Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I ACz 1941/14 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny w Poznaniu z 2014-11-25

Sygn. akt IACz 1941/14

POSTANOWIENIE

Dnia 25 listopada 2014 roku

Sąd Apelacyjny w Poznaniu - Wydział I Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSA Piotr Górecki /spr./

Sędziowie : SA Jacek Nowicki

SA Marek Górecki

po rozpoznaniu w dniu 25 listopada 2014 roku w Poznaniu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa (...) sp. z o.o. spółki komandytowej w S.

przeciwko J. B.

o zapłatę

na skutek zażalenia pozwanego

na postanowienie Sądu Okręgowego w Poznaniu

z dnia 3 września 2014 r., sygn. akt IX Gc 441/13,

postanawia:

I. zmienić zaskarżone postanowienie w ten sposób, że wynagrodzenie przyznane biegłemu sądowemu A. P. za sporządzoną opinię obniżyć do kwoty 4.571,71 zł (cztery tysiące pięćset siedemdziesiąt jeden złotych i siedemdziesiąt jeden groszy) a w pozostałym zakresie wniosek biegłego oddalić,

II. oddalić zażalenie w pozostałym zakresie,

III. rozstrzygnięcie o kosztach postępowania zażaleniowego pozostawić do orzeczenia kończącego.

SSA J. Nowicki SSA P. Górecki SSA M. Górecki

UZASADNIENIE

Zaskarżonym postanowieniem Sąd Okręgowy w Poznaniu przyznał biegłemu sądowemu A. P. wynagrodzenie w kwocie 6.074,30 zł za sporządzenie opinii pisemnej do sprawy. W uzasadnieniu wskazał, że podany przez biegłego czas wykonania opinii, a także stawka za godzinę pracy nie budziły wątpliwości. Załączony rachunek był prawidłowy pod względem rachunkowym, a strony nie kwestionowały wysokości wynagrodzenia biegłego.

Zażalenie na powyższe postanowienie wniósł pozwany zaskarżając je w całości i wnosząc o jego uchylenie oraz przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania przez Sąd I instancji, a także zasądzenie na swoją rzecz kosztów postępowania zażaleniowego.

Kwestionowanemu orzeczeniu skarżący zarzucił naruszenie przepisów postępowania, to jest § 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia stawek wynagrodzenia biegłych, taryf zryczałtowanych oraz sposobu dokumentowania wydatków niezbędnych do wydania opinii w postępowaniu cywilnym poprzez jego niewłaściwe zastosowanie, co w konsekwencji doprowadziło do przyznania biegłemu wynagrodzenia za wydanie opinii w sprawie w kwocie 6.074,30 zł. W uzasadnieniu zażalenia jego autor zakwestionował ilość godzin potrzebnych zdaniem biegłego i Sądu I instancji na sporządzenie opinii, a także wysokość stawki za godzinę pracy.

W odpowiedzi na zażalenie biegły wniósł o jego oddalenie i szczegółowo wyjaśnił zasadność wskazanych w karcie pracy godzin poświęconych na sporządzenie opinii.

Sąd Apelacyjny w Poznaniu zważył, co następuje.

Zażalenie uznać należało za częściowo uzasadnione. Stosownie do treści z art. 288 k.p.c. i art. 90 ustawy z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U. 10.90.594.), biegły ma prawo do wynagrodzenia za wykonaną przez niego na zlecenie sądu pracę oraz za stawiennictwo do sądu. Zgodnie z art. 90 i 93 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych wysokość wynagrodzenia biegłego za wykonaną pracę określa Sąd z uwzględnieniem kwalifikacji biegłego, potrzebnego do wydania opinii czasu i nakładu pracy, a także wysokość wydatków niezbędnych do wykonania zleconej pracy - na podstawie przedłożonego rachunku. Normy wynagrodzenia za godzinę pracy biegłego ustala rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 24 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia stawek wynagrodzenia biegłych, taryf zryczałtowanych oraz sposobu dokumentowania wydatków niezbędnych dla wydania opinii w postępowaniu cywilnym. (Dz. U. z 24 kwietnia 2013 r., poz.518).

Wyliczony w karcie pracy łub przedstawiony w rachunku czas i nakład pracy podlega weryfikacji przez sąd. W rozpatrywanej sprawie Sąd I instancji zaaprobował liczbę godzin poświęconych przez biegłego sądowego A. P. na sporządzenie opinii. 

W ocenie Sądu odwoławczego biegły zawyżył ilość godzin potrzebnych do opracowania opinii. Rację ma skarżący, że biegły badał sytuację finansową spółki istniejącej zaledwie dwa lata. Przeanalizował dane finansowe zawarte na 500 stronach, przy czym część z nich to wydruki z kont księgowych zawierające nieliczne tylko informacje. Podkreślić również trzeba, że znaczna objętość opinii wynika przede wszystkim z przytoczenia przez biegłego danych finansowych (...) Budownictwo sp. z o.o. - udostępnionych mu wraz z aktami sprawy - a także treści przepisów prawnych oraz orzecznictwa sądów.

Łączny czas zapoznania się z dokumentacją, sporządzenia jej kopii oraz opracowania opinii - bez ustalenia planu badania oraz samych czynności badawczych, tj. sporządzania zestawień, wykonywania obliczeń i ich analizy - biegły określił na 100 godzin (40 + 60), to jest ponad dwa tygodnie pracy. Zdaniem Sądu Apelacyjnego wystarczające było uwzględnienie 60 godzin na wyżej opisane czynności. Tym bardziej, że pozyskanie dokumentacji przez biegłego sprowadzało się do wysłania jednego listu i jednej wiadomości e-mail.

Co więcej, biegły posiada kilkuletnie doświadczenie w sporządzaniu opinii sądowych, a przedmiot zlecenia w niniejszej sprawie nie odbiega od standardowo wykonywanych analiz. Stąd opracowanie metodologii badania nie wymagało od biegłego poświęcenia aż 10 godzin. Wystarczające było przeznaczenie na ten cel 3 godzin.

Z uwagi na ilość kwestii podlegających badaniu i złożoność opinii prawidłowo biegły określił czas niezbędny na sporządzenie zestawień, wykonanie obliczeń oraz ich analizę w ilości 80 godzin. Jednocześnie zauważyć trzeba, że ilość czasu, którą trzeba przeznaczyć na określoną czynność, jest zależna od wielu czynników, a przede wszystkim od indywidualnych cech wykonawcy i indywidualnych cech czynności, co powoduje, że podany w rachunku czas zużyty na wykonanie czynności może być z natury rzeczy skontrolowany tylko w przybliżeniu.

Nie można zgodzić się ze skarżącym, który zakwestionował przyjętą przez biegłego stawkę godzinową wynagrodzenia. Mieści się ona bowiem w granicach określonych w § 2 powołanego powyżej rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 kwietnia 2013 roku w sprawie określenia stawek wynagrodzenia biegłych, taryf zryczałtowanych oraz sposobu dokumentowania wydatków niezbędnych dla wydania opinii w postępowaniu cywilnym. Zdaniem Sądu Apelacyjnego problematyka opinii miała złożony charakter. Biegły musiał przeanalizować wiele kwestii - ocenić płynność (...) spółki (...), termin właściwy do zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości, potencjalną możliwość zaspokojenia wierzycieli przy prawidłowo zgłoszonym wniosku. Stąd przyjęcie przez biegłego i Sąd I instancji stawki

za godzinę pracy w maksymalnej wysokości przewidzianej w § 2 rozporządzenia było uzasadnione.

Nie znajdują uzasadnienia argumenty skarżącego kwestionujące prawidłowość sporządzonej opinii. Przepis art. 90 ustawy z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (u.k.s.c.) przewidujący prawo biegłego do wynagrodzenia za wykonaną przez niego na zlecenie sądu pracę, nie uzależnia możności przyznania biegłemu wynagrodzenia od uznania sporządzonej przez niego opinii za prawidłową. Przyznanie biegłemu wynagrodzenia uzależnione jest w świetle tego przepisu od skorzystania z usług biegłego (por. postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 24 maja 1973 roku, sygn. akt: II CZ 64/73, LexPolonica).

Reasumując, zdaniem Sądu odwoławczego łączny czas sporządzenia opinii powinien wynieść 143 godziny. Należne biegłemu wynagrodzenie stanowi iloczyn 143 godzin i 31,97 zł, to jest 4.571,71 zł. W tym stanie rzeczy orzeczono jak w pkt I sentencji (art. 397 § 2 k.p.c. w zw. z art. 386 §1 k.p.c.), oddalając zażalenie dalej idące (pkt II - art. 385 k.p.c. w zw. z art. 397 § 2 k.p.c.).

W punkcie III postanowienia, na podstawie art. 108 § 1 zd. 1 k.p.c., Sąd odwoławczy pozostawił rozstrzygnięcie o kosztach postępowania zażaleniowego do orzeczenia kończącego.

SSA J. Nowicki SSA P. Górecki SSA M. Górecki

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Danuta Wągrowska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Apelacyjny w Poznaniu
Osoba, która wytworzyła informację:  Piotr Górecki,  Jacek Nowicki ,  Marek Górecki
Data wytworzenia informacji: