Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

III AUz 106/18 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny w Poznaniu z 2018-07-31

Sygnatura akt III AUz 106/18

POSTANOWIENIE

Dnia 31 lipca 2018 r.

Sąd Apelacyjny w Poznaniu III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w składzie:

Przewodniczący: SSA Jolanta Cierpiał (spr.)

Sędziowie: SSA Wiesława Stachowiak

SSA Marta Sawińska

Protokolant: st. sekr. sądowy Karolina Majchrzak

po rozpoznaniu w dniu 31 lipca 2018 r. na posiedzeniu niejawnym

sprawy K. D.

przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział w P.

o emeryturę pomostową

na skutek zażalenia K. D.

na postanowienie Sądu Okręgowego w Poznaniu

z dnia 2 marca 2018 r. sygn. akt VIII U 1223/17

postanawia:

oddalić zażalenie.

SSA Marta Sawińska

SSA Jolanta Cierpiał

SSA Wiesława Stachowiak

UZASADNIENIE

Sąd Okręgowy w Poznaniu postanowieniem z dnia 2 marca 2018 roku, sygn. akt VIIIU 1223/17, odrzucił zażalenie odwołującego K. D. na postanowienie tegoż Sądu z dnia 15 stycznia 2018 roku.

Sąd I instancji wskazał, iż postanowieniem z 15 stycznia 2018 roku została odrzucona apelacja odwołującego od wyroku Sądu Okręgowego w Poznaniu z 30 października 2017 roku.

25 stycznia 2018 roku odwołujący złożył pismo zatytułowane „zażalenie”, w treści którego wniósł o pozwolenie na skserowanie złożonej przez niego apelacji.

Zarządzeniem z 29 stycznia 2018 roku Sąd Okręgowy zwrócił się do odwołującego o sprecyzowanie treści pisma z 25 stycznia 2018 roku poprzez wskazanie czy stanowi ono zażalenie na postanowienie z 15 stycznia 2018 roku czy jest innym pismem w sprawie, a jeśli tak to jakim – w terminie 7 dni pod rygorem zwrotu pisma. Jednocześnie jeżeli pismo z 25 stycznia 2018 roku jest zażaleniem na postanowienie z 15 stycznia 2018 roku Sąd I instancji wezwał odwołującego do uzupełnienia braków formalnych zażalenia, w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia zażalenia, poprzez wskazanie, czy postanowienie jest zaskarżone w całości czy w części (a jeżeli tak – to w jakiej), wskazanie, czy domaga się uchylenia, czy zmiany zaskarżonego postanowienia (a jeżeli tak – to w jakiej części) – na piśmie w dwóch egzemplarzach oraz złożenie odpisu (kserokopii) zażalenia. Nadto jeśli pismo z 25 stycznia 2018 roku jest zażaleniem na postanowienie z 15 stycznia 2018 roku Sąd Okręgowy wezwał odwołującego do uiszczenia, w terminie 7 dni od doręczenia wezwania, opłaty podstawowej od zażalenia w kwocie 30 zł – pod rygorem odrzucenia zażalenia.

W zakreślonym terminie odwołujący sprecyzował, że pismo z 25 stycznia 2018 roku jest zażaleniem na postanowienie z 15 stycznia 2018 roku i uzupełnił braki zażalenia jedynie częściowo tj. wskazał na piśmie w dwóch egzemplarzach, że wnosi o uchylenie w całości postanowienia z 15 stycznia 2018 roku i uiścił opłatę podstawową od zażalenia. Odwołujący nie przedłożył jednak odpisu zażalenia tj. pisma złożonego do sądu 25 stycznia 2018 roku.

Mając na uwadze powyższe Sąd Okręgowy na art. 370 k.p.c. w zw. z art. 397§2 k.p.c. orzekł jak w sentencji.

Zażalenie na powyższe postanowienie złożył K. D. wnosząc o jego uchylenie.

Sąd Apelacyjny zważył, co następuje.

Zażalenie nie jest zasadne.

W pierwszej kolejności należy wskazać na przepisy, mające zastosowanie w niniejszej sprawie które zostały prawidłowo przywołane przez Sąd Okręgowy.

Stosownie do treści art. 370 k.p.c. w zw. z art. 397§2 k.p.c. sąd pierwszej instancji odrzuci na posiedzeniu niejawnym zażalenie wniesione po upływie przepisanego terminu, nieopłacone lub z innych przyczyn niedopuszczalne, jak również zażalenie, którego braków strona nie uzupełniła w terminie. Zgodnie z art. 397§2 k.p.c. do postępowania toczącego się na skutek zażalenia stosuje się odpowiednio przepisy o postępowaniu apelacyjnym.

Z kolei przepis art. 394§3 k.p.c. zawiera wymogi formalne, jakim powinno odpowiadać zażalenie. I tak zgodnie z treścią art. 394§3 k.p.c. zażalenie powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawierać wskazanie zaskarżonego postanowienia i wniosek o jego zmianę lub uchylenie, jak również zwięzłe uzasadnienie zażalenie ze wskazaniem w miarę potrzeby nowych faktów i dowodów.

W myśl natomiast art. 128 k.p.c. do pisma procesowego, a takim jest także zażalenie, należy dołączyć jego odpisy i odpisy załączników dla doręczenia ich uczestniczącym w sprawie osobom.

W niniejszej sprawie odwołujący sprecyzował, że pismo złożone 25 stycznia 2018 roku jest zażaleniem na postanowienie z 15 stycznia 2018 roku odrzucającym złożoną przez niego apelację.

Wobec tego odwołujący winien wskazać zakres zaskarżenia, wnioski, uiścić opłatę od zażalenia oraz złożyć odpis tego zażalenia celem doręczenia pozwanemu. Do zażalenia odwołującego na postanowienie z 15 stycznia 2018 roku, wbrew treści art. 128 k.p.c., nie załączono jego odpisu, odwołujący nie wskazał też zakresu zaskarżenia ani tego czy wnosi o zmianę czy uchylenie postanowienia, a także nie uiścił opłaty od zażalenia.

Sąd I instancji zatem wezwał odwołującego do uzupełnienia braków zażalenia jako uniemożliwiających nadanie sprawie dalszego biegu i to w terminie 7 dni, pod rygorem odrzucenia tegoż zażalenia.

Odwołujący uzupełnił zażalenie jedynie częściowo tj. wskazał, że wnosi o uchylenie w całości zaskarżonego postanowienia i uiścił opłatę podstawową od zażalenia, ale nie przedłożył odpisu zażalenia.

Powyższe działania odwołującego skutkować musiały jego odrzuceniem – co słusznie uczynił Sąd I instancji.

Skarżący K. D. w zażaleniu na postanowienie Sądu Okręgowego z dnia 2 marca 2018 roku tłumaczył braki zażalenia chorobą (wcześniej pobytem za granicą) oraz brakiem wykształcenia.

W tej mierze podkreślić należy, iż zarządzenie Sądu Okręgowego wzywające do uzupełnienia braków formalnych zawierało jednoznaczną treść. Mimo to odwołujący uzupełnił zażalenie jedynie częściowo.

Kierując się powyższymi względami, zażalenie należało uznać za niezasadne i na podstawie art. 385 k.p.c. w zw. z art. 397 § 2 k.p.c. oddalić, co uczynił Sąd Apelacyjny w wydanym postanowieniu.

SSA Marta Sawińska

SSA Jolanta Cierpiał

SSA Wiesława Stachowiak

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Gabriela Taciak
Podmiot udostępniający informację: Sąd Apelacyjny w Poznaniu
Osoba, która wytworzyła informację:  Jolanta Cierpiał,  Wiesława Stachowiak ,  Marta Sawińska
Data wytworzenia informacji: