o popełnienie czynu z art. 231§1kk wiedząc iż przestępstw tych nie popełniono, czym działał na szkodę M. B. i K. S..

III. w dniu 07 marca 2016r, w T. w woj. (...), w sporządzonym własnoręcznie piśmie datowanym na dzień 27 lutego 2016r wskazując, że działa w imieniu właściciela firmy (...) z siedzibą w O., którego podpis podrobił powiadomił organ powołany do ścigania w sprawach o przestępstwo Prokuraturę Rejonową w T. o przestępstwach przekroczenia uprawnień w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, przyjęcia korzyści majątkowej, żądania korzyści majątkowej przez funkcjonariusza Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w T. oraz podejmowania czynności służbowych w stanie po użyciu alkoholu, czym fałszywie oskarżył I. B. (2) o popełnienie czynów z art. 231§2 kk i art. 228§1 kk oraz wykroczenia z art. 70§2 kw, w piśmie tym fałszywie oskarżył również M. B. o przestępstwo wprowadzania do obrotu produktów leczniczych bez wymaganego zezwolenia, tj. o czyn z art. 124 Ustawy z dnia 06 września 2001r prawo farmaceutyczne, wiedząc iż przestępstw tych i wykroczenia nie popełniono czym działał na szkodę I. B. (2) i M. B.,

i przyjmując że zachodzi ciąg przestępstw na podstawie art. 270§1k.k. w zw. z art.11§2k.k. i w zw. z art. 91 § 1 k.k. wymierzył mu karę 8 miesięcy pozbawienia wolności.

Orzekając powyższą karę Sąd miał na uwadze, jako okoliczności obciążające wysoki stopień zawinienia oskarżonego wynikający z popełnienia zarzucanych mu czynów z zamiarem bezpośrednim oraz jego społecznej szkodliwości wyrażającej się w rodzaju i charakterze naruszonych dóbr.

O wysokim stopniu zawinienia świadczy i to, że oskarżony doskonale zdawał sobie sprawę z przestępczości wyżej opisanych zachowań skoro był już karany za podobne przestępstwo umyślne.

Do okoliczności obciążających należało również zaliczyć wielokrotność działania.

Zdaniem sądu orzeczona kara pozbawienia wolności jest współmierna do stopnia zawinienia oskarżonego, szkodliwości społecznej czynów, których dopuścił się, a nadto spełnia cele w zakresie wychowawczego i zapobiegawczego oddziaływania na jego osobę i szeroko rozumianej prewencji ogólnej.

Jednocześnie należało też uwzględnić dotychczasowy tryb życia oskarżonego, a w szczególności jego uprzednią karalność na karę pozbawienia wolności. Okoliczność ta zgodnie z art. w art. 69 § 1 k.k. wykluczała wobec oskarżonego zastosowanie warunkowego zawieszenia wykonania kary pozbawienia wolności.

Co więcej na niekorzyść oskarżonego przemawia również fakt, że został on uprzednio skazany za podobne przestępstwo umyślne.

Niniejsze postępowanie było więc dowodem na to, że oskarżony jest sprawcą zdemoralizowanym, skoro nadal popełnia podobne przestępstwa. Swoim zachowaniem oskarżony udowadnia, że lekceważy normy prawne.

Z tych względów Sąd uznał, że tylko kara izolacyjna wytworzy w świadomości oskarżonego przekonanie, że przestępstwo popełnione w warunkach powrotu do przestępstwa spotyka się z odpowiednią reakcją wymiaru sprawiedliwości.

Sąd nie dopatrzył się szczególnych okoliczności przemawiających na korzyść oskarżonego.

W tym stanie rzeczy, wymierzona oskarżonemu kara 8 miesięcy pozbawienia wolności, zdaniem Sądu pozostaje adekwatna do przeanalizowanych powyżej czynników limitujących rozmiar reakcji karnej na przestępstwo.

Na podstawie art. 44 § 2 kk orzeczono przepadek dowodów rzeczowych tj. przedmiotów służących do popełnienia przestępstwa.

Przedmioty te w postaci dokumentów opisanych w wykazie dowodów rzeczowych na k.158 akt pod poz.1-3 jako nie przedstawiające wartości materialnej podlegać będą pozostawieniu w aktach sprawy.

O kosztach sądowych orzeczono zgodnie z art. 624§ 1 k.p.k. zasądzając od oskarżonego na rzecz Skarbu Państwa zwrot poniesionych w toku postępowania wydatków oraz zwalniając go od ponoszenia opłaty.

SSR Witold Matysiak

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Mariola Kominiarczyk
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Turku
Osoba, która wytworzyła informację:  Witold Matysiak
Data wytworzenia informacji: