Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I ACz 907/13 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny w Poznaniu z 2013-05-31

Sygn. akt I ACz 907/13

POSTANOWIENIE

Dnia 31 maja 2013r .

Sąd Apelacyjny w Poznaniu Wydział I Cywilny

w następującym składzie:

Przewodniczący - Sędzia SA Mariola Głowacka (spr.)

Sędziowie SA Małgorzata Mazurkiewicz-Talaga

SA Jacek Nowicki

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 31 maja 2013r.

sprawy z powództwa małoletniej B. M. (1) reprezentowanej przez przedstawicieli ustawowych N. M. i B. M. (2)

przeciwko Szpitalowi Wojewódzkiemu w P. i (...) Spółce Akcyjnej z siedzibą w P.

o zapłatę

na skutek zażaleń pozwanych

od postanowienia Sądu Okręgowego w Poznaniu

z dnia 28 marca 2013r. sygn. akt I C 2442/12

postanawia:

I. zmienić zaskarżone postanowienie w punkcie 1 o tyle tylko, że wysokość renty obniżyć do kwoty 1.080 zł miesięcznie,

II. w pozostałym zakresie zażalenia oddalić,

III. rozstrzygnięcie o kosztach postępowania zażaleniowego pozostawić Sądowi pierwszej instancji w orzeczeniu kończącym postępowanie w sprawie.

/-/M. Mazurkiewicz-Talaga /-/ M. Głowacka /-/ J. Nowicki

UZASADNIENIE

Sąd Okręgowy w Poznaniu postanowieniem z dnia 28 marca 2013r.:

1) na czas toczącego się postępowania zabezpieczył powództwo poprzez zobowiązanie pozwanych do płacenia przez czas trwania procesu na rzecz powódki renty w kwocie 3.030 zł miesięcznie do dnia 10-go każdego miesiąca poczynając od września 2012r. z ustawowymi odsetkami w przypadku opóźnienia w jej płatności z tym zastrzeżeniem, że spełnienie świadczenia przez jednego z pozwanych zwalnia drugiego,

2) w pozostałej części wniosek o zabezpieczenie oddalił.

Sąd pierwszej instancji ustalił, że małoletnia B. M. (1) urodziła się w dniu 25 czerwca 2011r. w Wojewódzkim Szpitalu w P.. Po porodzie pojawiły się komplikacje. Podejrzewano m.in. wadę serca u powódki. W dniu 26 czerwca 2011r. przeprowadzono konsultację z kardiologiem z Kliniki (...) w P., który wykluczył wadę serca. Po pewnym czasie stwierdzono nadciśnienie płucne i skierowano powódkę do Kliniki (...) w P. w celu leczenia tlenkiem azotu. Dzięki zastosowanej metodzie leczenia uzyskano szybką normalizację utlenowania oraz stopniową poprawę wydolności oddechowej. Powódka od momenty przyjęcia do Kliniki (...) była leczona jako pacjentka z objawami wielonarządowego uszkodzenia po niedotlenieniu. W karcie noworodka zostało zaznaczone, że został wykonany zabieg odśluzowania. Według matki powódki i ojca, który był przy porodzie nie odpowiada to prawdzie. Aktualnie toczy się postępowanie karne w sprawie 2 Ds 905/12, którego przedmiotem jest ustalenie czy ze strony Szpitala doszło do zaniedbań skutkujących upośledzeniem stanu zdrowia małoletniej powódki. W postępowaniu karnym badany jest też zarzut ewentualnego sfałszowania zapisów w karcie noworodka.

Sąd pierwszej instancji ustalił, że powódka jest pod opieką lekarzy różnych specjalności - neurologa, neurochirurga, kardiologa, logopedy, okulisty, pulmonologa, pediatry. Rozpoznano u niej dziecięce porażenie mózgowe, padaczkę, małogłowie, dysplazję oskrzelowo-płucną i wadę wzroku. Powódka jest leczona prywatnie u neurologa, ortopedy, okulisty i kardiologa. Wizyty u neurologa odbywają się co trzy miesiące z tym, że w przypadku ataku padaczki zachodzi konieczność przeprowadzenia dodatkowej konsultacji. Koszt jednej wizyty wynosi 100 zł. Wizyty u ortopedy mają miejsce co trzy miesiące, koszt wizyty to kwota 80 zł. Wizyty u okulisty i kardiologa mają miejsce około dwa razy w roku, wizyta u okulisty kosztuje 100 zł, u kardiologa 150 zł. Koszty związane z prywatnymi wizytami wynoszą rocznie około 1.320 zł (neurolog - około 500 zł, ortopeda - około 320 zł, okulista - około 200 zł, kardiolog - około 300 zł), czyli miesięcznie około 110 zł. Koszty związane z dojazdami do lekarzy, którzy przyjmują w P., L., K. i M. wynoszą około 500-600 zł miesięcznie. Do P. powódka jest zawożona 4 razy w miesiącu, do (...) razy w miesiącu, do (...) razy w miesiącu. Rodzice w styczniu 2013r. kupili powódce, zgodnie z zaleceniem ortopedy, specjalne łuski ortopedyczne kosztujące 600 zł. B. zażywa szereg lekarstw, których koszt wynosi średnio 155 zł miesięcznie. Małoletnia powódka wymaga intensywnej rehabilitacji. Część zabiegów jest refundowana w ramach NFZ. Dziecko ma zaleconą rehabilitację tzw. metodą (...) B.. Aby osiągnąć spodziewane rezultaty konieczne są jak najczęstsze zabiegi. Trzy zabiegi w tygodniu są refundowane. Jeden zabieg kosztuje 100 zł. Gdyby B. korzystała dodatkowo z sześciu zabiegów miesięcznie potrzebna jest kwota 600 zł. Koszty masażu wynoszą około 400 zł miesięcznie. Zgodnie z zaleceniami powódka powinna uczestniczyć w turnusie rehabilitacyjnym ogólnorozwojowym raz w roku. Koszt takiego turnusu, powódka musi mieć opiekuna, po dofinansowaniu przez NFZ wynosi 3.300 zł. W przyszłości - po ukończeniu 2,5 lat - wskazane byłoby, żeby powódka wzięła udział w terapii kombinezonem A., koszt której wynosi 15.500 zł rocznie.

Sąd pierwszej instancji ustalił, że matka małoletniej powódki po ukończeniu studiów pedagogicznych przez 4 miesiące pracowała w księgarni zarabiając około 1.600 zł miesięcznie. W tym czasie zaszła w ciążę i zrezygnowała z pracy. Podjęła studia podyplomowe w celu uzyskania kwalifikacji do założenia przedszkola, które ukończyła po urodzeniu dziecka. Brała także udział w szkoleniu organizowanym przez Urząd Pracy w K., żeby uzyskać dofinansowanie na otwarcie przedszkola. Ze względu na chorobę córki musiała z tych planów zrezygnować. Matka powódki otrzymuje 520 zł tytułem świadczenia pielęgnacyjnego, 150 zł zasiłku pielęgnacyjnego. Małoletnia powódka wymaga całodobowej opieki. Zatrudnienie opiekunki to koszt 1.500 zł miesięcznie. Łączne koszty wynikające ze zwiększenia się kosztów utrzymania małoletniej powódki wynoszą około 3.640 zł. Po odliczeniu świadczeń otrzymywanych przez matkę powódki zwiększone potrzeby powódki wynoszą 3.030 zł miesięcznie.

W tak ustalonym stanie faktycznym Sąd pierwszej instancji w świetle art. 730 1 k.p.c., art. 753 § 1 k.p.c. i art. 444 § 2 k.c. mając na względzie zeznania rodziców małoletniej powódki oraz dokumenty załączone do akt sprawy uznał, że wniosek o udzielenie zabezpieczenia zasługiwał częściowo na uwzględnienie.

Zażalenia od powyższego postanowienia złożyli pozwani. Pozwany Szpital Wojewódzki w P. wniósł o zmianę (nieprawidłowo nazwaną uchyleniem) zaskarżonego postanowienia i oddalenie wniosku o zabezpieczenie ewentualnie o uchylenie zaskarżonego postanowienia i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania Sądowi Okręgowemu w Poznaniu. Pozwany (...) Spółka Akcyjna z siedzibą w P. wniósł o zmianę zaskarżonego postanowienia i oddalenie wniosku ewentualnie o uchylenie zaskarżonego postanowienia i przekazanie sprawy Sądowi pierwszej instancji do ponownego rozpoznania.

Małoletnia powódka w odpowiedzi na zażalenie wniosła o oddalenie zażalenia i zasądzenie od pozwanego na jej rzecz kosztów postępowania zażaleniowego w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych.

Sąd Apelacyjny zważył, co następuje.

Zażalenia pozwanych w części zasługiwały na uwzględnienie.

Sąd Apelacyjny podziela uznanie Sądu pierwszej instancji, że na tym etapie postępowania roszczenie powódki w zakresie renty, co do zasady, zostało uprawdopodobnione. W tej fazie postępowania pozwani nie uprawdopodobnili, co jest zarzucone w zażaleniu, że to np. choroby genetyczne są przyczyną stanu zdrowia małoletniej powódki. Wyjaśnienia N. M. - matki powódki dotyczące przebiegu ciąży, wyjaśnienia rodziców powódki dotyczące stanu zdrowia dziecka po urodzeniu, przebiegu zdarzeń zaistniałych w pozwanym Szpitalu po urodzeniu się B. na tym etapie postępowania uprawdopodobniają twierdzenie, że do wywołania rozstroju zdrowia u małoletniej powódki doszło w pozwanym Szpitalu.

Zdaniem Sądu Apelacyjnego roszczenie w zakresie renty, w tej fazie procesu, zostało uprawdopodobnione do kwoty 1.080 zł miesięcznie. N. M. na rozprawie w dniu 21 lutego 2013r. zeznała, że B. została zgłoszona do Fundacji (...)i w ramach tej Fundacji zostało utworzone dla dziewczynki subkonto i są na nim gromadzone pieniądze na jej leczenie z 1% podatku (vide: k. 445 akt). W 2012r. na leczenie B. udało się zgromadzić 10.000 zł. Refundowanie kosztów związanych z leczeniem dziecka polega na tym, że najpierw musi zostać zakupiony lek, przeprowadzona rehabilitacja, odbyta wizyta lekarska, następnie przedstawiona Fundacji faktura i wówczas są przekazywane pieniądze z tego tytułu (vide: wyjaśnienia N. M. - k. 445 akt). W 2012r. dofinansowanie z Fundacji kosztów leczenia B. wyniosło łącznie 1.200 zł i ma nastąpić sfinansowanie w całości majowego turnusu rehabilitacyjnego. Biorąc pod uwagę wysokość kwoty zgromadzonej w 2012r. na subkoncie B. uznać należy, że koszty leczenia, rehabilitacji, masaży, wizyt lekarskich i zakupu lekarstw w okresie od września 2012r. do dnia rozpoznania zażalenia mogły zostać refundowane rodzicom powódki, gdyż według ustaleń Sądu pierwszej instancji potrzeby dziecka w tym zakresie wynoszą około 1.265 zł miesięcznie. W ocenie Sądu rzeczą małoletniej powódki było uprawdopodobnić, które z wydatków ponoszonych na jej leczenie nie zostało sfinansowane (zostanie sfinansowane) przez Fundację. Powódka dotąd tego nie uczyniła. W tej fazie postępowania nie podano także jakie koszty, refundowane przez Fundację do kwoty 1.200 zł, zostały z tej kwoty pokryte. W konsekwencji uznać należy, że na tym etapie postępowania żądanie małoletniej powódki w zakresie renty w tym zakresie nie zostało uprawdopodobnione.

Z orzeczenia o niepełnosprawności z dnia 30 września 2011r. wynika, że małoletnia powódka jest zaliczona do osób niepełnosprawnych, wymaga korzystania z systemu środowiskowego wsparcia w samodzielnej egzystencji przez co rozumie się korzystanie z usług socjalnych, opiekuńczych, terapeutycznych i rehabilitacyjnych świadczonych przez sieć instytucji pomocy społecznej, organizacje pozarządowe oraz inne placówki (vide: k. 268 akt). Na tym etapie postępowania nie zostało uprawdopodobnione, że rodzice małoletniej powódki zwracali się o uzyskanie pomocy w opiece nad B. do instytucji pomocy społecznej lub innych placówek i jednostki te odmówiły świadczenia tej pomocy. W ocenie Sądu małoletnia powódka kilka godzin dziennie mogłaby przebywać pod bezpłatną opieką opiekunki wykonującej świadczenia w ramach pomocy społecznej. Uznać więc należy, że zwiększone potrzeby małoletniej powódki obejmujące wynagrodzenie opiekunki winny wynosić około 1.200 zł miesięcznie (6 godzin dziennie licząc po 10 zł za godzinę, 30 godzin tygodniowo). Doliczając do tego kwotę 550 zł tytułem wydatków ponoszonych w związku z zawożeniem dziecka do lekarzy i na rehabilitację zwiększone potrzeby małoletniej powódki wynoszą 1.750 zł miesięcznie. Podkreślić przy tym należy, że do renty nie należało wliczyć kosztu majowego turnusu rehabilitacyjnego (275 zł miesięcznie), gdyż wydatek ten w całości zostać ma sfinansowany przez Fundację. Odliczając od kwoty 1.750 zł świadczenia uzyskiwane przez matkę powódki w wysokości łącznej 670 zł miesięcznie renta, którą pozwani są zobowiązani uiszczać tytułem zabezpieczenia na czas niniejszego procesu, wynosi 1.080 zł miesięcznie.

Biorąc powyższe pod rozwagę na postawie art. 386 § 1 k.p.c. w związku z art. 397 § 2 k.p.c. zaskarżone postanowienie w punkcie 1 zmieniono o tyle tylko, że wysokość renty obniżono do kwoty 1.080 zł miesięcznie. W pozostałym zakresie zażalenia pozwanych, stosownie do art. 385 k.p.c. w związku z art. 397 § 2 k.p.c., oddalono.

O kosztach postępowania zażaleniowego orzeknie Sąd pierwszej instancji w orzeczeniu kończącym postępowanie w sprawie zgodnie z art. 745 § 1 k.p.c.

/-/M. Mazurkiewicz-Talaga /-/ M. Głowacka /-/ J. Nowicki

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Danuta Wągrowska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Apelacyjny w Poznaniu
Osoba, która wytworzyła informację:  Mariola Głowacka,  Małgorzata Mazurkiewicz-Talaga ,  Jacek Nowicki
Data wytworzenia informacji: