Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

V GC 211/15 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Koninie z 2016-04-29

Sygnatura akt V GC 211/15

WYROK ZAOCZNY

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

K., dnia 29-04-2016 r.

Sąd Rejonowy w Koninie V Wydział Gospodarczy w następującym składzie:

Przewodniczący: SSR Iwona Szczepańska

Protokolant: stażysta Katarzyna Ławniczak

po rozpoznaniu w dniu 21.04.2016r. w Koninie

na rozprawie

sprawy z powództwa T. G., J. G.

przeciwko Z. S.

- o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności

I.  pozbawia wykonalności nakaz zapłaty Sądu Rejonowego dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, Wydział XIII Gospodarczy z dnia 30.08.2004r. w sprawie o sygn. akt (...), zaopatrzony w klauzulę wykonalności z dnia 04.02.2005r. w części tj. w zakresie:

1.  kwoty 500 zł zapłaconej w dniu 30.03.2005r.,

2.  ustawowych odsetek od kwot należności głównych:

- 2 580,06 zł za okres od dnia 19.01.2005r. do dnia 25.04.2010r.,

- 2 439,07 zł za okres od dnia 19.01.2005r. do dnia 25.04.2010r.,

II.  oddala powództwo w pozostałym zakresie,

III.  nakazuje pobrać na rzecz Skarbu Państwa – Sądu Rejonowego w Koninie tytułem nieuiszczonych kosztów sądowych następujące kwoty:

- od powodów solidarnie kwotę 562,50 zł

- od pozwanego 187,50 zł

IV.  nadaje wyrokowi w pkt I. rygor natychmiastowej wykonalności.

SSR Iwona Szczepańska

Sygn. akt VGc 211/15

UZASADNIENIE

Powodowie T. G. i J. G. wystąpili przeciwko pozwanemu Z. S. z pozwem o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego – nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym Sądu Rejonowego dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XIII Wydział Gospodarczy z dnia 30.08.2004r. sygn. akt (...) zaopatrzonego w klauzulę wykonalności z dnia 04.02.2005r. Ponadto, powodowie wnieśli o zasądzenie kosztów procesu według norm przepisanych oraz o udzielenie zabezpieczenia poprzez zawieszenie postępowania egzekucyjnego toczącego się pod sygn. akt Km 985/13 przed Komornikiem Sądowym przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi – Widzewa w Łodzi M. G.. Powodowie podali wartość przedmiotu sporu na kwotę 15.000 zł.

W uzasadnieniu wskazali, że w/w nakazem zostali solidarnie zobowiązani do zapłaty na rzecz Z. S. wskazanej w nim kwoty. Następnie pismem z dnia 17.02.2005r. zostali wezwani do zapłaty kwoty 6.425,53 zł, a pismem z dnia 23.02.2005r. powiadomieni o wystawieniu na sprzedaż już zadłużenia na łączną kwotę 7.174,97 zł. w przypadku jej nieuregulowania w określonym terminie. W związku z powyższym uiścili oni w dniu 30.03.2005r. na rzecz powoda kwotę 500 zł. Mimo tego, pismem dnia 27.05.2005r. Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Koninie S. O. zawiadomił ich o wszczęciu egzekucji z wniosku Z. S. rejestrując ją pod sygn. akt II Km 506/05 na podstawie w/w tytułu wykonawczego, którą następnie po wysłuchaniu stron postanowieniem z dnia 28.12.2007r. umorzył. Zaś kolejnym pismem z dnia 29.04.2013r. tym razem już Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi – Widzewa w Łodzi M. G. zawiadomił ich o ponownym wszczęciu postępowania egzekucyjnego z wniosku wierzyciela Z. S. na podstawie ponownie w/w nakazu zapłaty. Podkreślili, że z takim rozstrzygnięciem nie można się zgodzić, bowiem powołując się na przepisy oraz orzeczenia, ich zdaniem odsetki naliczone przez wierzyciela po dniu 30.04.2004r. jako świadczenia okresowe uległy już przedawnieniu. Zaznaczyli też, że wierzyciel dysponował od dnia 28.12.2007r. stosownym postanowieniem komornika o umorzeniu postępowania egzekucyjnego, lecz do dzisiejszego dnia nie udokumentował w jakiej kwocie dłużnik uiścił 500 zł na rzecz wierzyciela a tym samym jak ją rozliczył. Tym samym w ogóle jej nie uwzględnił dochodząc nadal takiego samego roszczenia. Nie wynika również jak rozliczył kwotę 1.518,72 zł, która została mu przekazana a którego nadal dochodzi. Z tych względów puentując uznali, że dochodzenie wierzytelności z w/w nakazu zapłaty jest niedopuszczalne. Wniosek o zabezpieczenie uzasadnili natomiast faktem nie istnienia wierzytelności co może narazić wierzyciela na bezpodstawne wzbogacenie.

Postanowieniem z dnia 27.04.2015r. tutejszy Sąd udzielił powodom stosownego zabezpieczenia poprzez zawieszenie postępowania egzekucyjnego w sprawie o sygn. akt (...) prowadzonego przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi – Widzewa w Łodzi M. G. do czasu prawomocnego zakończenia niniejszego postępowania (k. 25).

Pozwanemu w dniu 17.06.2015r. prawidłowo doręczono odpis pozwu wraz z załącznikami oraz zobowiązaniem do złożenia odpowiedzi na pozew w terminie 14 dni pod rygorem zwrotu oraz zawiadomieniem o terminie rozprawy. Pozwany mimo powyższego nie złożył odpowiedzi na pozew, nie złożył żadnych wyjaśnień w sprawie, ani nie żądał przeprowadzenia rozprawy pod jego nieobecność (k. 35 i 38).

Sąd ustalił, co następuje:

Na skutek pozwu pozwanego Z. S. z dnia 25.06.2004r. ,nakazem zapłaty w postępowaniu nakazowym z dnia 30.08.2004r. sygn. akt (...) Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, Wydział XIII Gospodarczy nakazał pozwanym J. G. i T. G., aby zapłacili solidarnie powodowi kwotę 5.019,13 zł zł wraz z ustawowymi odsetkami od kwot: 2.580,06 zł od dnia 2 grudnia 2003r. do dnia zapłaty i od 2.439,07 zł od dnia 24 grudnia 2003r. do dnia zapłaty wraz kosztami procesu wynoszącymi 1.340,40 zł, w tym kosztami zastępstwa procesowego w terminie dwóch tygodni od doręczenia nakazu zapłaty albo wnieśli w tymże terminie zarzuty. Powodowie zarzutów od tego nakazu nie wnieśli a nakaz uprawomocnił się w dniu 19.01.2005r. Następnie na wniosek wierzyciela w dniu 04.02.2005r. nadano mu klauzulę wykonalności zasądzając od strony pozwanej na rzecz powodowej kwotę 66 zł tytułem kosztów postępowania z wniosku o nadanie nakazowi klauzuli wykonalności i tytułu wykonawczy przesłano pełnomocnikowi powoda Z. S..

Dowód: okoliczności bezsporne, akta (...) – pozew k. 2 – 4, nakaz zapłaty k. 16, zarządzenie o prawomocności k. 24, wniosek pełnomocnika powoda o klauzulę wykonalności i zwrotne potwierdzenie odbioru k. 25 i 27, akt Km 985/13 k. 2a

Powodowie w wyniku wezwań w tym wezwania z dnia 17.02.2005r. strony pozwanej reprezentowanej przez „K. i S-ka Kancelaria (...)” spółka komandytowa z siedzibą we W. do zapłaty w/w należności, w dniu 30.03.2005r. dokonali wpłaty na rzecz pozwanego tytułem częściowej spłaty zadłużenia wynikającego z w/w tytułu wykonawczego w kwocie 500 zł, bez wskazania na jaki poczet ma ona być zaliczona.

Dowód: okoliczność bezsporna, wyżej opisane wezwanie do zapłaty k. 8, kserokopia dowodu wpłaty k.10

Mimo tego, na podstawie tytułu wykonawczego – nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym Sądu Rejonowego dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, Wydział XIII Gospodarczy z dnia 30.08.2004r. sygn. akt XIII GNc 3433/14 zaopatrzonego w klauzulę wykonalności postanowieniem z dnia 04.02.2005r., Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Koninie S. O. w dniu 27.05.2005r. wszczął egzekucję przeciwko powodom J. G. oraz T. G., prowadząc ją pod sygn. akt Km 506/05. Wniosek dłużnika dotyczył całej wynikające z tytułu wykonawczego należności w kwocie głównej 5.019, 13 zł wraz z odsetkami i kosztami procesu w wysokości 1.406,40 zł (w tym kosztami klauzuli wykonalności w wysokości 66 zł) oraz kosztami zastępstwa w postępowaniu egzekucyjnym. W toku prowadzonego postępowania komornik wyegzekwował na rzecz pozwanego kwotę 1.518,72 zł ( w tym zwrot zaliczki w kwocie 79,42 zł), a także koszty postępowania egzekucyjnego w kwocie 463,30 zł, a następnie w dniu 28.12.2007r. umorzył postępowanie egzekucyjne wobec stwierdzenia bezskuteczności egzekucji. Komornik zwrócił też tytułu wykonawczy wierzycielowi. Komornik wcześniej bo w dniu 25.11.2005r. postanowieniem przyznał też wierzycielowi koszty zastępstwa adwokackiego w wysokości 600 zł. Powodowie nie zaskarżyli tych czynności komornika w drodze skargi, co do przyznania kosztów nie uczynił tego też wierzyciel, postanowienia te uprawomocniły się.

Dowód: akta (...) – zawiadomienie o wszczęciu egzekucji k. 9 oraz k. 11 akt sądowych, postanowienie z dnia 28.12.2007r. o umorzeniu postępowania i ustaleniu kosztów k. 89 oraz k. 15 akt sądowych, postanowienie o przyznaniu kosztów zastępstwa w postępowaniu egzekucyjnym z dnia 25.11.2005r. k. 38., wezwanie do uiszczenia zaliczki w kwocie 79,42 zł k. 7.

Pozwany Z. S. w dniu 26.04.2013r. ponownie na podstawie wyżej wymienionego tytułu wykonawczego złożył wniosek tym razem do Komornika Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi – Widzewa w Łodzi M. G. o wszczęcie postępowania egzekucyjnego przeciwko powodom z całego tytułu wykonawczego co do kwoty głównej i należnych odsetek ustawowych od wymienionych w tytule kwot jedynie z częściowym ograniczeniem żądania co do kosztów procesu w kwocie 1.173,15 zł oraz zastępstwa w niniejszym postępowaniu egzekucyjnym. Komornik w dniu 29.04.2013r. wszczął egzekucję przeciwko powodom J. G. oraz T. G., prowadząc ją pod sygn. akt Km 985/13, o czym ich zawiadomił. W toku postępowania zajęte zostało wynagrodzenie za pracę T. G.. Postępowanie to zostało jednak w drodze rozpoznania wniosku powodów o zabezpieczenie w przedmiocie pozbawienia w/w tytułu wykonawczego wykonalności zawieszone postanowieniem z dnia 3.06.2013r. Sądu Rejonowego dla Łodzi-Widzewa w Łodzi w sprawie o sygn. akt (...). Zaś tocząca się sprawa (...) przed w/w Sądem z powództwa powodów o pozbawienie wykonalności w/w tytułu wykonawczego została ostatecznie po przekazaniu jej do Sądu Rejonowego w Koninie i zarejestrowaniu pod sygn. akt (...) umorzona prawomocnym postanowieniem z dnia 11 lutego 2015r.

Dowód: akta Km 985/13 – wniosek o wszczęcie egzekucji k. 1 – 2, zawiadomienie o wszczęciu egzekucji k. 5 oraz k. 16 – 17 akt sądowych, postanowienie z dnia 3.06.2013r. o zawieszeniu postępowania egzekucyjnego (...) k. 65 oraz k. 20 przedmiotowych akt, akta V (...) pozew o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego k. 2 – 5, postanowienie o umorzeniu postepowania (...) (...)z dnia 11.02.2015r. k. 57 oraz k. 18 przedmiotowych akt, postanowienie o przekazaniu sprawy do niniejszego Sądu k. 19 przedmiotowych akt.

Dokumenty, na podstawie których ustalono stan faktyczny Sąd uznał za całkowicie wiarygodne, zwłaszcza, że były to dokumenty urzędowe. Autentyczność i prawdziwość treści w nich zawartych nie była kwestionowana przez strony, a i Sąd nie znalazł podstaw, by czynić to z urzędu.

Sąd zważył, co następuje:

Powództwo powodów podlegało częściowemu uwzględnieniu.

Przypomnieć też należy, że mimo, iż pozwanemu w dniu 17.06.2015r. prawidłowo doręczono odpis pozwu wraz z załącznikami oraz zobowiązaniem do złożenia odpowiedzi na pozew w terminie 14 dni pod rygorem zwrotu oraz zawiadomieniem o terminie rozprawy, pozwany nie złożył odpowiedzi na pozew, nie złożył żadnych wyjaśnień w sprawie, ani nie żądał przeprowadzenia rozprawy pod jego nieobecność (k. 35 i 38).

W takiej sytuacji Sąd zgodnie z art. 339 § 1 i 2 k.p.c. wydał wyrok zaoczny, przyjmując w przeważającej mierze za prawdziwe twierdzenia powoda o okolicznościach faktycznych przytoczonych w pozwie lub w pismach procesowych doręczonych pozwanej przed rozprawą, albowiem nie budziły one uzasadnionych wątpliwości, nie zostały też przytoczone w celu obejścia prawa.

Przechodząc do meritum zgodnie z art. 840 § 1 k.p.c. dłużnik może w drodze powództwa żądać pozbawienia tytułu wykonawczego wykonalności w całości lub części albo ograniczenia, jeżeli:

1) przeczy zdarzeniom, na których oparto wydanie klauzuli wykonalności, a w szczególności gdy kwestionuje istnienie obowiązku stwierdzonego tytułem egzekucyjnym niebędącym orzeczeniem sądu albo gdy kwestionuje przejście obowiązku mimo istnienia formalnego dokumentu stwierdzającego to przejście;

2) po powstaniu tytułu egzekucyjnego nastąpiło zdarzenie, wskutek którego zobowiązanie wygasło albo nie może być egzekwowane; gdy tytułem jest orzeczenie sądowe, dłużnik może powództwo oprzeć także na zdarzeniach, które nastąpiły po zamknięciu rozprawy, a także zarzucie spełnienia świadczenia, jeżeli zarzut ten nie był przedmiotem rozpoznania w sprawie;

3) małżonek, przeciwko któremu sąd nadał klauzulę wykonalności na podstawie art. 787, wykaże, że egzekwowane świadczenie wierzycielowi nie należy się, przy czym małżonkowi temu przysługują zarzuty nie tylko z własnego prawa, lecz także zarzuty, których jego małżonek wcześniej nie mógł podnieść.

Zgodnie ze stanowiskiem orzecznictwa i literatury powództwo z art. 840, jako środek merytorycznej obrony dłużnika, pozwala na zakwestionowanie wykonalności tytułu wykonawczego w drodze badania zasadności i wymagalności obowiązku objętego tym tytułem i w konsekwencji musi być oparte na przyczynach materialnoprawnych - podstawach wymienionych w punktach 1 – 3 omawianego przepisu. (por. O. Marcewicz [w:] A. Jakubecki (red.) Kodeks postępowania cywilnego. Praktyczny komentarz. Zakamycze 2005 – kom. do art. 840 k.p.c., uchwała SN z dnia 17.04.1985 r., III CZP 14/85, OSN 1985, nr 12; wyrok SN z dnia 21.07.1972 r., II CR 193/72, OSN 1973, nr 4; postanowienie SN z dnia 24.08.1973 r., II PZ 34/73, niepubl.; postanowienie SN z dnia 18.03.1971 r., I CZ 110/70, niepubl.).

W przedmiotowej sprawie nie zaistniała żadna z wskazanych w art. 840 § 1 pkt 1 i 3 k.p.c. przyczyn uzasadniających pozbawienie wykonalności podanego przez powodów tytułu wykonawczego.

Powodowie nie podali bowiem zarzutów dotyczących okoliczności mających miejsce przed wszczęciem postępowania w sprawie (...) lub w jego trakcie, lecz po powstaniu tytułu wykonawczego tj. na podstawie art. 840 § 1 pkt 2 k.p.c

Jak wynika z powyższego przepisu zdarzenie, które może stanowić skuteczną podstawę pozbawienia wykonalności tytułu wykonawczego (wskutek którego zobowiązanie wygasło albo nie może być egzekwowane) musi nastąpić po powstaniu tytułu wykonawczego a jeżeli tytułem wykonawczym jest orzeczenie sądowe – po zamknięciu rozprawy. W niniejszej sprawie powodowie swoje powództwo opierają na zdarzeniach, które miały miejsce po powstaniu tytułu egzekucyjnego. Powodowie bowiem, podnieśli zarzut przedawnienia odsetek naliczonych przez wierzyciela po 30.08.2004r., co w doktrynie określane jest bezsprzecznie jako zdarzenie powodujące, że zobowiązanie wygasło i nie może być egzekwowane; nie uwzględnienia w toku wszczętych z wniosku pozwanego dwóch postępowań egzekucyjnych Km 506/05 i Km 985/13, wpłaconej przez powodów w dniu 30.03.2005r. kwoty 500 zł tytułem częściowej spłaty zadłużenia wobec pozwanego, a także nie wskazania na co zostało zaliczone uzyskane w toku postępowania egzekucyjnego w sprawie II Km 506/05 wyegzekwowane od nich świadczenie pieniężne w kwocie 1.518,72 zł. W ich ocenie okoliczności te sprawiają więc, iż dochodzone przez wierzyciela należności wskazane w nakazie zapłaty z dnia 30.08.2004r. są całkowicie bezzasadne.

Z powyższą argumentacją powodów nie do końca należy się zgodzić.

Bez głębszych rozważań zgodzić się należy z pozbawieniem tytułu wykonawczego wykonalności w zakresie kwoty 500 zł, jaką powodowie uiścili bezspornie na rzecz pozwanego w dniu 30.03.2005r. (k. 10) tytułem spłaty zadłużenia wynikające z przedmiotowego tytułu wykonawczego, po ich wezwaniu do zapłaty. Mimo bowiem powyższej okoliczności, która zaistniała już po powstaniu tytułu wykonawczego skutkującej tym, iż zobowiązanie w tym zakresie wygasło i nie mogło być przez wierzyciela zasadnie egzekwowane, pozwany dochodził w obu postępowaniach egzekucyjnym (...) i (...), roszczenia przysądzonego mu w tytule wykonawczym w pełnej wysokości wraz z odsetkami i poniesionymi kosztami procesu, jedynie w tej ostatniej ograniczając poniesione koszty do kwoty 1.173,15 (bezsporne). Zasadnym więc było w pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności w zakresie kwoty 500 zł.

Po części słuszny okazały się też zarzut przedawnienia odsetek ustawowych jakich w pełnej wysokości od uprawomocnienia się wyroku żądał w postępowaniach egzekucyjnych pozwany (bezsporne). Jak już była mowa wyżej przedawnienie odsetek po wydaniu tytułu egzekucyjnego bezsprzecznie jest okolicznością powodującą wygaśniecie zobowiązania.

Zgodnie bowiem z art. 125. § 1 k.c. roszczenie stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu lub innego organu powołanego do rozpoznawania spraw danego rodzaju albo orzeczeniem sądu polubownego, jak również roszczenie stwierdzone ugodą zawartą przed sądem albo przed sądem polubownym albo ugodą zawartą przed mediatorem i zatwierdzoną przez sąd, przedawnia się z upływem lat dziesięciu, chociażby termin przedawnienia roszczeń tego rodzaju był krótszy. Jeżeli stwierdzone w ten sposób roszczenie obejmuje świadczenia okresowe, roszczenie o świadczenia okresowe należne w przyszłości ulega przedawnieniu trzyletniemu.

Sąd Najwyższym w jednym z orzeczeń z dnia 15.01.2014r. w sprawie o sygn. akt I CSK 197/13 stwierdził, że powyższy artykuł (125 § 1 k.c.) dotyczący dziesięcioletniego terminu przedawnienia ma zastosowanie do stwierdzonych wyrokiem roszczeń o odsetki za opóźnienie wymagalnych w dacie uprawomocnienia się wyroku. Natomiast trzyletniemu przedawnieniu ulegają zaś stwierdzone wyrokiem roszczenia o odsetki za opóźnienie należne i wymagalne po dniu uprawomocnienia się wyroku.

Przenosząc wiec powyższe na grunt niniejszej sprawy zgodzić się należy, że do przedawnienia dochodzonych w postępowaniach egzekucyjnych przez pozwanego odsetek, w ocenie Sądu doszło nie od daty 30.08.2004r. jak sugerują powodowie lecz od dnia 19.01.2005r. tj. od daty uprawomocnia się nakazu zapłaty (patrz: art. 353 ( 2) k.c.) do dnia poprzedzającego dzień przerwania biegu ich przedawnienia, w myśl art. 123 k. c., tj. 25.04.2010r, a zatem tylko w odniesieniu do odsetek jako świadczenia okresowego, tj. zasądzonego na przyszłość. Data uprawomocnienia się nakazu zapłaty 19.01.2005r. okazała się datą rozpoczęcia biegu trzyletniego terminu przedawnienia tych odsetek za opóźnienie. Termin przedawnienia roszczenia stwierdzonego prawomocnym orzeczeniem Sądu rozpoczyna bowiem bieg z dniem prawomocności tego orzeczenia, w którym dane roszczenie stwierdzono, gdyż z dniem jego prawomocności następuje stwierdzenie roszczenia prawomocnym orzeczeniem Sądu, o czym mowa w art. 125§ 1 k. c.( Por. V ACa 663/12 S.A. w K. z 01.02.2013r.). Bezspornie bowiem w sprawie doszło do ich przerwania w myśl art. 123 § 1 k.c. z dniem wszczęcia postępowania egzekucyjnego przez komornika w sprawie (...) a z wniosku pozwanego o egzekwowanie zasądzonego mu roszczenia przedmiotowym tytułem. Ostatecznie termin do ich przedawnienia zgodnie z art. 124 § 1 i 2 k.c. rozpoczął bieg na nowo z datą umorzenia tego postępowania a więc od dnia wydania przez komornika postanowienia w tym zakresie w sprawie(...) tj. w dniu 28.12.2007r.

Pozwany zaś w dniu 26.04.2013r. a wiec po upływie pięciu lat, złożył ponownie do komornika wniosek o wszczęciu postępowania egzekucyjnego na podstawie przedmiotowego tytułu wykonawczego co do kwoty głównej, należnych odsetek oraz ograniczył żądanie poniesionych kosztów do kwoty 1.173,15 (bezsporne). Tym samym bez wątpienia minął trzyletni okres przedawnienia dochodzenia przez niego odsetek okresowych za opóźnienie w spełnieniu świadczenia wynikającego z tytułu wykonawczego. Okres przedawnienia liczyć należy bowiem od tej daty wstecz na dzień poprzedzający ich przedawnienie tj. do 25.04.2010r., bowiem po tej ostatniej dacie, pozwany może ich słusznie dochodzić. Zaś zgodnie z przytoczonymi orzeczeniami Sądu Najwyższego i Sądu Apelacyjnego, z którymi niniejszy Sąd w całości się zgadza, liczyć je należy od momentu uprawomocnienia się wyroku. Zatem do przedawnienia odsetek w wyniku zaniedbania ze strony wierzyciela (pozwanego) wszczęcia w odpowiednim czasie ponownie postępowania egzekucyjnego przeciwko powodom doszło jedynie w zakresie odsetek jako świadczenia okresowego, w całym okresie od 19.01.2005r. (prawomocność nakazu) do dnia 25.04.2010r.

W pozostałym zakresie z uwagi na 10 letni termin przedawnienia, nie doszło do przedawnienia roszczenia.

Nie można tym samym zgodzić się z twierdzeniem powodów, iż cały tytuł wykonawczy należy pozbawić wykonalności, w tym z uwagi na wyegzekwowaną kwotę 1.518,72 zł. Jak bowiem bezspornie wynika z akt komorniczych wyegzekwowana w toku postępowania kwota 1.518,72 zł ( w tym zwrot zaliczki w kwocie 79,42 zł jaką uiścił w jej toku pozwany), a także mając na uwadze poniesione przez pozwanego koszty postępowania rozpoznawczego, klauzulowego, przeznaczone zostały na pokrycie w pierwszej kolejności tych kosztów zgodnie z art. 1025 k.p.c. Pozwany zaś wszczynając kolejne postępowanie egzekucyjne ograniczył słusznie ich żądanie w zakresie egzekwowania do kwoty 1.173,15 zł.

Tym samym mając powyższe na uwadze Sąd, na podstawie art. 840 § 1 pkt 2 k.p.c. pozbawił wykonalności nakaz zapłaty Sądu Rejonowego dla (...), Wydział XIII Gospodarczy z dnia 30.08.2004r. w sprawie o sygn. akt (...) zaopatrzony w klauzulę wykonalności z dnia 04.02.2005r. w części tj. w zakresie kwoty 500 zł zapłaconej w dniu 30.03.2005r; oraz ustawowych odsetek od kwot należności głównych 2.580,06 zł za okres od 19.01.2005r. do dnia 25.04.2010r. i od kwoty 2.439,07 zł za okres od 19.01.2005r. do dnia 25.04.2010r.

Mając natomiast przytoczoną powyżej argumentacją Sąd oddalił powództwo w pozostałym zakresie, o czym orzekł w pkt II.

O kosztach procesu orzeczono na podstawie art. 100 k.p.c. z uwagi na częściowe uwzględnienie powództwa. Powodowie bowiem określił wartość przedmiotu sporu na kwotę 15.000 zł., powództwo uwzględnione zaś zostało w części kwoty 500 zł oraz skapitalizowanych ustawowych odsetek w wysokości 1.653,92 zł liczonych od kwoty 2.580,06 zł za okres 19.01.2005r. do 25.04.2010r. oraz w wysokości 1.563,54 zł liczonych od kwoty 2.439,07 zł od dnia 19.01.2005r. do dnia 25.04.2010r. Łącznie powództwo uwzględniono w wysokości 3.717,46 zł ( 500 zł + 3.217,46 zł), co oznacza, że powodowie wygrali powództwo jedynie w 25%, przegrali w 75% i tak należało te koszty stosunkowo rozdzielić. Skoro opłata od pozwu wynosiła 750 zł (5%x15.000 zł ) a powodowie jej nie uiścili, to należało ją zasądzić od stron procesu i tak w kwocie 562,50 zł od powodów solidarnie (750 zł x 75%) a od pozwanego w kwocie 187,50 zł (750 zł x 25%) o czym orzeczono w pkt III wyroku .

Mając natomiast na uwadze treść art. 333 § 1 pkt 3 k.p.c. Sąd nadał wyrokowi w pkt I rygor natychmiastowej wykonalności, o czym orzekł w pkt IV.

SSR Iwona Szczepańska

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Iwona Głowacka
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Koninie
Osoba, która wytworzyła informację:  Iwona Szczepańska
Data wytworzenia informacji: